Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth i'w wneud pan mae eich gwyliau talu rhentu i berchen (RTO) yn sgil coronafeirws wedi dod i ben

Os gwnaethoch gymryd gwyliau talu rhentu i berchen yn sgil coronafeirws a'i fod bellach yn dod i ben, ewch ar ben yr opsiynau sydd ar gael, yn enwedig os ydych wedi cael gostyngiad incwm.

Beth yw rhentu i berchen?

Efallai bod gennych gytundeb rhentu i berchen (RTO) os ydych yn gwneud taliadau wythnosol neu fisol am eitemau fel dodrefn, offer tŷ neu nwyddau trydanol, fel teledu neu gonsolau gemau.

Gyda threfniadau rhentu i berchen, fel rheol gallwch brynu’r eitem yn gyfan gwbl ar ryw adeg yn ystod y cytundeb, dyna pam yr enw.

Beth oedd gwyliau talu rhentu i berchen?

Byddai’r canlynol wedi digwydd yn ystod y gwyliau talu:

 • nid yw benthycwyr wedi cael caniatâd i ail-feddiannu’r nwyddau
 • nid oedd rhaid i chi dalu ffioedd ychwanegol os yw mesurau cadw pellter cymdeithasol wedi atal benthycwyr rhag cymryd taliad neu gasglu nwyddau
 • byddai llog o hyd yn cael ei godi ac efallai eich bod wedi cytuno i wneud rhan-daliadau bychain
 • gallai bod unrhyw warant neu yswiriant yr oedd gennych fel rhan o’r cytundeb wedi ei ymestyn am y tri mis.

Ni fydd cymryd y gwyliau talu wedi cael effaith ar eich ffeil gredyd, ond fe fydd methu taliadau yn y dyfodol. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol nad eich adroddiad credyd yw’r unig beth y bydd benthycwyr y dyfodol yn ei ddefnyddio i benderfynu a ddylid rhoi benthyg i chi ai peidio.

Os na ofynnoch i’ch darparwr am ohirio taliad, byddai disgwyl i’ch cytundeb barhau fel o’r blaen.

Os gwnaethoch gymryd gohiriad taliad rhentu i berchen (RTO) yn sgil y coronafeirws, mae’n debygol ei fod bellach wedi dod i ben neu y mae’n dod i ben.

arrow icon
arrow icon

Y camau nesaf os yw’ch incwm wedi disgyn neu rydych yn poeni am wneud ad-daliadau

Bydd yr achos o goronafeirws yn effeithio ar gyllid lawer o bobl, yn enwedig y rhai sydd wedi eu diswyddo, eu gosod ar ffyrlo neu sydd wedi colli incwm o hunangyflogaeth.

Os yw’ch incwm wedi disgyn neu rydych yn poeni am wneud ad-daliadau, dylech drafod eich sefyllfa â’ch benthyciwr RTO cyn gynted ag y gallwch a chyn bod eich taliad nesaf yn ddyledus. Byddant yn fwy awyddus ac abl i helpu os ydych yn rhagweithiol ac yn egluro’ch sefyllfa.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi hawlio popeth mae gennych hawl iddo

arrow icon

Gwnewch gyllideb brys

arrow icon

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar beth rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

Edrychwch ar sut i gwtogi biliau’r tŷ, fel drwy newid darparwyr ar gyfer eich nwy, trydan neu gontractau ffôn symudol.

arrow icon

Beth yw’r ffordd orau o gysylltu â fy menthyciwr rhentu i berchen?

Mae canolfannau galwadau’n brysur iawn ar hyn o bryd. Os na allwch fynd drwodd, rhowch gynnig ar anfon e-bost atynt neu ddefnyddio ffurflenni cyswllt ar-lein i roi eich ymholiad yn ysgrifenedig. Gallai hyn brofi’n dystiolaeth ddefnyddiol yn ddiweddarach pe bai problem yn gwaethygu.

Beth ddylwn i’w ddweud wrth fy menthyciwr rhentu i berchen?

Efallai byddwch yn teimlo’n nerfus neu’n embaras am anfon am help, yn enwedig os nad ydych wedi gwneud hynny o’r blaen. Ond mae llawer o bobl yn yr un cwch, ac mae cwmnïau’n disgwyl galwadau gan gwsmeriaid sydd wedi gweld cwymp yn eu hincwm.

Po gynted y gallwch chi gael help, y cynharaf gallwch fod yn ôl ar y trywydd iawn.

Meddyliwch am y sgwrs fel un sy’n mynd rhagddi, yn hytrach mae digwyddiad untro, nes eich bod ar y trywydd iawn gyda’ch arian

Beth all fy menthyciwr rhentu i berchen ei wneud i helpu?

Os ydych yn parhau i gael problemau ariannol o ganlyniad i’r argyfwng coronafeirws, efallai bod gennych yr hawl i ymestyn eich gohiriad talu os yw o fudd i chi.

Mae llawer o opsiynau gall eich darparwr eu hystyried, fel:

 • lleihau neu hepgor eich ffioedd llog
 • lleihau eich ad-daliadau misol
 • ymestyn cyfnod eich cytundeb.

Dylai unrhyw ohiriad talu a gynigwyd yn flaenorol oherwydd y coronafeirws ac a ystyriwyd yn ddiweddarach yn amhriodol gael unrhyw ffi’n daladwy arno yn ystod y cyfnod hwn a hepgorwyd.

Beth sy’n digwydd os nad ydw i’n cysylltu â fy menthyciwr rhentu i berchen?

Os nad ydych yn eu cysylltu, yn arferol bydd benthycwyr rhentu i berchen yn dilyn y broses hon:

 1. gallent yn gyntaf ofyn i chi i ddod i gysylltiad trwy ysgrifennu atoch neu alw
 2. byddant wedyn fel rheol yn cyhoeddi hey will then usually issue you with a written ‘hysbysiad diffyg talu’ i chi. Mae hwn yn rhoi cyfle i chi drefnu sut i ddal i fyny’r taliadau rydych wedi eu methu
 3. os nad ydych yn delio â’r ddyled, bydd y benthyciad ‘yn methu’. Fel arfer, bydd hyn ar ôl dau neu dri o daliadau wedi eu methu
 4. unwaith mae’r benthyciad nce the loan has ‘wedi methu’, gall ragor o log a ffioedd gael eu hychwanegu – gan gynyddu’r swm rydych yn ddyledus amdano
 5. os ydych dal heb ateb iddynt, gall eich benthyciwr fynd i’r llys i geisio Dyfarniad Llys Sirol (CCJ) (a elwir yn archddyfarniad yn yr Alban). Mae CCJ yn rhoi mwy o opsiynau i’ch benthyciwr i orfodi ad-daliad y ddyled. Cadwch mewn cof gall y mesurau hyn effeithio’ch gallu i gael credyd gan fenthycwyr eraill yn y dyfodol yn sylweddol
 6. gellid trosglwyddo’r ddyled yn y diwedd i asiantaeth casglu dyledion (yn hysbys hefyd fel beilïaid neu swyddogion y siryf).

Y camau nesaf os ydw i wedi methu taliad

Os ydych wedi methu taliad cysylltwch â’ch benthyciwr i egluro’r sefyllfa. Dylech osgoi cymryd allan mwy o gredyd oni bai eich bod yn gwybod y gallwch fforddio i’w dalu yn ei ôl.

Gall y canllawiau hyn eich helpu sut i siarad â’ch benthyciwr:

arrow icon
arrow icon

Pryd i gael cyngor am ddyledion

Os ydych eisoes wedi methu taliadau ac nid ydych yn gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, y peth gorau yw cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill yn ogystal.

arrow icon
arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.