Deall cyfraddau llog morgais

Wrth ddewis morgais, peidiwch ag edrych ar yr ad-daliadau misol yn unig. Mae'n bwysig eich bod yn deall faint mae'ch taliadau cyfradd llog yn ei gostio i chi, pryd y gallent godi a beth fydd eich ad-daliadau ar ôl i hyn ddigwydd.

Beth yw’r gwahanol fathau o gyfraddau llog morgais?

Mae dau brif fath o gyfradd llog morgais:

 • Cyfradd sefydlog: mae'r llog a godir arnoch yn aros yr un fath am nifer o flynyddoedd, rhwng dwy i bum mlynedd yn nodweddiadol.
 • Cyfradd amrywiol: gall y llog rydych chi'n ei dalu newid.

Cyfraddau sefydlog

Bydd y gyfradd llog rydych yn ei thalu yn aros yr un fath trwy gydol y fargen, ni waeth beth sy'n digwydd i gyfraddau llog yn y farchnad.

Fe’u gwelwch yn cael eu hysbysebu fel ‘sefydlog am ddwy flynedd’ neu ‘sefydlog am bum mlynedd’, er enghraifft, ynghyd â’r gyfradd llog a godir am y cyfnod hwnnw.

Pan ddaw'r cyfnod hwn i ben, byddwch yn symud ymlaen i gyfradd amrywiol safonol (SVR), oni bai eich bod yn ailforgeisio. Mae'r SVR yn debygol o fod yn sylweddol uwch na'ch cyfradd sefydlog, a all arwain at gynnydd mawr yn eich ad-daliadau misol. 

Manteision
  • Tawelwch meddwl y bydd eich taliadau misol yn aros yr un fath, gan eich helpu i gyllidebu.
Anfanteision
  • Mae bargeinion cyfradd sefydlog fel arfer ychydig yn uwch na morgeisi cyfradd amrywiol.
  •  Os bydd cyfraddau llog yn gostwng, ni fyddwch yn elwa.

Gwyliwch rhag

 • taliadau os ydych am adael y fargen yn gynnar - rydych fel arfer wedi'ch clymu i mewn am hyd y gyfradd sefydlog.
 • diwedd y cyfnod penodol – mae'n well i chi edrych am gynnig morgais newydd ddau i dri mis cyn iddi ddod i ben. Os na wnewch hynny, cewch eich symud yn awtomatig i gyfradd newidiol safonol eich benthyciwr – sydd fel arfer yn uwch.

Meddyliwch yn ofalus am ail-forgeisio neu gloi mewn i gytundeb newydd gyda thaliadau ad-daliad cynnar mawr os ydych yn meddwl am symud cartref yn y dyfodol agos.

Mae’r rhan fwyaf o forgeisi nawr yn ‘gludadwy’, sy’n meddwl gallent gael eu symud i eiddo newydd. Ond, mae symud yn cael ei drin fel cais morgais newydd, felly bydd rhaid cwrdd â gwiriadau fforddiadwyedd y benthyciwr a meini prawf arall er mwyn cael eich derbyn am y morgais.

Os nad ydych yn pasio’r gwiriadau, efallai yr unig opsiwn fydd i fynd at fenthycwyr eraill, a fydd yn arwain atoch yn talu’r tâl ad-daliad cynnar i’ch benthycwr presennol.

Gall trosglwyddo morgais i eiddo arall (‘porting’) yn aml olygu mai dim ond y balans presennol sy’n weddill ar y cytundeb sefydlog neu ddisgownt presennol. Mae hyn yn golygu bod angen i chi ddewis cytundeb arall ar gyfer unrhyw fenthyca ychwanegol am y symud eiddo ac mae'r cytundeb newydd hwn yn annhebygol o gyd-fynd ag amserlen y cytundeb presennol.

Os ydych yn gwybod eich bod yn debygol o symud cartref o fewn y cyfnod ad-daliad cynnar efallai y byddwch am ystyried cytundebau gydag ad-daliadau cynnar isel neu heb ad-daliadau cynnar gan roi mwy o ryddid i chi i siopa o gwmpas ymhlith benthycwyr pan ddaw’r amser i symud.

Cyfraddau amrywiol

 chyfraddau llog amrywiol, gall y gyfradd newid ar unrhyw adeg.

Sicrhewch fod gennych rai cynilion o'r neilltu fel y gallwch fforddio cynnydd yn eich taliadau os bydd cyfraddau'n codi.

Daw cyfraddau amrywiol ar sawl ffurf:

Cyfradd amrywiol safonol (SVR)

Dyma’r gyfradd llog y mae benthyciwr morgais yn ei chymhwyso i’w forgais safonol ac yn aml mae’n dilyn yn fras symudiadau cyfradd sylfaenol Banc Lloegr.

Os ydych ar SVR eich benthyciwr morgais, byddwch yn aros ar y gyfradd hon cyhyd â bod eich morgais yn para neu nes i chi gael cynnig morgais arall.

Oherwydd bod SVR benthyciwr yn aml yn dilyn cyfradd Banc Lloegr, gallai’ch cyfradd godi neu ostwng ar ôl newid yng nghyfradd sylfaenol Banc Lloegr.

Manteision
  • Rhyddid - gallwch adael ar unrhyw adeg.
Anfanteision
  • Gellir newid eich cyfradd ar unrhyw adeg yn ystod y benthyciad.

Cyfraddau gostyngedig

Mae hwn yn ostyngiad oddi ar gyfradd amrywiol safonol y benthyciwr (SVR) a dim ond am gyfnod penodol o amser y mae'n berthnasol, dwy neu dair blynedd yn nodweddiadol.

Ond mae'n werth edrych o gwmpas. Mae SVRs yn wahanol ar draws benthycwyr, felly peidiwch â chymryd yn ganiataol mai'r mwyaf yw'r gostyngiad, yr isaf yw'r gyfradd llog.

Enghraifft

Mae gan ddau fanc gyfraddau disgownt:

 • Mae gan Fanc A ostyngiad o 2% oddi ar SVR o 6% (felly byddwch yn talu 4%)
 • Mae gan Fanc B ostyngiad o 1.5% oddi ar SVR o 5% (felly byddwch yn talu 3.5%).

Er bod y gostyngiad yn fwy ar gyfer Banc A, Banc B fydd yr opsiwn rhatach.

Manteision
  • Cost – mae'r gyfradd yn cychwyn yn rhatach, a fydd yn cadw ad-daliadau misol yn is.
  • Os yw'r benthyciwr yn torri ei SVR, byddwch yn talu llai bob mis.
Anfanteision
  • Cyllidebu – mae'r benthyciwr yn rhydd i godi ei SVR ar unrhyw adeg.
  • Os bydd cyfraddau sylfaenol Banc Lloegr yn codi, mae'n debyg y byddwch yn gweld y gyfradd ddisgownt yn cynyddu hefyd.

Gwyliwch rhag

 • taliadau os ydych am adael cyn diwedd y cyfnod disgownt.

Cyfraddau olrhain

Mae cyfraddau olrhain yn symud yn uniongyrchol yn unol â chyfradd llog arall – fel arfer cyfradd sylfaenol Banc Lloegr ynghyd ag ychydig y cant.

Felly os bydd y gyfradd sylfaenol yn codi 0.5%, bydd eich cyfradd yn cynyddu yr un faint.

Fel rheol mae ganddynt fywyd byr, dwy i bum mlynedd yn nodweddiadol. Er bod rhai benthycwyr yn cynnig olrheinwyr sy'n para am oes eich morgais neu nes i chi newid i fargen arall.

Manteision
  • Os yw'r gyfradd y mae'n olrhain yn gostwng, felly hefyd bydd eich taliadau morgais.
Anfanteision
  • Os yw'r gyfradd y mae'n olrhain yn cynyddu, felly hefyd eich taliadau morgais.
  • Efallai y bydd rhaid i chi dalu tâl ad-dalu cynnar os ydych am newid cyn i'r cynnig ddod i ben.

Gwyliwch rhag

 • Y print mân – gwiriwch na all eich benthyciwr gynyddu cyfraddau hyd yn oed pan nad yw'r gyfradd y mae eich morgais wedi'i chysylltu â hi wedi symud. Mae'n brin, ond mae wedi digwydd yn y gorffennol.

Cymharu cynigion

Wrth gymharu'r cynigion hyn, peidiwch ag anghofio edrych ar y ffioedd am eu tynnu allan, yn ogystal â'r cosbau ymadael.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.