Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Beth i’w wneud pan mae eich gwyliau talu coronafeirws prynu nawr talu yn nes ymlaen (BNPL) wedi dod i ben

Os gwnaethoch gymryd gwyliau talu prynu nawr talu yn nes ymlaen oherwydd coronafeirws a’i fod wedi dod i ben, mae’n syniad da i ddeall y dewisiadau sydd ar gael i chi, yn enwedig os ydych chi wedi dioddef gostyngiad mewn incwm.

Beth yw prynu nawr talu yn nes ymlaen?

Mae cytundebau prynu nawr talu yn nes ymlaen hefyd yn cael eu hadnabod fel cyllid siop. Maent yn ffordd i chi brynu nwyddau ar gredyd a thalu amdanynt fel arfer ar ôl cyfnod di-log gosodedig, neu mewn rhandaliadau.

Tra’ch bod yn gallu defnyddio’r dull talu hwn yn rhai o siopau’r stryd fawr, mae’n cael ei ddefnyddio’n fwy cyffredin gan gatalogau a manwerthwyr ar-lein. Mae darparwyr prynu nawr talu yn nes ymlaen yn cynnwys Klarna, Clearpay a Paypal.

Bydd rhai cytundebau yn caniatau i chi dalu ar ôl cyfnod gosodedig o amser (felly yr enw), tra bydd eraill yn caniatáu i chi dalu am eich pryniadau mewn rhandaliadau (weithiau’n cael eu galw’n ‘gyfrannau’).

arrow icon

Beth yw gwyliau talu prynu nawr talu yn nes ymlaen?

Os ydych yn profi anawsterau ariannol o ganlyniad i'r pandemig, gallwch ofyn i'ch darparwr Prynu Nawr Talu Yn Nes Ymlaen am ohirio taliad am hyd at chwe mis.

Roedd gennych hyd at 31 Hydref 2020 i wneud cais am wyliau talu ar eich cytundeb prynu nawr talu yn nes ymlaen.

Byddai’r canlynol wedi digwydd yn ystod y gwyliau talu:

 • byddai llog wedi cael ei godi o hyd a gallech chi fod wedi cytuno i wneud taliadau symbolaidd bychan
 • os oeddech chi mewn cyfnod hyrwyddo, er enghraifft llog 0%, dylai eich darparwr fod wedi estyn hyn gan hyd eich gwyliau talu.  Mae gennych hyd at 31 Gorffennaf 2021 i wneud cais am ohirio taliad o'r fath.

Ni fydd cymryd y gwyliau talu wedi cael effaith ar eich adroddiad credyd, ond bydd methu taliadau yn y dyfodol. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol nad eich adroddiad credyd yw’r unig beth y bydd benthycwyr y dyfodol yn ei ddefnyddio i benderfynu a ddylid rhoi benthyg i chi neu beidio.

Os nad ydych wedi gofyn i’ch darparwr am wyliau talu, bydd disgwyl i’ch cytundeb fod wedi parhau fel arfer.

arrow icon

Beth sy’n digwydd pan fydd eich gwyliau talu prynu nawr talu yn nes ymlaen yn dod i ben?

Bydd ad-daliadau yn ailddechrau’n awtomatig ar ôl i’ch gwyliau talu ddod i ben oni bai yr oeddech chi mewn cyfnod hyrwyddol.

Bydd y taliadau a fethoch chi yn cael eu hychwanegu at eich gweddill. Mae hyn yn golygu y gall eich taliadau misol godi pan ddaw eich gwyliau talu i ben i dalu am y taliadau coll, neu bydd cyfnod eich cytundeb yn cael ei estyn.

Os ydych yn parhau i gael anawsterau ariannol oherwydd yr achos o goronafeirws, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais o hyd am wyliau talu, a elwir hefyd yn ohirio taliad, o dan rai amodau penodol.

Os nad ydych eto wedi cymryd gwyliau talu ar eich cytundeb Prynu Nawr Talu yn Nes Ymlaen, gallwch wneud cais am wyliau talu am hyd at gyfanswm o chwe mis. Fodd bynnag, dylech barhau i wneud taliadau os gallwch fforddio gwneud.

Os ydych eisoes wedi cymryd gwyliau talu, gellir ymestyn hyn am hyd at uchafswm o chwe mis. Fodd bynnag, mae er eich budd chi i ddechrau eich ad-daliadau eto os gallwch fforddio gwneud.

Mae’r dyddiad cais i wneud cais am wyliau talu wedi cael ei ymestyn hyd at 31 Gorffennaf 2021.

Os ydych eisoes wedi cymryd y wyliau talu llawn o chwe mis, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am wyliau arall.

Camau nesaf os yw eich incwm wedi gostwng neu eich bod yn bryderus am wneud ad-daliadau

Bydd coronafeirws wedi cael effaith ar gyllid llawer o bobl, yn enwedig y rheiny sydd wedi cael eu diswyddo, eu gosod ar ffyrlo neu sydd wedi colli incwm hunangyflogaeth.

Os yw eich incwm wedi gostwng neu eich bod yn bryderus am wneud ad-daliadau dylech drafod eich sefyllfa gyda’ch benthyciwr prynu nawr talu yn nes ymlaen cyn gynted ag y gallwch a chyn i’ch taliad nesaf fod yn ddyledus. Byddant yn fwy bodlon a galluog i helpu os ydych chi’n rhagweithiol ac yn esbonio’ch sefyllfa.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi hawlio popeth mae gennych hawl iddo

arrow icon

Gwnewch gyllideb brys

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar beth rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn.

arrow icon

Edrychwch ar sut i gwtogi biliau’r tŷ, fel drwy newid darparwyr ar gyfer eich nwy, trydan neu gontractau ffôn symudol.

arrow icon

Beth yw’r ffordd orau i gysylltu â fy menthyciwr prynu nawr talu yn nes ymlaen?

Mae canolfannau galwadau yn brysur iawn ar hyn o bryd. Os nad ydych chi’n gallu cael ateb, rhowch gynnig ar anfon e-bost atynt neu ddefnyddio ffurfflenni cyswllt ar-lein i roi eich ymholiad yn ysgrifenedig. Gallai hyn ddarparu tystiolaeth ddefnyddiol yn ddiweddarach os yw problem yn gwaethygu.

Beth ddylwn i ddweud wrth fy menthyciwr prynu nawr talu yn nes ymlaen?

Gallech chi deimlo’n nerfus neu’n chwithig ynglŷn â gofyn am gymorth, yn enwedig os na fu’n rhaid i chi o’r blaen. Ond mae llawer o bobl yn yr un sefyllfa, ac mae cwmnïau yn disgwyl galwadau gan gwsmeriaid sydd wedi gweld eu hincwm yn dioddef ergyd.

Gyntaf oll y cewch chi gymorth, gyntaf oll y gallwch chi ddod yn ôl i drefn.

Meddyliwch am y sgwrs fel un barhaus, yn hytrach nac un unigol, hyd bod eich cyllid yn ôl mewn trefn.

Beth all fy menthyciwr prynu nawr talu yn nes ymlaen wneud i helpu?

Os ydych chi’n dal i gael problemau arian o ganlyniad i’r argyfwng coronafeirws, gallai fod gennych chi hawl i estyn gohirio eich taliadau os yw hynny er budd i chi.

Mae sawl dewis y gallai eich benthyciwr eu hystyried, fel:

 • gostwng neu ddiddymu eich taliadau llog, os oes rhai
 • gostwng eich taliadau misol
 • estyn cyfnod eich cytundeb.

Beth sy’n digwydd os nad ydw i’n cysylltu â fy menthyciwr prynu nawr talu yn nes ymlaen?

Os nad ydych chi’n cysylltu â hwy, bydd benthycwyr prynu nawr talu yn nes ymlaen yn dilyn y broses hon fel arfer:

 1. Gallent ofyn i chi yn gyntaf i gysylltu yn ysgrifenedig trwy ysgrifennu atoch chi neu roi galwad
 2. Byddant wedyn fel arfer yn rhoi ‘rhybudd diffygdalu’ ysgrifenedig i chi’. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi drefnu sut i ddal i fyny â’r taliadau a fethwyd
 3. Os nad ydych chi’n delio â’r ddyled, bydd y benthyciad yn ‘diffygdalu’. Bydd hyn fel arfer ar ôl dau neu dri taliad a fethwyd
 4. Cyn gynted â bod y benthyciad wedi ‘diffygdalu’, gallai rhagor o log a thaliadau gael eu hychwanegu – gan gynyddu eich dyled
 5. Os ydych chi’n dal heb ymateb iddynt, gallai eich benthyciwr fynd i lys i geisio dyfarniad Llys Sirol (CCJ) (fe’i gelwir yn archddyfarniad yn yr Alban). Mae CCJ yn rhoi rhagor o ddewisiadau i’ch benthyciwr i orfodi ad-dalu’r ddyled. Cadwch mewn cof y gall y mesurau hyn gael effaith ddifrifol ar eich gallu i gael credyd gan fenthycwyr eraill yn y dyfodol
 6. Gallai’r ddyled yn y pen draw gael ei throsglwyddo i asiantaeth casglu dyled (hefyd yn cael eu hadnabod fel beilïaid neu swyddogion siryf).

Y camau nesaf os ydych wedi methu taliad

Os ydych wedi methu taliad cysylltwch â’ch benthyciwr i egluro’r sefyllfa. Dylech osgoi cymryd allan mwy o gredyd oni bai eich bod yn gwybod y gallwch fforddio i’w dalu yn ei ôl.

Gall y canllawiau hyn eich helpu gyda sut i siarad â’ch benthyciwr:

arrow icon
arrow icon

Pryd i gael cyngor ar ddyledion

arrow icon

Os ydych eisoes wedi methu taliadau ac nid ydych yn gallu dod i gytundeb â’ch benthyciwr, y peth gorau yw cael cyngor cyn gynted ag y gallwch, yn enwedig os oes gennych ddyledion eraill hefyd.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.