Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Adennill taliadau cardiau credyd annheg

Os codwyd tâl arnoch am daliadau cerdyn credyd hwyr neu fethiant, neu am fynd dros derfyn eich cerdyn credyd, efallai y gallwch hawlio rhywfaint o arian yn ôl.

Eich hawl i adennill

Efallai y gallwch adennill taliadau banc neu ddarparwr cardiau os yw'r ffioedd yn rhy uchel neu os cawsoch eich cyhuddo trwy gamgymeriad.

Efallai y gallwch adennill rhywfaint neu'r gwahaniaeth rhwng beth a godwyd arnoch a £12.

arrow icon

Sut i adennill

1. Cyfrifo faint a godwyd arnoch

Os oes gennych fancio ar-lein efallai y gallwch edrych yn ôl dros eich datganiadau am flynyddoedd i weld beth a godwyd arnoch.

Os yw'r wybodaeth yn anghyflawn neu na allwch ei chael fel hyn, ysgrifennwch at ddarparwr y cerdyn yn gofyn am restr o'r holl daliadau a gymerwyd o'ch cyfrif yn ystod y chwe blynedd diwethaf neu'n hwy os yw ar gael.

Os gwrthodant, ysgrifennwch eto ac esboniwch ei bod yn ofynnol i'r darparwr ddarparu'r wybodaeth o dan y Ddeddf Diogelu Data.

Mae'n bwysig peidio â gofyn am ddatganiadau cardiau credyd, oherwydd gallai gostio llawer mwy am y wybodaeth. Yn lle hynny, gofynnwch am fanylion pob tâl.

O dan delerau'r Ddeddf Diogelu Data, mae gan ddarparwyr cardiau 40 diwrnod i ymateb. Os na fydd darparwr eich cerdyn yn ateb mewn pryd, gallwch gwyno i'r Comisiynydd Gwybodaeth.

arrow icon

2. Cwyno i'ch darparwr cerdyn

Pan fydd gennych restr o'r taliadau, cyfrifwch hwy a meddwl a oeddech yn cael anawsterau ariannol ar y pryd. Os felly, efallai y bydd gennych hawl i wneud cais am y swm hwn, ynghyd â chyfradd llog flynyddol o 8%.

Os oeddech, ysgrifennwch lythyr cwyn at ddarparwr eich cerdyn gan egluro:

 • faint rydych yn hawlio amdano
 • pa anawsterau roeddech yn eu cael
 • sut y cyfrannodd y taliadau at eich anawsterau
 • sut yr effeithiodd arnoch – y straen a'r pryder a achosodd
 • pam rydych yn meddwl bod y taliadau'n rhy uchel o dan yr amgylchiadau.

Gwelwch yn nes ymlaen yn y canllaw hwn am ddolen i dempledi llythyrau y gallwch eu defnyddio i'ch helpu.

arrow icon

3. Ystyried ymateb darparwr y cerdyn

Os yw'ch darparwr yn gwneud cynnig, penderfynwch a ydych yn meddwl ei fod yn deg yn seiliedig ar faint rydych yn teimlo y cyfrannodd y taliadau at eich anawsterau a'ch pryder.

Pan fyddwch yn gwybod sut rydych am ymateb, ysgrifennwch yn ôl naill ai yn derbyn eu cynnig neu’n nodi'r hyn y credwch fyddai'n ad-daliad teg o dan yr amgylchiadau.

Os ydynt yn ysgrifennu yn ôl â chwestiynau pellach, gwnewch yn siŵr eich bod yn eu hateb mor llwyr a gonest â phosibl ac aros am yr ymateb nesaf.

Os gwrthodant eich cais yn llwyr – naill ai y tro cyntaf, o gwmpas, neu ar ôl i chi ymateb iddynt â mwy o wybodaeth neu benderfyniad a awgrymir – gallwch gwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Peidiwch â digalonni gan unrhyw ymateb sy'n awgrymu nad oes gennych hawl i gael ad-daliad a dylech roi'r gorau iddi - ni waeth pa mor swyddogol y gallai'r iaith swnio.

Os oes angen help arnoch i ddrafftio'ch llythyrau, defnyddiwch un o'r templedi a ddarperir isod fel man cychwyn.

arrow icon

Cwyno i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol

Bydd Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol yn ystyried eich achos. Os ydynt yn credu eich bod wedi cael eich trin yn annheg, byddant yn gofyn i'r darparwr cardiau credyd eich ad-dalu'n llawn neu'n rhannol.

Nid oes unrhyw dâl am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn.

arrow icon

Gwylio rhag cwmnïau sy'n dweud eu bod eisiau eich helpu

Ceisiwch osgoi defnyddio cwmnïau sy’n dweud y gallant eich helpu i adennill taliadau cardiau credyd annheg.

Nid ydynt yn fwy tebygol o allu ennill iawndal i chi na phe baech yn hawlio'ch hun.

Mae'r cwmnïau hyn yn codi ffioedd uchel am ysgrifennu ychydig o lythyrau y gallwch eu gwneud eich hun yn hawdd.

Weithiau maent yn cymryd 25% neu 30% o'r taliadau rydych yn eu hadennill, a fyddai rhwng £250 a £300 o hawliad o £1,000.

arrow icon

Neu gallwch siarad â'ch Cyngor ar Bopeth agosaf. Dewch o hyd i'ch cangen agosaf:

Sut i osgoi taliadau cardiau credyd

arrow icon

Gallwch dalu cymaint ag y dymunwch trwy Debyd Uniongyrchol cyhyd â'i fod o leiaf yr isafswm taliad.

Os codwyd tâl arnoch am y tro cyntaf gan gwmni cardiau credyd, bydd darparwr eich cerdyn yn aml yn eich gadael i ffwrdd os byddwch yn ffonio ac yn egluro i chi wneud slip unwaith ac am byth, ac yn gofyn am ganslo'r tâl.

Os ydych wedi methu unrhyw daliadau ar eich cardiau, biliau neu fenthyciadau, a'ch bod yn cael trafferth cadw dau ben llinyn ynghyd, mae'n bwysig cael cyngor ar ddyledion cyn gynted â phosibl.

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.