Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth i'w wneud pan mae eich gwyliau talu cerdyn siop yn sgil coronafeirws wedi dod i ben

Mae’n syniad da i ddeall yr opsiynau sydd ar gael i chi pan fydd eich gwyliau talu ar eich cerdyn siop yn dod i ben, yn enwedig os ydych yn dal i fynd i gael anawsterau i wneud ad-daliadau.

Beth sy’n digwydd pan mae’ch gwyliau talu drosodd?

Bydd eich darparwr cerdyn siop yn cysylltu â chi pan rydych yn dod i ddiwedd gwyliau talu (a elwir hefyd yn rhewi taliad) er mwyn trafod eich opsiynau.

Bydd er eich budd chi i drafod y camau nesaf gyda’ch darparwr. Os na fyddant yn clywed yn ôl gennych byddant yn ailddechrau eich ad-daliadau’n awtomatig.

O dan amgylchiadau arferol, bydd unrhyw daliadau a fethwyd (yn cynnwys llog sy’n ddyledus) yn cael eu hychwanegu i’ch balans sy’n weddill, yn destun i unrhyw gyfnod hyrwyddo. Bydd hyn yn golygu y bydd eich isafswm taliadau misol ar eich cerdyn siop yn mynd i fyny.

Bydd eich darparwr cerdyn siop yn dweud wrthych faint fydd eich taliadau ar eich datganiad cyntaf ar ôl i’ch rhewi taliad ddod i ben.

Os ydych yn mynd i barhau i gael anawsterau i wneud ad-daliadau ar ôl i’ch rhewi taliad ddod i ben, mae’n bwysig eich bod yn cysylltu â’ch darparwr cerdyn siop cyn gynted â phosibl.

Pa opsiynau gall eich benthyciwr eu hystyried?

Newid dyddiad mae’ch taliad yn ddyledus

Os bydd o fantais i chi, gall eich darparwr newid y dyddiad mae’ch taliad yn ddyledus. Er enghraifft, i yn syth ar ôl i chi gael eich talu.

Lleihau’r cyfraddau llog ar eich cerdyn siop

Gall lleihau’r gyfradd llog ar eich cerdyn siop wneud eich ad-daliadau’n haws eu trin, neu leihau’r gyfradd mae’ch balans sy’n weddill yn cynyddu.

Fodd bynnag, bydd dal angen i chi dalu o leiaf yr isafswm bob mis.

Rhoi cynllun talu realistig at ei gilydd

Os yw’ch arian wedi ei effeithio’n ddifrifol gan y coronafeirws, efallai gall eich benthyciwr roi cynllun ad-dalu gwahanol at ei gilydd.

Gallai hyn gynnwys cyfuniad o bethau i wneud eich ad-daliad yn haws i’w drin.

Mae’n ofynnol i bob benthyciwr, gan gynnwys darparwyr cardiau siop, i weithio gyda chi i weithio allan cynllun ad-dalu yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

arrow icon

Beth yw’r ffordd orau o gysylltu â fy narparwr cerdyn siop?

Mae canolfannau galwadau’n brysur ac amseroedd aros yn aml yn hir. Os na allwch fynd trwodd, rhowch gynnig ar anfon e-bost atynt neu fynd ar-lein. Mae hyn hefyd yn golygu gallwch brofi pryd wnaethoch gysylltu â nhw, a all fod yn ddefnyddiol pe baen nhw’n awgrymu nad oeddech.

Ceisiwch gadw cofnod o bob llythyr ac e-bost rhyngoch â’ch credydwyr Os ydyn nhw’n ffonio, gwnewch nodyn o’u henw a phryd y gwnaethon nhw alw.

Os nad ydych yn fodlon â’r ffordd mae unrhyw gredydwr wedi ymateb neu ymddwyn, gwnewch nodyn o’r manylion rhag ofn byddwch yn gwneud cwyn yn ddiweddarach.

Mae llawer o lythyrau templed ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd a all eich helpu. Er enghraifft, mae gan National Debtline lythyrau ar gyfer wahanol senarios, gan gynnwys gofyn am gyfriflen sy’n dangos faint sydd gennych yn weddill i’w dalu ar eich cerdyn siop a gofyn i gredydwyr i gadw draw rhag dod ag achos nes eich bod wedi cael cyngor. 

Mae StepChange a Chyngor ar Bopeth yn cynnig opsiynau templedi hefyd. 

arrow icon

Effaith cefnogaeth bellach ar eich ffeil gredyd

Os yw’ch darparwr cerdyn siop yn cynnig cefnogaeth bellach i chi ar ôl i’ch gwyliau talu ddod i ben, bydd hyn yn cael ei gofnodi ar eich ffeil gredyd. Gallai hyn olygu y gallai fod yn anoddach i chi fenthyg arian yn y dyfodol.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi hawlio popeth mae gennych hawl iddo

arrow icon

Gwnewch gyllideb brys

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar beth rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

arrow icon

Edrychwch ar sut i gwtogi biliau’r tŷ, fel drwy newid darparwyr ar gyfer eich nwy, trydan neu gontractau ffôn symudol.

arrow icon

Y camau nesaf os ydw i wedi methu taliad

Os ydych wedi methu taliad cysylltwch â’ch darparwr cerdyn siop i egluro’r sefyllfa. Dylech osgoi cymryd allan mwy o gredyd oni bai eich bod yn gwybod y gallwch fforddio i’w dalu yn ei ôl.

arrow icon

Pa ddiogelwch cyfreithiol sydd gen i?

Mae Deddf Credyd Defnyddwyr yn rhoi hawliau i chi pan fyddwch yn delio â chredydwyr, fel darparwyr cardiau. Er enghraifft, os ydych yn mynd yn ddyledus, mae’n rhaid iddynt:

 • roi amser i chi ddiweddaru’ch cyfrif cyn y gallent weithredu ymhellach
 • anfon datganiadau rheolaidd atoch a llythyrau ôl-ddyledion os ydych yn syrthio’n ôl.
arrow icon
arrow icon

Pryd i gael cyngor am ddyledion

Os ydych eisoes wedi methu taliadau ac nid ydych yn gallu dod i gytundeb â’ch darparwr cerdyn siop, y peth gorau yw cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill yn ogystal.

arrow icon
arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.