Pryd i ddefnyddio cwmni proffesiynol ar gyfer profiant

A ddylwn ddefnyddio arbenigwr profiant a gweinyddiaeth ystâd?

Mae’r dasg o gael profiant a chwblhau gweinyddiaeth ystâd yn gallu bod yn hir ac yn frawychus. Mae’n waith rydym yn anaml yn gorfod ei wneud a gallai’r cymhlethdod posibl wneud i’r syniad o dalu cwmni proffesiynol fod yn apelgar.

Er bod rhai sefyllfaoedd pan fydd angen arbenigwr arnoch o bosibl (mwy o fanylion isod), mae perthynas neu ffrind yn aml yn ymgymryd â swydd ysgutor i gael profiant eu hunain.

Mae’n debygol y gallech chi arbed miloedd o bunnoedd pe baech yn ei wneud eich hun – ond pe baech yn penderfynu bod angen help arnoch, mae gwahanol fathau o gwmnïau proffesiynol, a bydd eich dewis o gwmni yn cael effaith fawr ar faint y bil fyddwch chi’n ei dalu.

Mae dwy ran i’r broses hon:

 • Yn gyntaf, gwneud cais am Grant Profiant – Dogfen gyfreithiol yw hon lle mae angen gwneud cais amdani a fydd yn rhoi awdurdod i’r ysgutor i roi trefn ar asedau’r sawl sydd wedi marw yn unol â’u hewyllys.
 • Cwblhau’r broses o Weinyddiaeth Ystâd – unwaith fydd yr ysgutor wedi cael y Grant Profiant (a chymryd yr atebolrwydd sydd ynghlwm), maent yn gallu dechrau’r broses o enwi holl asedau’r sawl sydd wedi marw a’u dosrannu i’r buddiolwyr.

Gofynnwch a yw’r cwmni rydych yn ei ddewis yn cynnig grant profiant yn unig yn ogystal â phrofiant a gweinyddiaeth ystâd.

Grant profiant yn unig: bydd y cwmni’n cwblhau’r ffurfioldeb cyfreithiol o gael y grant profiant gan adael i chi ymdrin â holl waith y weinyddiaeth ystâd gan arbed miloedd o bunnoedd i chi (trwy beidio â’u talu am weinyddu’r ystâd).

Profiant a gweinyddu’r Ystâd: bydd hyn yn cynnwys cael y grant profiant a gweinyddu’r ystâd ond bydd yn costio miloedd o bunnoedd.

Pryd bydd angen cwmni proffesiynol arnaf i helpu gyda phrofiant a gweinyddiaeth ystâd?

Gallai gwmni proffesiynol priodol fod yn gyfreithiwr, cyfrifydd, banc neu arbenigwr profiant a gweinyddiaeth ystâd.

Efallai yr hoffech feddwl am ddefnyddio cwmni proffesiynol os:

 • yw gwerth yr ystad dros drothwy Treth Etifeddiant ac mae'r ystad yn dal i ennill incwm rheolaidd lle mae trethi cymhleth yn ddyledus. Y trothwy ar gyfer blwyddyn dreth 2023/24 yw £325,000. 
 • bu farw'r ymadawedig heb ewyllys, ac mae'n ystad gymhleth i'w datrys
 • oes amheuon ynghylch dilysrwydd yr ewyllys
 • oedd gan yr ymadawedig ddibynyddion a adawyd allan o'r ewyllys yn fwriadol, ond a allai fod eisiau gwneud hauled ar yr ystad
 • oes gan yr ystad drefniadau cymhleth, megis asedau a ddelir mewn ymddiriedolaeth
 • yw'r ystad yn fethdalwr (a elwir hefyd yn ansolfent)
 • yw'r ystad yn fethdalwr
 • yw'r ystad yn cynnwys eiddo tramor neu asedau tramor
 • oedd yr ymadawedig yn byw y tu allan i'r DU at ddibenion treth.

Faint mae gwasanaethau profiant a gweinyddiaeth ystâd proffesiynol yn costio?

Mae costau’n gallu amrywio’n sylweddol gan ddibynnu ar y math o ddarparwr rydych yn ei ddefnyddio.

Mae’n debygol y bydd arbenigwyr profiant a gweinyddiaeth ystâd yn llawer rhatach na chyfreithwyr a chyfrifwyr, ac y byddai cyfreithwyr a chyfrifwyr yn llawer rhatach na banciau.

Mae nifer o gwmnïau’n cynnig gwasanaethau grant profiant yn unig erbyn hyn, yn ogystal â gweinyddiaeth ystâd – ac mae hyn yn ffordd dda o gadw costau i lawr.

Grant profiant yn unig

Gallwch ddisgwyl talu rhwng £500 a £2000 gan ddibynnu ar y math o gwmni.

Grant profiant a gweinyddiaeth ystâd

Mae rhai cwmnïau’n codi cyfradd yr awr ac mae rhai’n codi ffi ganrannol o werth yr ystâd. Pe baech yn chwilio, gallech hefyd ddod ar draws cwmnïau sy’n cynnig gwasanaeth ffi sefydlog (sy’n debygol o fod yn llawer rhatach).

Am syniad o faint y gallech ddisgwyl ei dalu am brofiant a gweinyddiaeth ystâd, gallai’r canlynol roi syniad i chi o’r ystod o gostau.

Dylech ddisgwyl talu fwyaf gyda’r banc, a’r lleiaf gyda’r arbenigwr profiant a gweinyddiaeth ystâd, gyda chyfreithwyr a chyfrifwyr yn y canol.

Pan fo ffi’n cael ei chyfrifo ar sail canran, bydd fel arfer rhwng 1% a 5% o werth yr ystâd, gyda TAW ac alldaliadau’n ychwanegol at hynny.

Mae'r tabl isod yn enghraifft o faint y gallech ei dalu am eu gwasanaeth yn y pen draw. Nid yw'r cyfanswm hwn yn cynnwys ffioedd llys na chostau ceisiadau ac alldaliadau, felly mae'n debyg y bydd y bil terfynol yn uwch.

Gwerth yr ystad Ffioedd TAW Cyfanswm taladwy

£100,000

£1,000 (1% o werth yr ystad)

£200

£1,200

£100,000

£5,000 (5% o werth yr ystad)

£1,000

£6,000

Mae rhai arbenigwyr profiant a gweinyddiaeth ystâd yn codi cyfradd yr awr a ffi ar sail canran. Ond nid yw hyn bob amser yn golygu eu bod yn fwy costus.

Alldaliadau yw’r enw am gostau sydd y tu allan i reolaeth y cwmni rydych yn ei ddewis a lle byddai tâl ychwanegol. Nid yw’r rhestr isod yn cynnwys popeth posibl ac mae yma er diben cynnig enghreifftiau:

 • Ffioedd llys profiant
 • Rhybuddion i gredydwyr yn y London Gazette a phapur Newydd lleol
 • Ffioedd prisio eiddo, stociau a chyfranddaliadau
 • Ffioedd asiant eiddo, ffioedd trawsgludo a ffioedd y Gofrestrfa Tir
 • Ffioedd stocbrocer/cofrestrydd os ydych yn gwerthu neu’n trosglwyddo cyfranddaliadau a/neu fuddsoddiadau
 • Gall rhai alldaliadau ofyn am TAW yn ychwanegol, ond ni fydd pob un.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am ffioedd arbenigwyr profiant ar The Gazette – Cofnod Cyhoeddus SwyddogolYn agor mewn ffenestr newydd 

Dod o hyd i gwmni proffesiynol i’ch helpu gyda phrofiant a gweinyddiaeth ystâd

Os ydych yn penderfynu defnyddio cwmni proffesiynol, gallai fod yn haws defnyddio’r cyfreithiwr a ysgrifennodd yr ewyllys neu a’i chadwodd.

Ond does dim rhaid i chi’u defnyddio – gallwch chwilio am gyfreithiwr, cyfrifydd neu arbenigwr profiant a gweinyddiaeth ystâd arall.

Gallai’r gwahaniaeth yn y gost fod yn filoedd o bunnoedd.

Cyfeirlyfrau arbenigwyr profiant

Defnyddiwch y dolenni isod i ddod o hyd i gyfrifydd profiant neu gyfreithiwr:

Pethau i wylio amdanynt

Dyma restr o bethau i'w hystyried neu wylio amdanynt wrth ddelio ag arbenigwr profiant.

1. Amcangyfrif bras yn erbyn y bil terfynol

Mae llawer o arbenigwyr profiant yn amharod i roi amcangyfrif ‘rhwymol’ o’u ffioedd i chi, gan roi ‘ffigur parc pêl’ i chi yn lle. Os ydynt yn rhoi ffigur parc pêl, disgwyliwch i hyn gynyddu wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen.

Bydd rhai cwmnïau'n gofyn i chi am wybodaeth fanylach ar y dechrau, am yr hyn y bydd angen i chi ei wneud cyn iddynt dderbyn y gwaith. Mae hyn yn caniatáu iddynt gael darlun mwy cywir o'r gwaith dan sylw a dyfynnu ffi yn unol â hynny. O ganlyniad, mae'r bil terfynol yn llai tebygol o fod yn wahanol  iawn i'w ddyfynbris.

2. Costau trydydd parti (costau talu) a phethau ychwanegol gwasanaeth

Mae rhai ffioedd (a elwir yn gostau talu) y bydd rhaid i chi eu talu fel rhan o gael profiant.

Er enghraifft, y ffi ymgeisio profiant neu gael copïau ardystiedig o rai dogfennau.

Gyda rhai ystadau, weithiau mae angen gwerthu asedau, fel eiddo, wrth drefnu’r ystad.

Mae hyn yn golygu y bydd ffioedd prisio a  thrawsgludo ychwanegol ar ben y dyfynbris a gewch.

Cofiwch ofyn faint yw'r ffioedd talu, a hefyd am gyfradd glir ar gyfer y gwasanaethau ychwanegol hyn.

3. Taliad fesul cam a TAW

Wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen, mae llawer o arbenigwyr profiant yn disgwyl taliad ar gamau penodol.

Mae rhai o'r taliadau hyn ar gyfer eu gwasanaethau hyd at y cam hwnnw, tra bod eraill ar gyfer ffioedd talu.

Cyn i chi gytuno i'w llogi, gwnewch yn siŵr eu bod yn esbonio'n glir pryd mae taliad yn ddyledus ac am faint.

Bydd angen i chi hefyd ystyried TAW, os nad yw wedi'i gynnwys yn y dyfynbris. Efallai y bydd y tâl TAW o 20% yn cynyddu'r bil cryn dipyn.

4. Banc fel cyd-ysgutor

Pe bai'r unigolyn a fu farw yn defnyddio banc i lunio ei ewyllys a'i benodi'n gyd-ysgutor, gallent awgrymu ei fod yn gweithredu fel ysgutor proffesiynol ac yn cynnal profiant.

Mae rhai banciau wedi ceisio mynnu hyn. Fodd bynnag, nid yw’r arfer hwn wedi ei gyfyngu i fanciau yn unig, ac mae nifer o gwmnïau eraill yn ei wneud.

Gyda'r trefniant hwn, mae'r banc yn tueddu i godi canran o werth yr ystad am eu gwasanaethau.

Mewn rhai ystadau, gallai hyn olygu degau o filoedd o bunnoedd mewn ffioedd gwasanaeth.

Gallech ofyn i'r banc ymddiswyddo fel ysgutor (ymwrthod ysgutoriaeth), â chytundeb yr holl fuddiolwyr.

Ond os yw'r banc yn gwrthod ymwrthod â'i rôl, efallai y bydd rhaid i chi wneud cais i'r llys i'w dileu.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.