Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Coronafeirws a chostau tai

Rhywbeth sy’n mynd i fod yn anodd ei gwmpasu os oes gennych ostyngiad sydyn mewn incwm ac nad oes gennych gynilion yw eich taliadau morgais neu rent.

Os oes gennych forgais

Roedd gennych tan 31 Mawrth 2021 i wneud cais am wyliau talu morgais coronafirws.

Os yw’ch gwyliau talu bellach yn dod i ben, mae’n bwysig eich bod chi’n deall beth sy’n digwydd nesaf a beth yw eich opsiynau.

arrow icon

Os ydych chi’n dal i gael trafferth gwneud eich taliadau morgais, mae yna rai pethau y dylech chi eu gwneud.

Os ydych yn rhentu

arrow icon

Os ydych yn rhentu yn Lloegr, ataliwyd troi allan tan 23 Awst 2021. Rhaid i’ch landlord roi rhybudd o chwe mis o droi allan i chi, heblaw yn yr achosion mwyaf difrifol.

Yn yr Alban, mae'r gwaharddiad troi allan wedi dod i ben, ond tan 31 Mawrth 2022, rhaid rhoi cyfnod rhybudd o hyd at chwe mis i chi.

Yng Nghymru, ataliwyd troi allan tan 30 Medi 2021 a rhaid i’ch landlord roi chwe mis o rybudd i chi o droi allan.

Os ydych yn rhentwr preifat yng Nghymru ac eisoes mewn ôl-ddyledion, neu efallai’n ei chael hi’n anodd talu’ch rhent oherwydd coronafeirws, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael Benthyciad Arbed Tenantiaeth.

Bydd yn rhaid ad-dalu’r benthyciad hwn dros gyfnod o hyd at bum mlynedd a chodir llog o 1% arnoch.

Ni fyddwch yn gymwys i gael benthyciad os ydych yn cael Budd-dal Tai ar hyn o bryd neu’r elfen costau tai o Gredyd Cynhwysol.

Yng Ngogledd Iwerddon, tan 30 Medi 2021, mae’n rhaid i chi gael 12 wythnos o rybudd o gael eich troi allan.

Os ydych chi’n byw mewn eiddo prynu-i-osod, bydd eich landlord yn gallu gwneud cais am y tri mis o wyliau talu morgais os ydych yn profi anhawster ariannol felly ni ddylent roi unrhyw bwysau arnoch i gwrdd â thaliadau rhent yn ystod y cyfnod hwn.

Os ydych yn dal i fethu â chwrdd â thaliadau rhent ar ôl tri mis, dylai eich landlord gymryd pob cam i sicrhau eich bod yn parhau i aros yn eich cartref. Disgwylir iddynt ystyried eich amgylchiadau ariannol a cheisio gweithio cynllun ad-dalu fforddiadwy gyda chi cyn iddynt gychwyn ar unrhyw achos.

Os ydych yn denant tai cymdeithasol, siaradwch â’ch swyddog cymorth tenantiaeth neu swyddog tai a fydd yn gallu eich cefnogi a gweithio allan cynllun ad-dalu fforddiadwy.

Os ydych ar Gredyd Cynhwysol ac fel arfer yn talu’r rhent eich hun, siaradwch â’ch anogwr gwaith am yr hyn y gallant ei wneud i’ch cefnogi i gadw taliadau rhent ar y trywydd iawn.

arrow icon

Os ydych yn poeni am dalu eich Treth Cyngor

Mae taliadau Treth Cyngor yn ddyled â blaenoriaeth a gall methu taliadau ddod yn broblem ddifrifol yn gyflym. Mae’n fil y dylech chi bob amser sicrhau eich bod yn ei dalu ar amser os gallwch chi.

Os ydych yn credu na fyddwch yn gallu talu eich Treth Cyngor, sicrhewch eich bod yn dweud wrth eich cyngor lleol cyn i chi fethu taliad. Byddant yn gallu cynnig cymorth i chi os ydynt yn ymwybodol, yn enwedig os yw oherwydd coronafeirws. Mae’n bwysig eich bod yn parhau i siarad â hwy, yn enwedig os ydynt yn penderfynu dechrau mynd ar ôl peidio talu unwaith eto.

I gael gwybod pa gymorth sydd ar gael yn eich ardal, cysylltwch â’ch cyngor lleol neu ewch i’w gwefan.

Gostyngiad Treth Cyngor

Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol neu os ydych ar incwm isel iawn, mae’n bosibl y gallwch gael cymorth i dalu eich Treth Cyngor.

Mae gan bob cyngor lleol ei gynllun Gostyngiad Treth Cyngor Lleol ei hun, felly bydd angen i chi wneud cais iddynt yn uniongyrchol.

Ni fydd y rhan fwyaf o gynghorau yn ôl-ddyddio taliadau. Felly, os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol am y tro cyntaf, peidiwch â gwastraffu amser. Sicrhewch eich bod yn gwneud cais am ostyngiad cyn gynted â phosibl ar ôl cyflwyno’ch hawl.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.