Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth i'w wneud pan mae eich gwyliau talu yswiriant yn sgil coronafeirws wedi dod i ben

Os gwnaethoch gymryd gwyliau talu yswiriant yn sgil coronafeirws ac mae bellach wedi dod i ben, mae’n bwysig deall beth sy’n digwydd unwaith mae’r gwyliau talu drosodd a pha opsiynau sydd ar gael i chi os ydych o hyd yn cael anawsterau i wneud taliadau.

Beth sy’n digwydd pan mae’ch gwyliau talu drosodd

Unwaith mae eich gwyliau drosodd, bydd eich taliadau’n ailddechrau’n awtomatig. Mae hyn yn golygu ei bod hi’n bwysig eich bod yn gwybod ar ba ddyddiad bydd y taliadau hyn yn ailddechrau.

Bydd unrhyw daliadau a fethwyd yn cael eu hychwanegu i’ch balans sy’n weddill sy’n golygu bydd eich taliadau misol yn uwch. Felly, mae’n bwysig eich bod yn cyllido ar gyfer hyn.

Os ydych yn mynd i barhau i gael anawsterau i wneud eich taliadau yswiriant ar ôl y gwyliau, mae’n bwysig eich bod yn cysylltu â’ch darparwr yswiriant cyn gynted â phosibl.

arrow icon

Os ydych yn dal i gael anawsterau ariannol oherwydd yr achos o goronafeirws, efallai y byddwch yn dal i allu gwneud cais am wyliau talu, a elwir hefyd yn ohirio taliad, o dan rai amodau.

Os ydych eisoes wedi cytuno ar wyliau talu o lai na chwe mis, gellir ymestyn hyn hyd at uchafswm o chwe mis.

Os ydych eisoes wedi cytuno ar wyliau talu o chwe mis, ni fyddwch yn gallu cael estyniad arall. Os ydych yn dal i gael trafferth talu ar ôl eich gwyliau talu, dylech gysylltu â’ch darparwr cyn gynted â phosibl. Bydd opsiynau yn dal ar gael hyd yn oed os na allwch gymryd gwyliau talu arall.

Mae’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FCA) yn dal i drafod y manylion gyda benthycwyr, felly ni ddylech gysylltu â’ch benthyciwr ar hyn o bryd. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru cyn gynted ag y bydd mwy o wybodaeth.

Pa opsiynau gall eich darparwr eu hystyried

Eich symud i bolisi rhatach

Os yw anghenion eich yswiriant wedi newid, efallai gall eich yswiriwr eich symud i bolisi rhatach

Gall eich yswiriwr ddewis i hepgor ffioedd am newid polisi. Fodd bynnag, ni all cyfanswm cost eich polisi newydd, gan gynnwys llog a ffioedd, fod yn fwy na’ch polisi cyfredol.

Lledaenu taliadau dros gyfnod hirach

Drwy ymestyn y cyfnod o amser sydd gennych i dalu am eich polisi yswiriant, bydd eich taliadau misol yn cael eu lleihau.

Er enghraifft, os gwnaethoch gymryd gwyliau talu o dri mis, efallai gall eich yswiriwr gynnig ymestyn eich cyfnod talu am dri mis. Gallai hyn cadw’ch ad-daliadau misol yr un fath ac o’r blaen, ond byddwch chi’n ei dalu i ffwrdd dros gyfnod hirach.

Ail-drefnu’r dyddiad talu

Os yw o fantais i chi, gall eich benthyciwr newid y dyddiad mae’ch taliad yn ddyledus. Er enghraifft, i yn syth ar ôl i chi gael eich talu.

Hepgor ffioedd am daliadau a fethwyd

Os ydych wedi methu taliad ar ôl eich gwyliau talu ddod i ben, efallai gall eich yswiriwr hepgor ffioedd am y taliadau a fethwyd.

arrow icon

Os yw’ch sefyllfa ariannol yn gwaethygu

Cysylltwch â’ch darparwr yswiriant cyn gynted â phosibl i drafod eich opsiynau

Gwnewch gyllideb brys

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar beth rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

arrow icon

Edrychwch ar sut i gwtogi biliau’r tŷ, fel drwy newid darparwyr ar gyfer eich nwy, trydan neu gontractau ffôn symudol.

arrow icon

Y camau nesaf os ydych wedi methu taliad

Os ydych wedi methu taliad cysylltwch â’ch benthyciwr i egluro’r sefyllfa. Dylech osgoi cymryd allan mwy o gredyd oni bai eich bod yn gwybod y gallwch fforddio i’w dalu yn ei ôl.

arrow icon

Pryd i gael cyngor ar ddyledion

arrow icon

Os ydych eisoes wedi methu taliadau ac nid ydych yn gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, y peth gorau yw cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.