Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i ddewis a gwneud cais am gerdyn credyd

Mae'n bwysig dewis y cerdyn credyd cywir i ddiwallu'ch anghenion. Ewch yn anghywir, a gallai gostio mwy i chi nag roeddech yn meddwl, neu gallech golli allan ar nodweddion buddiol.

Dewis y cerdyn credyd cywir

I weithio allan pa un yw'r cerdyn credyd cywir i chi, mae'n bwysig meddwl sut rydych yn mynd i'w ddefnyddio.

Sut rydych yn bwriadu defnyddio'ch cerdyn Math o gerdyn i edrych amdano

Rydych am ei ddefnyddio ar gyfer eich gwariant o ddydd i ddydd a byddwch bob amser yn talu'r balans yn llawn.

Canolbwyntiwch eich chwiliad ar gardiau sy'n cynnig gwobrau fel arian yn ôl neu filltiroedd awyr.

Rydych eisiau gwario ar eich cerdyn ond ni allwch bob amser dalu'r balans llawn bob mis.

Chwiliwch am gerdyn sy'n codi 0% ar bryniannau, neu os nad oes un ar gael, canolbwyntiwch ar gardiau sydd ag ACB is.

Rydych yn gobeithio lleihau cost eich benthyca presennol.

Chwiliwch am gerdyn trosglwyddo balans 0%. Neu, os ydych yn bwriadu gwario ar y cerdyn hefyd, edrychwch a allwch gael cynnig 0% ar drosglwyddiadau a phryniannau.

Talu’ch gorddrafft

Chwiliwch am gerdyn trosglwyddo arian 0%. Mae'r rhain yn caniatáu i chi dalu arian parod yn syth i'ch cyfrif banc a gallant helpu i ad-dalu'ch gorddrafft.

Rydych am ddefnyddio'ch cerdyn dramor.

Chwiliwch am gerdyn sydd wedi'i anelu'n arbennig at deithwyr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ba gyfradd gyfnewid a pha ffioedd a godir arnoch am drafodion tramor a thynnu arian.

Rydych eisiau ailadeiladu eich sgôr credyd.

Chwiliwch am gerdyn adeiladwr credyd.

Cardiau credyd sy'n cynnig gwobrau

Daw rhai cardiau â buddion neu wobrau gan gynnwys:

 • milltiroedd awyr
 • arian yn ôl
 • yswiriant teithio am ddim
 • gwasanaeth concierge fel cynorthwyydd personol dros y ffôn – unrhyw beth o archebu gwestai i archebu bwyd i'w ddosbarthu gartref.

Maent fel arfer yn dod am bris, fel cyfradd llog uwch neu ffi flynyddol neu fisol.

Oni bai eich bod yn siŵr y gallwch ad-dalu'r balans ar eich cerdyn yn llawn bob mis a pheidio byth â mynd dros eich terfyn, mae'n annhebygol y bydd y rhain yn addas i chi.

Sicrhewch eich bod yn gwirio telerau ac amodau unrhyw wobrau sydd ynghlwm wrth y cerdyn credyd. Er enghraifft, cyfyngiadau ar ddefnyddio milltiroedd awyr, yswiriant teithio nad yw'n eich diogelu ym mhob sefyllfa a buddion eraill y gallech eu cael yn rhatach trwy siopa o gwmpas. 

arrow icon

Cynigion rhagarweiniol 0%

Mae darparwyr cardiau yn cynnig llog o 0% ar bethau rydych yn eu prynu, trosglwyddiadau balans (credyd di-dâl rydych yn ei drosglwyddo o gerdyn arall), neu drosglwyddiadau arian (trosglwyddo arian i'ch cyfrif cyfredol) am gyfnod penodol o amser.

Mewn rhai achosion, gallai'r cynnig 0% fod ar bryniannau a throsglwyddiadau balans, ond yn nodweddiadol mae ar drosglwyddiadau balans yn unig. Gallai'r cyfnod rhagarweiniol hefyd fod yn wahanol ar gyfer pryniannau a throsglwyddiadau balans. Gwiriwch yn ofalus beth sy'n cael ei gynnig.

0% ar bryniannau

Mae cynnig prynu 0% yn ffordd rad o fenthyca pan fydd angen i chi brynu rhywbeth mawr.

Ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu ei ad-dalu'n llawn cyn i'ch cyfnod rhagarweiniol ddod i ben, oherwydd fel arall, byddwch yn dechrau talu llog ar y gyfradd APR arferol.

Efallai na fyddwch yn gallu trosglwyddo'r balans i gerdyn arall ar y pwynt hwnnw, oherwydd efallai na fydd yr un cynigion ar gael mwyach, yn enwedig os yw'ch statws credyd wedi gostwng yn y cyfamser.

Llog 0% ar drosglwyddiadau

Os ydych yn gwneud balans neu drosglwyddiad arian o gerdyn credyd i gerdyn llog 0%, bydd rhaid i chi dalu ffi, tua 2-4% fel arfer, felly mae angen i chi ystyried hyn.

Bydd angen i chi wirio hefyd pan ddaw'r cyfnod llog 0% i ben a chael cynllun ar gyfer ad-dalu'r balans ar ddiwedd y cyfnod hwn.

Os na fyddwch yn gwneud o leiaf yr isafswm taliadau ar falans eich cerdyn drwyddo draw, gellir tynnu'r cynnig 0% yn ôl, a gall hyn hefyd effeithio ar eich statws credyd.

arrow icon

Cardiau credyd i'w defnyddio dramor

Mae amrywiadau enfawr yn y ffioedd, y taliadau a'r cyfraddau cyfnewid a gynigir gan wahanol gardiau credyd pan fyddwch yn eu defnyddio dramor.

Cardiau adeiladwr credyd

Un ffordd o ailadeiladu’ch hanes credyd yw defnyddio cerdyn adeiladwr credyd.

Mae'r rhain yn tueddu i godi cyfradd llog uwch a dod â therfyn credyd is. Felly, er mwyn cael budd llawn y cardiau hyn, heb dalu llawer mewn llog, mae'n bwysig eich bod yn gallu talu'r balans yn llawn bob mis.

Sut i gymharu cardiau credyd

Os nad ydych yn bwriadu talu'ch balans yn ôl yn llawn bob mis, bydd angen i chi gymharu'r costau cyffredinol yn ofalus iawn.

Edrychwch ar yr APR

arrow icon
arrow icon

Gwiriwch y ffioedd

Nid yw'r APR yn cynnwys unrhyw daliadau am daliadau hwyr, sy'n fwy na'ch terfyn credyd neu’ch taliadau dychweledig.

arrow icon

Gwiriwch beth byddwch yn ei dalu bob mis

Gall y ffigurau fod yn frawychus. Oni bai eich bod ar gynnig 0% neu os oes gennych ymrwymiadau credyd drutach yn rhywle arall rydych yn talu i lawr â'ch cerdyn credyd, dylech bob amser geisio talu'r hyn sy'n ddyledus gennych ar ddiwedd y mis.

Os na allwch wneud hynny, talwch gymaint ag y gallwch i gadw cyfanswm y gost i lawr.

Sut i wneud cais am gerdyn credyd

arrow icon

Ffyrdd o wneud cais

Mae nifer o ffyrdd i wneud cais am gerdyn credyd:

 • Trwy'r post – rydych yn llenwi ffurflen bapur, y gallwch ei chael fel arfer yn y banc sy'n cynnig y cerdyn.
 • Ar-lein – rydych yn llenwi ffurflen ar y we. Efallai yr anfonir rhywfaint o waith papur atoch i'w lofnodi a'i anfon yn ôl yn y post.
 • Yn uniongyrchol o safle cymharu sy'n dangos nifer o gynigion i chi ac sy'n caniatáu i chi wneud cais yn uniongyrchol
 • Yn y gangen – gall rhywun yn eich banc eich helpu â'r cais. Fel rheol bydd angen i chi wneud apwyntiad.

Yn ôl y gyfraith, mae rhaid rhoi gwybodaeth gredyd cyn-gontract i chi ar ffurf safonol, a elwir yr SECCI (Gwybodaeth Credyd Defnyddiwr Ewropeaidd Safonol), a chytundeb credyd i'w llofnodi – naill ai'n electronig neu ar bapur.

Mae rhaid i chi hefyd gael esboniad digonol o'r termau a'r risgiau allweddol, er mwyn i chi ddeall yr hyn rydych yn ei gymryd. Os ydych yn ansicr, gofynnwch gwestiynau.

Os oes Cwestiynau Cyffredin ar y wefan, ond nad yw'r rhain yn cwmpasu'r cwestiwn penodol sydd gennych, gofynnwch i'r benthyciwr yn uniongyrchol.

Yr anfantais o wneud cais am gerdyn credyd – gallai effeithio ar eich statws credyd

Os ydych yn siopa o gwmpas ac yn cymharu amrywiol gynigion credyd, gwnewch yn siŵr nad ydych mewn gwirionedd yn gwneud cais am gredyd nes eich bod wedi penderfynu ar y cynnig gorau.

Bob tro y gwnewch gais am gerdyn credyd, mae wedi'i nodi ar eich ffeil gredyd.

Os gwnewch ormod neu os gwrthodir eich ceisiadau, gallai awgrymu eich bod mewn anhawster ariannol, a all niweidio'ch statws credyd.

Gallai hyn arwain at fenthycwyr eraill yn gwrthod cais neu'n cynyddu'r gyfradd llog y maent yn barod i fenthyca arni.

Os ydych eisiau gwybod a ydych yn gymwys i gael cerdyn, neu'r pris rydych yn debygol o gael ei gynnig, gofynnwch i ddarparwr y cerdyn a allant wneud 'chwiliad dyfynbris' neu 'wiriad credyd chwiliad meddal' a elwir hefyd yn 'cyfrifiannell gymhwysedd'. Nid yw'r chwiliad hwn yn gadael marc ar eich ffeil gredyd, yn hytrach na chwiliad cais, sy'n gwneud hynny.

Os ydynt yn gwrthod, meddyliwch yn ofalus a ydych am fwrw ymlaen.

Hefyd, os ydych wedi cynnig dyfynbris, gwiriwch a yw hyn wedi'i warantu.

Gall rhai dyfyniadau fod yn arwyddion o gymhwysedd neu bris tebygol. Bydd y rhan fwyaf o fenthycwyr yn cadw'r hawl i newid eu meddwl os daw gwybodaeth newydd i'r amlwg.

Gwella'ch siawns o gael cerdyn

Cymerwch y camau hyn i wella'r siawns o dderbyn eich cais.

 • Sicrhau eich bod ar y gofrestr etholiadol yn eich cyfeiriad cyfredol.
 • Canslo unrhyw gardiau nad ydych yn eu defnyddio.

Os gwrthodir eich cais am gerdyn

Os yw'r benthyciwr yn eich gwrthod ar sail gwiriad credyd, mae rhaid iddo ddweud wrthych a rhoi manylion cyswllt yr asiantaeth cyfeirio credyd a ddefnyddiwyd ganddynt.

Yna gallwch wneud cais i'r asiantaeth cyfeirio credyd am gopi o'ch ffeil gredyd. Mae bob amser yn syniad da gofyn i'r benthyciwr pam y gwrthodwyd eich cais credyd.

Os oes rhywbeth anghywir ar eich ffeil gredyd, siaradwch â'r asiantaeth cyfeirio credyd, ac os oes angen, cysylltwch â'r darparwr credyd i'w unioni.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.