Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Coronafeirws a’ch arian

Pethau y gallwch eu gwneud nawr

Daeth y cynlluniau ffyrlo a chynllun cymhorthdal incwm hunangyflogaeth i ben ar 30 Medi 2021. Ond mae help ar gael os ydych chi ar incwm isel neu wedi colli'ch swydd.

arrow icon

Os yw'n bosibl, mae angen i chi roi rhywfaint o arian o'r neilltu ar gyfer os na allwch weithio i ychwanegu at unrhyw ostyngiad mewn incwm. Bydd angen i chi hefyd edrych ar y treuliau sydd gennych chi a gweithio allan y ffyrdd gorau i'w hariannu yn y tymor byr. Dilynwch y camau hyn yn gyntaf.

Cam 1. Gwneud cyllideb

arrow icon

Os ydych yn poeni am lif arian, edrychwch ar yr hyn rydych yn ei wario a pha incwm sydd gennych yn dod i mewn. Efallai y bydd angen i chi dorri’n ôl cyn gymaint â phosib i’ch cael chi trwy’r wythnosau nesaf. Ni fydd yn hwyl, ond byddwch yn falch eich bod wedi gwneud unwaith y bydd y cyfan drosodd.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r amser hwn i feddwl am gynilion hir dymor gan ddefnyddio ein Cynlluniwr Cyllideb neu edrych ar ffyrdd o dorri cost eich biliau cartref fel sicrhau eich bod ar y fargen orau gyda'ch cyflenwr ynni presennol neu gontractau ffôn symudol.

arrow icon

Cam 2. Gwiriwch eich polisiau yswiriant

Gwiriwch a oes gennych bolisïau yswiriant a fyddai’n talu am eich taliadau morgais neu’n disodli peth o’ch incwm. Er enghraifft:

 • Yswiriant amddiffyn taliadau
 • Yswiriant amddiffyn taliadau morgais
 • Yswiriant damweiniau, salwch a diweithdra.

Yn aml, cynigir y mathau hyn o yswiriant gyda pholisïau yswiriant bywyd neu forgeisiau ac mae’n hawdd anghofio bod gennych yswiriant.

Fel rheol mae isafswm cyfnod amser, a allai fod sawl mis, cyn i’r polisïau hyn dalu allan, felly dylech siarad â’ch yswiriwr i ddarganfod mwy, yn enwedig os ydych yn poeni am ddiswyddo.

Cam 3. Siaradwch â’ch credydwyr os ydych yn meddwl eich bod yn mynd i fethu taliadau

Ar ôl i chi wneud eich cyllideb os credwch eich bod yn mynd i gael trafferth talu biliau hanfodol gwnewch yn siŵr eich bod yn siarad â’r bobl y mae arnoch arian iddynt cyn iddo ddod yn broblem.

Cam 4. Defnyddiwch eich cynilion

Oes gennych rai cynilion y gallwch ddibynnu arnynt? Peidiwch â chymryd yn ganiataol na allwch gael eich arian os yw mewn cyfrif tymor penodol neu gyfrif cynilo rhybudd. Mae rhai banciau a chymdeithasau adeiladu bellach yn dweud y byddwch yn gallu cael mynediad atynt heb unrhyw gosbau. Gwiriwch â’ch banc neu gymdeithas adeiladu a ydynt yn gallu helpu.

Coronafeirws a’ch lles meddyliol

Bydd coronafeirws yn cael effaith fawr ar gyllid llawer ohonom, a allai effeithio’n negyddol ar ein lles meddyliol. Gallai lles meddyliol gwael olygu eich bod yn cael trafferth gwneud y penderfyniadau yn seiliedig ar arian sydd orau i chi, yn ogystal â gweithredu arnynt. Os ydych yn teimlo dan straen, edrychwch ar ein canllaw Problemau arian a lles meddyliol gwael i gael awgrymiadau ymarferol ar sut i ymdopi’n ariannol trwy’r pandemig, yn ogystal â lle gallwch gael cymorth arbenigol am ddim.

Cofiwch, os ydych chi'n cael trafferth, mae bob amser yn werth cysylltu â'ch banc, cymdeithas adeiladu, benthyciwr neu bwy bynnag y mae arnoch arian iddynt, i drafod eich opsiynau. Mae llawer o gwmnïau'n ymwybodol bod eu cwsmeriaid yn cael trafferth gydag arian ar hyn o bryd ac wedi gosod prosesau i helpu. Fodd bynnag, ni allwch elwa o'r help hwnnw os na fyddwch yn rhoi gwybod iddynt am eich sefyllfa.

Os ydych yn teimlo’n isel iawn neu’n hunanladdol oherwydd eich pryderon ariannol, mae angen i chi siarad â rhywun nawr. Ffoniwch 999 os ydych mewn perygl uniongyrchol neu rhowch alwad i’r Samariaid ar 116 123.

Help gyda benthyciadau, cardiau credyd a chytundebau cyllid

Roedd gennych tan 31 Mawrth 2021 i wneud cais am wyliau tâl, a elwir hefyd yn rhewi taliadau, ar nifer o opsiynau benthyca a chytundebau cyllid.

Os ydych eisoes wedi cymryd eich gwyliau talu llawn, mae’n bwysig eich bod yn ddeall beth sy’n digwydd pan mae’n dod i ben a pha gymorth ychwanegol allai fod ar gael i chi.

Benthyciadau personol – Beth i’w wneud pan mae eich gwyliau talu ar fenthyciad yn sgil coronafeirws wedi dod i ben

Cardiau credyd – Beth i'w wneud pan mae'ch gwyliau talu cerdyn credyd yn sgil coronafeirws wedi dod i ben

Cerdyn siop – Beth i'w wneud pan mae eich gwyliau talu cerdyn siop yn sgil coronafeirws wedi dod i ben

Benthyciadau diwrnod cyflog – Beth i’w wneud pan fydd eich gwyliau talu benthyciad diwrnod cyflog yn sgil coronafeirws wedi dod i ben

Rhentu i Berchen (RTO) – Beth i'w wneud pan mae eich gwyliau talu rhentu i berchen (RTO) yn sgil coronafeirws wedi dod i ben

Prynu Nawr Talu yn Nes Ymlaen (BNPL) – Beth i’w wneud pan mae eich gwyliau talu coronafeirws prynu nawr talu yn nes ymlaen (BNPL) wedi dod i ben

Trefniadau gwystlo – Beth i’w wneud pan mae eich gwyliau talu gwystlwr yn sgil coronafeirws wedi dod i ben

Cyllid car – Beth i'w wneud pan mae eich gwyliau talu cyllid ceir yn sgil coronafeirws wedi dod i ben

Yswiriant – Beth i'w wneud pan mae eich gwyliau talu yswiriant yn sgil coronafeirws wedi dod i ben

Ni ddylid effeithio ar ffeiliau credyd unigol ond os ydych yn poeni dylech siarad â'ch benthyciwr. Dylech gofio hefyd fod ffyrdd eraill y gall benthycwyr wybod a ydych wedi cymryd gwyliau talu a allai effeithio ar benderfyniadau benthyca yn y dyfodol.

Efallai y bydd eich benthyciwr neu ddarparwr yn ystyried gwybodaeth arall wrth wneud penderfyniadau benthyca, gan gynnwys gwybodaeth a ddarperir gennych chi neu wybodaeth cyfrif banc.

Problemau talu eich bil ffôn symudol a band eang

Ar hyn o bryd nid oes cymorth benodol os ydych yn cael trafferth talu’ch bil ffôn symudol neu fand eang..

Fodd bynnag, os ydych angen help dylech edrych ar wefan eich darparwr a chysylltu â hwy yn syth i egluro’r sefyllfa. Mae gan lawer o ddarparwyr gefnogaeth mewn lle i’ch helpu os effeithiwyd ar eich cyllid oherwydd coronafeirws.

Gallai hyn gynnwys:

 • newid dyddiad eich bil
 • sefydlu cynllun ad-dalu fforddiadwy
 • symud i dariff gwahanol
 • gostwng eich cap gwariant
 • dim ond defnyddio’ch ffôn pan rydych angen.

Os ydych ar gontract ffôn symudol, efallai y gallwch symud i dariff talu wrth fynd, ond gallai hyn olygu talu ffi i ddod â’ch contract i ben yn gynnar.

Os ydych yn poeni am ddyled

Gall wynebu cwymp sydyn mewn incwm os ydych eisoes yn jyglo dyledion eraill gael effaith ddifrifol ar eich cyllid ac mae’n debyg mai dyma’r peth olaf sydd ei angen arnoch ar hyn o bryd. Efallai eich bod wedi bod yn llwyddo i wneud ad-daliadau ar arian sy’n ddyledus gennych ond mae’r argyfwng hwn yn mynd i’ch gwthio i ddyled drafferthus.

Er y gallai fod llawer yn digwydd yn eich bywyd sy’n ei gwneud hi’n hawdd anwybyddu dyled, y cynharaf y byddwch yn cael help, y cynharaf y gallwch fynd yn ôl ar y trywydd iawn.

Mae yna lawer o gyngor dyled cyfrinachol am ddim ar gael i’ch cefnogi ac nid oes rhaid i chi wynebu’r broblem ar eich pen eich hun. Gall siarad â rhywun olygu un broblem yn llai oddi ar eich meddwl.

arrow icon

Os ydych yn meddwl efallai y bydd yn rhaid i chi fenthyg arian

Os nad oes gennych unrhyw gynilion ac yn wynebu diffyg arian parod brys, gall benthyca deimlo fel eich unig opsiwn.

Ceisiwch ddefnyddio benthyca fel dewis olaf ac os oes angen i chi fenthyca, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y math cywir o gredyd neu fenthyciad ar gyfer eich sefyllfa. Fel arall, fe allech gael eich hun yn talu mwy nag sydd angen i chi ei wneud.

Edrychwch o gwmpas a chymharu bargeinion, gan edrych ar:

 • y gyfradd llog a’r Gyfradd Ganrannol Flynyddol (APR)
 • faint y byddwch yn ei ad-dalu i gyd ac a allwch fforddio’r ad-daliadau
 • unrhyw gosbau am fethu taliadau neu daliadau hwyr
 • y gost yr wythnos neu’r mis ac a allai hyn amrywio.

Benthyca gan deulu a ffrindiau

Os ydych yn gallu benthyg rhywfaint o arian gan deulu neu ffrindiau a all fenthyg yr arian ychwanegol i chi, gallai hyn fod yn ffordd rad o gael arian ychwanegol heb droi at fenthycwyr Diwrnod Cyflog neu fathau eraill o gredyd cost uchel. Maent hefyd yn debygol o fod yn fwy hyblyg am sut rydych yn talu’r arian yn ôl.

Gobeithio y bydd hwn yn drefniant tymor byr cyflym a hawdd ond efallai yr hoffech ddarllen ein canllaw Benthyca arian gan deulu a ffrindiau i sicrhau nad oes dadleuon mewn amser, yn enwedig os ydynt yn mynd yn sâl ac angen yr arian yn ôl ar frys.

Benthyciadau personol a chardiau credyd

Os ydych yn ystyried cael benthyciad neu gerdyn credyd newydd, mae’n holl bwysig nawr i feddwl a allwch chi fforddio’r ad-daliadau gan y gallai eich amgylchiadau newid yn gyflym oherwydd yr achos o goronafeirws.

Mae eich statws credyd yn effeithio ar gost eich benthyca ac mae’n bwysig edrych o gwmpas a gwneud rhywfaint o ymchwil ar wefannau cymharu.

Benthyciadau diwrnod cyflog

Os mai dim ond am gwpl o wythnosau y bydd yn rhaid i chi ymdopi â gostyngiad mewn incwm, gallai benthyciad diwrnod cyflog ymddangos fel ateb cyflym iawn i’ch helpu nes eich bod yn ôl yn y gwaith eto.

Fodd bynnag, mae yna nifer o drapiau y gallech ddisgyn iddynt gyda benthyciadau diwrnod cyflog os nad ydych yn gwybod beth rydych yn gadael eich hun i mewn iddo.

arrow icon

Mathau eraill o fenthyca

Undebau credyd

Mae benthyciadau gan undebau credyd yn rhatach o lawer na chan fenthycwyr eraill a gallwch dalu’r arian yn ôl ar gyfradd y gallwch ei fforddio.

arrow icon

Cyllid Teg

Os ydych wedi cael eich gwrthod am gredyd gan fenthycwyr stryd fawr, yna gallwch edrych ar ddarparwyr cyllid teg. Mae eu cyfraddau llog yn is na darparwyr credyd cost uchel ond yn uwch nag undeb credyd. Mae’r ad-daliadau yn seiliedig ar asesiad fforddiadwyedd sy’n sicrhau y gall y benthyciwr gadw i fyny â’r ad-daliadau.

Gwystlwyr

Mae gwystlwyr yn opsiwn arall lle rydych yn gadael rhywbeth gwerthfawr, fel gemwaith, fel sicrwydd ar gyfer benthyciad. Mae’r gyfradd llog a godir arnoch fel arfer yn is na banc ar y stryd fawr ac mae’n annhebygol y cewch werth llawn yr eitem, ond fe gewch benderfyniad cyflym.

Credyd cost uchel - pethau i feddwl amdanynt

Os nad yw eich statws credyd yn dda, efallai na fydd benthyca rhatach yn opsiwn i chi ac efallai y bydd mathau eraill o gredyd cost uchel yn eich temtio, megis benthyciadau llyfr cofrestru neu fenthyciadau stepen drws i’ch gweld trwy’r argyfwng.

Gall y mathau hyn o gredyd weithio allan i fod yn ddrud iawn ac mae angen i chi feddwl yn ofalus iawn cyn i chi benderfynu benthyca fel hyn. Cyn i chi wneud penderfyniad darllenwch ein canllawiau.

arrow icon

Osgoi benthycwyr anghyfreithlon

Mae benthycwyr anghyfreithlon yn aml yn targedu pobl sy’n anghenus ac yn methu cael credyd prif ffrwd. Efallai eu bod yn ymddangos yn gyfeillgar ar y dechrau ond nid yw benthyca oddi wrthynt byth yn syniad da - hyd yn oed os ydych yn teimlo nad oes gennych unrhyw opsiynau eraill.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.