Sut i ddiogelu eich arian wrth wahanu os oeddech yn cyd-fyw

Unwaith y daw yn amlwg eich bod am wahanu oddi wrth eich partner, mae camau pwysig y dylech eu cymryd i ddiogelu eich sefyllfa ariannol. Os nad ydych wedi priodi neu nad ydych mewn partneriaeth sifil, ac mae eich gwahaniad yn un chwerw, efallai bydd rhaid i chi weithredu ar unwaith. Darganfyddwch beth sydd angen i chi ei wneud.

Diogelu’r hawliau i’ch cartref os ydych yn berchen arno

Bydd eich hawliau i’r eiddo rydych yn byw ynddo yn dibynnu ar:

 • pwy sydd berchen ar yr eiddo
 • a ydych wedi bod yn cyfrannu tuag y morgais neu gostau eraill, ac
 • a ydych wedi llunio cytundeb y byddai gennych  hawl i gael rhan o’r eiddo.

Os yw’r eiddo yn eich enwau chi’ch dau, dylech wirio statws y berchnogaeth.

Os yw’r eiddo yn eich enw chi’ch dau fel ‘tenantiaid ar y cyd’ (neu fel ‘joint owners with a survivorship destination’ yn yr Alban) efallai y bydd angen i chi newid y math o berchnogaeth.

Mae hyn fel na fydd eich cyn-bartner yn etifeddu eich cyfran yn awtomatig (ac i'r gwrthwyneb) pe byddech farw

Cysylltu â’ch darparwr morgais

Mae’n bwysig siarad â’r benthyciwr os yw’r morgais yn eich enw chi’ch dau neu os yw yn eich enw chi yn unig a'ch bod yn meddwl y gallech ei chael yn anodd cwrdd â'r ad-daliadau.

Esboniwch yr hyn sydd wedi digwydd a thrafodwch sut y byddwch yn rheoli’r ad-daliadau morgais.

Os oes gennych forgais ar y cyd, rydych chi’ch dau yn gyfrifol yn gyfartal am y benthyciad cyfan.

Os na fyddwch yn cadw at ad-dalu’ch morgais, gallai amharu ar eich statws credyd, a allai ei gwneud yn anos i fenthyg yn y dyfodol.

Cysylltu â’ch landlord os ydych yn rhentu

Os yw eich enw chi’ch dau ar y cytundeb tenantiaeth, efallai y byddwch chi neu’ch partner yn gallu trefnu i barhau â’r denantiaeth dan un enw yn unig.

Os mai dim ond enw un ohonoch sydd ar y cytundeb, bydd eich hawliau i wneud hyn yn dibynnu ar y math o gytundeb tenantiaeth sydd gennych.

Cysylltu â’ch banc, darparwyr cerdyn credyd a benthyciadau

Os oes gennych gyfrifon neu fenthyciadau ar y cyd â’ch cyn-bartner, cysylltwch â’ch banc neu ddarparwr benthyciadau i egluro’r sefyllfa.

Mae hyn yn neilltuol o bwysig os yw’ch gwahaniad yn un chwerw.

Gydag unrhyw fenthyciad neu orddrafft ar y cyd, rydych chi’ch dau yn gyfrifol am y ddyled gyfan.

Gofynnwch i’ch banc newid y modd y sefydlwyd unrhyw gyfrif ar y cyd er mwyn sicrhau y bydd yn ofynnol i chi’ch dau gytuno cyn medru tynnu arian allan ohono, neu ei rewi.

Byddwch ymwybodol, os byddwch yn rhewi’r cyfrif bydd angen eich cytundeb chi’ch dau cyn medru ei ‘ddadrewi’.

Gall hyn fod yn broblem os nad yw’ch cyn-bartner yn fodlon cydweithredu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi terfyn ar unrhyw daliadau cyflog sy’n mynd i’ch cyfrif ar y cyd os ydych yn pryderu na fydd eich cyn-bartner yn cytuno i chi dynnu’r arian hwnnw allan.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.