Defnyddio bondiau buddsoddi i dalu am eich gofal tymor hir

Nid yw bondiau buddsoddi yn cael eu hystyried fel y ffordd orau o ariannu eich gofal tymor hir. Er hyn, mewn rhai amgylchiadau gallant fod o gymorth. Darganfyddwch fwy am y manteision a’r anfanteision.

Beth yw bondiau buddsoddi?

I egluro, y bondiau buddsoddi dan sylw yma yw’r rhai tymor canolig a thymor hir sydd wedi eu creu i gynhyrchu twf cyfalaf.

Gan ddibynnu ar faint eich buddsoddiad, gellid defnyddio’r elw hefyd i ddarparu incwm rheolaidd i dalu am ffioedd gofal hefyd.

Ni ddylid drysu rhwng mathau eraill o fuddsoddiadau sydd â bondiau yn yr enw, megis bondiau sicr, bondiau tramor a bondiau corfforaethol.

Gallai bondiau buddsoddi fod yn addas i chi os:

 • gallwch eu trin fel buddsoddiadau tymor canolig i dymor hir;
 • na fyddwch eu hangen fel arian parod; ac
 • rydych yn barod i dderbyn elfen o risg.

Ni fydd bondiau buddsoddi yn addas i chi os:

 • byddwch yn dibynnu’n llwyr arnynt i ariannu eich gofal;
 • na allwch fforddio colli dim o’ch cyfalaf; ac
 • efallai bydd angen i chi gael gafael ar yr arian yn gynnar.

Sut mae bondiau buddsoddi yn gweithio?

Gallwch dalu cyfandaliad, efallai allan o werthiant eich tŷ, i gwmni yswiriant bywyd.

Maent yn buddsoddi’r arian ar eich rhan, fel arfer mewn cyfres o gronfeydd, hyd nes i chi eu trosglwyddo’n arian parod neu pan fyddwch farw.

Er bod bondiau buddsoddi yn bennaf wedi eu creu ar gyfer twf cyfalaf ac elw tymor hir, mae’n bosib i’w defnyddio i roi cymorth i ariannu eich gofal.

Mae’r bond yn cynnwys ychydig o yswiriant bywyd hefyd, a phan fydd marwolaeth bydd y bond yn talu ychydig mwy na gwerth y gronfa, fel arfer 1% o werth y gronfa.

A yw bondiau buddsoddi yn cael effaith ar eich cyfrif prawf modd?

Pan fydd eich awdurdod lleol yn cynnal prawf modd i weithio faint y byddwch yn ei dalu tuag at eich gofal, efallai bydd arian sydd wedi’i glymu mewn bondiau buddsoddi yn cael ei eithrio o’u cyfrifiadau. Mae hyn oherwydd eu bod yn cael eu trin fel polisïau yswiriant bywyd ac yn cael eu diystyru.

Fodd bynnag, os ydych eisoes angen gofal, ni allwch roi’ch arian i mewn i fondiau er mwyn osgoi talu.

Bydd eich cyngor yn trin hyn fel ‘amddifadu bwriadol o asedau’ ac yn ystyried eu gwerth.

Beth yw manteision ac anfanteision bondiau buddsoddi?

Manteision
  • Dros amser, gall yr enillion ar eich buddsoddiad fod yn uwch na gyda chyfrif cynilo arian parod – cymharwch gyfraddau llog bob amser cyn penderfynu.
  • Er bod rhywfaint o risg iddynt, ystyrir bod bondiau buddsoddi yn fwy diogel na llawer o opsiynau buddsoddi eraill.
  • Os gallwch ddal gafael ar eich cyfalaf a defnyddio'r enillion yn unig, gall bondiau buddsoddi gynhyrchu'r arian sydd ei angen i dalu am ofal, a gadael cyfandaliad i'w drosglwyddo i'ch plant.
  • Er bod arian a wneir trwy fondiau buddsoddi yn drethadwy, fel rheol gallwch dynnu hyd at 5% o'r swm buddsoddi gwreiddiol bob blwyddyn heb unrhyw rwymedigaeth Treth Incwm ar unwaith. Gellir tynnu hwn yn fisol i ddarparu incwm rheolaidd.
  • Gallwch osgoi rhoi eich holl wyau mewn un fasged ac o bosibl leihau cynnydd a cholled y farchnad stoc trwy fuddsoddi mewn ystod o gronfeydd.
  • Fel rheol, gallwch chi newid rhwng cronfeydd yn rhad ac am ddim, er efallai y byddwch yn dechrau codi tâl os ydych yn cadw newid arian yn aml.
Anfanteision
  • Fel rheol bydd angen i chi glymu'ch arian am o leiaf bum mlynedd ac efallai y codir cosbau mawr arnoch chi os byddwch chi'n cyfnewid eich bond yn gynnar. Os na allwch glymu'r arian am y cyfnod hwn, efallai y byddai'n well ichi roi eich arian mewn ISA.
  • Nid yw'r enillion o fondiau buddsoddi bob amser yn cael eu gwarantu. Gallai eu gwerth ostwng yn ogystal â chodi ac efallai na fyddant yn talu cost eich gofal. Sicrhewch eich bod yn deall telerau'r bondiau'n llawn cyn buddsoddi.
  • Mae bondiau buddsoddi yn destun ystod o wahanol daliadau – popeth o daliadau cychwynnol a blynyddol i daliadau cyfnewid arian os byddwch yn tynnu rhywfaint o'ch arian neu'r cyfan ohono yn ôl yn gynnar.
  • Er bod y buddion treth yn ymddangos yn ddeniadol ar y dechrau, mae’n debyg bod bondiau buddsoddi yn cael eu disgrifio’n well fel ‘treth ohiriedig’ yn hytrach na ‘di-dreth’. Pan fyddwch yn eu cyfnewid, ychwanegir y tyniadau yn ôl at unrhyw elw a wneir gan y bondiau ac fe'u trethir fel incwm ar gyfer y flwyddyn dreth honno.

Risg

Fel gydag unrhyw fuddsoddiad, gall gwerth bondiau buddsoddi ostwng yn ogystal â chodi.

Efallai y byddwch yn gwneud mwy nag y byddech o gyfrif cynilo, ond gallech hefyd golli rhywfaint o'ch arian.

Mae rhai bondiau buddsoddi yn gwarantu na fyddwch yn cael llai yn ôl nag a fuddsoddwyd gennych yn wreiddiol, ond bydd y math hwn o fond yn costio mwy i chi mewn taliadau.

Camau nesaf

Mae'n bwysig eich bod chi'n cael cyngor ariannol dibynadwy, annibynnol i drafod pa opsiwn sydd orau i'ch amgylchiadau unigol.

Os ydych yn dal i ddewis bwrw ymlaen ar ôl ceisio cyngor, gallwch brynu bondiau buddsoddi trwy gynghorydd ariannol neu'n uniongyrchol gan gwmni yswiriant.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.