Amddiffyn eich hun rhag cam-drin ariannol

Mae gan bawb yr hawl i gael annibyniaeth ariannol. Os yw’ch partner yn rheoli’ch arian neu’n mynd i ddyled yn eich enw chi, mae’n gam-drin ariannol. Ond nid oes rhaid i chi frwydro ymlaen ar eich pen eich hun. Dyma rai o’r pethau y gallwch eu gwneud a lle i fynd am help a chymorth.

Coronafeirws a cham-drin ariannol

Mae sefyllfa’r coronafeirws yn gyfnod heriol i lawer o bobl, ond mae’n heriol tu hwnt os ydych yn profi cam-driniaeth domestig ac ariannol.

Efallai bydd cadw pellter cymdeithasol a hunan-ynysu yn cynyddu’r pŵer sydd gan gamdrinwyr, a chynyddu’r cyfleoedd i reoli eu dioddefwyr. Gall hyn gynnwys:

 • rheoli neu eu gwneud hi’n anodd i chi weithio o gartref
 • gwrthod rhannu cyfrifoldebau gofal plant
 • eich atal chi rhag defnyddio ffonau symudol neu liniaduron
 • eich gorfodi i dorri lawr ar hanfodion megis gwresogi neu fwyd
 • eich atal rhag cysylltu â ffrindiau neu deulu.

Os ydych chi'n  dioddef o  gam-drin economaidd, neu'n cefnogi rhywun sydd yn y sefyllfa honno, mae help ar gael ar unwaith.

Cysylltwch â’r Llinell Gymorth Trais yn y Cartref Cenedlaethol ar 0808 2000 247, neu Linell Gyngor y Dynion ar 0808 801 0327.

Beth yw cam-drin ariannol?

Mae cam-drin ariannol yn fath o gam-drin domestig. Mae’n drosedd a dylid ei adrodd i’r heddlu.

Mae sawl ffurf wahanol o gam-drin ariannol, felly bydd yn edrych yn wahanol mewn gwahanol berthnasau.

Yn aml partner fydd yn cyflawni’r camdriniaeth, ond gall hefyd ddod o berthnasau eraill - fel aelodau o’r teulu, ffrindiau a gofalwyr.

Efallai y bydd rhywun sy’n cam-drin yn eich atal rhag rheoli’ch arian fel ffordd o geisio eich rheoli chi.

Efallai y bydd yn gorfforol dreisgar hefyd, ond nid yw hynny’n wir bob amser.

Gall cam-drin ariannol yn y cartref – os oes trais corfforol neu agwedd ymosodol neu beidio – beri i chi deimlo’n unig, yn brin o hyder a chaeth.

Gall cam-drin ariannol gan aelod o’r teulu, ffrind, partner neu ofalwr fod pan fydd rhywun:

 • yn codi arian neu gael credyd yn eich enw heb eich gwybodaeth neu ganiatâd
 • yn eich gorfodi i drosglwyddo rheolaeth o’ch cyfrifon
 • yn cyfnewid eich pensiwn neu sieciau eraill am arian heb eich awdurdod
 • yn ychwanegu ei enw i’ch cyfrif
 • yn gofyn i chi newid eich ewyllys
 • yn cynnig prynu eich siopa neu dalu’ch biliau i chi, ond fyddwch chi ddim yn gweld hyn yn digwydd
 • yn eich atal rhag gweld ffrindiau a theulu eraill.

Gall cam-drin ariannol gan bartner fod pan fydd rhywun:

 • yn eich stopio rhag gweithio, neu ddychwelyd i’r gwaith
 • yn eich stopio rhag mynd i’r coleg neu brifysgol
 • yn gofyn i chi roi cyfiawnhad o bob un peth fyddwch chi’n ei wario
 • yn atal chi rhag cael mynediad at eich cyfrifon banc, benthyciad neu gardiau credyd
 • yn eich atal rhag gwario ar eitemau hanfodol
 • yn cymryd cardiau credyd a/neu fenthyciadau yn eich enw
 • yn gwario cyllideb eich cartref ar bethau heb roi gwybod i chi
 • yn rhoi’r biliau i gyd yn eich enw chi.

Mae cymryd y camau cyntaf hyn i dorri’n rhydd o gam-drin ariannol yn ddewr iawn. Efallai ei fod yn frawychus, ond does dim rhaid i chi wneud hyn ar ben eich hun.

Mae yna ffyrdd y gall eich banc, cymdeithas adeiladu, darparwr benthyciadau a darparwr gwasanaethau ariannol eraill eich helpu. Mae’n bwysig iawn siarad gyda rhywun.

Poeni am daliadau sengl Credyd Cynhwysol?

Gyda chyflwyniad Credyd Cynhwysol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, mae nifer o’r budd-daliadau presennol a chredydau treth yn cael eu cyfuno yn un taliad misol.

Bydd cyplau sy’n byw gyda’i gilydd yn gwneud cais ar y cyd am Gredyd Cynhwysol.  Fel arfer bydd yn cael ei dalu i un cyfrif banc.

Bydd Budd-dal Plant yn aros fel budd-dal ar wahân y tu allan i Gredyd Cynhwysol.

Pan fyddwch yn gwneud eich cais, fe ofynnir i chi i ba gyfrif banc yr ydych am i’ch arian gael ei dalu iddo. Os oes gennych blant, your bydd eich anogwr gwaith yn dweud wrthych y dylai’ch taliad Credyd Cynhwysol fynd i mewn i gyfrif banc y prif ofalwr.

Os nad ydych chi a’ch partner yn cytuno ar gyfrif ar gyfer eich taliadau Credyd Cynhwysol, yna bydd y Ganolfan Byd Gwaith yn enwebu un.

Os ydych yn poeni am eich partner yn rheoli’ch holl incwm o fudd-daliadau - gan eich gadael chi (a’ch plant) heb unrhyw neu swm rhesymol o arian parod – dylech siarad â rywun yn y Ganolfan Gwaith.

Os gallwch, trefnwch i’ch Credyd Cynhwysol gael ei dalu i’ch cyfrif eich hunan neu ei rannu’n daliadau ar wahân. Y ffordd honno, byddwch yn cael arian i chi’ch hunan (a’ch plant) a bydd eich partner yn cael taliad ar wahân.

Mae hwn yn opsiwn i bawb mewn ‘amgylchiadau eithriadol’ - er enghraifft, pobl sydd mewn perygl o gam-drin domestig neu ariannol.

Mae yna swyddogion cymorth camdriniaeth ddomestig ym mhob Canolfan Byd Gwaith yn y DU. Maent wedi’u hyfforddi i’ch helpu i ddelio â’r sefyllfaoedd hyn ac yn cynnig cymorth ymarferol os oes angen hynny arnoch.

Ble gallwch gael cyngor

Os ydych chi neu eich plant mewn perygl dybryd, ffoniwch yr heddlu ar 999. Os na allwch siarad, ffoniwch 999 wedi’i ddilyn gan 55.

Os nad yw’r perygl yn un brys, mae nifer o sefydliadau a all roi help a chyngor i chi.

Cymorth i Ferched

Gall Cymorth i Ferched gynnig help a chymorth os ydych yn dioddef cam-drin ariannol.

Efallai y bydd eich sefydliad Cymorth i Ferched lleol hefyd yn gallu cymeradwyo cyfreithiwr addas os oes angen un arnoch.

Gallwch gael gwybodaeth ar eu gwefannau neu trwy ffonio eu llinell gymorth 24awr:

Llinell Gyngor i Ddynion

Ffoniwch y Llinell Gyngor i Ddynion ar 0808 801 0327. Mae am ddim o linellau tir a’r mwyafrif o ffonau symudol.

Mae’n cynnig cefnogaeth emosiynol, cyngor ymarferol a gall eich cyfeirio at wasanaethau eraill i gael help arbenigol.

Fel arall, ewch i wefan Llinell Gyngor i Ddynion

Llinell Gymorth Cam-drin yn y Cartref Genedlaethol LGBT+

Cefnogaeth emosiynol ac ymarferol ar gyfer pobl LGBT+ sy’n profi cam-drin domestig, emosiynol neu ariannol.

Am help i ddelio gyda cham-drin domestig, ffoniwch nhw ar 0800 999 5428, anfon e-bost at help@galop.org.uk neu gallwch ymweld â gwefan Galop

Sut i adael yn ddiogel

Os ydych am adael eich partner, mae cyfres o gamau y gallwch eu cymryd i sicrhau eich diogelwch a gwneud yn siŵr y bydd eich sefyllfa ariannol mor hylaw â phosibl:

 • Cysylltwch â chyfreithiwr cyfraith teulu.
 • Cadwch gofnod o bob digwyddiad. Tynnwch ffotograffau o unrhyw niwed corfforol i chi, eich cartref neu bethau sy’n eiddo i chi.
 • Rhowch wybod am bob digwyddiad wrth eich heddlu lleol a’r meddyg fel eu bod yn cadw cofnod
 • Gwnewch gynllun diogelwch rhag ofn y bydd angen i chi adael eich cartref mewn argyfwng.
 • Casglwch ddogfennau pwysig (gweler isod), cyn rydych angen gadael.

Dogfennau pwysig

Os ydych chi am wahanu oddi wrth eich partner, ceisiwch gasglu’r gwaith papur pwysig at ei gilydd cyn i chi adael. Efallai y byddwch angen rhywfaint o’r rhain i allu gwneud cais am gymorth cyfreithiol.

Ceisiwch ddod o hyd i:

 • pasbortau
 • cyfriflenni banc
 • eich rhif Yswiriant Gwladol
 • slipiau cyflog, llythyrau dyfarniad budd-dal neu brawf o addysg neu ddarparwyr hyfforddiant
 • dogfennau treth fel eich P60 a P45
 • tystysgrifau geni (i chi a’ch plant)
 • os ydych yn briod – eich tystysgrif priodas
 • dogfennau’n dangos perchenogaeth o unrhyw feddiannau
 • biliau cardiau credyd a biliau eraill sydd yn eich enw chi neu mewn enwau ar y cyd
 • trwydded yrru.

Os nad yw’n bosibl – neu os nad yw’n ddiogel – i gymryd y rhai gwreiddiol, yna ceisiwch wneud copïau, neu ysgrifennu gwybodaeth allweddol fel rhifau cyfrifon ar bapur.

Ond nid yw’n syniad da i gymryd gwybodaeth na allwch gael mynediad ati yn rhwydd. Er enghraifft, mae’n well peidio â mynd ar gyfrifiadur eich partner heb eu caniatâd.

Allai gael cymorth cyfreithiol?

Efallai y byddwch yn gallu cael cymorth cyfreithiol i helpu i dalu costau cyngor cyfreithiol am gymryd camau cyfreithiol i’ch amddiffyn chi a’ch plant.

Gall hyn gynnwys cymorth cyfrieithiol i ysgaru neu ddiddymu eich partneriaeth sifil.

Er mwyn profi eich bod yn gymwys i gael cymorth cyfreithiol, bydd angen copïau o rai dogfennau pwysig arnoch chi. Rhestrir rhai o'r rhain uchod. Darganfyddwch fwy o wefan GOV.UK

Chwiliwch am gyfreithiwr sy'n cymryd achosion cymorth cyfreithiol. Gallwch ddod o hyd i un ar Wefan Cymdeithas y Gyfraith

Ble i gael arian parod mewn argyfwng

Os oes rhaid i chi adael ar frys ac nad oes gennych fynediad at arian parod, cysylltwch â’ch awdurdod lleol (neu’r weinyddiaeth ddatganoledig yng Nghymru) i wirio a allant eich helpu â chymorth brys.

 • Os ydych chi'n byw yn Lloegr, i ddarganfod help i ddioddefwyr trais a cham-drin domestig gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, ewch i wefan GOV.UK
 • Os ydych yn byw yng Nghymru, darganfyddwch a ydych yn gymwys i gael Taliad Cymorth mewn Argyfwng gan Lywodraeth Cymru o’r Gronfa Cymorth Dewisol
 • Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch at wefan Llywodraeth Gogledd Iwerddon i gael gwybodaeth am gymorth ariannol ychwanegol.
 • Os ydych chi’n byw yn yr Alban, darganfyddwch a allwch gael Grant Argyfwng gan y Gronfa Lles Albanaidd ar wefan Llywodraeth yr Alban

Pethau i’w hystyried

Cyfrineiriau a diogelwch

Os ydych chi wedi rhoi cyfrineiriau i unrhyw un (partner, aelodau o’r teulu neu ffrindiau), mae’n bwysig eu newid ar unwaith.  Bydd hyn yn golygu nad yw’r sawl sy’n eich cam-drin yn cael mynediad at eich cyfrifon personol.

Llythyrau a chyfriflenni banc

Os gallwch, ceisiwch ddod o hyd i’ch holl ddogfennau pwysig. Bydd hyn yn ei gwneud yn llawer haws i chi agor cyfrifon newydd, gwneud cais am fudd-daliadau neu ymgeisio am swyddi yn y dyfodol.

Os nad ydych yn gwybod ble mae’r pethau yma neu os na allwch ddal eich gafael arnynt, mae yna bethau y gallwch wneud o hyd. Ceisiwch nodi neu gofio unrhyw wybodaeth neu rifau pwysig - er enghraifft, eich rhif Yswiriant Gwladol a rhif cyfrif. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i’ch darparwr gwasanaethau ariannol eich canfod ar eu system.

Cadw eich gwybodaeth yn ddiogel

Dydych chi ddim eisiau i wybodaeth gan eich darparwyr gwasanaethau ariannol gyrraedd y dwylo anghywir. Meddyliwch am ble mae eich llythyrau, ac i ble maent yn cael eu postio.

Os nad ydych chi eisiau iddynt fynd i’r un cyfeiriad, holwch eich darparwr gwasanaethau ariannol i’w hanfon i rywle arall.

Mae’n bwysig nodi y gall rhai trafodion ar eich chyfriflenni banc ddatgelu eich lleoliad (fel pa beiriannau codi arian ydych chi wedi defnyddio). Felly mae’n bwysig cadw’r wybodaeth yma mor ddiogel â phosibl.

Cyfrifon ar y cyd

Os oes gennych gyfrif ar y cyd gyda’ch partner neu gyn-bartner, gallwch siarad gyda’ch banc neu gymdeithas adeiladu am eich dewisiadau.

Os ydych chi’n poeni am dynnu arian o’ch cyfrif heb eich caniatâd, gallwch ofyn i’ch banc neu gymdeithas adeiladu weithredu ar gyfarwyddiadau gan ddau ddeiliad neu bob deiliad y cyfrif. Mae hyn yn golygu na all taliadau fynd allan heb gyfarwyddyd ar y cyd. Ar lefel ymarferol gallai hyn olygu y bydd eich taliadau rheolaidd, cardiau a mynediad ar-lein yn cael eu hatal.

Noder, gall y sawl sy’n eich cam-drin hefyd atal eich cyfrif ar y cyd gan gyfyngu mynediad at eich arian. Gallwch wirio sut ydych wedi’ch cysylltu’n ariannol i rywun trwy gyrchu eich adroddiad credyd ar-lein am ddim.

Agor cyfrif newydd

Efallai yr hoffech agor cyfrif newydd gan y bydd hyn yn helpu gwahanu eich arian chi o’r sawl fu’n eich cam-drin.

Os nad ydych chi eisiau i’ch dogfennau personol gael eu danfon i’ch cartref, siaradwch â’ch darparwr am gael eu postio i rywle arall.

I agor cyfrif banc newydd, bydd angen i chi ddarparu prawf hunaniaeth a chyfeiriad amgen. Os na allwch chi gael gafael ar y dogfennau hyn, esboniwch eich sefyllfa i’ch darparwr gwasanaethau ariannol i weld sut all helpu. Yn aml gall dderbyn llythyrau gan loches, gweithiwr cymdeithasol neu awdurdod lleol.

Adolygwch eich taliadau

Os nad ydych chi’n siŵr beth sy’n dod i mewn ac allan o’ch cyfrif banc, cysylltwch â’ch darparwr a gall eich helpu i gyfrifo hyn.

Efallai y byddai’n syniad da i lenwi cynllunydd cyllideb.  Gall hyn eich helpu i gynllunio eich arian ychydig yn fwy.

Statws credyd

Gall llawer o newidiadau ariannol effeithio ar eich statws credyd. Pryd bynnag byddwch yn gwneud cais am orddrafft, cerdyn credyd a benthyciad, cofnodir hyn ar eich adroddiad credyd.

Gall colli ad-daliadau, mynd dros eich terfyn credyd neu gymryd llawer o gredyd newydd effeithio ar eich adroddiad credyd.

Gallai hyn i gyd olygu y bydd eich graddiad credyd wedi ei effeithio gan eich cam-drin ariannol – yn arbennig os oes rhywun wedi cymryd credyd yn eich enw.

Mae’n bwysig cadw llygad ar eich sgôr credyd oherwydd gallai statws isel ei gwneud yn anoddach i chi wneud cais am gredyd yn y dyfodol. 

Cardiau credyd

Yn gyffredinol, os oes gennych chi gerdyn credyd, bydd un ohonoch wedi ymgeisio amdano mewn un enw’n unig - dyma fyddai ‘prif ddeiliad y cerdyn’.

Yn wahanol i gyfrifon ar y cyd, dim ond prif ddeiliad y cerdyn sy’n gyfrifol am y cerdyn hyd yn oed os yw’r person arall yn gwario arno, neu os oes gan y person yma gerdyn atodol fel ‘ail ddeiliad cerdyn’. Yn gyfreithiol ni fydd rhaid i’r ail ddeiliad cerdyn dalu unrhyw beth yn ôl.

Os mai chi yw prif ddeiliad y cerdyn, efallai yr hoffech dynnu’r person arall o’ch cyfrif i’w atal rhag gwario rhagor o arian.

Mynediad trydydd parti

Os ydych chi angen cefnogaeth ychwanegol, efallai yr hoffech chi roi mynediad atodol i rywun yr ymddiriedir ynddo i’ch cyllid. Gall hyn fod yn ddefnyddiol os:

 • nad ydych chi’n gallu mynd i’r gangen
 • oes angen iddynt i ffonio neu siarad gyda rhywun yn eich banc neu gymdeithas adeiladu
 • nad ydych yn teimlo’n hyderus i wneud hyn eich hun.

Morgeisi

Os oes gennych chi forgais ar y cyd gyda’r sawl sy’n eich cam-drin, byddech yn dal i fod yn gyfartal gyfrifol am ad-daliadau’r morgais.

Os oes angen, gallwch siarad gyda darparwr eich morgais a chael datganiad gyda’r balans sy’n weddill ac anfon gwybodaeth talu i gyfeiriad arall.

Ymdrin â dyledion

Bydd rhai pobl sy’n cam-drin yn cymryd benthyciadau, gorddrafftiau neu gardiau credyd yn eich enw, neu’n defnyddio eich eiddo yn erbyn benthyciad - naill ai gyda neu heb eich gwybodaeth a chaniatâd.

Mae’n werth edrych ar eich adroddiad credyd am ddim ar-lein i weld pa gredyd sydd yn erbyn eich enw.

Os ydych chi’n meddwl bod cyfrifon eraill wedi eu hagor yn eich enw, gallwch hefyd gofrestru gyda Cifas, am ffi, sy’n darparu gwasanaeth Cofrestru Amddiffynnol. Bydd hyn yn golygu byddant yn cysylltu â chi i ddilysu unrhyw geisiadau cyfrif pellach yn eich enw.

Ond dylid nodi y gallai cofrestru gyda Cifas arafu ceisiadau am gredyd gan y bydd angen iddynt wirio’r cais â llaw.

Os ydych yn cael anhawster gyda dyledion, gall fod yn anodd gwybod ble i droi. Serch hynny, gyda llawer iawn o wasanaethau cynghori rhad ac am ddim ar gael ledled y DU, gallwch ddod o hyd i gymorth sy’n addas ar eich cyfer chi.

Diogelu eich arian yn ystod ysgariad neu wahaniad

Mwy o wybodaeth

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
0800 756 1012* Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
0800 138 7777* Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp
+44 77 0134 2744

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion, cwestiynau credyd neu ganllaw pensiynau. Am bopeth arall, cysylltwch â ni trwy Wesgwrs neu dros y Ffôn.