Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Benthyca stepen drws

Mae credyd cartref yn derm arall am yr hyn a elwir gan rhai yn fenthyciad stepen drws. Fel mae’r enw yn awgrymu, mae hyn yn gynnwys rhywun dod at eich drws a chynnig benthyciad neu gredyd i chi. Mae'n well osgoi os oes gennych fynediad at fathau eraill o gredyd gan ei fod yn aml yn ddrud iawn. 

Cost uchel benthyca ar stepen eich drws

Mae benthyciadau stepen drws yn aml ar gyfer symiau bach rhwng £50 a £500, gyda’r ad-daliadau’n cael eu casglu’n wythnosol neu bob pythefnos yn eich cartref

Mae’r cyfraddau llog yn llawer uwch na benthyciad gan fanc neu gerdyn credyd.

Petaech yn cael benthyg £200 am flwyddyn gan ddarparwr stepen drws, byddech yn talu llawer mwy na petaech wedi cymryd benthyg ar gerdyn credyd sy’n codi cyfradd uwch na’r cyfartaledd o 38%.

Dull benthyca Swm a fenthyciwyd Taliad misol Llog a godwyd Cyfanswm a dalwyd yn ôl

Credyd cartref yn codi 299% APR

   £200

£53.54

   £442.48

   £642.48

Cerdyn credyd yn codi  38% APR

   £200

 £20.29

    £43.48

   £243.48

Ar ben hyn, y gallwch orfod talu ffioedd gweinyddiaeth neu drefniad.

arrow icon

Gwnewch yn siŵr fod y darparwr wedi ei awdurdodi

Mae rhaid i bob darparwr benthyciadau credyd cartref gael ei drwyddedu gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA), fel arall maent yn gweithredu’n anghyfreithlon. Hefyd, mae nifer yn aelodau o’r Gymdeithas Credyd Defnyddwyr.

Os bydd rhywun yn cnocio ar eich drws ac yn cynnig benthyca arian i chi, dylech ofyn am gael gweld tystiolaeth eu bod wedi eu hawdurdodi gan yr FCA.

Os na allant ddarparu hyn, mae’n debygol eu bod yn ddarparwr benthyciadau didrwydded a dylech ddod â’r sgwrs i ben.

arrow icon

Rheolau ar gyfer darparwyr credyd cartref

Yn ôl y gyfraith, ni ddylai darparwyr alw arnoch heb wahoddiad i gynnig benthyciad.

Maent angen caniatâd ysgrifenedig i ymweld. Mae hyn hefyd yn berthnasol os oes gennych fenthyciad yn barod, ac mae’r asiant yn cynnig benthyciad arall i chi wrth ymweld i gasglu ad-daliadau.

Mae angen trefnu ymweliad ar wahân i drafod y manylion ac i’ch cofrestru fel bod gennych amser i newid eich meddwl am yr ymweliad, heb deimlo dan bwysau.

Hefyd, os byddant yn ymweld ar achlysur arall, i gynnig benthyciad, gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg a gofyn iddynt adael – chi sydd i benderfynu.

arrow icon

Pam mae credyd cartref yn gallu achosi problemau

Gall fod yn demtasiwn troi at ddarparwr stepen drws os oes gennych filiau nad ydych yn gallu’u talu. Ond gallai cymryd benthyg ar gyfradd llog mor uchel ychwanegu at eich problemau.

Opsiynau eraill heblaw credyd cartref

Os oes gwir angen arian arnoch yn syth a chithau’n gallu fforddio talu’r arian hwnnw’n ôl, efallai fod opsiynau rhatach ar gael.

Benthyca gan undeb credyd

Ystyriwch ddefnyddio undeb credyd.

Mae cap ar faint o log y gall undebau credyd ei godi ar eu benthyciadau, o 3% y mis (1% yng Ngogledd Iwerddon) neu 42.6% y flwyddyn APR (12.68% APR yng Ngogledd Iwerddon), ond bydd nifer yn codi llai na’r cap hyn. Efallai y byddwch angen cynilo am gyfnod cyn y gallwch fenthyca.

Darganfyddwch fwy am undebau credyd. 

Sefydliadau Ariannol Datblygiad Cymuned (CDFIs)

Sefydliadau Ariannol Datblygiad Cymuned, sy’n hefyd yn galw eu hunan benthycwyr cyfrifol, yw sefydliadau annibynnol bach sy’n cynnig benthyciadau i bobl sy’n ei chael yn anodd cael mynediad at gredyd gan ddarparwyr y stryd fawr. Maent yn tueddu i gynnig gwasanaeth wedi’i phersonoli ac yn ail-fuddsoddi unrhyw elw a wneir yn ôl i’r gymuned. Serch hynny, mae Sefydliadau Ariannol Datblygiad Cymuned yn codi llog ar raddfa uwch fel arfer na’r Undebau Credyd.

Mae rhaid i Sefydliadau Ariannol Datblygiad Cymuned, Undebau Credyd a’r holl sefydliadau arall sy’n darparu credyd defnyddwyr cofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) a dilyn eu rheolau a’u safonau.

Gallwch ddarganfod manylion o’r Sefydliadau Ariannol Datblygiad Cymuned ar y wefan Finding Finance, a ddarparwyd gan Gyllid Cyfrifol, y corff aelodaeth Sefydliadau Ariannol Datblygiad Cymuned. 

arrow icon

Egluro gorddrafftiau

Efallai y byddwch yn gallu cael gorddrafft awdurdodedig gan eich banc.

Os byddwch yn cadw o fewn y terfyn a pheidio ag achosi ffioedd diffyg, bydd hyn yn rhatach na benthyciad credyd cartref ond dal o gwmpas 40% APR felly dylech ymgeisio ad-dalu hyn cyn gynted ag y gallwch.  

Cardiau credyd

Bydd cerdyn credyd yn rhatach na fenthyca stepen y drws hefyd, os ydych yn gwneud y taliadau misol isafswm ac nid ydych yn achosi ffioedd taliad hwyr neu fynd dros eich terfyn credyd.

Ymgeisiwch ad-dalu cymaint ag y gallwch bob mis er mwyn cadw trefn ar eich benthyciad.  

Sicrhewch eich bod yn derbyn yr hawliau cywir

Os ydych yn brin o arian, gwnewch yn siŵr eich bod yn derbyn yr holl fudd-daliadau sydd gennych hawl i’w cael.

Os ydych yn derbyn budd-daliadau yn barod, efallai y gallwch hawlio Taliad Cyllidebu Ymlaen Llaw neu Fenthyciad Trefnu. 

arrow icon

Yn y dyfodol

Gallai fod yn ddefnyddiol defnyddio ein Cynlluniwr Cyllideb isod i weld a allwch leihau eich gwariant er mwyn osgoi cymryd benthyciad drud.

arrow icon

Talu’ch benthyciad yn ôl

Mae’r arian rydych yn ei fenthyg dan fenthyciad credyd cartref yn cael ei dalu’n ôl bob wythnos (neu bythefnos) fel arfer, a hynny i asiant sy’n dod i’ch cartref.

Os bydd yn well gennych, efallai y byddwch yn gallu trefnu gwneud taliad o’ch cyfrif banc yn lle hyn.

Fel gydag unrhyw fath arall o fenthyca, mae’n bwysig i chi:

 • treulio amser bob tro yn darllen a deall y contract – peidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau neu gael barn rhywun arall
 • fod yn glir ynghylch y swm rydych yn ei fenthyca, ac am ba hyd, a faint fydd rhaid i chi ad-dalu pob wythnos (neu gyfnod arall) ac i gyd
 • sicrhau eich bod yn deall beth gallai ddigwydd os na allwch wneud yr ad-daliadau.

Fel gyda benthyciadau personol, mae’r taliadau llog yn cael eu cynnwys yn eich ad-daliadau. Felly rydych yn ad-dalu swm penodol bob wythnos.

Fel arfer, does dim cosbau i’w talu am fethu ad-daliad. Ond cofiwch ddweud cyn gynted â phosibl os ydych yn cael problemau gan y gallai’r darparwr gytuno ar drefniant ad-dalu newydd.

Os byddant yn cynnig benthyciad ychwanegiad i chi, neu i ymestyn cyfnod y benthyciad, meddyliwch yn ofalus a gofyn faint yn fwy fydd hyn yn ei gostio i chi. A allwch ei fforddio?

Os ydych eisiau talu’ch benthyciad yn ôl yn gynnar

Gallwch ad-dalu eich benthyciad yn gynnar, yn llawn neu’n rhannol, a bydd gennych hawl i ad-daliad o unrhyw daliadau llog yn y dyfodol. Ond efallai na fydd hyn yn ad-daliad llawn.

Efallai fydd eich benthycwyr parhau i godi llog arnoch am gyfnod penodol, yn dibynnu ar faint sydd ar ol ar eich cytundeb credyd. Mae’r swm y gellir ei godi arnoch wedi ei gapio dan y gyfraith. Dylai manylion eich hawl i ad-dalu’n gynnar, neu i dynnu allan o’r benthyciad (o fewn 14 niwrnod), fod yn eich cytundeb credyd. Darllenwch hwn yn ofalus cyn llofnodi.

Os byddwch yn penderfynu cymryd credyd cartref

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried nifer o opsiynau cyn llofnodi cytundeb.

Mae gwefan Lenders Compared yn wefan cymharu prisiau annibynnol i’ch helpu i gymharu costau benthyciadau credyd cartref.

arrow icon

Os ydych yn cael trafferth gyda dyledion neu filiau bob dydd

arrow icon

Gallwch gael cyngor cyfrinachol am ddim a fydd yn eich helpu i gael trefn unwaith eto ar eich sefyllfa ariannol. Fel arfer mae hyn yn well na chael benthyg rhagor o arian.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.