Cynlluniau gwerthu a rhentu yn ôl

Beth yw cynllun gwerthu a rhentu yn ôl?

Mewn cynllun gwerthu a rhentu yn ôl, rydych yn gwerthu'ch cartref am bris gostyngedig ac, yn gyfnewid, rydych yn aros yn byw yno fel tenant sy'n talu rhent am gyfnod penodol o amser (tymor penodol).

Gallai hyn ymddangos yn demtasiwn os ydych yn cael trafferth talu'ch morgais neu ddyledion eraill ac mewn perygl o golli'ch cartref.

Ac er y gallai'r opsiwn hwn ganiatáu i chi glirio'ch morgais a dyledion eraill, byddwch yn wynebu risgiau newydd.

Risgiau gyda chynlluniau gwerthu a rhentu yn ôl

 • Ni fyddwch yn berchen ar eich cartref mwyach.
 • Efallai y bydd eich rhent yn codi yn ystod ac ar ôl tymor penodol eich tenantiaeth.
 • Efallai y bydd rhaid i chi adael eich cartref o hyd ar ôl tymor penodol eich cytundeb tenantiaeth.
 • Efallai y cewch eich troi allan o hyd yn ystod y tymor penodol os byddwch yn torri rheolau eich cytundeb tenantiaeth, er enghraifft os ydych ar ei hôl â'ch taliadau rhent.
 • Os yw'r unigolyn neu'r cwmni sy'n prynu'ch cartref yn mynd i drafferthion ariannol, mae'n bosibl y bydd yr eiddo'n dal i gael ei adfeddiannu ac efallai y bydd rhaid i chi adael.
 • Oherwydd bod y cynlluniau hyn yn cynnwys gwerthu eich cartref am bris gostyngol, mae'n anochel y cewch lai o arian nag y byddech pe byddech yn ei werthu ar y farchnad agored.
 • Gallai gwerthu'ch cartref am bris gostyngedig effeithio ar eich cymhwysedd i fethdaliad neu fathau eraill o ansolfedd.

Dewisiadau gwerthu a rhentu yn ôl

Siaradwch â'ch benthyciwr morgais. Efallai y gallant eich helpu, er enghraifft trwy wneud trefniant i ad-dalu'ch ôl-ddyledion morgais.

Cewch gymorth dyled annibynnol ac am ddim ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb gan gynghorydd dyled.

Efallai y byddant hefyd yn delio'n uniongyrchol â'ch benthycwyr ar eich rhan.

Siaradwch â'ch credydwyr eraill. Efallai y gallwch drefnu cynllun ad-dalu i'ch helpu i reoli'ch dyledion a chadw'ch cartref.

Gwiriwch a ydych yn gymwys i gael cymorth gan y llywodraeth, gan gynnwys budd-daliadau.

Ystyriwch werthu eich cartref ar y farchnad agored a dod o hyd i rywle arall i'w rentu.

Defnyddiwch werthwr tai lleol neu ewch ar-lein i wirio prisiau gwerthu eiddo yn eich ardal.

Os ydych yn 55 oed neu'n hŷn, edrychwch a yw rhyddhau ecwiti yn opsiwn addas. Mae'n ffordd o godi arian o'ch cartref sy'n caniatáu i chi aros yno.

Os mai cynllun gwerthu a rhentu yn ôl yw eich unig opsiwn

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu ei fforddio a'ch bod yn deall y cytundeb, fel eich bod yn cael yr ateb iawn i chi.

Sicrhewch eich bod yn delio â chwmni a reoleiddir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) - rheolydd gwasanaethau ariannol y DU.

Gall y cwmni ond rhoi gwasanaeth cynghori i chi, sy’n olygu os cawsoch y cyngor anghywir y gallwch gwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Mae rhaid i'r cwmni sicrhau eich bod yn gallu ei fforddio, gwirio bod y cynllun yn iawn i chi ac yn rhoi cyngor i chi.

Pan gysylltwch â chwmni am y tro cyntaf, dylid rhoi gwybodaeth i chi am eu ffioedd ac a allant gynnig ystod o gynlluniau i chi neu a ydynt yn gysylltiedig ag un neu fwy o ddarparwyr yn unig.

Unwaith y bydd cynllun yn cael ei argymell i chi, bydd y cwmni'n rhoi dogfen i chi â manylion pwysig y cynllun – gelwir hyn yn Darlun Ffeithiau Allweddol.

Gallwch ddefnyddio'r ddogfen hon i gymharu cynlluniau gan wahanol gwmnïau.

Gwiriwch i weld a fyddai defnyddio cynllun yn effeithio ar eich hawl i fudd-daliadau gwladol gan gynnwys Budd-dal Tai.

Siaradwch â'r swyddfa budd-daliadau lles yn eich cyngor lleol neu â Chyngor ar Bopeth.

Darllenwch delerau eich tenantiaeth yn ofalus – mae rhaid cynnig tenantiaeth tymor penodol o bum mlynedd o leiaf i chi - a chofiwch gael cyngor fel eich bod yn gwybod beth mae rhaid i chi ei wneud i osgoi cael eich troi allan.

Mynnwch y ffeithiau allweddol

Mae rhaid i gwmnïau roi Darlun Ffeithiau Allweddol i chi sy'n dangos gwybodaeth bwysig am y cynllun, gan gynnwys:

 • pryd y gellir cynyddu'r rhent
 • y rhent sy'n daladwy o dan y cytundeb
 • y pris y bydd y cwmni'n ei dalu am yr eiddo
 • beth sy'n digwydd os byddwch ar ei hôl â’ch rhent
 • tymor penodol eich cytundeb tenantiaeth, y mae rhaid iddo fod o leiaf bum mlynedd
 • gwerth marchnadol yr eiddo yn dilyn prisiad annibynnol gan brisiwr sydd â dyletswydd gofal i chi.

Pan gewch gynnig ysgrifenedig i brynu'ch cartref, bydd gennych 14 diwrnod i'w ystyried cyn y gall y cwmni gysylltu â chi eto.

Gwerthu a rhentu'n ôl – os bydd pethau’n mynd o chwith

Os ydych yn delio â chwmni rheoledig, mae rhaid bod ganddynt weithdrefnau cwyno.

Gwnewch gŵyn i'r cwmni yn gyntaf ac os na chaiff eich cwyn ei datrys yn foddhaol, gallwch fynd â hi i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol sydd am ddim i'w defnyddio.

Ar gyfer cwynion am sut rydych yn cael eich trin fel tenant, cysylltwch â Shelter neu'ch swyddfa Cyngor ar Bopeth lleol i gael cyngor ar eich hawliau.

Cysylltiadau defnyddiol

Cyngor ar Bopeth

Cyngor ar ddyled morgais, hawliau budd-daliadau, deall cynlluniau a'u heffeithiau, a'ch hawliau fel tenant.

I ddod o hyd i'ch swyddfa agosaf ac i gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan Cyngor ar Bopeth

Shelter

Cyngor ar ddyled morgais, deall cynlluniau a'u heffeithiau, a'ch hawliau fel tenant a hawliadau Budd-dal Tai.

Ffôn: 0845 075 5005 - Cymru

Ffôn: 0808 800 4444 – Lloegr a’r Alban

Ewich i: Gwefan Shelter

Elusen dyledion StepChange

Cyngor ar gyllidebu, dyled morgais a methdaliad.

Ffôn: 0800 138 1111

Ewich i: Gwefan elusen dyledion StepChange

Cyngor lleol

I gael gwybodaeth ynghylch a ydynt yn cynnig cynllun ‘achub morgais’ neu a fyddech yn gymwys i gael Budd-dal Tai os ydych yn bwriadu ymrwymo i gynllun gwerthu a rhentu yn ôl.

Chwiliwch am ‘Local Council’ ar-lein neu yn eich llyfr ffôn.

Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA)

I wirio Cofrestr y FCA neu adrodd hysbyseb cynllun rydych yn meddwl ei fod yn annheg, yn aneglur neu'n gamarweiniol.

Llinell gymorth defnyddwyr: 0800 111 6768

Ffôn testun: 18001 0800 111 6768

Ewich i: Gwefan y FCA

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.