Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Benthyca drwy lwyfan cyfoed i gyfoed

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae maes benthyca newydd wedi bod yn cynyddu mewn poblogrwydd - benthyca cyfoed i gyfoed, neu fenthyca cymdeithasol. Y syniad yw bod y bobl sy’n dymuno cael benthyg arian yn cael eu paru â’r rheini a fydd yn rhoi ei fenthyg.

Beth yw benthyca cyfoed i gyfoed?

Mae hon yn ffurf ar gael benthyg a rhoi benthyg rhwng unigolion, neu ‘gyfoedion’, heb sefydliad ariannol traddodiadol fel banc neu gymdeithas adeiladu.

Os ydych chi eisiau cael benthyg arian, mae’r gwefannau cyfoed i gyfoed yn eich paru chi gyda phobl sy’n fodlon rhoi benthyg yr arian i chi.

Mae’r cwmnïau sydd wrth wraidd y gwasanaethau hyn (a elwir yn ‘lwyfannau’) yn gweithredu fel cyfryngwyr rhwng y sawl sy’n cael benthyg yr arian a’r darparwyr.

Gall benthycwyr cyfoed i gyfoed gynnig cyfraddau llog is na ‘benthyciadau traddodiadol’, fel banc. Bydd a yw hyn yn berthnasol i chi ai peidio yn dibynnu ar ffactorau penodol megis eich statws credyd.

Mae rhai o’r bargeinion gorau ddim ond ar gael os oes gennych chi hanes credyd gwych a dim problemau blaenorol gyda methu taliadau.

Os byddwch chi’n ymgeisio am fenthyciad, bydd gwiriad credyd yn cael ei gynnal arnoch chi gan ddefnyddio asiantaeth gwirio credyd a rhaid pasio gwiriadau’r cwmni cyfoed i gyfoed ei hun.

arrow icon
Manteision benthyca cyfoed i gyfoed
 • Gall benthyciadau cyfoed i gyfoed fod ar gael ar gyfradd llog is na’r hyn a gynigir gan fanciau neu gymdeithasau adeiladu, yn enwedig os oes gennych chi statws credyd da iawn.   

 • Nid oes isafswm benthyg gofynnol gan rai gwefannau cyfoed i gyfoed a allai fod yn addas i chi os mai dim ond cael benthyg swm bach am gyfnod byr o amser ydych chi.

 • Maent yn cynnig opsiwn arall os ydych chi’n ei chael yn anodd cael benthyciad gan fanc neu gymdeithas adeiladu, yn ddibynnol ar eich statws credyd.

Anfanteision benthyca cyfoed i gyfoed
 • Gallai cyfraddau llog benthyciadau cyfoed i gyfoed fod yn uwch na banciau stryd neu gymdeithasau adeiladu, gan ddibynnu ar eich sgôr credyd.

 • Fe allai fod angen i chi dalu ffi i’r llwyfan am drefnu’r benthyciad, hyd yn oed os nad yw’r hyn rydych yn gofyn amdano gan unrhyw un benthyciwr yn y swm cyfan rydych chi am ei fenthyg.  Gall hyn olygu y bydd rhaid i chi dalu nifer o ffioedd os oes rhaid i chi wneud cais i fwy nag un benthyciwr i gwmpasu’r cyfanswm rydych chi'n chwilio amdano

 • Efallai y byddwch chi’n methu cael benthyciad os oes gennych chi statws credyd gwael neu os ydych chi wedi rheoli’ch materion ariannol yn wael yn y gorffennol.

 • Efallai na fydd gennych yr un amddiffyniad gan y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol (FOS) neu'r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol (FSCS). Mae'n bwysig gwirio pa amddiffyniad sydd gennych cyn i chi gymryd y benthyciad.

arrow icon

Faint mae benthyciadau cyfoed i gyfoed yn costio?

Mae’r cyfraddau llog ar fenthyciadau cyfoed i gyfoed yn amrywio cryn dipyn gan ddibynnu ar faint o risg ydych chi.

 • Os oes gennych chi sgôr credyd da iawn, efallai y gallech chi gael benthyg ar gyfradd llog sydd mor isel â thua 3% ond mewn rhai achosion fe allai’r gyfradd fod yn amrywiol, sy’n golygu y gall y gyfradd godi neu ostwng bob mis, felly mae angen i chi wirio.
 • Os oes gennych chi hanes credyd gwael, gallai eich cyfradd llog fod mor uchel â 30% (ond mae’n fwy tebygol y byddwch chi’n cael eich gwrthod).

Yn gyffredinol bydd llwyfannau cyfoed i gyfoed yn codi ffi am drefnu’r benthyciadau.

Sut mae gwneud cais am fenthyciad cyfoed i gyfoed?

I wneud cais am fenthyciad, ewch i un o’r safleoedd benthyca a chofrestru, gan ddewis faint o arian rydych chi’n dymuno ei fenthyg ac am ba gyfnod.

Yna byddwch yn gallu gweld a ydych chi’n gymwys ar gyfer benthyciad, a’r gyfradd/cyfraddau llog fydd yn daladwy.

Fel arfer, bydd darparwyr cyfoed i gyfoed yn cyfuno benthyciadau rhwng llawer o wahanol bobl. Mae cyfuno yn golygu y bydd nifer o fenthycwyr unigol yn cytuno i fenthyca cyfran o'r cyfanswm rydych chi am ei fenthyg.

Gan ddibynnu ar eich sgôr credyd a’r llwyfan unigol, efallai y byddwch chi’n cael cynnig llai na’r swm yr oeddech chi eisiau cael ei fenthyg. Hefyd, gallai un benthyciwr godi un gyfradd arnoch chi am y swm y byddant yn ei fenthyg i chi ond gall benthycwyr eraill sy'n cynnig rhoi benthyg y balans i chi (neu eu rhan nhw o'r balans) godi cyfraddau llog gwahanol.

Rheolau a rheoliadau

Caiff llwyfannau cyfoed i gyfoed a rhai darparwyr unigol, eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

Mae hynny’n golygu, os ydych wedi gwneud cwyn i'ch benthyciwr ac yn anfodlon gyda'r canlyniad - neu nad yw’r busnes yn ymateb i chi o fewn wyth wythnos - gallwch gysylltu â Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol (FOS).

Nid yw benthyciad cyfoed i gyfoed bob amser yn cael ei gwmpasu fan y FOS, felly mae'n bwysig eich bod chi'n gwirio hyn.

Os ydynt yn cytuno bod y busnes wedi gwneud rhywbeth o’i le, gallant orchymyn iddynt unioni pethau. Mae’r gwasanaeth am ddim i’w ddefnyddio.

arrow icon

Pethau i fod yn ymwybodol ohonynt wrth ymgeisio am fenthyciad cyfoed i gyfoed

Cyn dewis ymgeisio am fenthyciad cyfoed i gyfoed, cofiwch ystyried:

 • Os byddwch chi’n methu talu ar fenthyciad cyfoed i gyfoed, gallai’r cwmni drosglwyddo’ch benthyciad i asiantaeth casglu dyledion a fydd yn ei erlid ar ran y darparwr neu ddarparwyr benthyciad. Fel dewis olaf, fe all y benthycwr fynd i’r llys.
 • Bydd methu taliad neu’n diffygdalu yng nghyswllt benthyciad yn effeithio ar eich statws credyd. Pan fydd y cytundeb credyd ar waith, bydd y wefan benthyciadau cyfoed i gyfoed yn cofrestru cofnod ar eich adroddiad credyd, yn union fel y byddai’n digwydd gyda’r rhan fwyaf o fenthyciadau eraill.

Dewisiadau eraill yn hytrach na benthyciadau cyfoed i gyfoed

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.