Dychweliad Cartref

Gyda chynllun dychweliad cartref byddwch yn gwerthu rhan o’ch cartref neu’ch cartref cyfan am gyfandaliad arian parod, incwm rheolaidd, neu’r ddau. Bydd eich cartref, neu’r rhan ohono yr ydych yn ei werthu, yn perthyn i rywun arall. Serch hynny, fe ganiateir i chi barhau i fyw yno hyd nes i chi farw neu symud allan, heb dalu rhent. Gan ddibynnu ar eich oed a chyflyrau meddygol, efallai y gallech chi gael mynediad at fwy o arian.

Sut mae’n gweithio?

Mae cynllun dychweliad cartref yn golygu y bydd cwmni yn prynu eich cartref neu ran ohono.

Byddwch chi yn cael cyfandaliad arian parod neu incwm.

Os byddwch yn cael cyfandaliad arian parod efallai y byddwch yn penderfynu buddsoddi hwn eich hun er mwyn cael incwm.

Fel arfer cewch rhwng 20% a 60% o werth eich cartref ar y farchnad yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, oherwydd:

 • bod y prynwr yn caniatáu i chi barhau i fyw yno yn ddi-rent
 • nad yw’r prynwr yn gallu ei werthu hyd nes y byddwch wedi marw neu wedi symud i ofal.

Yr hynaf ydych chi pan fyddwch yn dechrau cynllun dychweliad cartref, yr uchaf fydd y ganran y byddwch yn ei gael o werth eich cartref ar y farchnad.

Cewch yr hawl i barhau i fyw yn y cartref o dan brydles gydol oes.

Bydd telerau’r les yn amrywio yn dibynnu ar pa gynllun dychweliad yr ydych yn ei ddewis.

A yw hyn yn addas ar eich cyfer?

Mae cynlluniau ôl-feddiannu cartref yn gynnyrch â risg uchel.

Gallent gael effaith sylweddol ar dreth, budd-daliadau, etifeddiaeth a’ch cynllunio ariannol hirdymor.

Dylech bob amser gael cyngor ariannol cyn cymryd cynllun ôl-feddiannu cartref neu unrhyw fath arall o gynllun rhyddhau ecwiti.

Bydd hyn o gymorth i chi weld a yw’n addas i chi.

Gall hyn fod yn ffordd ddefnyddiol o ryddhau ecwiti o’ch cartref ond gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o’r risgiau cyn i chi arwyddo.

Os ydych eisiau cyfandaliad neu incwm yn awr ac eisiau aros yn eich cartref, ac os nad ydych angen i unrhyw un arall (e.e. plant neu aelodau eraill o’r teulu) fanteisio ar werth llawn eich cartref, gall fod yn werth ystyried dychweliad cartref.

Ond ni fyddwch wedyn yn perchen ar eich cartref ei hun (neu ddim ond rhan ohono).

Bydd rhaid i chi gynnal a chadw’r cartref tra byddwch yn byw ynddo, felly efallai y bydd angen i chi roi arian o’r neilltu ar gyfer hyn.

Bydd rhaid i chi hefyd ddilyn telerau’r brydles a gallech fod yn atebol o hyd am gostau eraill fel rhent daear (neu brif rent) p’un bynnag faint o’ch cartref a werthwyd.

 Mae hwn yn swm blynyddol i’w dalu ar rai mathau o eiddo rhydd-ddaliadol.

Os gallai hyn fod yn broblem, yna efallai nad yw cynllun dychweliad cartref yn addas ar eich cyfer.

Mae’n hollbwysig eich bod yn penodi eich cyfreithiwr eich hun i wirio’r les a rhoi cyngor i chi.

Mae cynlluniau dychweliad cartref fel arfer yn fwy addas ar gyfer pobl hŷn, dros 70 neu 75 oed efallai.

Faint mae’n ei gostio?

Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu:

 • am gynnal a chadw’r eiddo
 • ffi i’r darparwr am drefnu’r cynllun
 • ffi i’r ymgynghorydd am eu cyngor ac am eich helpu chi i sefydlu’r cynllun.
 • ffioedd prisio – y prisiad fydd yn penderfynu am faint y byddwch yn gwerthu eich cartref, felly sicrhewch eich bod yn talu am brisiad annibynnol a pheidiwch byth â derbyn prisiad y bydd y cwmni dychweliad yn ei gynnig
 • ffioedd cyfreithiol – sicrhewch eich bod yn talu am gyngor annibynnol; mae’n bwysig mai cyfreithiwr a benodwyd gennych sy’n gwirio telerau’r les, nid cyfreithiwr a benodwyd gan ddarparwr y cynllun dychweliad.

Cwestiynau i’w gofyn i’ch ymgynghorydd

Cofiwch wastad ofyn cwestiynau os oes unrhyw beth yn aneglur.

Dyma rai cwestiynau pwysig.

 • A allwch drosglwyddo cynllun dychweliad cartref os ydych eisiau symud tŷ.
 • Sut fydd bod yn rhan o gynllun dychweliad cartref yn effeithio ar eich sefyllfa o ran treth incwm a’ch hawl i fudd-daliadau.
 • Pa amodau mae’r cynllun dychweliad cartref yn eu rhoi arnoch o ran parhau i fyw yn eich cartref?
 • Os ydych eisiau incwm rheolaidd, sut byddwch yn ei gael? A fydd yr incwm wedi’i warantu? A fydd yn sefydlog neu’r amrywiol? Pa mor aml ac am ba hyd y bydd yn cael ei dalu?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.