Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Talu’ch cerdyn credyd 

Gall defnyddio cerdyn credyd ar gyfer eich gwariant arwain i lawer o fuddion, o ddiogelwch cyfreithiol ychwanegol i ennill arian yn ôl yn eich hoff fanwerthwr. Fodd bynnag, os na fyddwch yn talu'ch cerdyn yn llawn bob mis, gall dyled cardiau credyd gynyddu'n gyflym. 

Torrwch gost dyled eich cerdyn credyd

Gall dyled cardiau credyd fod yn ddrud. Y gyfradd llog ar gyfartaledd a godir ar gerdyn credyd yw 22%.

Bydd trosglwyddo'ch balans i gerdyn credyd arall â chynnig trosglwyddo balans 0%, neu un sy'n codi cyfradd llog is, yn lleihau eich taliadau misol.

Trosglwyddwch falans eich cerdyn credyd presennol

arrow icon

Un opsiwn i fenthycwyr sydd â dyled cerdyn credyd presennol yw ei symud i gerdyn credyd trosglwyddo balans 0% .

Mae'r cardiau hyn yn cynnig cyfnod pryd na chodir unrhyw log ar y ddyled honno. Mae hyn yn golygu bod pob ceiniog o'ch ad-daliadau yn mynd yn uniongyrchol tuag at leihau maint eich dyled wreiddiol. (Mae hyn yn tybio nad ydych yn defnyddio'r cerdyn ar gyfer pryniannau newydd – fel arfer mae'n well cael cerdyn arall ar gyfer hyn).

Fel rheol bydd angen i chi dalu ffi i drosglwyddo'ch dyled - fel arfer tua 3% o'r balans a drosglwyddir (yn amodol ar isafswm lefel ffioedd). Felly os yw'ch balans sy'n weddill yn £1,000, gallai gostio £ 30 i chi newid.

Fel rheol dim ond os oes gennych statws credyd da y mae'r cardiau hyn yn opsiwn.

Os nad ydych yn gymwys am gynnig 0%, edrychwch am gerdyn sydd â chyfradd mor isel â phosibl (ac yn ddelfrydol un nad yw'n codi ffi). Ond cofiwch edrych ar y gyfradd llog trosglwyddo balans, nid yr APR (gan ei fod yn seiliedig yn unig ar bryniannau).

arrow icon

Peidiwch â chadw at isafswm taliadau

Mae isafswm ad-daliadau misol yn tueddu i gael eu gosod ar lefelau isel iawn. Mae'r rhain weithiau mor isel ag 1%, ynghyd â ffioedd, llog a thaliadau ond bydd y rhan fwyaf yn uwch.

Os mai dim ond yr ad-daliad lleiaf y byddwch yn ei wneud, gallai eich dyled gymryd degawdau i'w thalu a gallech dalu miloedd o bunnoedd mewn llog.

Dyma rai awgrymiadau:

 • Ceisiwch dalu'r bil cyfan bob mis fel na fyddwch yn talu unrhyw log o gwbl. Â cherdyn credyd safonol, os ydych bob amser yn ad-dalu'ch bil misol yn llawn, gallwch gael rhwng 45 a 56 diwrnod o gredyd di-log .
 • Os nad yw hynny'n bosibl, talwch gymaint ag y gallwch ac llunio cynllun ad-dalu.
 • Peidiwch â defnyddio'r cardiau ar gyfer tynnu arian parod.

Mae'n ofynnol i ddarparwyr cardiau credyd gysylltu ac annog pobl sydd wedi gwneud taliadau isel iawn neu isafswm ar eu cardiau credyd am y 18 mis diwethaf. Dyma le rydych wedi talu mwy mewn llog, ffioedd a thaliadau na'r hyn rydych wedi'i dalu'n ôl i gael y balans i lawr ar eich cerdyn credyd. 

Mae'n ofynnol i fenthycwyr awgrymu ad-daliadau fforddiadwy uwch. Os na fyddwch yn ymateb, neu'n anwybyddu'r mater, a bod y sefyllfa'n parhau am fwy na 36 mis, gallai hyn arwain at atal eich cyfrif.

Talu trwy Debyd Uniongyrchol

Bydd sefydlu Debyd Uniongyrchol ar gyfer eich taliadau cerdyn credyd yn sicrhau na fyddwch byth yn anghofio talu. Mae hefyd yn golygu na fydd rhaid i chi dalu ffi talu'n hwyr neu fentro colli'r budd o gyfradd ragarweiniol 0% neu gynnig hyrwyddo.

Fel rheol, gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu'r balans llawn, yr isafswm, neu swm sefydlog bob mis.

Neu, os yw'ch incwm yn amrywio o fis i fis a'ch bod yn poeni efallai na fydd gennych ddigon o arian yn eich cyfrif i dalu am Debyd Uniongyrchol, gallwch dalu â llaw.

Gosodwch gyllideb

Mae rhoi cyllideb at ei gilydd yn caniatáu i chi gymryd rheolaeth o'ch arian.

Mae'n gofnod o'r arian sydd gennych yn dod i mewn a'r hyn sydd gennych ar ôl i'w wario bob mis.

Pan fyddwch wedi gwneud hyn, dylech allu nodi meysydd lle gallwch leihau eich gwariant.

Yna gellir rhoi'r arian rydych yn ei arbed tuag at ad-dalu dyled eich cerdyn credyd.

arrow icon
arrow icon

Blaenoriaethwch eich ad-daliadau

Os oes arnoch arian ar fwy nag un cerdyn credyd, bydd angen i chi weithio allan pa un i'w dalu yn gyntaf. Mae'n debyg mai hwn fydd yr un â'r gyfradd llog uchaf .

Er enghraifft, os oes arnoch £1,000 ar gerdyn sy'n codi llog o 19% a £1,000 arall ar un yn codi llog o 34%, canolbwyntiwch ar y cerdyn yn codi 34% yn gyntaf a thalu cymaint ag y gallwch.

Pan fydd y ddyled yn cael ei chlirio o'r cerdyn hwnnw, gallwch wedyn geisio talu'r cerdyn credyd sy'n codi 19%.

Sicrhewch eich bod yn parhau i dalu o leiaf yr isafswm taliad ar bob cerdyn. Fel arall, bydd taliadau a gollir yn arwain at ffioedd ychwanegol a gallent niweidio'ch statws credyd. Byddai hyn yn ei gwneud yn anos cael credyd yn y dyfodol.

Os oes gennych ddyled wedi'i sicrhau yn erbyn eich tŷ neu ar filiau rhent a chyfleustodau, gwnewch yn siŵr eich bod yn talu'r rhain yn gyntaf. Mae hyn oherwydd gall canlyniadau peidio â thalu fod yn waeth o lawer.

arrow icon
arrow icon

Yn poeni am gadw i fyny ag ad-daliadau?

arrow icon
arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.