Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Canllaw syml i gardiau credyd

O'i ddefnyddio'n dda, mae cerdyn credyd yn ffordd ddiogel a hyblyg i dalu a gall fod yn ffordd dda o ledaenu cost pryniannau mawr. Ond os mai dim ond isafswm taliadau y byddwch yn eu gwneud neu'n rhedeg bil na allwch ei dalu'n ôl, gall cardiau credyd fod yn gostus a gallant arwain at droell o ddyled.

Sut mae cerdyn credyd yn gweithio?

Mae cerdyn credyd yn caniatáu i chi wario arian hyd at derfyn a bennwyd ymlaen llaw. Cewch fil am yr hyn rydych wedi'i wario bob mis.

Mae'n bwysig ceisio ad-dalu'r balans yn llawn bob mis. Ond bydd angen i chi ad-dalu'r isafswm o leiaf.

Gosodir yr isafswm gan ddarparwr eich cerdyn credyd, ond mae rhaid iddo fod o leiaf 1% o'r balans sy'n weddill, ynghyd â llog, unrhyw daliadau diofyn a'r ffi flynyddol (os oes un). Y rhan fwyaf o'r amser bydd rhwng 3 a 5%. Efallai bydd hefyd yn cael ei osod fel ffigur punt o £5 o leiaf.

Os byddwch yn talu'r bil yn llawn, ni fyddwch yn talu unrhyw log ar yr hyn rydych wedi'i fenthyg oni bai eich bod wedi defnyddio'ch cerdyn credyd i dynnu arian parod yn ôl.

Os na fyddwch yn ad-dalu'r bil yn llawn, codir llog arnoch sydd fel arfer wedi'i ôl-ddyddio i ddyddiad eich pryniant

arrow icon

Pethau y mae angen i chi eu gwybod am gardiau credyd

Mae rhai pwyntiau pwysig y mae rhaid i chi eu cofio cyn gwneud cais am gerdyn credyd a'i ddefnyddio:

 • Bydd darparwr y cerdyn credyd yn cynnal gwiriad credyd caled pan fyddwch yn gwneud cais. Bydd hyn yn cynnwys gwirio'ch ffeil gredyd. Os oes gennych statws credyd da, bydd hyn yn gwella'ch siawns o gael cais credyd llwyddiannus. Gallai hefyd roi mynediad i chi i gardiau sy'n cynnig y cyfraddau llog isaf a/neu gynigion hyrwyddo. Bydd gwiriad credyd caled yn ymddangos ar eich adroddiad credyd a bydd ganddo'r potensial i effeithio ar eich sgôr credyd.
 • Bydd rhai cwmnïau credyd yn perfformio gwiriad meddal cyn i chi wneud cais. Ni fydd y math hwn o ymholiad credyd yn cael unrhyw effaith ar eich statws credyd ac ni fydd yn ymddangos ar eich adroddiad credyd. Mae'n rhoi syniad a fydd eich cais credyd yn llwyddiannus.
arrow icon
 • Os derbynnir eich cais, bydd darparwr y cerdyn yn rhoi terfyn credyd y cytunwyd arno. Dyma'r mwyaf y caniateir i chi ei wario ar y cerdyn a gall fod yn unrhyw beth o ychydig gannoedd i sawl mil o bunnoedd.
 • Mae angen i chi wneud o leiaf y taliad lleiaf bob mis, hyd yn oed yn ystod cyfnod di-log. Gallwch dalu'ch bil mewn sawl ffordd, a fydd yn cael ei egluro ar eich bil. Os ydych yn poeni am anghofio talu, gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol. Mae hyn ar yr amod eich bod yn gallu dibynnu ar ddigon o arian yn dod i'ch cyfrif banc ar yr un dyddiad bob mis. Bydd hyn yn golygu na fyddwch yn colli taliad, a allai arwain at daliadau diangen a cholli unrhyw gyfradd ragarweiniol. Gallai taliadau coll neu hwyr hefyd niweidio'ch statws credyd.
 • Nid yw cardiau credyd yn addas ar gyfer tynnu arian yn ôl oherwydd ffioedd. Os tynnwch arian yn ôl ar eich cerdyn credyd, fel rheol codir ffi a llog arnoch (ar gyfradd uwch) bob dydd o'r diwrnod y cymerwch eich arian parod.
 • Mae rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf i wneud cais am gerdyn credyd. Gyda rhai cardiau, yr oedran lleiaf yw 21.
arrow icon

A yw cerdyn credyd y peth iawn i mi?

Os ydych eisoes yn cael trafferth rheoli eich arian neu os ydych yn meddwl y gallech gael eich temtio i orwario, mae'n bwysig osgoi cael cerdyn credyd.

A ydych yn hyderus ynglŷn â rheoli'ch gwariant a gallu clirio'ch balans bob mis? Yna gall cerdyn credyd fod yn ffordd dda o brynu'r hyn sydd ei angen arnoch nawr a thalu amdano bob mis.

Manteision cardiau credyd

 • Hawdd i'w cario, hawdd ei ddefnyddio – derbynnir cardiau credyd mewn mwy o leoedd na chardiau gwefru a chardiau rhagdaledig.
 • Mwy diogel nag arian parod – os yw'ch cerdyn yn cael ei golli neu ei ddwyn, ffoniwch eich banc a'i ganslo. Os yw wedi'i ddwyn a'i ddefnyddio'n dwyllodrus, rydych yn llawer mwy tebygol o gael yr arian yn ôl.
 • Gallai fod yn ffordd ratach o fenthyca – os byddwch yn talu'ch balans sy'n weddill yn llawn bob mis, ni fyddwch yn talu unrhyw log. Fodd bynnag, mae rhai cardiau'n cynnig cyfnod di-log cychwynnol ar bryniannau. Ond mae'n bwysig bod yn ymwybodol pryd mae'ch cyfnod di-log yn dod i ben ac os nad yw unrhyw fath o wariant yn cyfrif yn ystod y cyfnod hwn.
 • Rydych wedi'ch diogelu – â chardiau credyd, rydych wedi'ch diogelu ar gyfer y rhan fwyaf o bryniannau dros £100 a hyd at £30,000 o dan rywbeth a elwir Adran 75. Felly os ydych yn archebu gwyliau a bod y darparwr yn mynd allan o fusnes, dylai'r cwmni cardiau dalu'r gost hyd yn oed os mai dim ond blaendal cychwynnol y gwnaethoch ei dalu â cherdyn. Efallai y cewch eich diogelu hefyd ar gyfer pryniannau o dan y cynllun ‘chargeback’ pe na bai adran 75 yn gymwys ond nid yw Chargeback yn hawl gyfreithiol (yn wahanol i Adran 75)
 • Pethau rhad - yn aml daw'r rhain â chardiau credyd, fel milltiroedd awyr, pwyntiau gwobrwyo ac arian yn ôl. Ond mae'n bwysig peidio byth â dewis cerdyn credyd dim ond oherwydd y buddion ymylol.
arrow icon
 • Gall helpu eich sgôr credyd - gall cadw at eich terfyn credyd a thalu balans eich cerdyn credyd yn llawn bob mis wella eich statws credyd. Ond bydd colli hyd yn oed un taliad yn niweidio'ch cofnod credyd. Felly mae'n bwysig nad ydych yn colli taliadau

Anfanteision cardiau credyd

 • Taliadau llog uchel - os na fyddwch yn clirio'ch balans ar ddiwedd pob mis (ac nad ydych ar fargen 0%), bydd rhaid i chi dalu llog ar eich balans sy'n weddill. Gall hyn fod yn llawer mwy na mathau eraill o fenthyca.
 • Gwyliwch rhag troelli dyledion – os collwch un taliad yn unig bydd y llog yn dechrau cynyddu. Oni bai eich bod yn ad-dalu'r hyn sy'n ddyledus bob mis, gallwch droelli i ddyled yn gyflym, yn enwedig os byddwch yn parhau i wario ar eich cerdyn.
 • Gallu niweidio'ch sgôr credyd – os byddwch yn methu taliad neu'n mynd dros eich terfyn credyd gallwch niweidio'ch sgôr credyd yn ddifrifol. Gall hyn effeithio ar eich gallu i fenthyg arian yn y dyfodol.
 • Ffioedd ychwanegol – yn ogystal â'r llog, gallech gael eich hun yn talu ffioedd neu gosbau ychwanegol am fynd y tu hwnt i'ch terfyn credyd, neu fethu taliad. Fel arfer bydd rhaid i chi dalu cyfradd llog uwch am dynnu arian parod yn ôl ac efallai y bydd rhai cardiau credyd hefyd yn codi ffi flynyddol neu fisol.
 • Gall blaendaliadau a rhag-awdurdodiadau dorri i mewn i'ch terfyn credyd – gallai rhai lleoedd, fel gwestai neu gwmnïau rhentu ceir ddefnyddio'ch cerdyn credyd i gymryd rhag-awdurdodiad. Mae hyn er mwyn iddynt allu codi tâl arnoch os ydych yn defnyddio pethau fel y bar mini a pheidiwch â thalu amdano. Byddant yn rhoi gafael ar ran o'ch terfyn credyd – dywedwch, £500 – a thra ei fod ar waith ni fydd y swm hwnnw o gredyd ar gael i chi. Hyd yn oed ar ôl iddynt gael gwared ar y gafael, efallai y bydd ychydig ddyddiau o aros nes bod eich terfyn credyd yn ôl i normal.
 • Drud i'w ddefnyddio dramor – mae hyn yn dibynnu i raddau helaeth ar y cerdyn. Mae rhai wedi'u cynllunio ar gyfer teithwyr; mae eraill yn ddrytach o ran ffioedd a thaliadau eraill. Mae hyn yn dibynnu a ydych yn defnyddio'r cerdyn ar gyfer pryniannau neu dynnu arian parod. Chwiliwch o gwmpas i ddod o hyd i'r cardiau cyfradd orau i'w defnyddio dramor.

Taliadau a ffioedd

Byddwch yn ofalus sut rydych yn defnyddio'ch cerdyn credyd. Mae pob math o ffyrdd y gallwch godi taliadau.

Gwyliwch rhag gyfraddau llog

Os na fyddwch yn talu balans eich cerdyn credyd yn llawn ar ddiwedd y mis, byddwch yn talu llog ar eich balans cyfan. Mae hyn oni bai eich bod mewn cyfnod rhagarweiniol 0%.

Fel cwsmer newydd, efallai y cewch gyfradd ragarweiniol pan gewch y cerdyn gyntaf. Ond gwiriwch a yw hyn yn cynnwys pryniannau neu drosglwyddiadau balans neu'r ddau. Cofiwch, nid yw'n talu am dynnu arian parod.

Hefyd, gwiriwch beth fydd y gyfradd llog unwaith y bydd y cyfnod rhagarweiniol drosodd a gwnewch yn siŵr eich bod yn ad-dalu'n llawn cyn hynny os gallwch.

Ffioedd am drosglwyddo i gerdyn arall

Os ydych yn trosglwyddo balans o gerdyn arall, fel rheol codir ffi arnoch, yn aml tua 2-4% o'r swm a drosglwyddir.

Mae angen i chi weithio allan a yw'n werth talu hwn er mwyn elwa ar gyfradd llog is ar y cerdyn rydych yn ei drosglwyddo iddo.

Mae taliadau hwyr yn niweidio'ch statws credyd

Os gwnewch eich taliad ar ôl y dyddiad cau misol ar eich datganiad, bydd rhaid i chi dalu tâl talu'n hwyr.

Gellid tynnu unrhyw gyfradd 0% neu gyfradd ragarweiniol arall yn ôl hefyd. Hefyd, bydd cwmnïau eraill yn gweld eich bod yn hwyr yn talu fel rhan o'ch cofnod credyd.

Gallai hyn gael effaith negyddol ar geisiadau credyd yn y dyfodol, fel gwneud cais am forgais neu fenthyciad car.

Gall isafswm taliadau cardiau credyd fynd allan o reolaeth

Ceisiwch ad-dalu cymaint ag y gallwch bob amser. Os mai dim ond y taliad lleiaf y gwnewch, bydd yn cymryd amser hir i ad-dalu'ch dyled a byddwch yn talu llawer mwy nag y gwnaethoch ei fenthyg.

Er enghraifft, os oedd gennych falans o £1,000, bod llog o 22% yn cael ei godi arnoch a nid ydych yn defnyddio'r cerdyn mwyach:

Ad-daliad misol Cyfanswm y llog Cyfanswm y gost Yr amser a gymerir i glirio cydbwysedd

£30

£474

£1474

4 blynedd a 2 fis

£100

£104

£1104

12 mis

Trwy dalu £70 yn fwy bob mis, byddwch yn talu cyfanswm o £370 ac yn talu'ch dyled dair blynedd a deufis ynghynt.

Os ydych yn teimlo nad ydych yn gallu rheoli'ch ad-daliadau neu fod darparwr eich cerdyn wedi cysylltu â chi, mae help ar gael.

Mae'n ofynnol i ddarparwyr cardiau credyd gysylltu ac annog pobl sydd wedi gwneud taliadau isel iawn neu isafswm ar eu cardiau credyd am y 18 mis diwethaf. Dyma lle rydych wedi talu mwy mewn llog, ffioedd a thaliadau na'r hyn rydych wedi'i dalu'n ôl i gael y balans i lawr ar eich cerdyn credyd. 

Mae'n ofynnol i fenthycwyr awgrymu ad-daliadau fforddiadwy uwch. Os na fyddwch yn ymateb, neu'n anwybyddu'r mater, a bod y sefyllfa'n parhau am fwy na 36 mis, gallai hyn arwain at atal eich cyfrif.

Mae tynnu arian parod yn costio arian

Mae cardiau credyd a debyd yn gweithio'n wahanol mewn peiriannau arian parod.

 cherdyn debyd, nid oes unrhyw ffioedd oni bai eich bod yn defnyddio peiriant arian parod a weithredir yn breifat. Os codir ffi, dywedir wrthych faint y codir arnoch cyn i chi dynnu'r arian allan.

 chardiau credyd, bydd darparwr eich cerdyn yn codi isafswm neu ganran o'ch tynnu arian yn ôl os cymerwch arian allan o unrhyw fath o beiriant arian parod.

Efallai na fydd rhywun yn dweud wrthych am hyn cyn i chi gael yr arian. Byddwch hefyd yn dechrau codi llog ar eich darparwr cerdyn ar unwaith, hyd yn oed os byddwch yn talu'r cyfan cyn bod eich bil yn ddyledus.

Mae'r un peth yn berthnasol i drafodion eraill sy'n cael eu trin fel arian parod – fel defnyddio cerdyn credyd i brynu cardiau arian tramor neu gardiau rhodd, neu ar gyfer trafodion gamblo.

Y peth gorau yw osgoi cymryd arian parod ar gerdyn credyd.

Mae sieciau cardiau credyd yn dod â ffioedd

Mae siec cerdyn credyd fel siec arferol ond mae'r arian yn mynd ar eich bil cerdyn credyd yn lle dod allan o'ch cyfrif banc.

Maent yn ddrud i'w defnyddio ac mae'n well eu hosgoi. Maent yn cael eu trin fel tynnu arian parod, felly mae'r gyfradd llog yn uwch ac mae ffioedd ychwanegol ar ben.

Nid oes gan sieciau cardiau credyd yr un diogelwch ar gyfer eich pryniannau â thrafodion cardiau. Nid ydynt mor boblogaidd ag roeddynt arfer bod, ac mae rhaid i chi ofyn amdanynt gan ddarparwr eich cerdyn.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.