Manteision ac anfanteision gwasanaethau ysgrifennu ewyllysiau

Sut mae gwasanaethau ysgrifennu ewyllysiau’n gweithio?

Gall gwasanaethau ysgrifennu ewyllysiau weithio:

 • ar-lein
 • trwy’r post
 • wyneb yn wyneb.

Mae sefydliadau parchus eraill hefyd yn darparu gwasanaethau ysgrifennu ewyllysiau – gwelwch isod.

Os gwnaethoch ddewis gwasanaeth wyneb yn wyneb, bydd ysgrifennwr ewyllysiau fel arfer yn gwneud apwyntiad i ddod i'ch gweld gartref.

Byddant yn siarad â chi am eich amgylchiadau teuluol a phersonol, gan gynnwys:

 • Eich asedau (eich arian, tŷ, ac eiddo) a phwy hoffech i'ch ysgutorion fod. Ysgutorion yw'r bobl a fydd yn cyflawni'r cyfarwyddiadau yn eich ewyllys trwy gasglu'ch asedau, talu unrhyw ddyledion/trethi a'u dosbarthu ymhlith y buddiolwyr.
 • Pwy hoffech i elwa o dan eich ewyllys (‘buddiolwr’) a sut (ym mha gyfrannau, gan gynnwys rhoddion penodol, cymynroddion elusennol ac ati) a rhoi cyngor i chi ar y ffordd orau i’w drefnu.

Pan fyddant yn deall beth rydych ei eisiau, byddant yn drafftio'ch ewyllys ar eich rhan.

Gyda gwasanaeth ar-lein, byddwch yn ymweld â gwefan i ateb cwestiynau am eich ewyllys. Pan fyddwch wedi gorffen, bydd y gwasanaeth yn anfon ewyllys ddrafft atoch trwy'r post neu ebost i chi a'ch tystion ei llofnodi.

Mae gan rai gwasanaethau ar-lein linell gymorth ffôn i'ch helpu ag unrhyw gwestiynau, a bydd rhai yn gadael i chi siarad ag ysgrifennwr ewyllysiau arbenigol cyn i chi ddechrau.

A ddylech ddefnyddio gwasanaeth ysgrifennu ewyllysiau?

Gallai gwasanaeth ysgrifennu ewyllysiau fod yn ddewis da i chi os:

 • ydych yn deall hanfodion sut mae ewyllysiau'n gweithio ond eisiau rhywfaint o gyngor ychwanegol i sicrhau bod eich ewyllys yn cael ei wneud yn iawn
 • ydych am dalu llai nag y byddai cyfreithiwr yn ei godi arnoch
 • yw eich ewyllys yn mynd i fod yn eithaf syml. Er enghraifft, os ydych yn gadael popeth i'ch teulu agos ac nid yw'ch ystad yn cynnwys unrhyw beth fel buddsoddiadau tramor neu gwmni rydych yn berchen arno.

Gwasanaethau ysgrifennu ewyllysiau – manteision ac anfanteision

Manteision
 • Mae gwasanaeth ysgrifennu ewyllysiau fel arfer yn rhatach na chyfreithiwr.   

 • Mae gwasanaethau ar-lein yn caniatáu i chi weithio ar eich cyflymder eich hun.

 • Bydd ysgrifenwyr wyneb yn wyneb fel arfer yn ymweld â chi gartref pan fydd yn gyfleus i chi.

 • Mae dewis eang o gwmnïau sy'n cynnig y gwasanaeth hwn.

Anfanteision
 • Nid yw rheoleiddio yr un peth ag ar gyfer cyfreithwyr, felly nid oes gennych yr un amddiffyniad os bydd rhywbeth yn mynd o'i le.

 • Ni fydd llawer o ysgrifennwyr â chymwysterau cyfreithiol llawn - ond os ydynt yn aelod o gorff masnach cydnabyddedig, maent wedi'u hyfforddi mewn ewyllysiau a chynllunio ystadau.

 • Efallai na fyddant yn gallu storio'ch ewyllys yn ddiogel fel y gall cyfreithiwr.

Defnyddio gwasanaeth ysgrifennu ewyllysiau – cyn i chi ddechrau

Mae rhaid i aelodau'r sefydliadau hyn:

 • gael hyfforddiant sy'n cael ei ddiweddaru'n rheolaidd
 • cael eu hyswirio i dalu costau cyfreithiol os yw'ch ewyllys yn cael ei herio, a
 • dilyn cod ymarfer a gymeradwywyd gan y Sefydliad Safonau Masnach.

Os ydych yn defnyddio gwasanaeth ysgrifennu ewyllysiau gan eich banc, gwiriwch am aelodaeth o un o'r ddau sefydliad hyn - nid yw ewyllysiau ysgrifennu yn cael ei gynnwys yn yr un rheoliadau â chyfrifon banc na buddsoddiadau.

Ysgrifennwyr ewyllysiau ar-lein am greu ewyllysiau

Cymru a Lloegr

Farewill Addas ar gyfer ewyllys syml yn unig. Gallwch ysgrifennu eich ewyllys ar-lein mewn 30 munud gyda chefnogaeth broffesiynol gan Farewill.

Coop Legal Services mewn partneriaeth â Cancer Research UK Addas ar gyfer ewyllys syml yn unig. Gwasanaeth ysgrifennu ffôn ac ar-lein. Gallwch gael galwad gan eu hysgrifennwyr ewyllysiau proffesiynol i adolygu'ch amgylchiadau ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae am ddim os mai dim ond ewyllys syml sydd ei angen arnoch ond mae ganddynt wasanaeth y telir amdano os nad yw'ch anghenion yn syml.

Gwasanaeth ysgrifennu ewyllysiau Which?Yn agor mewn ffenestr newydd Gallwch brynu dogfen ewyllys, ei chwblhau ar-lein yn eich amser eich hun a gall eu harbenigwyr ewyllysiau ei gwirio ar eich rhan. Ar gael i'r rhai sy'n byw yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban.

 

Ffyrdd eraill o ysgrifennu ewyllys

Os ydych dros 60 oed neu wedi goroesi strôc ac rydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu'r Alban

 • A oes gennych gymdogion neu wirfoddolwyr lleol a allai fod yn dyst o bell? Er enghraifft, ar fwrdd yr ardd gyda thystion ddau fetr i ffwrdd, maent yn dod i fyny a'i lofnodi â'u beiro eu hunain. Ers 31 Ionawr 2020, bu’n gyfreithiol bod yn dyst i ewyllys o bell yng Nghymru a Lloegr. Gallai hyn gynnwys Zoom neu FaceTime, er enghraifft. Mae'r newid mewn ymateb i'r pandemig coronafeirws - a'r angen i rai pobl gysgodi. I ddarganfod mwy, gan gynnwys geiriau i'w ddefnyddio a sut i sicrhau ei fod yn gyfreithiol ddilys, ewch i wefan GOV.UK
 • Gofynnwch i'ch cyfreithiwr a oes ffordd i fod yn dyst i'r ddogfen yn electronig.
 • Gofynnwch i’r cyfreithiwr a allant newid y ‘cymal ardystio’ i ddarparu ar gyfer yr amgylchiadau cyfredol.
 • Mae'n ofynnol i gyfreithwyr wneud gwiriadau adnabod cleientiaid/nid oes angen wyneb yn wyneb o reidrwydd – gellir ei wneud trwy ebost, ffôn ac apwyntiadau rhithwir. Gofynnwch pa ddogfennau y gallai fod angen i chi eu rhannu i brofi'ch hunaniaeth fel y gallwch gael hwn yn barod ymlaen llaw.

Os ydych yn 60 neu'n hŷn, neu'n oroeswr strôc o unrhyw oedran, gallwch wneud eich ewyllys am ddim â cynllun ewyllysiau am ddim y Stroke Association

Byddant yn eich rhoi mewn cysylltiad â chyfreithiwr lleol. Gofynnwch a allwch gwrdd dros y ffôn neu fideo-gynadledda i gytuno ar eich anghenion a sut y gellir tystio i'r gwaith papur.

Os gwnaethoch ddewis cynnwys yswiriant cyfreithiol â'ch polisi yswiriant cartref

Gwiriwch a yw'n cynnwys gwasanaeth ewyllys. Os felly, cysylltwch â'ch darparwr yswiriant. Gofynnwch a allwch gwrdd dros y ffôn neu fideo-gynadledda i gytuno ar eich anghenion a sut y gellir tystio i'r gwaith papur.

Defnyddio cyfreithiwr i ysgrifennu’ch ewyllys

Cyfreithwyr yw'r arbenigwyr – maent yn gwybod eu maes ond dyma'r opsiwn drutaf, ond bydd yn rhoi'r tawelwch meddwl mwyaf i chi, yn enwedig os yw'ch materion yn gymhleth.

Ystyriwch gyfreithiwr os:

 • gallai fod rhaid i'ch ystad dalu Treth Etifeddiant (ar hyn o bryd, efallai y bydd rhaid i chi dalu os yw gwerth eich ystad (gan gynnwys eiddo) yn fwy na £325,000)
 • mae gennych sefyllfa deuluol gymhleth, fel cyn bartneriaid neu blant sydd wedi ymddieithrio, ac rydych am sicrhau bod modd rhannu'ch ystad fel y dymunwch
 • rydych am diogelu buddiannau rhywun ar ôl i chi fynd, fel aelod anabl o'r teulu
 • rydych am drafod yr opsiynau ag arbenigwr neu mae arnoch angen rhywfaint o gefnogaeth y gallwch ymddiried ynddo.

Dylech ddisgwyl talu:

 • gallai ewyllys sengl, a luniwyd gan gyfreithiwr, gostio rhwng £144 a £240
 • gallai ewyllys ar y cyd i gyplau gostio rhwng £150 a £300
 • os yw eich materion yn gymhleth, fel cynnwys ymddiriedolaethau neu eiddo tramor, gall gostio rhwng £500 a £600, yn ôl Which?
 • sicrhewch fod y gost caiff ei dyfynnu i chi yn cynnwys costau ychwanegol fel VAT.

Ysgrifennu’ch ewyllys eich hun

Y ffordd rataf – a mwyaf peryglus efallai – i ysgrifennu ewyllys yw ei wneud eich hun. Gallwch brynu templedi ar-lein neu mewn siopau deunydd ysgrifennu.

Dim ond os yw eich materion yn syml iawn y mae hwn yn opsiwn addas mewn gwirionedd. Er enghraifft, os ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil a bod gennych blant, a'ch bod am adael popeth i'r goroeswr ohonoch ar y farwolaeth gyntaf, a'ch plant mewn, dywedwch, gyfrannau cyfartal ar yr ail farwolaeth.

Dylai'r templed ddangos beth sydd angen i chi ei wneud i sicrhau ei fod wedi'i lofnodi, ei ddyddio a'i dystio'n iawn, a bod eich hen ewyllysiau'n cael eu dirymu.

Mae'n bwysig dilyn y rheolau hyn, fel arall mae risg na fydd eich cartref yn ddilys.

Gall y gyfraith ynghylch etifeddiaethau a sut maent yn cael eu trethu fod yn gymhleth a gallai pethau newid rhwng pan fyddwch yn ysgrifennu'ch ewyllys a phan fyddwch farw. Mae hynny'n ei gwneud yn beryglus ysgrifennu'ch ewyllys eich hun heb unrhyw gyngor o gwbl. Ond gallwch ei wneud os ydych eisiau.

Dylech ddisgwyl talu:

 •   cyn lleied â £10 ar gyfer templed sylfaenol.
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.