Costau gofal plant cyfartalog

Gall costau gofal plant gymryd cryn dipyn o incwm eich teulu. Os ydych yn bwriadu dychwelyd i'r gwaith, mae'n hanfodol cyllidebu'n ofalus a hawlio'r holl help sydd ar gael.

Faint mae gofal plant yn ei gostio?

Ym Mhrydain Fawr, cost gyfartalog anfon plentyn dan ddwy oed i feithrinfa yw:

 • £138.70 yr wythnos rhan-amser (25 awr)
 • £269.86 yr wythnos llawn-amser (50 awr).

Y gost gyfartalog i deuluoedd o ddefnyddio clwb ar ôl ysgol am bum diwrnod yw £66.52 yr wythnos.

Ond mae help y gallwch ei gael gyda chostau gofal plant. Er enghraifft gyda gofal plant di-dreth gallwch gael hyd at £2,000.

Ffynhonnell: Gostau gofalwr plant a meithrinfa gan Family and Childcare Trust 2022Yn agor mewn ffenestr newydd

Mae’r tablau isod yn rhoi syniad i chi o faint mae gwahanol fathau o ofal plant yn ei gostio ar gyfartaledd os yw eich plant yn rhy ifanc i fod yn gymwys am addysg cynnar am ddim (Lloegr yn unig).

Costau gofal plant rhan-amser

Math o ofal plant Faint mae’n ei gostio? (Cyfartaledd y DU) Faint mae’n ei gostio? (Cyfartaledd Llundain)

Gwarchodwr cofrestredig (25 awr ar gyfer plentyn dan ddau)

£124.41 yr wythnos

£172.12 yr wythnos

Meithrinfa ddydd (25 awr ar gyfer plentyn dan ddau)

£138.70 yr wythnos

£183.56 yr wythnos

Nani rhan-amser (25 hours)

£250-£400 yr wythnos, gan gynnwys treth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol

'Arian poced' oddeutu £90 yr wythnos, ynghyd ag ystafell a bwyd

Costau gofal plant llawn amser

Math o ofal plant Faint mae’n ei gostio? (Cyfartaledd y DU) Faint mae’n ei gostio? (Cyfartaledd Llundain)

Gwarchodwr cofrestredig (50 awr ar gyfer plentyn dan ddau)

£237.28 yr wythnos

£344.10 per week

Meithrinfa ddydd (50 awr ar gyfer plentyn dan ddau)

£269.86 yr wythnos

£368.73 yr wythnos

Nani yn byw i mewn (50 hours)

£350-£650 yr wythnos, a:

 • treth
 • Yswiriant Gwladol
 • Ystafell a bwyd.

Nani dyddiol (50 awr)

£450-650 yr wythnos, a:

 • treth
 • Yswiriant Gwladol
 • ystafell a bwyd.

Ffynhonnell: Costau gwarchodwr plant a meithrinfa a chanllaw cyflogau nanis rhan-amser gan Nannyplus

Gofal plant anffurfiol neu am ddim

Math o ofal plant Faint mae’n ei gostio?

£5-£10 am bob sesiwn 3 awr

Dibynnol ar incwm eich cartref - gall rhai sesiynau chwarae fod am ddim

Am ddim os yw’n rhan o system ysgolion y wladwriaeth

all fod am ddim, ond os ydych yn bwriadu talu i aelod o’ch teulu am ofal plant, efallai na fyddwch yn gymwys i gael help gyda chostau gofal plant.

Yn dechnegol, mae hwn yn drefniant di-dâl, ond bydd angen ichi ystyried yr incwm y byddwch yn ei golli, ac ni fyddwch yn cael unrhyw help gan y llywodraeth.

Pris cyfartalog o glwb ar ôl ysgol

Y gost gyfartalog ym Mhrydain Fawr yw £66.52, sydd bron i £2,590 y flwyddyn yn ystod amser tymor (wythnos 49).

Mae’r tabl isod yn dangos y pris wythnosol ar gyfer clwb ar ôl ysgol a gwarchodwr plant ar gyfer plant rhwng pump ac 11 oed yn ystod amser tymor.

Math o ofal plant Clwb ar ôl ysgol Gwarchodwr plant hyd at 6pm

Ym Mhrydain Fawr

£66.52

£71.39

Lloegr

£66.75

£71.55

Yr Alban

£66.75

£69.91

Cymru

£62.24

£63.65

Ffynhonnell: Costau gwarchodwr plant a meithrinfa gan Ymddiriedolaeth y Teulu a Gofal Plant 2021Yn agor mewn ffenestr newydd

Costau gofal plant yn ystod y gwyliau

Yn 2022, pris cyfartalog gofal plant ym Mhrydain Fawr yn ystod y gwyliau oedd £148 yr wythnos.

Gwlad Prisiau cyfartelog gofal plant

Yr Alban

£148.09

Scotland

£142.68

Cymru

£147.21

Ym Mhrydain Fawr

£147.70

Rhiant sy’n aros gartref

Os ydych yn dewis gweithio’n llawn amser neu’n rhan-amser - neu fod yn rhiant aros gartref - mae’n ddewis personol iawn.

Mae amrywiaeth eang o bethau i’w hystyried. Un yw effaith incwm a gyrfa a chostau gofal plant nawr ac i’r dyfodol.

I ddarganfod sut mae costau gofal plant yn effeithio ar eich incwm, rhowch gynnig ar ddefnyddio ein Cynlluniwr Cyllideb hawdd i’w ddefnyddio.

Mae cymorth ar gael pan gewch fabi - yn cynnwys budd-daliadau a grantiau gan y llywodraeth a’ch cyflogwr.

Gall cymryd seibiant o’ch gyrfa effeithio ar eich dewisiadau cyflogaeth i’r dyfodol a’ch gallu i ennill arian.

Dyma rai gwefannau allai fod o gymorth i chi wrth ystyried y manteision a’r anfanteision:

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.