Delio â diffyg mewn polisi gwaddol

A wnaethoch drefnu polisi gwaddol i ad-dalu'ch morgais llog yn unig ond eich bod yn wynebu diffyg? Yna mae'n bwysig gweithredu nawr. Po hiraf y byddwch yn oedi, po uchaf fydd cost gwneud iawn am y diffyg. Darganfyddwch beth sydd angen i chi ei wneud.

Ddim yn siwr a oes gennych ddiffyg?

Mae darparwyr gwaddolion bellach yn cyhoeddi llythyrau adolygu fel arfer safonol. Defnyddir system o rybuddion coch, ambr a gwyrdd i ddangos yr angen i gymryd cyngor nawr, i barhau i fonitro, neu i beidio â chymryd unrhyw gamau am y tro.

Mae Cymdeithas Yswirwyr Prydain (ABI) wedi cyflwyno cod ymarfer ar bolisïau gwaddol - gan ddarparu safonau gofynnol wrth gyhoeddi'r adolygiadau hyn. Mae hyn yn cynnwys darparu adolygiad blynyddol lle mae risg o ddiffyg morgais wedi'i nodi yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Os oes gennych ddiffyg, bydd yn rhaid i chi dalu hwn o'ch cronfeydd eich hun i ad-dalu'ch cyfalaf morgais ar y dyddiad dyledus. Mae angen cynllun ar waith i wneud hyn.

Beth i'w wneud os oes gennych ddiffyg

Os oes gennych ddiffyg gwaddol mae angen cynllun arnoch i lenwi’r bwlch - neu ddod o hyd i ateb arall.

Dyma grynodeb o'ch opsiynau:

 • Trosi eich morgais cyfan yn forgais ad-dalu. Bydd hyn yn sicr o ad-dalu'ch dyled erbyn diwedd y tymor, er y bydd hyn yn cynyddu eich ad-daliadau misol. Siaradwch â'ch benthyciwr, a defnyddiwch ein Cynlluniwr Cyllideb i weld faint yn ychwanegol y gallech fforddio ei dalu bob mis.
 • Trosi cyfran o'ch morgais i gytundeb ad-dalu, fel y dylid talu am unrhyw gyfalaf morgais sy'n weddill ar ddiwedd y tymor. Bydd hyn yn cynyddu eich ad-daliadau misol ond gallai fod yn fwy fforddiadwy na throsi eich morgais cyfan. Unwaith eto, siaradwch â'ch benthyciwr a defnyddiwch ein Cynlluniwr Cyllideb i wirio'r hyn y gallwch ei fforddio.
 • Talu rhywfaint o'ch cyfalaf morgais bob mis neu wneud cyfandaliadau i leihau'r ddyled a gostwng y diffyg. Mae hyn yn rhoi hyblygrwydd i chi dalu fel y gallwch ei fforddio. Fodd bynnag, gwiriwch â'ch benthyciwr a oes unrhyw gostau. Gofynnwch hefyd pryd y byddan nhw'n rhoi'r budd o'ch taliadau ychwanegol i chi - dim ond unwaith y flwyddyn y mae rhai'n gwneud hyn, felly mae angen i chi amseru'r rhain.
 • Rhoi gorau i, a manteisio ar eich gwaddol yn gynnar i ariannu rhywfaint o ad-daliad cyfalaf - fodd bynnag, mae'n bwysig siarad â chynghorydd ariannol yn gyntaf. Bydd p'un a fydd hyn yn gwneud synnwyr yn ariannol yn dibynnu ar eich sefyllfa benodol. Er enghraifft, bydd angen i chi ystyried yswiriant bywyd amnewidol ac o bosib yswiriant salwch critigol, colli bonws terfynol a chosbau am gyfnewid arian yn gynnar.
 • Cynilo i gynnyrch buddsoddi ychwanegol i gwmpasu'r diffyg gwaddol - fel stociau a chyfranddaliadau ISA neu gynllun buddsoddi arall. Bydd cynghorydd yn eich helpu i ddewis y cynllun mwyaf addas a gweithio allan yr hyn sydd angen i chi ei gynilo i gwrdd â'r swm targed sydd ei angen arnoch. Fodd bynnag, efallai y bydd yn rhaid i chi wneud taliadau ychwanegol mawr iawn, a allai fod yn anfforddiadwy.
 • Ymestyn tymor eich morgais - yn y gobaith y gallwch ddod o hyd i ffyrdd o dalu'r ddyled. Dewis olaf yw hwn mewn gwirionedd - ac efallai na fydd yn bosibl os ydych yn bwriadu ymddeol yn fuan. Unwaith eto, mae'n well siarad â chynghorydd ariannol.

Mae gan bob un o'r opsiynau uchod fuddion ac anfanteision. Bydd rhai yn gwarantu y bydd eich morgais yn cael ei ad-dalu ond gallai fod yn ddrud iawn. Mae eraill yn fwy fforddiadwy ond gallech gael diffyg o hyd.

Y peth pwysicaf yw siarad â'ch benthyciwr neu gynghorydd i weithio allan eich camau nesaf.

Methu fforddio gwneud taliadau ychwanegol?

Os nad yw'r opsiynau a restrir uchod yn fforddiadwy, mae angen i chi gysylltu â'ch benthyciwr cyn gynted â phosibl i drafod eich sefyllfa. Byddan nhw'n gallu gweithio gyda chi i geisio dod i ateb hylaw.

Datrysiad mwy llym fyddai gwerthu'ch eiddo a phrynu un rhatach i ryddhau arian i dalu'r diffyg. Dewis olaf yw hwn i lawer o bobl ac nid oes unrhyw sicrwydd y byddwch yn gwerthu'ch cartref am bris rydych yn ei ddisgwyl neu'n dod o hyd i eiddo rhatach hoffech fyw ynddo.

Yn olaf, os ydych yn 55 oed neu'n hŷn, gallech ystyried cynllun rhyddhau ecwiti, fel morgais oes neu gynllun rifersiwn cartref. Mae'r rhain yn gynhyrchion cymhleth sy'n eich galluogi i ryddhau ecwiti sydd wedi'i glymu yn eich cartref wrth barhau i fyw ynddo.

Fodd bynnag, byddant yn effeithio ar y swm y byddwch yn ei adael mewn unrhyw etifeddiaeth, felly mae'n bwysig cael cyngor ariannol a chyfreithiol annibynnol cyn penderfynu.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.