Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cynlluniau angladd a chynlluniau pobl dros 50 oed

Pa mor ddiogel yw’r arian mewn cynllun angladd?

arrow icon

Nid yw cynlluniau angladd yn cael eu rheoleiddio ar hyn o bryd. O 29 Gorffennaf 2022, bydd pob cynllun angladd yn cael ei reoleiddio. Ni fydd unrhyw ddarparwyr cynllun angladd neu gyfryngwyr nad ydynt wedi'u hawdurdodi erbyn y dyddiad hwn yn gallu gwerthu cynlluniau newydd na chyflawni cynlluniau blaenorol a werthwyd.

Os ydych yn bwriadu prynu cynllun newydd, edrychwch ar restr darparwyr yr FCA. (Opens in a new window) Os yw'r statws cwmni yn dweud “ni chyflwynwyd unrhyw gais eto” mae risg y byddant yn colli'r dyddiad cau i barhau fel busnes cynllun angladd.

Os oes gennych gynllun ac nad yw’ch darparwr wedi gwneud cais am awdurdodiad eto, neu os nad ydynt yn mynd i wneud cais am awdurdodiad, dylent gysylltu â chi i ddweud wrthych beth sy’n digwydd gyda’ch cynllun. Os nad ydych wedi clywed gan eich darparwr, cysylltwch â hwy.

Am y tro, mae'r diwydiant yn dibynnu ar reoleiddiwr gwirfoddol o'r enw Awdurdod Cynllunio Angladdau (FPA). Nid ydyn nhw'n cynnig yr un lefel o ddiogelwch i gwsmeriaid â rheoleiddiwr llywodraeth, ond mae ganddyn nhw set o safonau y mae'n rhaid i'w haelodau eu dilyn. Maent hefyd yn nodi y byddant yn helpu i ddatrys cwynion cwsmeriaid. Gwyliwch rhag ofn nad yw rhai darparwyr cynllun angladd yn aelodau o'r FPA.

Bydd eich arian naill ai'n cael ei fuddsoddi mewn cronfa ymddiriedolaeth gydag ymddiriedolwyr, neu mewn polisi yswiriant, a ddefnyddir wedyn i dalu am yr angladd.

Pam defnyddio cynllun angladd?

Mae llawer o bobl yn poeni na fyddant yn gadael digon o arian ar gyfer eu hangladd a bydd rhaid i’w anwyliaid dalu’r bil.

Gyda chynllun angladd, rydych yn ei drefnu ac yn talu amdano ymlaen llaw, felly does dim rhaid i’ch perthnasau dalu’r holl gost eu hunain.

Gallwch drefnu cynllun angladd ar gyfer angladd chi eich hun neu i angladd rhywun arall, cyn belled ag y caiff yr angladd ei gynnal yn y DU.

arrow icon

Esbonio cynlluniau angladdau

Gyda chynllun angladd safonol, rydych yn talu o flaen llaw am eich angladd, ar brisiau heddiw. Rydych yn talu cyfandaliad neu randaliadau i ddarparwr y cynllun. Gallwch brynu cynllun gan y rhan fwyaf o drefnwyr angladdau.

Mae cynlluniau angladd yn amrywio o ran beth caiff ei gynnwys. Mae pob cynllun yn cynnwys gwasanaethau’r drefnydd angladdau sy’n gofalu dros yr ymadawedig, yn trefnu’r angladd, ac yn trefnu trafnidiaeth.

Fodd bynnag, mae gwahaniaethau rhwng y gwasanaethau y mae cynlluniau gwahanol yn eu cynnig. Efallai bydd rhai yn darparu arch o safon uchel, mynediad i weld yr ymadawedig mewn capel gorffwys, a limousines i gludo gwesteion i’r angladd. Er gallai cynlluniau eraill fod yn fwy sylfaenol a dim ond talu cost eich claddu neu amlosgi.

Yn ogystal â chostau craidd y trefnydd angladdau a’r arch, bydd cynlluniau angladd hefyd yn cynnwys – neu’n darparu ar gyfer – costau trydydd parti. Gall y rhain gynnwys y cost o ddefnyddio amlosgfa, ffioedd meddygon, a chost gweinidog neu weinydd. Fel arfer gelwir y costau trydydd parti hyn yn ‘alldaliadau’.

Cynllun angladd amlosgi

Os ydych yn prynu cynllun angladd amlosgi, ni fydd fel arfer yn cwmpasu cost alldaliadau yn llawn.

Yn hytrach, cânt eu cwmpasu gan lwfans, sy’n cynyddu yn unol â chwyddiant.

Fodd bynnag, mae perygl os yw costau angladdau’n cynyddu’n gyflymach na chwyddiant, ni fydd digon o arian yn eich cynllun i gwmpasu’r costau hyn. Byddai hynny’n gadael eich teulu neu’ch ystad ag arian ychwanegol i’w dalu pan fyddwch yn marw.

Mae rhai cynlluniau angladdau yn gwarantu cwmpasu’r holl gostau trydydd parti.

Cynllun angladd claddu

Os ydych yn penderfynu ar gynllun angladd claddu, bydd fel arfer yn cynnwys cost torri’r bedd. Ond ni caiff cost y llain claddu – yn ogystal â phethau ychwanegol fel beddfeini – eu cynnwys.

Nid yw cynlluniau angladdau byth yn cynnwys cost blodau na threfnu gwylnos. Ond bydd rhai cynlluniau’n caniatáu neilltuo arian ychwanegol i gwmpasu’r costau hyn.

Mae’n bwysig sicrhau eich bod yn gwybod beth mae eich cynllun yn darparu, a beth nad yw’n ei ddarparu, cyn i chi dalu.

Pa amddiffyniad sydd gen i os ydw i'n prynu cynllun angladd cyn 29 Gorffennaf 2022?

Os ydych chi'n ystyried prynu cynllun angladd rhagdaledig cyn i'r FCA ddechrau rheoleiddio darparwyr cynllun angladd ar 29 Gorffennaf 2022, peidiwch â phrynu cynllun gan ddarparwr os mai ei statws yw, ‘ddim yn gwneud cais am awdurdodiad’, ‘cais wedi’i wrthod’ neu ‘cais wedi’i dynnu’n ôl’.

Mae'n bwysig sicrhau eich bod yn deall yr hyn y mae eich cynllun yn ei wneud ac nad yw'n darparu ar gyfer y gost, ac a oes taliadau ychwanegol.

Cyn 29 Gorffennaf 2022, ni fyddwch yn:

 • cael mynediad at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol os ydych am gwyno yn erbyn darparwr cynllun angladd, neu
 • cael mynediad at yr amddiffyniad ariannol a gynigir gan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (yr FSCS). Mae hyn yn golygu, os bydd y cwmni'n mynd i'r wal, efallai na fyddwch yn cael eich holl arian yn ôl.

Os yw darparwr cynllun angladd yn stopio masnachu neu os nad yw'n cael awdurdod neu os ydych am gwyno amdanynt, mae gennych ddau opsiwn.

arrow icon

Os ydych yn prynu cynllun angladd cyn 29 Gorffennaf 2022:

Beth fydd yn newid os byddaf yn prynu cynllun angladd ar ôl 29 Gorffennaf 2022?

Dim ond ar ôl 29 Gorffennaf 2022 y dylech brynu cynllun angladd rhagdaledig gan ddarparwr wedi ei reoleiddio gan yr FCA. Gallwch ddarganfod rhestr o ddarpwyr wedi ei cymeradwyo ar wefan FCA (Opens in a new window).

Bydd yn rhaid i'r darparwyr hyn ddilyn rhai rheolau sy'n cynnwys sicrhau:

 • rydych yn cael y cynllun rydych wedi talu amdano am bris teg, a'i fod yn diwallu'ch anghenion
 • bod eich arian yn cael ei ofalu amdano a'i ddefnyddio'n gyfrifol
 • rydych yn cael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud penderfyniad gwybodus cyn prynu cynllun

Os oes gennych gŵyn am un o'r darparwyr hyn, byddwch hefyd yn gallu mynd â’r cwyn i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol (FOS).

Os gwnaethoch brynu cynllun angladd cyn 29 Gorffennaf 2022, byddwch yn gallu mynd â chwyn i wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol ar ôl 29 Gorffennaf 2022 cyn belled â bod y darparwr yn aelod o'r FPA ar yr adeg y digwyddodd y mater yr ydych yn cwyno amdano.

Os bydd un o'r darparwyr rheoledig hyn yn mynd i'r wal, byddwch yn gallu hawlio iawndal am eich colled ariannol o'r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol.

Sut i dalu am eich cynllun angladd

arrow icon

Os ydych yn talu am eich cynllun angladdau mewn cyfandaliad, gallech ystyried talu am ran ohonno ar eich cerdyn credyd.

Pan fyddwch yn talu â’ch cerdyn credyd, gallwch gael diogelwch ychwanegol os bydd pethau’n mynd o chwith â’r trefnydd angladdau. Gallwch hefyd gael y diogelwch hwn os ydych yn talu o leiaf £100 ar eich cerdyn credyd, a’r gweddill wedyn mewn rhandaliadau.

Os byddwch yn marw cyn i chi orffen talu’r rhandaliadau, bydd rhaid i’ch teulu neu’ch ystad talu’r balans. Mae rhai cynlluniau’n cynnig talu gweddill y rhandaliadau trwy ffurf yswiriant.

Manteision cynlluniau angladd
 • Mae cynlluniau angladd yn rhoi’r cyfle i chi wneud y trefniadau rydych eisiau ar gyfer eich angladd

 • Gallant eich amddiffyn yn erbyn costau cynyddol.

Anfanteision cynlluniau angladd
 • Gallant fod yn ddrud. Mae'r angladd sy'n defnyddio trefnydd angladdau yn costio £3,837 ar gyfartaledd. Hyd yn oed os ydych chi'n talu mewn rhandaliadau, mae hynny'n debygol o gostio o leiaf £20 y mis i chi.

 • Os bydd costau angladdau yn gostwng, gallwch ordalu am eich angladd.

 • Nid yw pob cynllun yn gwarantu’r holl gostau.

 • Ni chaiff cynlluniau angladd eu rheoleiddio ar hyn o bryd.

arrow icon

Cwestiynau i’w gofyn i ddarparwr y cynllun

 • A ydych wedi gwneud cais i'r FCA am awdurdodiad (Opens in a new window)?
 • A oes unrhyw ffioedd canslo?
 • Beth yn union sy’n cael ei gynnwys yn y cynllun a pha gostau posibl nad ydynt yn cael eu cynnwys?
 • A allai fod unrhyw gostau eraill ar gyfer yr angladd, a beth fydd yn digwydd os bydd?
 • A yw’n bosibl canslo’r cynllun os bydd amgylchiadau’n newid - er enghraifft os ydych wedi trefnu ar gyfer angladd eich priod, ond eich bod wedyn yn gwahanu?
 • A yw’r cynllun yn gadael i chi ddewis y trefnydd angladd?
 • Beth fydd yn digwydd os bydd y trefnydd angladd o’ch dewis yn mynd allan o fusnes?
 • Beth fydd yn digwydd os bydd y person mae’r angladd wedi trefnu ar ei gyfer yn marw dramor neu i ffwrdd o gartref?
 • A all y trefnydd angladd drefnu angladd o safon arall i’r un rydych wedi ei dewis?
 • Os ydych yn talu mewn rhandaliadau, pa mor hir byddwch yn gwneud hyn ac a fydd rhaid i chi dalu llog?
 • Beth fydd yn digwydd os bydd rhandaliadau heb eu talu ar amser y farwolaeth?
 • Pa ryddid sydd gennych i newid manylion eich cynllun angladd?
 • Sut bydd y cwmni sy’n trefnu’r angladd yn gwybod am farwolaeth deilydd y cynllun?
 • Ydych chi'n cael eich rheoleiddio gan yr Awdurdod Cynllunio Angladdau i gynnig cynlluniau angladd? 

 

arrow icon
arrow icon

A yw cynlluniau pobl dros 50 oed yn werth o?

arrow icon

Mae cynlluniau pobl dros 50 oed yn bolisïau yswiriant sy’n gwarantu i dalu allan pan fyddwch yn marw. Byddwch yn talu swm sefydlog bob mis am weddill eich bywyd. Yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw’r taliad terfynol i chi yn cynyddu â chwyddiant.

Gallant fod yn werth gwael am arian os byddwch yn byw bywyd hir, yn enwedig os cymerwch un allan pan fyddwch chi yn eich 50au - gan y byddwch yn talu llawer mwy i mewn nag y byddwch yn cael allan. Os byddwch yn marw o fewn y flwyddyn gyntaf o dynnu cynllun allan, fel rheol dim ond ad-daliad o'r hyn a daloch y byddwch yn ei gael - yn hytrach na'r taliad cynllun y cytunwyd arno.

 

Fodd bynnag, oherwydd nad oes gwiriad meddygol pan fyddwch yn tynnu un allan, os ydych mewn iechyd gwael, gallent fod yn opsiwn da i chi.

I'r mwyafrif o bobl, bydd cyrraedd disgwyliad oes ar gyfartaledd (81 mlynedd ar hyn o bryd) yn gwneud gwerth gwael i un o'r cynlluniau hyn.

Er enghraifft, dywedwch eich bod yn cymryd cynllun pobl dros 50 oed sy'n costio £20 y mis pan fyddwch yn 55 oed. Mae'n gwarantu talu £5,000 pan fyddwch yn marw.

Erbyn i chi gyrraedd 76 oed, byddwch wedi talu £5,040. Am bob blwyddyn rydych yn byw ar ôl hynny, byddwch yn talu £240 am ddim byd. Gallwch roi'r gorau i dalu, ond byddwch yn colli'r holl arian rydych wedi'i dalu hyd yn hyn ac yn cael dim pan fyddwch yn marw.

Manteision cynlluniau pobl dros 50 oed
 • Nid oes angen unrhyw dansgrifeniad meddygol. Mae hynny’n golygu nad yw iechyd gwael yn gwneud gwahaniaeth i’r taliad terfynol i chi.

 • Gallwch dalu cymaint ag y gallwch ei fforddio – yn wahanol i gynlluniau angladd lle mae premiymau’n llawer uwch.

Anfanteision cynlluniau pobl dros 50 oed
 • Yn y rhan fwyaf o achosion, byddwch yn colli’ch taliad terfynol i gyd ac ni fyddwch yn cael unrhyw arian yn ôl, os gwnewch stopio talu yn ystod y flwyddyn gyntaf. Fodd bynnag, mae rhai cyflenwyr bellach yn cynnig gwyliau talu – er mwyn rhoi lle i chi anadlu os cewch drafferth wrth gadw i fyny â’ch taliadau. Ac mae nifer cynyddol o bolisïau’n dal i ddiogelu peth o’ch taliad os gwnewch stopio talu ar ôl nifer penodol o flynyddoedd.

 • Ni fydd y taliad terfynol i chi ar y rhan fwyaf o gynlluniau’n cynyddu â chwyddiant. Mae hynny’n golygu bod llawer o bobl yn talu llawer mwy mewn premiymau yn y diwedd nag y cânt yn eu taliad.

 • Fel arfer bydd angen i chi oroesi’n fwy na dwy flynedd cyntaf cynllun pobl dros 50 er mwyn cael y taliad terfynol cyfan.

 • Mae rhai cynlluniau’n gofyn i chi barhau i dalu premiymau hyd nes y byddwch yn marw. Mae hynny’n golygu os gwnewch fyw am amser hir iawn, gallech dalu llawer mwy mewn premiymau nag y cewch yn ôl.

arrow icon

Dewisiadau amgen i gynlluniau angladd a chynlluniau pobl dros 50 oed

Efallai y bydd cynlluniau angladd a chynlluniau pobl dros 50 oed yn ymddangos yn demtasiwn ond gallant fod yn ffyrdd drud o gynllunio ar gyfer angladd a gadael i'ch anwyliaid orfod delio â threuliau annisgwyl ar ôl i chi farw.

Dyma rai dewisiadau eraill.

Rhoi arian mewn cyfrif cynilo

Mae rhoi ychydig arian i’r ochr bob mis yn un ffordd syml o gynilo am angladd.

Ond nid yw hwn heb risg, gan efallai byddwch yn marw cyn cynilo digon i dalu am angladd. Ac mae llawer o bobl yn poeni nad oes ganddynt y ddisgyblaeth i adael eu cynilon heb eu cyffwrdd.

Ond, mae'n un ffordd i warantu cyfandaliad o arian a fydd ar gael i'w roi tuag at gostau eich angladd.

Bydd y mwyafrif o fanciau yn rhyddhau arian ar gyfer costau angladd cyn profiant a chyn cyfrifo treth etifeddiant. Fel rheol, bil wedi'i eitemeiddio gan drefnydd angladdau a chopi o'r dystysgrif marwolaeth yw'r cyfan sy'n ofynnol.

Defnyddio’r arian byddwch yn gadael yn eich ewyllys

Efallai bod gennych asedau gellir eu gwerthu pan fyddwch yn marw, fel eich tŷ. Gallech wneud yn glir yn eich ewyllys eich bod am i’r rhain gael eu defnyddio i dalu am eich angladd.

Fodd bynnag, gellir cymryd peth amser i eiddo gael ei werthu ar ôl i rywun farw. Felly mae’n werth siarad ag aelod y teulu rydych am iddynt drefnu’ch angladd a gwirio bod ganddynt ddigon i dalu ymlaen llaw.

Taliad marwolaeth mewn gwasanaeth gan gyflogwr

Mae rhai cyflogwyr yn darparu taliad os byddwch yn marw tra'ch bod dal i weithio iddyn nhw. Yn nodweddiadol, cyfandaliad yw hyn bedair gwaith eich cyflog blynyddol a delir i aelod enwebedig o'r teulu.

Yn ogystal, os ydych yn aelod o undeb llafur, corff proffesiynol neu gymdeithas arall, gallent dalu budd-dal pan fydd aelod yn marw. Cysylltwch â nhw i gael gwybod mwy.

Yswiriant bywyd

Gall defnyddio cyfandaliad o bolisi yswiriant bywyd dalu am angladd.

Yn ôl yr ‘Association of British Insurers’, mae taliadau’n tueddu i gael eu gwneud tua mis ar ôl i ddeilydd y polisi farw. Gallai gymryd mwy o amser os bydd rhaid archwilio’r farwolaeth.

arrow icon

Taliad cymorth profedigaeth

Os byddwch chi neu'ch priod neu'ch partner sifil yn marw neu wedi marw ar ôl 6 Ebrill 2017, efallai y byddwch yn gymwys i gael Taliad Cymorth Profedigaeth. Rhaid i'r partner byw a marw fod (ac wedi bod) o dan oedran pensiwn y wladwriaeth, sy'n 66 ar hyn o bryd.

Mae'r taliad yn gyfandaliad o hyd at £3,500 ynghyd â 18 taliad misol o £350.

arrow icon

Rhagor o wybodaeth am angladdau

Mae’r dolenni isod yn cynnwys rhagor o wybodaeth gyffredinol am angladdau. Er enghraifft, y gwahanol opsiynau sydd ar gael, dewis trefnydd angladd, hawliau, dewisiadau, a help â’r costau.

Mae ffynonellau’r wybodaeth yn amrywio gan ddibynnu ar ble rydych yn byw:

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.