Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth i’w wneud pan mae eich gwyliau talu gwystlwr yn sgil coronafeirws wedi dod i ben

Os cymeroch chi wyliau talu gwystlwr oherwydd coronafeirws a’i fod wedi dod i ben yn awr, mae’n syniad da i ddeall y dewisiadau sydd ar gael i chi, yn enwedig os ydych chi wedi dioddef gostyngiad mewn incwm.

Beth yw cytundeb gwystlwr?

Gallwch chi ddefnyddio gwystlwr mewn un o ddwy brif ffordd. Naill ai eich bod yn gadael eitem o werth gyda’r gwystlwr fel sicrwydd ar gyfer benthyciad, neu gallwch chi werthu’r eitem ar unwaith am rywfaint o arian cyflym. Mae’r canllaw hwn yn cwmpasu benthyciadau gwystlwyr.

Gallwch chi wystlo unrhyw beth o werth y gellir ei ailwerthu, ond gemwaith sydd yn fwyaf cyffredin. Bydd y gwystlwr yn rhoi gwerth ar eich eitem i gyfrifo faint o arian y gall fenthyg i chi. Fel arfer, bydd y llog a dalwch chi yn uwch o lawer na benthyciad personol gan fanc ar y stryd fawr.

Oherwydd eich bod chi’n gadael eitem o werth gyda’r gwystlwr fel sicrwydd, mae risg y gallech chi ei cholli os nad dydych chi’n gallu ad-dalu’r benthyciad. Mae’n werth meddwl am hyn cyn gadael unrhyw eitemau sydd â gwerth sentimental.

arrow icon

Beth oedd gwyliau talu gwystlwr?

Byddai’r canlynol wedi digwydd yn ystod y gwyliau talu:

 • byddai llog yn parhau i fod wedi cael ei godi a gallech chi fod wedi cytuno i wneud rhan-daliadau bach
 • cafodd y cyfnod ad-dalu ar gyfer unrhyw eitemau a wystlwyd ei ymestyn o hyd at 3 mis
 • os yw eich cyfnod ad-dalu wedi dod i ben yn barod, ni ddylai’r gwystlwr roi rhybudd o fwriad y byddai’n gwerthu’r eitem(au) yn ystod y cyfnod hwn
 • lle roedd y gwystlwr wedi rhoi rhybudd i werthu i chi eisoes, dylent ohirio’r gwerthiant am 3 mis
 • ni fu’n rhaid i chi dalu unrhyw gostau ychwanegol os yw pellhau cymdeithasol, ynysu neu fesurau cysgodi wedi atal taliadau rhag cael eu gwneud neu eitemau yn cael eu casglu neu eu hadfeddiannu.

Ni fydd cymryd y gwyliau talu wedi cael effaith ar eich adroddiad credyd, ond bydd methu taliadau yn y dyfodol yn cael effaith. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol nad eich adroddiad credyd yw’r unig beth y bydd benthycwyr y dyfodol yn ei ddefnyddio i benderfynu a ddylid rhoi benthyg i chi ai peidio.

arrow icon

Os na wnaethoch chi ofyn i’r gwystlwr am wyliau talu, bydd disgwyl i’ch cytundeb fod wedi parhau fel arfer.

Os cymeroch chi wyliau talu gwystlwr oherwydd coronafeirws bydd yn debygol o fod wedi dod i ben yn awr neu ar fin dod i ben.

arrow icon

Beth sy’n digwydd pan mae eich gwyliau talu gwystlwr wedi dod i ben?

Bydd ad-daliadau yn ailddechrau’n awtomatig ar ôl i’ch gwyliau talu ddod i ben.

Bydd y taliadau a fethoch chi yn cael eu hychwanegu at eich gweddill ar gyfer naill ai adnewyddiad neu ad-daliad. Mae hyn yn golygu y gall eich taliadau misol gynyddu pan ddaw eich gwyliau talu i ben i dalu am y taliadau a fethwyd, neu bydd cyfnod eich cytundeb yn cael ei ymestyn.

Os ydych yn dal i gael trafferthion ariannol o effaith coronafeirws, dylech roi gwybod i'r gwystlwr cyn gynted ag sy'n bosibl a thrafod os gallent gynnig unrhyw gymorth pellach. 

arrow icon

Camau nesaf os yw eich incwm wedi gostwng neu eich bod yn bryderus am wneud ad-daliadau

Bydd yr achos o goronafeirws yn cael effaith ar gyllid llawer o bobl, yn enwedig y rheiny sydd wedi cael eu diswyddo, eu gosod ar ffyrlo neu sydd wedi colli incwm hunangyflogaeth.

Os yw eich incwm wedi gostwng neu eich bod chi’n bryderus ynglŷn â gwneud ad-daliadau, dylech chi drafod eich sefyllfa â’ch gwystlwr cyn gynted ag y gallwch chi a chyn i’ch taliad nesaf ddod yn ddyledus. Byddant yn fwy bodlon ac abl i helpu os ydych chi’n rhagweithiol ac yn esbonio’ch sefyllfa.

Gwnewch yn siwr eich bod chi wedi hawlio popeth y mae gennych chi hawl iddo

arrow icon

Gwnewch gyllideb brys

Os ydych chi’n bryderus am lif arian, edrychwch ar beth rydych chi’n ei wario a pha incwm sy’n dod i mewn gennych chi, bydd ein Cynlluniwr Cyllideb yn eich helpu chi i wneud hyn.

Edrychwch ar sut i dorri biliau eich cartref, fel newid darparwyr ar gyfer eich contractau nwy, trydan neu ffôn symudol.

arrow icon

Pa un yw’r ffordd orau i gysylltu â fy ngwystlwr?

Caeodd lawer o wystlwyr eu siopau, ond dylent fod wedi egluro sut y gallech chi gysylltu. Mae llinellau ffôn yn brysur iawn ar hyn o bryd. Os nad ydych chi’n gallu cael ateb, rhowch gynnig ar anfon e-bost atynt neu ddefnyddio ffurflenni cyswllt ar-lein i roi eich ymholiad yn ysgrifenedig. Gallai hyn ddarparu tystiolaeth ddefnyddiol yn ddiweddarach os yw problem yn gwaethygu.

Beth ddylwn i ddweud wrth fy ngwystlwr?

Gallech chi deimlo’n nerfus neu’n chwithig ynglŷn â gofyn am gymorth, yn enwedig os na fu’n rhaid i chi erioed o’r blaen. Ond mae llawer o bobl yn yr un sefyllfa, ac mae cwmnïau yn disgwyl galwadau gan gwsmeriaid sydd wedi gweld eu hincwm yn dioddef ergyd.

Gyntaf oll y cewch chi gymorth, gyntaf oll y dewch chi yn ôl i drefn.

Meddyliwch am y sgwrs fel un barhaus, yn hytrach nag un unigol, hyd y daw eich cyllid yn ôl i drefn.

Beth mae fy ngwystlwr yn gallu gwneud i helpu?

Fel arfer, os ydych chi’n benthyg hyd at £75 ac nad ydych chi’n gallu ad-dalu’r benthyciad o fewn 6 mis, mae perchnogaeth yr eitem yn trosglwyddo’n awtomatig i’r gwystlwr. Gallant wedyn ei gwerthu a defnyddio’r arian i dalu am eich dyled. Os yw’r benthyciad am dros £100 mae’n rhaid i’r gwystlwr ddweud wrtthych chi ymlaen llaw eu bod yn mynd i’w gwerthu.

Os nad ydych chi’n gallu ad-dalu’r benthyciad erbyn y terfyn amser ac nad ydych chi’n dymuno i’ch eitem gael ei gwerthu, gofynnwch i’r gwystlwr a allent ymestyn y terfyn amser.

Mae rhai gwystlwyr yn gallu cynnig dewis adnewyddu. Mae hyn yn golygu y rhoddir estyniad am gyfnod o amser cytunedig, ond byddwch chi’n parhau i dalu’r llog ar y benthyciad a bydd angen i’ch eitem gael ei hailwystlo.

Beth sy’n digwydd os nad ydw i’n cysylltu â fy ngwystlwr?

Os nad ydych chi’n cysylltu â hwy, bydd gwystlwyr fel arfer yn dilyn y broses hon:

 1. gallent ofyn i chi’n gyntaf i gysylltu trwy ysgrifennu atoch chi neu roi galwad
 2. byddant wedyn fel arfer yn dosbarthu ‘rhybudd diffygdalu’ ysgrifenedig i chi. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi drefnu sut i ddal i fyny â’ch taliadau a fethwyd
 3. os nad ydych chi’n delio â’r ddyled, bydd y ddyled yn ‘diffygdalu’. Bydd hyn fel arfer ar ôl methu dau neu dri thaliad
 4. cyn gynted â bod y benthyciad wedi ‘diffygdalu’, gallai rhagor o log a chostau gael eu hychwanegu – gan gynyddu’r hyn sy’n ddyledus gennych chi
 5. os ydych chi’n parhau heb ymateb iddynt, gallai eich benthyciwr fynd i lys i geisio dyfarniad Llys Sirol (CCJ) (fe’i gelwir yn archddyfarniad yn yr Alban). Mae CCJ yn rhoi rhagor o ddewisiadau i’ch benthyciwr i orfodi ad-daliad y ddyled. Cofiwch y gall y mesurau hyn gael effaith ddifrifol ar eich gallu i gael credyd gan fenthycwyr eraill yn y dyfodol
 6. gallai’r ddyled gael ei throsglwyddo yn y pen draw i asiantaeth casglu dyled (hefyd yn cael eu hadnabod fel beilïaid neu swyddogion siryf).

Camau nesaf os ydw i wedi methu taliad

Os ydych chi wedi methu taliad, cysylltwch â’ch benthyciwr i esbonio’ch sefyllfa. Dylech chi osgoi cymryd rhagor o gredyd oni bai eich bod yn gwybod y gallwch chi ei ad-dalu.

arrow icon

Pryd i gael cyngor dyled

Os ydych chi wedi methu taliadau yn barod ac nad ydych chi’n gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, mae’n well i chi gael cyngor cyn gynted ag y gallwch chi, yn enwedig os oes gennych chi ddyledion eraill hefyd.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.