Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Rheoli eich cerdyn credyd ac osgoi ffioedd a thaliadau

Gall cardiau credyd fod yn ffordd isel neu ddim cost i'w benthyca os ydych yn eu defnyddio yn y ffordd iawn – ond ewch yn anghywir a gallech weld eich dyledion yn troelli allan o reolaeth.

Cadw eich PIN yn ddiogel

 • Peidiwch â storio'ch PIN â'ch cerdyn, na'i roi i unrhyw un arall. Os gwnewch hynny, a bod rhywun yn cymryd y cerdyn ac yn ei ddefnyddio, ni fydd y banc yn talu yn ôl yr hyn sydd wedi'i ddwyn. Byddant yn eich talu'n ôl yn y rhan fwyaf o achosion os nad eich bai chi oedd hynny.
 • Newidiwch eich PIN i rywbeth y byddwch yn ei gofio. Gallwch wneud hyn ar y rhan fwyaf o beiriannau arian parod. Dewiswch rif y gallwch ei gofio, ond nid rhywbeth y gallai eraill ei ddyfalu, fel eich dyddiad geni.

Gwirio eich bil

 • Sicrhewch fod yr holl daliadau a restrir ar eich datganiad cerdyn credyd ar gyfer pethau a brynwyd gennych, ac holwch unrhyw beth nad ydych yn ei gydnabod.
 • Os cewch eich datganiad ar-lein, gall fod yn syniad da ei wirio ar yr un dyddiad bob mis – dywedwch wythnos cyn bod y taliad yn ddyledus. Mae hyn er mwyn i chi fynd i'r arfer o sicrhau bod popeth mewn trefn a'ch bod yn talu'ch cerdyn i ffwrdd mewn pryd.

Cynllunio i dalu'n llawn bob mis

Mae'n syniad da cynllunio i ad-dalu balans eich cerdyn credyd yn llawn bob mis. Mae hyn yn golygu na chodir llog arnoch.

Os na fyddwch yn clirio'ch balans yn llwyr, codir llog arnoch fel rheol ar eich balans sy'n weddill. Bydd hyn yn eithrio unrhyw beth a gwmpesir gan gyfradd hyrwyddo.

Er enghraifft, pe baech wedi codi bil cerdyn credyd o £100 yn ystod y mis ac wedi talu £90 i ffwrdd ar y diwedd, gellid codi llog arnoch ar £10.

Osgoi'r trap talu hwyr

Os na fyddwch yn talu'ch bil mewn pryd, gallai fod rhai canlyniadau difrifol:

 • Ffioedd a thaliadau: codir ffi talu'n hwyr arnoch (a allai fod cymaint â £12), ynghyd â llog ar yr holl swm sy'n ddyledus gennych.
 • Cyfraddau llog uwch: os ydych yn talu'n hwyr yn aml, gallai darparwr eich cerdyn gynyddu eich cyfradd, gostwng eich terfyn credyd neu ganslo'ch cerdyn.
 • Problemau wrth gael credyd arall: gall talu'n hwyr niweidio'ch statws credyd. Mae hyn yn ei gwneud yn anos cael credyd, morgeisi, cardiau eraill a hyd yn oed gontractau ffôn.

Fodd bynnag, mae ffyrdd i osgoi talu'n hwyr:

 • Talu trwy Debyd Uniongyrchol: y ffordd orau o osgoi'r trap talu hwyr yw cael yr arian i fynd allan o'ch cyfrif banc yn awtomatig. Yn ddelfrydol, sefydlwch Debyd Uniongyrchol i dalu'r swm llawn bob mis.
 • Talu â llaw os yw'ch incwm yn amrywio o fis i fis neu os ydych yn poeni efallai na fydd gennych ddigon o arian yn eich cyfrif i dalu am Debyd Uniongyrchol.
 • Talu ag amser i'w sbario: er y gallwch dalu bil eich cerdyn credyd dros y ffôn neu ar-lein o'ch banc yr un diwrnod, gall gymryd ychydig ddyddiau i brosesu'ch taliad. Felly ceisiwch osgoi ei adael i'r funud olaf.

Osgoi'r trap taliadau lleiaf

Mae'r isafswm y mae angen i chi ei ad-dalu ar eich cerdyn bob mis yn aml yn eithaf bach. Ond bydd talu'r swm hwn yn unig yn costio llawer i chi yn y tymor hir.

Gallech fod yn gwneud ad-daliadau am flynyddoedd ac yn y pen draw yn talu mwy mewn llog na'r ddyled wreiddiol.

Cymerwn enghraifft o ddyled o £1,000 ar gerdyn credyd â 16.9% APR.

Yr ad-daliad lleiaf ar gyfer y cerdyn hwn yw 2% o'r balans, neu £ 5 - p'un bynnag sydd fwyaf.

Y taliad cyntaf fydd £20, ond bydd y ffigur hwn yn gostwng wrth i chi ad-dalu'r balans.

Mae'r tabl yn dangos faint y gallech ei arbed pe baech yn ad-dalu'r un swm bob mis ar falans o £1,000.

Ad-daliad misol Amser a gymerwch i ad-dalu Llog rydych yn ei dalu Cyfanswm byddwch yn ei dalu'n ôl

Isafswm (2% o'r balans)

22 blynedd, 11 mis

£1,530

£2,530

£20

6 blynedd, 10 mis

£635

£1,635

£50

2 blynedd, 8 mis

£167

£1,167

£100

11 mis

£78

£1,078

£250

5 mis

£34

£1,034

£500

3 mis

£20

£1,020

Cofiwch, os na fyddwch yn talu'r bil cyfan, mae'n debygol y codir llog arnoch ar bopeth ar y cerdyn. Bydd hyn yn cynnwys pethau newydd a wnaethoch eu prynu y mis hwnnw.

Felly, os parhewch i wario ar y cerdyn hwnnw, byddwch yn talu mwy fyth.

Os ydych yn teimlo bod eich ad-daliadau yn mynd allan o reolaeth, neu bod darparwr eich cerdyn wedi cysylltu â chi, mae help ar gael.

Mae rhaid i ddarparwyr cardiau credyd gysylltu ac annog pobl sydd wedi gwneud taliadau isel iawn neu isafswm ar eu cardiau credyd am y 18 mis diwethaf. Dyma lle rydych wedi talu mwy mewn llog, ffioedd a thaliadau na'r hyn rydych wedi'i dalu'n ôl i gael y balans i lawr ar eich cerdyn credyd. 

Mae'n ofynnol i fenthycwyr awgrymu ad-daliadau fforddiadwy uwch. Os na fyddwch yn ymateb, neu'n anwybyddu'r mater, a bod y sefyllfa'n parhau am fwy na 36 mis – gallai hyn arwain at atal eich cyfrif.

Cadw o fewn eich terfyn credyd

Peidiwch â mynd dros eich terfyn. Os gwnewch hynny, codir ffi arnoch - hyd at £12 fel rheol.

Bydd hefyd yn effeithio ar eich statws credyd hefyd.

Cynyddu eich terfyn credyd

Cysylltwch â darparwr y cerdyn i ofyn am derfyn credyd uwch os ydych yn meddwl bod angen i chi roi mwy ar eich cerdyn .

Ond gwnewch hyn dim ond os ydych yn siŵr y gallwch fforddio ad-dalu'r swm uwch yn gyffyrddus – ac na chewch eich temtio i or-wario a bod mwy o arian yn y pen draw.

Efallai y bydd eich darparwr cerdyn yn cynnig cynnydd yn eich terfyn i chi ond gallwch wrthod hyn. 

arrow icon

Osgoi tynnu arian neu sieciau cardiau credyd

Nid yw cardiau credyd yn debyg i gardiau debyd – ni allwch dynnu arian parod am ddim.

Efallai y bydd rhaid i chi dalu ffi ac mae'n debygol y codir cyfradd llog uwch arnoch o'i chymharu â phrynu ar eich cerdyn. Mae hyn hyd yn oed os byddwch yn talu'ch cerdyn yn llawn ar ddiwedd y mis. Mae hyn oherwydd nad oes unrhyw gyfnod ‘di-log’, yn wahanol i bryniannau.

Efallai y bydd rhai trafodion eraill hefyd yn cael eu trin fel tynnu arian yn ôl, ac yn denu'r un cyfraddau llog a thaliadau. Er enghraifft:

 • prynu cardiau rhodd
 • prynu archebion post
 • trafodion gamblo
 • ffioedd cystadlu
 • prynu arian tramor
 • talu am rywbeth â sieciau cardiau credyd (ceisiwch osgoi defnyddio'r rhain bob amser).

Osgoi taliadau cylchol ar eich cerdyn credyd

Mae taliad cylchol yn caniatáu i gwmni godi taliadau ar eich bil cerdyn credyd yn awtomatig. Weithiau gelwir hyn hefyd yn ‘awdurdod talu parhaus’ (CPA).

Ond nid yw mor ddiogel â Debyd Uniongyrchol o gyfrif banc.

I ganslo taliad cylchol, cysylltwch â darparwr eich cerdyn a dywedwch wrthynt eich bod yn tynnu eich caniatâd yn ôl i'r cwmni gymryd taliadau.

Os cymerir taliadau ar ôl hynny, mae rhaid i ddarparwr y cerdyn ad-dalu'r arian hwn i chi ynghyd ag unrhyw daliadau cysylltiedig.

Ond mae rhaid i chi roi gwybod iddynt ddim hwyrach na diwedd y diwrnod gwaith blaenorol cyn bod eich bil yn ddyledus.

Mae'n well osgoi taliadau cylchol oherwydd y perygl na fyddwch yn sylweddoli faint sy'n dod allan o'ch cyfrif cerdyn credyd, ac efallai y byddwch yn mynd dros eich terfyn credyd yn ddamweiniol, gan arwain at daliadau.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.