Pam fod ceisiadau am forgais yn cael eu gwrthod a beth i’w wneud nesaf

Os yw’ch cais am forgais yn cael ei wrthod, mae nifer o bethau y gallwch eu gwneud i wella’ch cyfle o gael eich cymeradwyo y tro nesaf. Peidiwch â brysio at ddarparwr benthyciadau arall yn syth oherwydd gallai pob cais ymddangos ar eich ffeil gredyd. 

Rhesymau cyffredin dros wrthod cais am forgais a beth i’w wneud

Hanes credyd gwael

Gwiriwch eich ffeil gredyd gyda’r asiantaethau gwirio credyd (Experian, Equifax a TransUnion) i weld pa wybodaeth sydd ganddynt amdanoch.

Os yw unrhyw ran o’r wybodaeth ar eich adroddiad credyd yn anghywir, gallwch ei gywiro.

Heb eich cofrestru i bleidleisio

Mae angen i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn eich cyfeiriad presennol er mwyn i ddarparwyr benthyciadau allu cadarnhau pwy ydych a’ch cyfeiriad.

Gormod o geisiadau am gredyd

Pan wnewch gais am gredyd, bydd y darparwr benthyciadau yn chwilio drwy eich adroddiad credyd er mwyn gwirio’ch addasrwydd.

Cofnodir y rhan fwyaf o chwiliadau, gan adael nodyn ar eich hanes credyd.

Mae gwneud llawer o geisiadau am gredyd dros gyfnod byr o amser yn ymddangos fel bod gennych broblemau ariannol, felly ceisiwch osgoi cymryd cytundebau credyd newydd am o leiaf blwyddyn cyn i chi ymgeisio am forgais.

Gormod o ddyled

Mae cael gormod o ddyled yn barod yn debygol o leihau’ch tebygrwydd o gael eich derbyn am forgais.

Os oes gennych bryderon ariannol, mae digon o gyngor am ddim a chyfrinachol ar gael i’ch helpu.

Benthyciadau diwrnod cyflog

Bydd unrhyw fenthyciad diwrnod cyflog a gawsoch yn ystod y 6 blynedd diwethaf wedi ei restru ar eich ffeil, hyd yn oed os gwnaethoch ei ad-dalu’n brydlon. Gallai ddal i gyfrif yn eich erbyn gan y gallai darparwyr benthyciadau feddwl na allwch ymdopi gyda’r cyfrifoldeb ariannol o gael morgais.

Bydd effaith cael benthyciad diwrnod cyflog yn amrywio o un darparwr i’r llall a ni fydd hyn o reidrwydd yn golygu y cewch eich gwrthod ar gyfer morgais.

Gwallau gweinyddol

Nid yw darparwyr benthyciadau yn berffaith. Mae llawer ohonynt yn rhoi manylion o’ch cais i mewn i gyfrifiadur felly mae’n bosibl methodd eich cais o ganlyniad i gamgymeriad neu wall ar eich ffeil credyd. Mae darparwr yn annhebygol o roi rheswm penodol i chi pam rydych wedi methu â chais am gredyd ar wahân i’r ffaith ei fod yn ymwneud â’ch ffeil gredyd.

Os bydd hyn yn digwydd, dylai’r darparwr roi manylion yr asiantaeth gyfeirio credyd a wnaethant ei ddefnyddio i chi.

Ddim yn ennill digon

Gallwch ofyn am forgais llai neu weld a ydych yn gymwys am gyd-berchnogaeth neu help trwy un o gynlluniau prynu cartref y llywodraeth.

Ddim yn cyfateb â phroffil y darparwr benthyciadau

Mae’n well gan rai darparwyr benthyciadau fenthyca i fath penodol o berson, gallai fod yn seiliedig ar oedran neu leoliad neu faint rydych am ei fenthyg.

Mae gan gynghorydd morgais annibynnol brofiad o’r farchnad ac mae’n debygol o fod â gwell syniad o’r math o fenthyciwr y bydd y darparwr benthyciadau eisiau ei ddenu.

Blaendal bach

Os mai dim ond blaendal bach rydych wedi gallu ei gynilo, efallai caiff eich ceisiadau eu gwrthod oherwydd eich bod am fenthyg gormod o arian.

Mae rhai cynigion morgais ar gael os oes gennych blaendal bach o 5 i 10%, ond bydd angen i chi chwilio amdanynt.

Gallwch geisio cynilo am gyfnod hwy o amser fel bod gennych blaendal mwy, neu mae cynlluniau gan y llywodraeth i’ch helpu os mai blaendal bach yn unig sydd gennych.

Rhesymau eraill posibl dros wrthod morgais i chi

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n weithiwr ar gontract

Mae rhaid i chi brofi eich bod yn cael incwm rheolaidd drwy ddangos cyfriflenni treth a chyfrifon busnes am y ddwy i dair blynedd diwethaf o leiaf.

Efallai y bydd yn ofynnol i chi brofi bod gennych waith wedi ei sicrhau ar gyfer y dyfodol hefyd – ond bydd y penderfyniad hwnnw’n amrywio o un darparwr benthyciadau i’r llall.

Os ydych wedi byw yn y DU am lai na thair blynedd

Mae’r rhan fwyaf, ond nid pob un darparwr benthyciadau yn anfodlon benthyca i bobl sydd newydd gyrraedd y DU.

Bydd angen i chi ddangos eich cytundeb cyflogaeth a fisa, sy’n profi bod gennych hawl i fyw a gweithio yn y DU.

Ble i fynd am gymorth os gwrthodir eich cais am forgais

Bydd brocer morgais proffesiynol a chynghorydd ariannol annibynnol sy’n arbenigo mewn morgeisi’n gyfarwydd â’r morgeisi sydd ar gael.

Byddant yn ymwybodol o’r hyn mae wahanol ddarparwyr benthyciadau yn chwilio amdano cyn cynnig morgais, a byddant yn siarad â’r darparwr ar eich rhan.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
0800 756 1012* Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
0800 138 7777* Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp
+44 77 0134 2744

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.