Cwestiynau pensiwn?
- Cysylltwch. Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio, p’un ai yw hynny ar-lein neu dros y ffôn.

Sgamiau coronafeirws

Mae twyllwyr yn defnyddio’r achos coronafeirws i dwyllo pobl allan o arian. Mae hyn wedi cynnwys pobl sy’n ceisio prynu masgiau wyneb amddiffynnol gan werthwyr twyllodrus ac e-byst gwe-rwydo ar thema coronafeirws. Dyma grynodeb o’r rai o’r sgamiau rydym wedi clywed amdanynt hyd yn hyn.

Sgamiau gwaith coronafeirws

arrow icon

Gyda llawer o bobl yn poeni am eu swyddi, bu cynnydd aruthrol yn nifer y swyddi ffug a thwyllodrus sy’n cael eu hysbysebu.

Mae’r sgamiau hyn yn annog pobl i drosglwyddo manylion personol, neu arian, fel rhan o’r cais am swydd. Er enghraifft, efallai y gofynnir i chi dalu am wisg gwaith neu hyfforddiant, neu wiriad diogelwch sy’n gofyn i chi gyflwyno gwybodaeth bersonol.

Gall fod yn anodd iawn adnabod hysbysebion swyddi ffug. Maent fel arfer yn hawdd iawn i wneud cais amdanynt a heb fod angen fawr o brofiad blaenorol, os o gwbl.

Os ydych yn ystyried ymgeisio am swydd, gwnewch ychydig o ymchwil ar y cwmni yn gyntaf, fel chwilio am wefan y cwmni, neu chwilio am gwmni ar-lein i weld pa wybodaeth sydd yno amdanynt. Ni fydd y mwyafrif o gyflogwyr cyfreithlon yn gofyn i chi drosglwyddo arian ymlaen llaw.

Os ydych yn dioddef un o’r sgamiau hyn, cysylltwch â’ch banc cyn gynted â phosibl i atal unrhyw daliadau pellach rhag mynd allan.

arrow icon

Sgamiau coronafeirws

Sgamwyr e-bost a drws i ddrws sy’n honni eu bod yn dod o gwmnïau ymchwil sy’n gysylltiedig â sefydliadau fel y Ganolfan Rheoli Clefydau (CDC) a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) sy’n cynnig profion coronafirws, neu fanylion y rhai sydd wedi’u heintio.

Pobl yn cael eu hannog i fuddsoddi arian yn y farchnad stoc gan fod prisiau cyfranddaliadau wedi gostwng cryn dipyn yn ystod yr wythnosau diwethaf. Bydd y sgamwyr yn aml yn dweud wrthych fod hwn yn risg isel, gyda gwobr uchel, sy’n arwydd clir o sgam. Byddwch yn ofalus iawn o unrhyw un sy’n cysylltu â chi o’r newydd gyda chynnig buddsoddiad sy’n rhy dda i fod yn wir.

E-byst sy’n edrych fel eu bod gan y llywodraeth yn cynnig arian i’ch helpu trwy’r amser anodd hwn a negeseuon gan CThEM yn cynnig ad-daliadau treth i chi.

Mae grantiau gan y llywodraeth, yn enwedig y cynllun cymorth incwm hunangyflogaeth, yn debygol o gael eu targedu gan sgamwyr. Os ydych yn hunangyflogedig nid yw’r cynllun hwn ar agor eto, felly bydd unrhyw gyswllt â gewch gan rhywun sy’n honni i fod o CThEM sy’n cynnig mynediad i chi yn sgam.

Mae nifer o sgamwyr yn cymryd mantais o’r ffaith ei bod yn anoddach cysylltu â darparwyr oherwydd bod siopau wedi cau, a llinellau cymorth yn brysur iawn. Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw neges destun, e-bost neu alwad ffôn yn dweud bod yna broblem gyda’ch taliad neu fil.

Mae sgamwyr hefyd wedi bod yn cysylltu â phobl yn esgus eu bod o fanciau sy’n cynnig cymorth ariannol fel dim ffioedd hwyr ar gardiau credyd a gwyliau talu ar fenthyciadau, fel ffordd o’ch cael i ddatgelu manylion eich cerdyn a’ch cyfrif banc.

Mae nifer y sgamiau ond yn debygol o gynyddu ac mae Action Fraud yn dweud bod cannoedd o filoedd o bunnoedd wedi’u colli i sgamwyr ers i’r achos ddechrau.

Mae’n bwysig eich bod yn cadw’n fwy gwyliadwrus bob amser, gwnewch yn siŵr bod unrhyw alwadau a negeseuon e-bost rydych yn eu cael yn dod o ffynonellau cyfreithlon a peidiwch â rhannu unrhyw wybodaeth bersonol.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.