Cyfrifon banc myfyrwyr a graddedig

Beth yw cyfrif banc myfyriwr?

Mae cyfrif banc myfyriwr yn gweithio yn yr un ffordd â chyfrif cyfredol, felly byddwch yn gallu:

 • cael arian, fel taliadau cynhaliaeth, cyflog neu arian parod gan y teulu
 • talu am bethau neu gymryd arian parod allan gyda cherdyn debyd
 • trosglwyddo arian i dalu biliau neu bobl eraill, gan gynnwys taliadau rheolaidd fel Debydau Uniongyrchol ac archebion sefydlog
 • rheoli eich cyfrif 24/7 drwy fancio symudol ac ar-lein.

Mae llawer o gyfrifon hefyd yn gadael i chi gael mynediad i'ch cyfrif dros y ffôn, mewn canghennau ac yn Swyddfa'r Post.

Esbonio cyfrifon myfyrwyr

Ar ôl i chi droi'n 18, fel arfer gallwch wneud cais am orddrafft dewisol. Mae hwn yn fath o fenthyg sy'n gadael i chi wario mwy nag sydd gennych, hyd at derfyn a osodwyd gan y banc.

Fel arfer nid oes unrhyw gost i ddefnyddio gorddrafft myfyriwr tra byddwch yn astudio, ond nid arian am ddim ydyw. Bydd yn rhaid i chi ad-dalu popeth rydych chi'n ei wario.

Dyma sut y mae nhw’n gweithio:

 • mae terfynau gorddrafft fel arfer yn £500 i £3,000, a naill ai’n:
  • gwarantedig – mae pawb sy'n cael eu derbyn yn cael y swm a hysbysebir
  • hyd at – gallech gael llai yn dibynnu ar eich hanes credyd.
 • gallai terfyn eich gorddrafft gynyddu bob blwyddyn academaidd, naill ai:
  • yn awtomatig, felly nid oes angen i chi wneud unrhyw beth, neu
  • trwy wneud cais i'r banc.

Mae eich cyfrif banc myfyriwr fel arfer yn cael ei newid i gyfrif graddedigion yn awtomatig ar ddiwedd eich cwrs. Mae hyn fel arfer yn cadw eich gorddrafft yn ddi-log am o leiaf flwyddyn arall, gan eich helpu i gyllidebu i'w glirio. Gweler esboniad o gyfrifon banc graddedigionYn agor mewn ffenestr newydd am ragor o wybodaeth.

Os ydych yn gadael eich cwrs yn gynnar

Os ydych yn penderfynu peidio â gorffen eich astudiaethau, bydd angen i chi roi gwybod i’ch banc. Fel arfer byddant yn troi eich cyfrif yn gyfrif cyfredol arferol, sydd fel arfer yn golygu y codir llog gorddrafft arnoch.

Os na allwch ad-dalu’r swm sy’n ddyledus gennych, gofynnwch i’ch banc am help. Gallent gytuno ar gynllun ad-dalu fforddiadwy neu ildio llog am gyfnod penodol. Gweler siarad â'ch credydwr am help cam wrth gam.

Pwy all agor cyfrif banc myfyriwr?

Fel arfer gallwch gael cyfrif banc myfyriwr os ydych yn 17 oed neu’n hŷn ac yn astudio’n llawn amser. Mae cyrsiau nodweddiadol yn cynnwys:

 • cwrs israddedig
 • cwrs ôl-raddedig
 • prentisiaeth lefel 4 i 7
 • gradd sylfaen
 • NVQ lefel 4 a 5.

Mae'r rhestr o gyrsiau cymwys yn amrywio fesul banc, felly efallai y bydd angen i chi siopa o gwmpas i ddod o hyd i fanc sy'n caniatáu i chi wneud cais. Yn aml mae angen i chi wneud cais o fewn chwe mis i ddyddiad cychwyn y cwrs.

Bydd banciau yn gofyn am dystiolaeth eich bod wedi cael eich derbyn, fel:

 • cod statws UCAS
 • llythyr yn cadarnhau eich lle
 • cerdyn adnabod myfyriwr.

Bydd angen ID arnoch hefyd, fel trwydded yrru neu basbort. Gweler sut i agor cyfrif banc am ragor o wybodaeth.

Faint o gyfrifon banc myfyrwyr allwch chi eu cael?

Fel arfer dim ond un cyfrif banc myfyriwr y gallwch ei gael, ond efallai y gallwch newid i fanc arall. Mae rhai banciau yn gadael i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf agor cyfrif yn unig, felly gwiriwch y meini prawf cymhwysedd bob amser.

Os ydych  eisiau ail gyfrif, fe allech chi agor cyfrif cyfredol arferol.

Gweler sut i ddewis cyfrif banc a sut i newid cyfrifon am help.

Byddwch yn wyliadwrus o sgamiau sy’n targedu myfyrwyr

Mae gan fanciau trefniadau diogelwch ar waith, ond dyma rhai awgrymiadau i gadw’n ddiogel:

 • peidiwch byth â rhannu eich manylion mewngofnodi na'ch PIN ag unrhyw un
 • cadw gwaith papur sensitif yn gudd, yn enwedig mewn tai a rennir
 • os byddwch yn derbyn galwad ffôn gan rywun sy'n honni ei fod o'ch banc, rhowch y ffôn i lawr a defnyddiwch y rhif sydd wedi'i argraffu ar gefn eich cerdyn i ffonio'n ôl
 • peidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni mewn negeseuon neu e-byst gan rywun nad ydych yn ei adnabod
 • os yw bargen yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mae’n debyg ei bod hi – fel cynnig am ‘arian am ddim’
 • os gwelwch unrhyw drafodion nad ydych yn eu hadnabod, dywedwch wrth eich banc ar unwaith
 • peidiwch â storio arian ar gyfer rywun arall, gallech fod yn helpu gweithgarwch anghyfreithlon.

Darllenwch fwy yn y canllaw sgamiau ar gyfer ddechreuwyr.

Cymharwch gyfrifon banc myfyrwyr

Yn ogystal â gorddrafft di-log, mae rhai cyfrifon banc myfyrwyr yn cynnig nwyddau am ddim i’ch temtio i gofrestru – fel arian parod am ddim neu gerdyn rheilffordd.

Mae ein teclyn cymharu cyfrifon banc yn eich helpu i weld nodweddion, ffioedd a thaliadau cyfrifon myfyrwyr.

I ddarllen adolygiadau a gweithio allan pa cyfrif myfyriwr sydd orau i chi, gweler:

Cardiau credyd myfyrwyr

Bydd rhai cardiau credyd yn derbyn myfyrwyr, fel arfer gyda therfynau credyd cymharol isel tua £250 i £1,000.

Os na fyddwch yn gwario mwy na hyn ac yn gallu ei ad-dalu ar amser, gall roi hwb i’ch statws credyd – a all wneud cael credyd yn y dyfodol yn haws ac yn rhatach.

Ond, yn wahanol i orddrafft myfyriwr, dim ond os byddwch yn ei ad-dalu’n llawn bob mis y mae cerdyn credyd yn ddi-log. Bydd peidio â thalu’n llawn na thalu’r ad-daliad misol lleiaf yn golygu y codir llog drud arnoch. Gallai methu taliad niweidio eich statws credyd hefyd.

Gweler canllaw syml i gardiau credyd am ragor o wybodaeth.

Beth yw cyfrif banc graddedig?

Ar ôl i chi orffen astudio, mae'r rhan fwyaf o gyfrifon banc myfyrwyr yn troi'n gyfrif graddedig yn awtomatig. Mae hyn yn aml yn gweithio fel cyfrif myfyriwr yn y cefn, gyda'r gorddrafft di-log fel arfer yn lleihau bob blwyddyn.

Mae hyn yn amrywio fesul banc, ond er enghraifft:

Blwyddyn ar ôl graddio

Terfyn gorddrafft di-log

Un

£3,000

Dau

£2,000

Tri

£1,000

Pedwar

£0

Gwiriwch bob amser pryd y bydd eich banc yn dechrau codi llog, a chyllidwch i ad-dalu’r gorddrafft cyn y dyddiad hwnnw.

Os ydych chi’n cael trafferth ad-dalu, gofynnwch i’ch banc am help. Byddant yn edrych ar ffyrdd i’ch cefnogi, fel cytuno ar gynllun ad-dalu fforddiadwy. Gweler help cam wrth gam wrth siarad â'ch credydwr.

Cymharu cyfrifon graddedig

Nid oes angen i chi gadw at eich banc presennol, yn enwedig os oes bargeinion gwell yn rhywle arall.

Os ydych yn dal yn eich gorddrafft, gwiriwch a all cyfrifon graddedig eraill gynnig cyfnod di-log mwy neu hirach i chi. I gael crynodeb a'r pethau gorau i'w prynu, gweler:

Os nad oes gennych unrhyw arian yn ddyledus i’r banc, efallai y byddai’n well i chi newid i gyfrif cyfredol. Mae'r rhain yn aml yn dod gyda manteision fel arian parod yn ôl, llog ar gynilion a gwariant tramor am ddim. Gweler sut i ddewis cyfrif banc.

Os aiff pethau o’i le

Os oes gennych broblem gyda'ch cyfrif banc neu gyfredol, dilynwch y camau hyn.

 1. Gofynnwch i wasanaethau cwsmeriaid eich banc unioni pethau – os na allwch gytuno ar benderfyniad, yna.
 2. Gwnewch gwyn ffurfiol – mae ganddynt wyth wythnos i ymchwilio a rhoi ymateb terfynol. Os nad ydych yn cytuno o hyd, neu os yw'r amserlen wedi mynd heibio, gallwch.
 3. Mynd â’ch cwyn i’r Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol am ddim – byddwch yn cael penderfyniad annibynnol ynghylch a oedd ymateb eich banc yn deg neu a oes angen iddynt wneud mwy.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein canllaw sut i gwyno llawn.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.