Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i ymdrin â dyledion sy’n achosi problem ar ôl gwahanu

Efallai bod gennych ddyledion gyda’ch cyn bartner, neu efallai bod gennych ddyledion yn eich enw eich hun. Mae’n bosibl y bydd arian yn brin tra byddwch yn cael trefn ar eich arian ar ôl gwahanu, ond peidiwch ag anwybyddu problemau dyled. Cyntaf yn y byd y byddwch yn ymdrin â nhw, hawsaf yn y byd fydd hi.

Penderfynu pa ddyledion i’w talu gyntaf

Os nad oes gennych ddigon o arian i dalu’r taliadau ar eich benthyciadau, cardiau credyd, biliau neu gostau tai (er enghraifft morgais neu rent), mae’n bwysig eu blaenoriaethu.

Mae’r dyledion sydd angen i chi eu talu yn gyntaf yn cynnwys eich:

 • rhent neu forgais
 • Trethi neu Dreth Cyngor
 • biliau nwy a thrydan
 • Cynhaliaeth plant
 • dirwyon llys
 • cyllid car (os oes gennych un)
 • benthyciadau diogel
 • cyllid ar gyfer eitemau hanfodol
 • Trwydded Teledu

Mae hyn oherwydd bod y rhain yn ddyledion ‘blaenoriaeth’ - sy'n golygu os na fyddwch yn eu talu gyntaf, gallai'r canlyniadau fod yn ddifrifol. Gallwch gael eich dwyn ger bron y llys neu golli eich cartref.

arrow icon
arrow icon

Cael trefn ar fenthyciadau a dyledion cardiau credyd

Ar ôl i chi drefnu i dalu eich dyledion â blaenoriaeth, dylech gyfrifo faint allwch ei dalu tuag at ddyledion eraill. Gallai’r rhain gynnwys arian sy’n ddyledus ar eich:

 • cardiau credyd neu siop
 • benthyciadau banc
 • dyled hurbwrcas a chatalog.
 • gorddrafft
 • benthyciad personol
 • bil dŵr
 • taliadau siop neu gatalog
 • benthyciadau gan ffrindiau a theulu

I’ch helpu i gyfrifo faint allwch chi ffoddio ei dalu, rhowch gynnig ar ein Cynlluniwr CyllidebYn agor mewn ffenestr newydd hawdd i’w ddefnyddio ac sydd am ddim.

Cysylltwch â’r darparwr benthyciadau a dweud wrthynt faint y gallwch ei dalu. Os yw’n well gennych, gallwch gael cyngor am ddim gan elusen cyngor ar ddyledion. Efallai y byddant yn gallu gofyn i’r cwmnïau rewi’r llog tra byddwch yn penderfynu ar gynllun ad-dalu, ond nid oes unrhyw sicrwydd y bydd hyn yn digwydd.

arrow icon

Dyledion ar y cyd – beth ddylech ei wneud?

Wrth ystyried unrhyw ddyledion ar y cyd sydd gennych – er enghraifft benthyciad banc, gorddrafft neu forgais ar y cyd, rydych eich dau fel arfer yn atebol am ad-dalu’r swm cyfan. 

Mae hynny’n golygu, os nad yw eich cyn bartner yn talu eu rhan, y gallai’r banc neu gymdeithas adeiladu ofyn i chi wneud y taliadau i gyd. Cysylltwch â nhw i ddweud eich bod wedi gwahanu a gweld os gallwch chi:

 • osod rhai cyfyngiadau ar y cyfrif fel na all eich cynbartner fynd i fwy o ddyled, neu
 • ddod i gytundeb fel eu bod yn derbyn taliadau is os na allwch ad-dalu yn llawn.
arrow icon

Gwneud trefniant gyda’ch cyn bartner

Os oes gennych fenthyciad neu forgais ar y cyd gyda’ch cyn bartner ac na fydd y banc yn gadael i chi wahanu’r benthyciad, dylech geisio cytuno gyda’ch cyn bartner sut y byddwch yn ei ad-dalu.

Mae’r ddau ohonoch yn atebol am dalu unrhyw fenthyciadau ar y cyd.  Os na fydd un neu'r ddau ohonoch yn cadw'r taliadau i fyny, gallai effeithio ar eich statws credyd a'ch gallu i fenthyca yn y dyfodol.  Efallai yr hoffech chi:

 • gytuno gyda’ch cyn bartner y byddwch yn parhau i dalu o gyfrif ar y cyd
 • sefydlu trefniant fel bod un ohonoch yn cytuno i dalu’r banc neu gwmni benthyciadau ond yn derbyn cyfraniad gan y llall. Os byddwch yn mynd am y dewis hwn, ceisiwch gytuno i sefydlu archeb sefydlog ar gyfer y taliadau i’ch cyn bartner neu gan eich cyn bartner. Fe fyddwch yn gwybod wedyn y byddant yn cael eu talu yn gyson
 • talu i ffwrdd eich benthyciad ar y cyd a chymryd un newydd yn enw un ohonoch. Dim ond os bydd gan y partner sy’n cymryd y benthyciad sgôr credyd da y bydd hyn yn debygol o weithio a’i fod ef/ei bod hi yn gallu fforddio talu.
arrow icon

Beth i’w wneud os na fydd eich cyn bartner yn cydweithredu

Weithiau, mae cyplau sy’n gwahanu yn gwneud trefniadau ar gyfer eu materion ariannol gyda’r bwriadau gorau, ond fyddan nhw ddim yn para.

Gallai hyn fod oherwydd bod gan un ohonoch newid mewn amgylchiadau ariannol, neu os yw cyfathrebu'n chwalu.

Os yw hynny’n wir, ceisiwch roi digon o wybodaeth i’r banc neu’r darparwr benthyciadau. Os nad ydych yn meddwl bod y banc neu ddarparwr benthyciad yn ymdrin yn deg â chi, gallwch anfon cwyn.

arrow icon

Eich cam nesaf

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.