Ecwiti negyddol: ei ystyr a beth allwch chi wneud amdano

Ecwiti negyddol yw pan fydd tŷ neu fflat werth llai na'r morgais y gwnaethoch ei gymryd arno. Os ydych mewn ecwiti negyddol gallech ei chael hi'n anodd symud tŷ neu ailforgeisio.

What is negative equity?

Mae eiddo mewn ecwiti negyddol os yw ei werth yn llai na’r morgais sydd gennych arno, a’r rheswm am hyn fel arfer yw cwymp mewn prisiau eiddo.

Er enghraifft, petaech chi’n prynu eiddo am £150,000, gyda morgais o £120,000 ac mae’r eiddo yn werth £100,000, byddech chi mewn ecwiti negyddol.

Fodd bynnag, petaech chi’n prynu eiddo am £150,000, gyda morgais o £120,000 ac mae’r eiddo yn werth £130,000 erbyn hyn, ni fyddech chi mewn ecwiti negyddol.

Amcangyfrifir bod tua hanner miliwn o eiddo mewn ecwiti negyddol yn y DU, er mae rhai ardaloedd wedi eu heffeithio’n waeth na’i gilydd.

Mae’n achosi cryn broblem yng Ngogledd Iwerddon, lle mae hyd at ddau o bob pump o eiddo a brynwyd ar ôl 2005 mewn ecwiti negyddol.

Sut ydw i’n gwybod a ydw i mewn ecwiti negyddol?

Efallai na wyddoch chi a ydych chi mewn ecwiti negyddol neu beidio.

Yn gyntaf, ffoniwch eich darparwr morgais i gael gwybod faint sy’n ddyledus gennych.

Nesaf, gofynnwch i werthwr eiddo lleol brisio’ch cartref neu gofynnwch i syrfëwr i’w brisio (byddant yn codi ffi am y gwasanaeth hwn).

Os yw gwerth eich eiddo yn llai na’r hyn sy’n ddyledus gennych, yna rydych mewn ecwiti negyddol.

Problemau sy’n codi yn sgil ecwiti negyddol

Mae’n broblem ar unwaith os yw’n fwriad gennych chi werthu’ch cartref.

Oni bai bod gennych chi gynilion y gallwch eu defnyddio i ad-dalu’r gwahaniaeth rhwng gwerth eich cartref a’r morgais, gallech ei chael hi’n anodd llwyddo i symud.

Gall fod yn anodd hefyd os dymunwch ailforgeisio; i gyfradd sefydlog neu i gael bargen well efallai.

Ni fydd y rhan fwyaf o ddarparwyr morgais yn caniatáu i bobl sydd ag ecwiti negyddol gyfnewid i fargen forgais newydd hyd nes i’r un gyfredol ddod i ben.

Yn hytrach, cânt eu symud fel arfer i gyfradd amrywiol safonol y darparwr (SVR).

Symud tŷ os ydych chi mewn ecwiti negyddol

Bydd rhwyddineb symud yn dibynnu ar nifer o ffactorau, fel:

 • faint o ecwiti negyddol sydd gennych chi
 • gwerth yr eiddo y dymunwch symud iddo
 • a ydych yn llwyddo i ad-dalu’ch morgais presennol
 • faint o flaendal allwch chi ei godi ar gyfer yr eiddo newydd.

Siaradwch â’ch darparwr i ddechrau i weld sut fath o gymorth sydd ar gael ganddynt.

Mae nifer fach o ddarparwyr yn cynnig ‘morgais ecwiti negyddol’.

Bydd hyn yn caniatáu i chi symud eich ecwiti negyddol i’ch eiddo newydd, ond byddai disgwyl i chi dalu blaendal o hyd.

Manteision ac anfanteision morgeisi ecwiti negyddol

Manteision:

 • gallwch symud tŷ heb orfod clirio’r ecwiti negyddol ar eich morgais. Mae hyn yn neilltuol o ddefnyddiol os bydd angen i chi symud am resymau teuluol neu oherwydd eich gwaith ac nid oes modd oedi.

Anfanteision:

 • mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd ad-dalu’n gynnar ar eich morgais presennol.
 • efallai y bydd ffioedd a thaliadau ychwanegol, ac efallai y bydd cyfradd llog uwch ynghlwm â’ch morgais newydd o’i gymharu â’r un presennol.
 • prin iawn yw’r darparwyr sy’n eu cynnig.

Lleihau eich ecwiti negyddol

Defnyddiwch ein Cynllunydd cyllideb i lunio cyllideb ac i ddechrau tyfu eich arbedion.

Os yw’n bosib, mae’n syniad da ceisio lleihau eich ecwiti negyddol drwy ordalu eich morgais.

Yn gyntaf, gwiriwch a yw’ch morgais presennol yn caniatáu i chi ordalu, ac os felly, faint allwch chi ordalu cyn gorfod wynebu tâl ad-dalu’n gynnar.

Nesaf, cyfrifwch faint yn ychwanegol allwch chi fforddio ei dalu bob mis neu fel un cyfandaliad yn unig.

Gwiriwch gyfrifiannell gordaliad morgais fel yr un hwn gan Money Saving Expert

Bydd hyn yn dweud wrthych faint o wahaniaeth y gallai eich taliadau ychwanegol ei wneud.

Mae gan sawl brocer morgeisi a benthyciwr yr offeryn hwn hefyd.

Rhentu'ch cartref os ydych mewn ecwiti negyddol

Opsiwn arall fyddai rhentu'ch cartref os bydd eich benthyciwr yn cytuno i hyn.

Byddai hyn yn golygu eich bod chi'n cadw'r morgais presennol, er mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi dalu cyfradd llog uwch.

Rhaid i chi hefyd ddweud wrth eich yswiriwr eich bod chi'n rhentu'ch cartref.

Sut i baratoi ar gyfer codiad mewn cyfraddau llog

Os bydd cyfraddau llog yn cynyddu, mae’n bwysig gwneud yn siŵr eich bod yn dal yn gallu fforddio eich taliadau morgais.

Mae’n arbennig o bwysig os ydych mewn ecwiti negyddol gan y gallech fod yn fwy agored i’ch cartref gael ei adfeddiannu.

Beth allwch chi ei wneud os ydych chi’n cael trafferth talu’ch morgais

Os ydych eisoes wedi methu talu’ch morgais yn brydlon, siaradwch â’ch darparwr a chael cyngor gan un o’r elusennau cyngor ar ddyledion.

Dolenni defnyddiol:

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.