Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cynlluniau Cymorth i Brynu – Cwestiynau Cyffredin

A yw Cymorth i Brynu’n ei wneud yn haws i mi brynu eiddo?

Gall helpu os oes gennych o leiaf 5% o flaendal wedi’i gynilo, a gallwch brofi eich bod yn gallu fforddio taliadau’r morgais a bodloni amodau benthyca’r darparwr (sy’n amrywio o un darparwr i’r llall).

Ymhle mae’r cynllun Cymorth i Brynu ar gael?

Mae cynlluniau Benthyciad Ecwiti Cymorth i Brynu ar gael yn Lloegr. Os ydych yn byw rhywle arall yn y DU, gallwch ddefnyddio:

A fyddaf yn ei chael yn anodd i gael morgais arall pan symudaf?

Os bydd gwerth eich cartref yn gostwng neu’n aros yr un fath, gallai fod yn anos ad-dalu cyfran ecwiti’r llywodraeth. Gallai hyn ei gwneud yn anos cael morgais arall pan symudwch.

Gallwch gymryd morgais ad-dalu’n unig trwy’r cynllun Cymorth i Brynu, felly bydd y swm rydych wedi’i fenthyca’n gostwng yn raddol dros gyfnod o amser. Mae hyn yn golygu dylech fod yn berchen ar gyfran fwy o’ch eiddo erbyn yr adeg y byddwch yn gwerthu’r eiddo, hyd yn oed os nad yw prisiau tai wedi codi.

Trafodwch eich dewisiadau â’ch darparwr morgeisi neu frocer cyn i chi gychwyn chwilio am eiddo arall.

A fyddai’n well i mi rentu, neu brynu trwy Gymorth i Brynu?

Mae hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol.

Cynllunir y ddau gynllun i helpu pobl sydd eisoes wedi gwneud y penderfyniad i brynu ac sydd â blaendal o 5% o leiaf ac sy’n medru fforddio’r taliadau morgais. Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu fforddio’r costau eraill, fel y ffioedd cyfreithiol a Threth Stamp.

Pa mor hir y bydd y cynllun Cymorth i Brynu ar gael?

Mae’r cynllun yn agor i geisiadau newydd o 16 Rhagfyr 2020 a bydd yn rhedeg tan 31 Mawrth 2023. Bydd ar agor i brynwyr cartref cyntaf ac yn destun capiau prisiau rhanbarthol.

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn gwerthu fy nghartref Cymorth i Brynu?

Pan werthwch eich cartref Cymorth i Brynu byddwch yn ad-dalu’ch benthyciad ecwiti ar yr un pryd. Felly os gwnaethoch brynu yn y lle cyntaf â morgais 75% a blaendal arian parod o 5% ac nad ydych wedi gwneud unrhyw ad-daliadau eraill byddwch yn ad-dalu 20% o werth eich cartref ar yr adeg y byddwch yn gwerthu.

Cofiwch y gallwch werthu eich cartref ar unrhyw adeg, ond mae rhaid i brisiwr annibynnol benderfynu beth yw ei werth.

Beth sy’n digwydd os yw gwerth eiddo yn disgyn?

Pan fyddwch yn gwerthu, bydd rhaid talu swm llawn y benthyciad ecwiti a gawsoch fel canran o’r gwerthiant.

Mae hyn yn golygu os yw gwerth marchnad eich eiddo yn disgyn yn is na’r lefel y cafodd ei brynu gyntaf, byddwch yn ad-dalu llai na’r swm gwreiddiol y gwnaethoch ei fenthyg trwy’r cynllun benthyciad ecwiti. Er enghraifft, os gwnaethoch brynu cartref gwerth £250,000 roedd 20% ohono’n fenthyciad ecwiti (£50,000) a gostyngodd gwerth eich cartref i £200,000 wedi hynny. Dim ond 20% o £200,000 y bydd angen i chi ei dalu yn ôl, sef £40,000.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.