Blwydd-dal anghenion brys

Os oes angen incwm rheolaidd arnoch i dalu am ofal yn y cartref neu gartref gofal, gall blwydd-dal anghenion brys (neu gynllun talu ffi gofal angen brys), gynnig yr ateb. Mae’r incwm o’r math hwn o flwydd-dal yn ddi-dreth os caiff ei dalu’n uniongyrchol i’r darparwr gofal.

Beth yw blwydd-dal anghenion brys?

Yn syml, math o bolisi yswiriant yw blwydd-dal sy’n rhoi incwm rheolaidd yn gyfnewid am fuddsoddiad cyfandaliad cychwynnol.

Pan gânt eu defnyddio ar gyfer gofal hirdymor, maent yn rhoi sicrwydd o incwm am oes i ariannu gofal hirdymor.

Gellir galw’r math hwn o flwydd-dal yn:

 • cynllun gofal brys
 • blwydd-dal anghenion brys
 • cynllun talu ffi gofal anghenion brys.

Mae’n bwysig iawn chwilio am y fargen orau gyda blwydd-dal. Gall cynghorydd arbenigol roi help i chi osgoi hynny.

Sut mae blwydd-dal anghenion brys yn gweithio

Mae pris y cynllun yn seiliedig ar faint o incwm rydych ei angen ac aseisad y cwmni yswiriant am ba hyd y bydd ei angen arnoch.

Bydd y swm rydych yn ei dalu yn y cychwyn yn dibynnu ar:

 • eich oedran
 • cyfraddau blwydd-dal cyfredol
 • faint o incwm rydych ei angen
 • os ydych angen icwm sy'n aros yr un fath neu'n codi dros amser
 • eich iechyd a disgwyliad oes (bydd y cynllun yn rhatach os yw eich iechyd yn wael a’ch disgwyliad oed yn fyrrach)

Mae’r incwm o’r cynllun yn ddi-dreth os caiff ei dalu’n uniongyrchol i’r darparwr gofal.

Mae’r rhan fwyaf o gynlluniau gofal yn darparu incwm sydd unai’n cynyddu gyda chwyddiant neu o swm penodol bob blwyddyn i’ch helpu i ymdopi gyda chodiadau mewn costau gofal yn y dyfodol.

Am bris ychwanegol cewch hefyd roi cymal ‘diogelu cyfalaf’ ynddo. Mae hyn yn galluogi’ch teulu gael peth o’r cyfandaliad yn ôl petaech yn marw’n gynnar.

Beth yw blwydd-dal anghenion gofal gohiriedig?

Mae hwn yn fath o flwydd-dal anghenion brys lle telir cyfandaliad ar y cychwyn, ond ni dderbynnir unrhyw incwm o'r blwydd-dal tan ar ôl cyfnod aros penodol, fel arfer unrhyw beth rhwng 12 a 60 mis.

Bydd angen talu ffioedd gofal sy’n ddyledus yn ystod y cyfnod ‘gohiriedig’ hwn o adnoddau eraill.

Mantais blwydd-dal anghenion gofal gohiriedig yw y gall y gost fod yn sylweddol is na blwydd-dal anghenion brys ar gyfer yr un lefel o ffioedd gofal, ond mae'n dal i gwmpasu'r risg o orfod talu ffioedd gofal am gyfnod hir o amser ar ôl y cyfnod gohiriedig a ddewiswyd.

Gall fod blwydd-dal anghenion brys yn addas i chi os

 • ydych mewn cartref gofal yn barod, ar fin symud i mewn i un, neu yn cael gofal yn eich cartref
 • rydych y dymuno cael tawelwch meddwl drwy wybod bod gennych incwm rheolaidd am weddill eich bywyd all gael ei ddefnyddio tuag at gostau gofal beth bynnag wnaiff ddigwydd
 • mae’r arian ar gael gennych i brynu’r cynllun.

Yn aml mae pobl yn talu am y cynllun drwy gymryd allan cynllun rhyddhau ecwiti neu leihau maint eu cartref.

Nid yw flwydd-dal anghenion brys i chi os:

 • na fyddwch angen talu am ofal yn syth
 • rydych yn credu mai dim ond gofal dros dro fydd ei angen arnoch
 • efallai y byddwch angen eich arian yn ôl yn y dyfodol
 • mae siawns dda y byddai gennych hawl i gyllid Gofal Parhaus y GIG. Gweler ein canllaw ar A ydych yn gymwys am gyllid gofal iechyd parhaus y GIG?

Os credwch y gallech fod angen talu costau gofal yn y dyfodol, dewis arall yw flwydd-dal ffioedd angen gofal gohiriedig. Mae hyn yn gweithio yn yr un modd â blwydd-dal angen brys heblaw nad yw’r incwm yn cychwyn yn syth. Yn lle hynny bydd yn cychwyn rhai misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd yn y dyfodol.

Risgiau

Unwaith y byddwch wedi cychwyn ar flwydd-dal anghenion brys, mae cyfnod ystyried (fel arfer 30 diwrnod) ble y gallwch newid eich meddwl. Ond ar ôl hynny, nid oes troi yn ôl.

Ni fyddwch yn gallu canslo’r cynllun a chael peth o’r arian yn ôl os, er enghraifft, rydych yn stopio bod angen gofal.

Rhaid i chi hefyd bwyso a mesur cael incwm rheolaidd, diogel i helpu i dalu am ofal yn erbyn colli’r cyfandaliad a fuddsoddwyd gennych petaech yn marw’n gynnar.

Efallai y bydd eich costau gofal yn cynyddu’n gyflymach na’r incwm o’ch cynllun. Mae hyn yn golygu y gallai fod gennych ddiffyg yn y dyfodol y bydd angen i chi ei gwrdd mewn ffyrdd eraill.

Ffyrdd eraill i gyllido’ch gofal hirdymor

Mae blwydd-dal anghenion brys ond yn un ffordd o dalu am ofal hirdymor

Cael help a chyngor

Mae'r opsiynau ar gyfer ariannu eich gofal tymor hir yn gymhleth. Mae'n bwysig bob amser cael cyngor proffesiynol i sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o'ch arian a pheidio â buddsoddi mewn cynnyrch nad yw'n diwallu'ch anghenion.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.