Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth i’w wneud pan mae eich gwyliau talu ar fenthyciad yn sgil coronafeirws wedi dod i ben

Beth sy’n digwydd pan mae eich gwyliau talu wedi dod i ben?

Bydd eich benthyciwr yn cysylltu â chi os ydych yn dod i ddiwedd gwyliau talu (a elwir hefyd yn rhewi taliad) er mwyn trafod eich opsiynau.

Bydd er eich budd chi i drafod y camau nesaf gyda’ch benthyciwr. Os na fyddant yn clywed yn ôl gennych byddant yn ailddechrau eich ad-daliadau’n awtomatig.

O dan amgylchiadau arferol, bydd y taliadau a fethwyd yn ystod y gwyliau yn cael eu hychwanegu at eich gweddill sy’n sefyll, ynghyd â’r llog.

Mae hyn yn golygu y bydd eich ad-daliadau misol yn uwch nag o’r blaen. Mae faint yn uwch yn dibynnu ar ba mor hir sydd gennych chi ar ôlar gyfnod eich benthyciad.

Pa ddewisiadau allai eich benthyciwr eu hystyried

Mae sawl dewis y gallai eich benthyciwr drafod â chi. Fodd bynnag, gallai rhai o’r rhain gael effaith ar eich adroddiad credyd, a chael effaith ar eich gallu i fenthyg arian yn y dyfodol.

Gwyliau talu

Os ydych yn parhau i gael anawsterau ariannol oherwydd yr achos o goronafeirws, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais o hyd am wyliau talu, a elwir hefyd yn ohirio taliad, o dan rai amodau penodol.

Os nad ydych eto wedi cymryd gwyliau talu ar eich taliadau benthyciad personol, gallwch wneud cais am wyliau talu am hyd at gyfanswm o chwe mis. Fodd bynnag, dylech barhau i wneud taliadau os gallwch fforddio gwneud.

Os ydych eisoes wedi cymryd gwyliau talu, gellir ymestyn hyn am hyd at uchafswm o chwe mis. Fodd bynnag, mae er eich budd chi i ddechrau eich ad-daliadau eto os gallwch fforddio gwneud.

Mae’r dyddiad cau i wneud cais am wyliau talu wedi cael ei ymestyn hyd at 31 Mawrth 2021.

Os ydych eisoes wedi cymryd y wyliau talu llawn o chwe mis, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am wyliau arall.

arrow icon

Cynyddu cyfnod eich benthyciad

Bydd cynyddu faint o amser sydd gennych chi i ad-dalu’r benthyciad yn cadw eich ad-daliad ar yr un lefel ag yr oedd o’r blaen, neu o leiaf yn lleihau’r cynnydd i’ch ad-daliadau.

Er enghraifft, os cymeroch chi wyliau talu tri mis, gallai eich benthyciwr gytuno i ychwanegu tri mis at ddiwedd cyfnod eich morgais.

Fodd bynnag, gallech chi gael eich hun yn talu rhagor yn ôl nac y byddech chi’n wreiddiol oherwydd y taliadau llog ychwanegol.

Mae’n bwysig i gofio gwneud cyllideb ar gyfer gwneud y taliadau hyn am gyfnod hirach o amser.

Diddymu ffïoedd ar gyfer taliadau a fethwyd

Os ydych chi’n dal i gael anhawster i wneud ad-daliadau, gallai eich benthyciwr gytuno i ddiddymu ffïoedd a thaliadau y byddech chi fel arfer yn eu talu am daliadau hwyr neu a fethwyd. Dylech chi drafod hyn â’ch benthyciwr. Peidiwch ag ond methu taliad gan y bydd hyn yn effeithio ar eich sgôr credyd ac yn effeithio ar eich gallu i fenthyg arian yn y dyfodol.

Ffurfio cynllun talu realistig

Os yw eich cyllid wedi cael ei effeithio’n wael gan goronafeirws, gallai eich benthyciwr roi cynllun ad-dalu gwahanol at ei gilydd.

Gallai hyn gynnwys cyfuniad o ostwng eich ad-daliadau misol ac ymestyn cyfnod eich benthyciad i wneud y cwbl yn fwy rheoladwy.

Mae’n ofynnol i fenthycwyr weithio gyda chi i ffurfio cynllun ad-dalu yn seiliedig ar eich amgylchiadau.

Mae angen cymorth arnaf i esbonio fy sefyllfa i fy menthyciwr

Os oes angen cymorth arnoch chi gyda beth i’w ddweud gallwch chi ddefnyddio llythyr templed.

arrow icon

Pa warchodaeth gyfreithiol sydd gennyf i?

Mae’r Ddeddf Credyd Defnyddwyr yn rhoi hawliau i chi tra’n delio â chredydwyr fel darparwyr benthyciadau. Os ydych chi’n syrthio i ôl-ddyled, mae’n rhaid iddynt:

 • roi amser i chi ddod â’ch cyfrif yn gyfredol cyn iddynt weithredu ymhellach
 • anfon datganiadau rheolaidd atoch chi a llythyrau ôl-ddyled os ydych chi’n syrthio ar ei hôl hi.

Os cawsoch ohiriad talu, neu ddatrysiad gwahanol a farnwyd yn anaddas i chi yn ddiweddarach, dylai unrhyw log a gasglwyd yn ystod y cyfnod perthnasol hwn gael ei ddiddymu.

arrow icon

Effaith cefnogaeth bellach ar eich ffeil gredyd

Os yw’ch benthyciwr yn cynnig cefnogaeth bellach i chi ar ôl i’ch gwyliau talu ddod i ben, bydd hyn yn cael ei gofnodi ar eich ffeil gredyd. Gallai hyn olygu y gallai fod yn anoddach i chi fenthyg arian yn y dyfodol.

arrow icon

Sicrhewch eich bod wedi hawlio popeth y mae gennych chi hawl iddo

arrow icon

Gwnewch gyllideb brys

Os ydych chi’n bryderus am lif arian, edrychwch ar beth rydych chi’n gwario a pha incwm sydd gennych chi yn dod i mewn.

arrow icon

Edrychwch ar sut i dorri biliau eich cartref, fel newid darparwyr ar gyfer contractau nwy, trydan neu ffôn symudol.

arrow icon

Camau nesaf os ydych chi wedi methu taliad

Os ydych chi wedi methu taliad benthyciad personol, cysylltwch â’ch benthyciwr i esbonio eich sefyllfa. Ceisiwch osgoi cymryd rhagor o gredyd oni bai eich bod yn gwybod y gallwch chi fforddio i’w dalu yn ôl.

arrow icon

Pryd i gael cyngor am ddyled

Ydych chi wedi methu taliadau eisoes ac nad ydych chi’n gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr? Yna mae’n well i chi gael cyngor cyn gynted ag y gallwch chi, yn enwedig os oes gennych chi ddyledion eraill hefyd.

arrow icon
arrow icon
arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.