Rhannu cartref y teulu wrth ysgaru neu ddiddymu os ydych yn rhentu

Efallai byddwch chi neu chi'ch dau yn dymuno parhau i rentu eich cartref ar ôl i chi wahanu. Bydd beth yw eich dewisiadau yn dibynnu ar eich cytundeb tenantiaeth ac a ydych yn rhentu gan landlord preifat neu gymdeithasol.

Sicrhau’r hawliau i’ch cartref

A ydych yn y camau cynnar o wahanu ac eisiau gwybodaeth am ddiogelu eich hawliau i fyw yn y cartref? Mae'n werth darllen ein canllaw Eich hawliau i’ch cartref rhentu yn ystod ysgariad neu ddiddymiad

Cael cyngor arbenigol

Yn gyffredinol mae’n llawer gwell os gallwch gytuno â’ch cyn bartner (gŵr, gwraig neu bartner sifil) beth fyddwch yn ei wneud ynglŷn â’ch cartref.

Ond byddwch yn ymwybodol, gall fod yna goblygiadau hirdymor nad ydych yn ymwybodol ohonynt os ceisiwch gytuno ar bethau ar eich pennau eich hunain. Mae’n syniad da cael cyngor gan elusen dai.

Mae hefyd yn werth siarad â chyfreithiwr teulu.

Rhannu’r cartref teuluol drwy gyfryngu

Beth os nad ydych chi a’ch cyn bartner yn cytuno am beth ddylai ddigwydd – er enghraifft, os ydych chi'ch dau ar y cytundeb tenantiaeth? Gallech ystyried defnyddio cyfryngwr – sy’n drydydd parti diduedd. 

Gallwch ddod o hyd i gyfryngwr:

Beth gall y llys ei benderfynu

Nid yw’r rhan fwyaf o ysgariadau neu ddiddymiadau yn mynd i wrandawiad llys llawn i setlo anghydfodau ariannol. Ond mae’n syniad da cael dealltwriaeth o beth allai’r llysoedd ei benderfynu am eich cartref a rentir.

Gallai’r llysoedd orchymyn i’r denantiaeth gael ei throsglwyddo o’r tenant i’r cyn bartner. 

Os oes gennych blant, yn enwedig os ydynt yn ifanc, bydd penderfynu lle byddant yn byw yn ystyriaeth bwysig wrth gyrraedd setliad ariannol.

Beth yw’ch dewisiadau os mai chi yw’r unig denant?

Os yw’r denantiaeth yn eich enw chi yn unig ac nid ydych yn dymuno aros yn yr eiddo, efallai y gallech ei drosglwyddo i’ch cyn bartner. 

Ond bydd hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau - yn cynnwys y math o denantiaeth sydd gennych.

Os dymunwch aros ac mae’ch cyn bartner yn cytuno i symud allan, gallwch barhau i fyw yno. 

Ond mae rhaid i chi sicrhau y gallwch fforddio i dalu’r rhent ar eich pen eich hun.

Os ydych yn rhentu gan landlord preifat

Efallai y bydd un ohonoch yn dymuno parhau i fyw yn yr eiddo. Gallech ofyn i’ch landlord a ellir trosglwyddo’r denantiaeth neu a ellir creu tenantiaeth newydd.

Fel arall, gallech wneud cais i’r llys i’r denantiaeth gael ei throsglwyddo.

Os ydych yn gallu dod i gytundeb â’ch landlord, y peth gorau yn aml yw ffurfio tenantiaeth newydd.

Fodd bynnag, mae’n bwysig i gael cyngor cyfreithiol cyn trosglwyddo neu ildio tenantiaeth oherwydd gallech fod yn ildio hawliau gwerthfawr

Rhowch bopeth a gytunoch ar lafar â’ch landlord i lawr ar bapur – gall e-bost neu neges destun fod yn ddigonol.

Mae’n bwysig i chi wneud hyn – fel arall gallech gael eich cyhuddo o droi’ch cefn ar y denantiaeth a gofyn i chi dalu’r rhent ar ôl i chi symud allan.

Os ydych yn rhentu gan landlord cymdeithasol

Efallai y bydd gennych hawl i drosglwyddo’ch tenantiaeth i’ch cyn bartner

Efallai y bydd eich landlord cymdeithasol yn:

 • cymdeithas dai
 • cwmni cydweithredol tai
 • y Weithrediaeth Dai
 • awdurdod lleol.

Os na fyddant yn cytuno i drosglwyddo’ch tenantiaeth, efallai gall eich cyn bartner gael gorchymyn llys.

Yn yr Alban

Yn ddibynnol ar y math o denantiaeth sydd gennych, efallai y bydd gennych hawl i drosglwyddo’r denantiaeth i’ch gŵr, gwraig neu bartner sifil. 

Os oes gennych denantiaeth ddiogel neu ddiogel fer, gallwch ei throsglwyddo i unrhyw un sydd wedi byw gyda chi ac sydd wedi defnyddio’r eiddo fel eu prif gartref dros y chwe mis diwethaf neu fwy.

Mae rhaid i chi ysgrifennu at y landlord a gofyn am eu caniatâd. Fodd bynnag, ni all wrthod oni bai bod rheswm digonol. Er enghraifft, ei fod eisoes wedi cychwyn achos o’ch taflu allan yn eich erbyn. Os bydd yn gwrthod, efallai y gallwch gael gorchymyn llys.

Gallech fod yn ildio hawliau gwerthfawr iawn drwy drosglwyddo tenantiaeth - felly mae’n bwysig gael cyngor cyn gwneud dim.

Beth yw’r dewisiadau os yw’ch enwau chi’ch dau ar y cytundeb rhentu?

Os yw’ch enwau chi a’ch cyn bartner ar y cytundeb tenantiaeth, rydych chi’ch dau yn gyfrifol am dalu’r rhent i gyd tan ddiwedd y denantiaeth.

Ceisiwch gytuno ar beth ydych am ei wneud:

 • Efallai y cytunwch y bydd un ohonoch yn symud allan a throsglwyddir y denantiaeth drosodd yn enw’r partner arall yn unig.
 • Efallai y penderfynwch y byddwch chi’ch dau yn symud allan ac y byddwch yn terfynu’r cytundeb tenantiaeth.

Gall y naill neu’r llall ohonoch roi rhybudd i’r landlord i ddirwyn y denantiaeth i ben - oni bai ei bod yn un tymor sefydlog. Gall hynny fod yn broblem os yw’ch gwahaniad yn un anodd a chwerw.

Os ydych yn rhentu gan landlord preifat

Efallai y bydd un ohonoch yn dymuno parhau i fyw yn yr eiddo. Ond ni fyddwch yn medru gwneud hyn o bosib ar ôl eich ysgariad neu ddiddymiad, oni bai bod y denantiaeth yn parhau mewn grym neu y trosglwyddwyd y denantiaeth gan orchymyn llys. 

Gofynnwch i’ch landlord a oes modd i un ohonoch gymryd y denantiaeth drosodd.

Os ydych eisiau cymryd y denantiaeth drosodd, bydd rhaid i chi ddangos y gallwch fforddio i dalu’r rhent ar eich pen eich hun.

Gall eich landlord ofyn am geirda neu ‘warantwr’ - sy’n addo talu’r rhent os na allwch. Efallai y bydd eich landlord yn codi tâl am unrhyw newidiadau a wneir i’r cytundeb tenantiaeth, sydd fel arfer wedi’i gapio i £50.

Os ydych yn rhentu gan landlord cymdeithasol

Efallai y bydd un ohonoch yn medru cymryd tenantiaeth ar y cyd drosodd. 

Os bydd llys yn gorchymyn bod rhaid trosglwyddo’r denantiaeth o un unigolyn (neu enwau ar y cyd) i unigolyn arall, bydd rhaid i’r landlord cymdeithasol lynu at hynny. 

Dylech sicrhau y gallwch fforddio taliadau ar eich pen eich hun.

Beth yw’r dewisiadau os nad yw’r denantiaeth yn eich enw chi?

Os nad yw’r denantiaeth yn eich enw, efallai y byddwch yn medru cael yr hawl hirdymor i fyw yn yr eiddo.

Ond gallai hyn fod yn anodd os na fydd eich cyn bartner – neu, yn enwedig, eich landlord  – yn cytuno i hyn.

Os ydych yn rhentu gan landlord preifat

Oni bai y bydd llys yn gorchymyn i’r denantiaeth gael ei throsglwyddo o enw’ch cyn bartner i’ch enw chi, nid oes gennych hawl fel mater o drefn i barhau i fyw yn yr eiddo wedi i’ch ysgariad neu’ch diddymiad gael ei derfynu.

Unwaith y daw eich priodas neu bartneriaeth sifil i ben, daw eich hawl i aros yn yr eiddo i ben hefyd.

Os dymunwch aros -gofynnwch i’ch landlord a gewch gymryd tenantiaeth yn eich enw chi.

Os ydych yn rhentu gan landlord cymdeithasol

Os yw enw’ch cyn bartner ar y denantiaeth, gallwch ddim ond aros yno tra byddwch yn briod neu’n bartneriaid sifil.

Os yw’ch tenantiaeth yn caniatáu a’ch cyn bartner yn cytuno i drosglwyddo’r denantiaeth, dylech gysylltu â’ch landlord cymdeithasol i gael gwybod beth sydd angen i chi wneud.

Os bydd llys yn gorchymyn trosglwyddo’r denantiaeth, bydd rhaid i landlord cymdeithasol ganiatáu hynny.

Yn yr Alban

Os yw enw’ch cyn bartner ar denantiaeth ddiogel neu ddiogel fer, gall ei throsglwyddo i unrhyw un sydd wedi byw gydag ef neu hi ac sydd wedi defnyddio’r eiddo fel ei brif neu phrif gartref dros y chwe mis diwethaf neu fwy.

Mae angen iddynt ysgrifennu at y landlord a gofyn am eu caniatâd, ond yn gyffredinol ni chaiff wrthod.

Os bydd y landlord yn gwrthod, a bod gan eich cyn bartner denantiaeth ddiogel, gall apelio yn erbyn y penderfyniad mewn Llys Siryf. Os nad oes gan eich cyn bartner y math hwnnw o denantiaeth, oni bai y bydd llys yn gorchymyn i’r denantiaeth gael ei throsglwyddo o enw’ch cyn bartner i’ch enw chi, nid oes gennych hawl i barhau i fyw yn yr eiddo wedi i’ch ysgariad neu’ch diddymiad gael ei derfynu.

Terfynu’ch tenantiaeth yn gynnar

Os oes gennych denantiaeth cyfnod sefydlog â landlord preifat, mae’n debygol na allwch ei derfynu’n gynnar. Yn gyfreithiol chi sy’n gyfrifol am dalu’r rhent hyd nes y bydd y cyfnod sefydlog wedi dod i ben.

Mae’n werth siarad â’ch landlord yn y gobaith y gall fod yn hyblyg. Fel arall, gallech golli rhan o’ch blaendal neu’r cyfan ohono.

Os ydych yn rhentu eiddo gan landlord cymdeithasol, efallai y gallwch derfynu’r denantiaeth yn gynnar. Ond mae’n bwysig i gael cyngor oherwydd efallai y byddech yn ildio hawliau tai gwerthfawr.

Eich cam nesaf

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.