Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Cyfrifon siopa neu gredyd catalog

Pan fyddwch chi’n siopa drwy ddefnyddio catalog, fel arfer, byddwch yn cael yr opsiwn i dalu dros gyfnod o amser. Mae hyn yn gallu gwneud i bryniadau mawr ymddangos yn fwy fforddiadwy. Ond os nad ydych chi’n ddisgybledig i ad-dalu mewn pryd, gall credyd catalog fod yn ffordd ddrud o fenthyca.

Beth yw credyd catalog?

Mae credyd catalog yn ffordd o brynu nwyddau, drwy’r post fel arfer, lle mae’r taliadau’n cael eu gwneud dros gyfnod mewn rhandaliadau wythnosol neu fisol. Gall cyfnod ad-dalu nodweddiadol fod yn flwyddyn neu ddwy.

Gallwch naill ai gael eich catalog eich hun neu brynu drwy asiant. Fel arfer, bydd yr asiant yn cael comisiwn ar yr hyn y mae’n ei werthu.

Cyfeirir at gredyd catalog yn aml fel ‘cyfrif siopa’ neu ‘gyfrif archebu drwy’r post’.

Pan fyddant wedi prynu rhywbeth ar gredyd, bydd pobl yn aml yn dweud eu bod wedi ei brynu ‘ar gyfrif’.

Mae cwmnïau catalog adnabyddus yn cynnwys:

 • Very
 • Next
 • Studio
 • Simply Be
 • Freemans
 • Littlewoods.
arrow icon

Sut mae credyd catalog yn gweithio

Mae’r rhan fwyaf o gatalogau mawr yn cynnig credyd.

Weithiau, gall credyd catalog neu archebu drwy’r post fod yn ddi-log, ar yr amod y telir am yr eitem o fewn cyfnod penodol (fel arfer rhwng tri a 12 mis).

Ond os nad ydych yn talu ar amser, gall y llog gronni’n gyflym iawn - ac mae rhai catalogau yn codi llog o ddyddiad y pryniant

Mae’n bwysig gwirio’r amodau a thelerau yn ofalus cyn i chi lofnodi i fyny.

Y gost

Er nad yw’r dull hwn o fenthyca mor ddrud â rhai dulliau eraill, ni ellir dweud bod credyd catalog yn rhad.

Dyma enghraifft sy’n cymharu credyd catalog hirdymor a cherdyn credyd. Mae’r tabl yn seiliedig ar ad-dalu £250 dros ddwy flynedd (gan dybio y ceir cyfnod di-log).

Math o fenthyca APR Enghreifftiol Ad-daliadau misol Cyfanswm y gost o fenthyca

Cerdyn credyd

19%

£12.60

£302.00

Credyd catalog

30%

£13.98

£335.52

Costau ychwanegol

Mae’n bwysig hefyd fod yn ymwybodol o gostau ychwanegol am daliadau hwyr neu fethu taliadau

arrow icon

Pethau i feddwl amdanynt cyn cymryd credyd catalog

 • Oes angen yr eitem arna i mewn gwirionedd? Os yw’n eitem moethus, efallai nad yw’n werth cymryd credyd i dalu am rywbeth nad ydych wir ei angen.
 • Alla i aros nes bod gen i ddigon o arian i brynu’r eitem?
 • Alla i brynu’r eitem am bris rhatach yn rhywle arall? Os yw’n eitem wedi’i frandio, efallai y bydd modd i chi brynu fersiwn ratach heb ei frandio yn rhywle arall neu hyd yn oed brynu’r eitem yn ail-law drwy safle ocsiwn neu ailgylchu.
 • Alla i gael benthyg am bris rhatach yn rhywle arall? Os na allwch chi gael yr eitem am bris rhatach dylech ystyried math rhatach o gredyd, fel cerdyn credyd 0% (cyn belled â’ch bod yn sicr gallwch ei dalu yn ôl yn llawn cyn i’r cyfnod 0% ddod i ben).

Manteision ac anfanteision o ddefnyddio credyd catalog

Manteision
 • Os oes cyfnod di-log ac y gallwch chi dalu’r balans sy’n weddill yn ystod y cyfnod hwn, mae eich credyd am ddim.

 • Gall fod yn ffordd fwy fforddiadwy o dalu am eitemau angenrheidiol fel gwisg ysgol na chymryd benthyciad diwrnod cyflog neu ddefnyddio credyd cartref.

Anfanteision
 • Efallai y cewch eich temtio gan y cyfnod di-log, gan beidio ag ad-dalu am gyfnod mwy nag yr oeddech chi wedi’i fwriadu, a gorfod talu cyfradd llog uchel yn y pen draw, a fydd yn costio mwy o lawer i chi na gwerth yr eitemau.

 • Gall methu taliad effeithio ar eich statws credyd yn yr un ffordd â methu ad-daliad ar gyfer benthyciad neu daliad cerdyn credyd.

 • Os ydych chi wedi prynu drwy asiant sydd hefyd yn ffrind neu’n gymydog, gallai methu gwneud ad-daliadau eu rhoi nhw - a chithau - mewn lle cas.

Dewisiadau eraill yn hytrach na chredyd catalog

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.