Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Gwybodaeth am ryddhau ecwiti

Mae’n rhaid i gwmnïau sy’n gwerthu cynlluniau rhyddhau ecwiti roi gwybodaeth bwysig benodol i chi er mwyn eich helpu chi i benderfynu a ydych am ymuno â chynllun ai peidio.

 

Rheoleiddio cynlluniau rhyddhau ecwiti

arrow icon

Mae’n rhaid i gwmnïau sy’n cynghori neu werthu cynlluniau rhyddhau ecwiti fod:

 • yn asiant i gwmni a reoleiddir, neu
 • wedi eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

Ac mae’n rhaid iddynt fod â chymhwyster rhyddhau ecwiti perthnasol er mwyn rhoi cyngor.

Rhoddir cwmnïau rheoledig a’u hasiantau ar Gofrestr yr FCA ac mae’n rhaid iddynt gyrraedd rhai safonau penodol.

arrow icon
arrow icon

Cael cyngor

Dan y rheolau cyfredol, rhaid i bob cwmni sy’n cynnig cynnyrch rhyddhau ecwiti gynnig cyngor i chi. Efallai yr hoffech hefyd gael cyngor diduedd ar eich opsiynau gan gynghorydd ariannol annibynnol, neu ddefnyddio gwasanaeth am ddim fel StepChange.

Golyga hyn sicrhau bod rhyddhau ecwiti yn addas i chi, ac os ydyw, dim ond argymell cynnyrch sydd yn addas ar eich cyfer ar sail eich anghenion a’ch amgylchiadau.

Gallwch gyflwyno cwyn i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol os byddwch yn gweld bod y cyngor a roddwyd i chi yn anaddas yn y pen draw.

Gwnewch yn siŵr bod y cwmni a ddefnyddiwch ar Gofrestr yr FCA.

Os nad yw’r cwmni ar y gofrestr, ni fydd gennych fynediad i weithdrefnau cwyno ac iawndal os aiff pethau o chwith.

Dilynwch y ddolen isod i gael gwybodaeth am yr hyn y dylech ei wneud os oes gennych gŵyn am gynghorydd ariannol.

Mae rhai morgeisi gydol oes ble mae’n ofynnol i chi dalu’r llog ar y benthyciad a/neu ran o’r cyfalaf bob mis.

Mae hyn yn faes cymhleth ac mae nawr yn ofynnol i berchnogion cartrefi dderbyn cyngor cyfreithiol annibynnol y mae’n rhaid ei gael wyneb yn wyneb.

arrow icon
arrow icon

Gwybodaeth y byddwch yn ei chael

Cam 1

Pan fyddwch yn cysylltu â darparwr neu gynghorydd rhaid iddynt roi gwybodaeth glir am y gwasanaeth y maen nhw’n ei gynnig.

Gallant wneud hyn ar lafar yn ystod y sgwrs gychwynnol neu mewn dogfen ysgrifenedig.

Naill ffordd neu’r llall, rhaid iddynt gadarnhau eu bod yn rhoi cyngor i chi, a dweud wrthych, fel rhan o’r gwasanaeth hwn a ydynt yn:

 • codi ffi
 • cynnig morgeisi gydol oes, cynlluniau dychweliad cartref, neu’r ddau
 • cynnig cynlluniau rhyddhau ecwiti o’r farchnad gyfan neu gan nifer cyfyngedig o ddarparwyr yn unig.

Defnyddiwch y wybodaeth yma i gael y fargen orau wrth geisio’r gwasanaeth rydych yn ei ddymuno am y pris sy’n eich plesio.

Cam 2

Unwaith y byddant wedi argymell cynnyrch rhaid i’r darparwr neu’r cynghorydd roi dogfen sy’n rhoi ffeithiau allweddol am y morgais i chi.

Efallai y byddant yn cyfeirio at y ddogfen hon fel Esboniad Ffeithiau Allweddol (KFI).

Gallai rhai cynghorwyr morgais a darparwyr benthyciadau roi i chi pan fyddant yn argymell morgais neu’n cyflwyno cynnig morgais.

Bydd y dogfennau hyn yn amlinellu’ch gofynion personol chi ac yn cynnwys pethau fel:

 • unrhyw nodweddion ychwanegol
 • y gwasanaeth y byddwch yn ei gael
 • beth sy’n digwydd os nad ydych eisiau’r morgais neu’r cynllun mwyach
 • cost gyfan y cynllun, yn ogystal ag unrhyw ffioedd y bydd yn rhaid i chi eu talu
 • disgrifiad o’r cynllun, pwy yw’r darparwr ac, ar gyfer morgais gydol oes, y cynnig cyfradd llog
 • yr hyn yr ydych chi wedi ei ddweud wrthynt nhw am faint rydych eisiau ei ryddhau a’r math o gynllun y mae gennych ddiddordeb ynddo
 • pan fydd morgais gydol oes yn gofyn am daliadau rheolaidd, faint fyddai’r taliadau pe bai’r cyfraddau llog yn cynyddu – fel bod modd i chi weld a ydych yn meddwl y gallech ymdopi â’r cynnydd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen a deall y ddogfen hon a gofynnwch i’r darparwr neu gynghorwr egluro unrhyw beth nad yw’n glir. Dylai ddangos telerau’r cynllun a argymhellir ac os gallai effeithio ar unrhyw fudd-daliadau gyda phrawf modd y gallech fod yn gymwys i’w cael.

Gellir defnyddio’r ddogfen hon i chwilio am y fargen orau a chymharu cynlluniau tebyg gan ddarparwyr eraill.

Cam 3

Unwaith y bydd eich cais wedi ei gymeradwyo, fe gewch chi neu’ch cynghorydd ddogfen gynnig.

Bydd yn cynnwys manylion megis:

 • y ffioedd
 • eich enw a’ch cyfeiriad
 • y swm y byddwch chi’n ei dderbyn, neu
 • unrhyw amodau arbennig megis clirio unrhyw forgeisi sy’n weddill.

Cofiwch ei darllen yn ofalus.

Sefydliadau eraill fydd yn gallu helpu

Os ydych yn cael trafferth i gael deupen llinyn ynghyd ac yn chwilio am gymorth ariannol, mae nifer o asiantaethau ac elusennau sy’n darparu gwybodaeth a chyngor am ddim.

Cael help wrth ddatrys problemau dyled:

Gwiriwch eich hawl i gael budd-daliadau:

Grantiau i gadw’ch cartref yn gynnes os ydych dros 60 oed:

Cymorth ariannol ar gyfer gwelliannau cartref:

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.