Gwasanaethau cymorth sydd ar gael i ofalwyr

Mae gofalu am rywun yn gallu effeithio ar eich iechyd corfforol a meddyliol, eich bywyd cymdeithasol, eich gyrfa a’ch perthynas ag eraill. Mae cymryd seibiant i edrych ar ôl eich hun yn bwysig os ydych am barhau i ofalu amdanoch chi’ch hun a’r person rydych yn gofalu amdanynt. Dyma rai o’r gwahanol fathau o gefnogaeth sydd ar gael.

Help sydd ar gael

Rydych yn gymwys i gael amrywiaeth o wasanaethau cefnogaeth, y mae llawer ohonynt yn rhad ac am ddim trwy’r gwasanaethau cymdeithasol.

 • Cymryd seibiant  cymryd amser byr i ffwrdd o’ch rôl gofalu.  Mae hyn yn cynnwys gofal seibiant i’r person rydych yn gofalu amdano, a gall rhoi cyfle i chi fagu nerth.
 • Cymorth ymarferol  gall pethau a oedd yn arfer bod yn syml efallai, fel gwaith tŷ, golchi dillad, siopa am fwyd neu arddio, gallu bod yn straen pan fyddwch yn gofalu am rywun.
 • Addasiadau  offer neu addasiadau i’r cartref a all wneud bywyd yn haws.
 • Cefnogaeth emosiynol  p’un ai ar ffurf cwnsela broffesiynol neu gael sgwrs reolaidd â rhywun.
 • Cefnogaeth i wella’ch lles  mynediad at ymarfer corff, cyfleoedd dysgu neu weithgareddau cymdeithasol.
 • Adfocatiaeth  cael rhywun i siarad ar eich rhan.

I gael mynediad at y gwasanaethau hyn mae rhaid i chi’n gyntaf gwblhau asesiad gofalwrt.

Beth yw asesiad gofalwr?

P’un ai eich bod yn gofalu am rywun yn llawn amser neu ond am ychydig o oriau’r wythnos, yn rhannu eich rôl gofalu gydag eraill neu’n ei wneud ar eich pen eich hun - rydych yn gymwys am asesiad gofalwr gan eich awdurdod lleol.

Dyma’ch cyfle i drafod â gweithiwr cymdeithasol pa gymorth gallai fod angen arnoch wrth ofalu am ffrind neu berthynas.

Mae’n gadael i’r gweithiwr cymdeithasol asesu eich sefyllfa i weld a gewch hawlio unrhyw wasanaethau fyddai’n gwneud pethau’n haws i chi.

Gellir cyflawni’r asesiad gofalwr wyneb yn wyneb, ar-lein neu dros y ffôn.

Os yw’r unigolyn rydych yn gofalu amdano yn byw mewn ardal arall, mae fel arfer yn digwydd yn ardal yr awdurdod lleol ble maent yn byw.

Gallwch fynd i’r cyfarfod ar ein pen eich hun neu gyda ffrind neu aelod o’ch teulu.  Nid oes angen i’r person rydych yn gofalu amdano fod yno.

Mae rhaid i’r arbenigwr gofal edrych ar eich lles emosiynol a chorfforol yn gyfartal wrth benderfynu a ydych yn gymwys i gael cefnogaeth.

Mae rhaid i’r asesiad ystyried beth rydych am ei gyflawni yn eich bywyd o ddydd i ddydd. Ei nod yw sicrhau nad yw’ch cyfrifoldebau gofal yn creu sefyllfa allai waethygu i chi neu’r person rydych yn gofalu amdano.

Cyn y cyfarfod, mae’n syniad da i ystyried yr effaith y mae’r gofalu yn ei gael ar eich bywyd, Mae hyn fel y gallwch ddweud popeth sydd ei angen wrth yr arbenigwr gofal.

Gallwch geisio cadw cofnod yn eich dyddiadur o bethau fel:

 • Cysgu – p’un a ydych yn cael digon ohono ac effaith eich rôl gofalu ar hyn.
 • Eich anghenion gofalu eraill  a oes gennych ddigon o amser i ofalu am blant neu oedolion eraill sy’n ddibynnol arnoch?
 • Cael amser i wneud gwaith tŷ  a allwch ddod i ben â gwneud y rhain â’ch cyfrifoldebau gofal?
 • Eich cartref  a ydych chi a’r person rydych yn gofalu amdano yn byw o dan yr un to neu ar wahân?  A oes newidiadau y gellid eu gwneud i’ch helpu i ymdopi?
 • Iechyd  os ydych yn llwyddo i gadw’n iach ac effaith gofalu ar hyn.
 • Gwaith, hyfforddiant ac addysg  os yw gofalu yn cael effaith ar eich swydd neu fynediad at hyfforddiant neu ddysgu ac a yw hyn yn eich poeni.
 • Bywyd cymdeithasol ac amser personol  a ydych yn cael digon o amser i’w dreulio gyda’ch teulu, ffrindiau, gweithgareddau cymdeithasol ac i ofalu amdanoch chi’ch hun.
 • Sut ydych yn ymdopi  a ydych yn gallu ac yn barod i gyflawni’ch rôl gofal?
 • Delio ag argyfwng  beth fyddai’n digwydd petaech yn mynd yn sâl neu’n gorfod mynd i ffwrdd?

Sut i wneud cais am asesiad gofalwr

Os ydych yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, bydd angen i chi siarad ag adran gwasanaethau cymdeithasol o’r cyngor lleol sy’n gyfrifol am y person rydych yn gofalu amdano.

Os ydych yn Ngogledd Iwerddon, bydd angen i chi siarad ag Health and Social Care Trust y person rydych yn gofalu amdano.

Am fwy o wybodaeth ar gyfer gofalwyr sy’n byw naill ai yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, gwelwch wefan Carers UK

Beth sy’n digwydd ar ôl i chi gael eich asesu?

Bydd eich anghenion yn cael eu cymharu yn erbyn cyfres o feini prawf a gytunwyd arnynt yn genedlaethol i weld os ydych yn gymwys am gymorth.

Os ydych yn gymwys i gael cymorth, bydd gwasanaethau cymdeithasol yn creu cynllun cefnogaeth ar eich cyfer.

Efallai bydd yn cynnwys gofal ychwanegol ar gyfer y person rydych yn gofalu amdano, os oes angen.

Gall y cyngor lleol godi tâl arnoch am rai o’r gwasanaethau a dderbyniwch. Ond ni allant godi tâl arnoch am unrhyw wasanaethau mae’r unigolyn rydych yn gofalu amdano yn ei gael.

Efallai y bydd angen i chi gael asesiad ariannol ar wahân i asesu beth allwch fforddio ei dalu.

Os yw’r cyngor lleol yn meddwl nad yw eich anghenion gofal yn ddigon sylweddol i chi fod yn gymwys am gymorth ariannol, mae rhaid iddynt roi cyngor a gwybodaeth i chi ar ble gallwch fynd i gael cymorth gan elusennau neu sefydliadau lleol eraill

Os ydych yn gymwys am gefnogaeth ariannol

Os ydych yn gymwys am gefnogaeth ariannol, gallech gael cyllideb bersonol.

Cyllideb bersonol yw’r swm o arian y bydd eich cyngor lleol yn ei dalu tuag at y gofal a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch.

Mae dwy ffordd y gellir talu’r gyllideb bersonol hon i chi. Yna gallwch ddewis:

 • cael taliadau uniongyrchol a phenderfynu drosoch eich hun pa ddarparwyr i ddefnyddio ar gyfer y gwasanaethau rydych eisiau, neu
 • gadael i’r cyngor lleol drefnu’r gwasanaethau ar eich cyfer – er na fydd rhaid i chi ddelio â’r gwaith papur, byddwch yn cael eich cyfyngu i’r gwasanaethau mae’r cyngor yn eu darparu.

Mae rhaid i chi sicrhau bod yr arian yn cael ei ddefnyddio i gwrdd â’ch anghenion eich hun.

Ni allwch ei ddefnyddio i brynu gwasanaethau ar gyfer y person rydych yn gofalu amdano.

Os nad ydych yn gymwys am gefnogaeth ariannol

Os oes rhaid i chi dalu am wasanaethau gofalwyr eich hun, byddwch yn dal i dderbyn cyllideb bersonol.

Bydd y cyngor lleol yn defnyddio hyn i gadw golwg o’r gofal rydych yn ei roi i’r unigolyn rydych yn gofalu amdano.

Taliadau uniongyrchol

Os dewiswch gael taliadau uniongyrchol gan y cyngor lleol, bydd angen i chi brynu’r gwasanaethau gofal eich hun, fel yr amlinellwyd yn y cynllun.

Mae hyn yn rhoi hyblygrwydd i chi ddewis eich darparwyr chi, a mwy o ddewis ynglŷn â sut mae bodloni’ch anghenion.

Er hyn, daw rhai cyfrifoldebau ychwanegol â’r buddion hyn.

 • Cofnodion. Mae rhaid i chi gadw gwybodaeth gywir a manwl, gan gynnwys talebau neu anfonebau o sut y gwariwyd yr arian - a chyflwyno’r rhain i’r gwasanaethau cymdeithasol.
 • Costau. Os nad ydych yn cadw cofnodion cywir neu’n prynu gwasanaeth nad yw’n rhan o’ch cynllun gofal, bydd rhaid i chi dalu am y gofal eich hun.
 • Cyfrifoldebau cyflogaeth. Os ydych yn cyflogi rhywun yn uniongyrchol, bydd angen i chi ysgwyddo cyfrifoldebau cyfreithiol y cytundebau, yn ogystal â didynnu treth a chyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol o’u cyflog.

Gwasanaethau’r cyngor lleol

Os ydych yn dewis i’r cyngor lleol darparu a thalu am wasanaethau cefnogol ar eich rhan, byddwch yn osgoi’r cyfrifoldebau gweinyddol o reoli taliadau uniongyrchol.

Serch hynny, byddwch yn cael eich cyfyngu i dderbyn y gwasanaethau a’r cyflenwyr sydd eisoes ganddynt gytundeb â hwy.

Opsiynau cefnogaeth eraill sydd ar gael i ofalwyr

Yn ogystal ag asesiadau gofalwr, mae nifer o fudd-daliadau eraill a chefnogaeth ariannol eraill y gallech eu hawlio fel gofalwr.

Er enghraifft, efallai byddwch yn gymwys am Lwfans Gofalwr (a Carer's Allowance Supplement yn yr Alban) os ydych chi, y person rydych yn gofalu amdano a'r math o ofal rydych yn ei ddarparu yn cwrdd â meini prawf penodol.

Darganfyddwch fwy

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.