Cynilo arian ar gyfer blaendal morgais

Gall cynilo am flaendal deimlo fel y rhan fwyaf anodd o brynu cartref. Tra bydd cael blaendal mawr yn rhoi’r cyfle gorau i chi i gael cynnig morgais da â cyfradd llog isel, mae dewisiadau ar gael i bobl â blaendal is a help gan y llywodraeth i’ch cael ar yr ysgol tai. 

Beth yw eich dewisiadau blaendal morgais?

Mae’r prynwr tro cyntaf cyfartalog yn gosod blaendal o 20% ar eu cartref cyntaf, a allai olygu dod o hyd i’r swm brawychus o £50,000 (ar eiddo gwerth £250,000) neu ragor.

Efallai byddwch yn ei chael yn anodd i godi cymaint o arian â hyn ar eich pen eich hunan ac mae rhai dewisiadau ar gael i chi.

Gallai un ffordd fod i fenthyg o fanc mam a dad. Gall rhieni helpu gyda rhoddion ariannol, benthyciadau anffurfiol, neu weithredu fel gwarantwr (ac os hynny, maent yn dod yn atebol am dalu’r morgais os na allwch).

Gallech hefyd ystyried prynu gyda ffrindiau neu deulu. Efallai byddai hyn yn lleihau’r swm y mae rhaid i chi ei gynilo ar eich pen eich hun. Ond bydd rhaid i chi feddwl am beth fydd yn digwydd nes ymlaen os bydd un ohonoch am werthu eu cyfran.

Mae morgeisi ar gael hefyd sy’n gofyn am flaendal is o dua 5% neu 10%. Bydd rhaid i chi siopio o gwmpas i ddod o hyd i’r cynigion hyn a dylech gofio bod y rhain yn debygol o gostio’n fwy i chi mewn llog dros hyd y morgais a gallant gael cyfradd uwch o log.

Bydd yn eich helpu i weithio allan maint y blaendal morgais y bydd ei angen arnoch os byddwch yn gwirio prisiau tai yn yr ardal lle rydych chi am brynu. 

Faint bydd rhaid i chi ei gynilo?

Unwaith y gwyddoch faint o flaendal y bydd arnoch ei angen, gwnewch gynllun i gyrraedd y nod hwn.

Mae cynilo’n rheolaidd yn fwy effeithiol na dibynnu ar symiau un-tro afreolaidd.

Mae faint o amser y bydd yn ei gymryd yn dibynnu ar faint allwch fforddio ei gynilo bob mis. Byddwch yn realistig am faint y gallwch ei fforddio. Mae’n gallu helpu os ydych yn sefydlu archeb sefydlog i mewn i gynilion ar gyfer y diwrnod ar ôl i chi gael eich talu.

Er enghraifft, os ydych am brynu ymhen tair blynedd a bydd arnoch angen £10,000: bydd angen ichi gynilo oddeutu £265 y mis.

Ond, os ydych yn teimlo’n esmwyth yn cynilo £150 y mis yn unig, byddwch yn cyrraedd eich nod cynilo ymhen ychydig mwy na phum mlynedd yn lle tair.

Efallai bod hyn yn ymddangos fel amser hir i aros, ond mae’n well na cheisio cynilo gormod a rhoi’r ffidl yn y to’n gyfan gwbl.

Dechrau cynilo am flaendal

Unwaith eich bod yn gwybod faint mae rhaid i chi ei gynilo, bydd rhaid i chi feddwl ble byddwch yn ei gynilo.

Efallai fod gennych eisoes gyfrif banc sy’n gadael i chi sefydlu potyn ar wahân ar gyfer eich nodau ariannol, neu gyfrif cynilo arall y gallwch ddefnyddio ar gyfer yr arian hwn. 

Os ydych yn mynd i fod yn cynilo am amser maith, dylech feddwl am faint o log gallwch ei hennill ar yr arian hwn.

Gallai cyfrif cynilo dim rhybudd ymddangos yn gyfleus. Ond yn aml maent yn talu cyfradd is o log, ac os na fyddwch eisiau’r arian am ychydig flynyddoedd, nid oes rhaid i chi gael at yr arian yn syth. Felly efallai byddwch am edrych ar gyfrif cynilo tymor hwy sy’n talu mwy o log i chi.

Gallai agor ISA Gydol Oes (LISA) os ydych yn brynwr tro cyntaf o dan 40 oed roi hwb o 25% ar eich cynilion. Er enghraifft, os ydych yn rhoi £1,000 yn eich ISA Gydol Oes, bydd y llywodraeth yn ychwanegu £250. 

Gall sefydlu archeb sefydlog rheolaidd i drosglwyddo arian yn awtomatig i’ch cyfrif cynilo eich helpu i gynilo’n gyflymach byth. 

Gwefannau cymharu prisiau

Mae gwefannau cymharu yn lle da i gychwyn ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio dod o hyd i gyfrif cynilo addas.

Mae gwefannau poblogaidd er mwyn cymharu cyfrifon cynilo yn cynnwys:

Cofiwch:

 • Ni fydd pob un gwefan gymharu yn rhoi’r un canlyniadau i chi, felly cofiwch ddefnyddio mwy nag un gwefan cyn gwneud penderfyniad.
 • Mae hefyd yn bwysig gwneud tipyn o waith ymchwil i mewn i’r math o gynnyrch a nodweddion sydd angen arnoch cyn prynu neu newid darparwr.

Rheoli eich cyfrifon cynilo

Adolygwch eich cyfrif cynilo o leiaf unwaith y flwyddyn i wirio eich bod yn cael y gyfradd llog gorau. Os ydych yn defnyddio ISA Gydol Oes, cofiwch achub cyfle’r Lwfans £4,000 cyn diwedd y flwyddyn dreth (5ed Ebrill) i gael uchafswm y bonws 25%.

Os yw eich incwm yn codi, gwelwch a allwch ychwanegu’r arian ychwanegol i’ch archeb sefydlog bob mis, bydd yn eich helpu i gyrraedd eich nod yn gynt. 

Beth i’w wneud nesaf

 • Agorwch gyfrif cynilo os nad oes gennych un eisoes – ewch ar-lein neu drefnwch gyfarfod yn eich banc neu gymdeithas adeiladu.
 • Gwiriwch a allwch leihau’r blaendal sydd ei angen arnoch, er enghraifft, trwy gynllun Cymorth i Brynu neu gefnogaeth y teulu.
 • Trefnwch daliad rheolaidd i mewn i’ch cyfrif cynilo bob mis. Defnyddiwch y templed hwn y gellir ei lawrlwytho i anfon cyfarwyddyd archeb sefydlog i’ch banc (DOCX, 17KB).
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.