Pryd i ddefnyddio brocer yswiriant

Os yw'ch amgylchiadau'n gymhleth neu allan o'r cyffredin neu os ydych yn yswirio rhywbeth anarferol, efallai yr hoffech ystyried defnyddio brocer yswiriant. Maent yn arbenigwyr yn y farchnad yswiriant ac yn aml gallant ddod o hyd i well yswiriant i chi am bris gwych. Gallant hefyd eich helpu ag unrhyw hawliadau y mae rhaid i chi eu gwneud.

Beth yw brocer yswiriant?

Mae brocer yswiriant yn gynghorydd ariannol rheoledig sy'n arbenigo mewn yswiriant cyffredinol. Maent yn arbenigwyr a fydd yn eich helpu i benderfynu pa fath o yswiriant a lefel yr yswiriant rydych ei angen ac yn argymell polisi addas am bris y gallwch ei fforddio. Fe'u telir trwy gomisiwn, a gall eu barn broffesiynol fod yn werthfawr os yw'ch anghenion yswiriant yn gymhleth.

Nid safleoedd cymharu yw’r ffordd orau bob amser i brynu yswiriant

Pan ydych yn chwilio am bolisi yswiriant cyffredinol - fel yswiriant teithio, cartref neu gerbyd - gallai eich man galw cyntaf fod yn wefan gymharu.

Er eu bod yn lle da i sganio'r farchnad yn gyflym, nid hwy yw'r ffordd orau bob amser i ddod o hyd i'r polisi yswiriant gorau i chi.

Bydd y polisïau a gynigir i chi ar wefan gymhariaeth yn weddol generig, felly os ydych eisiau yswiriant sy'n diwallu eich anghenion unigol efallai y byddai'n well defnyddio brocer.

Manteision defnyddio brocer yswiriant

Mae sawl rheswm pam gallai mynd at frocer am yswiriant fod y dewis gorau.

Nid yw cael arweiniad arbenigol yn costio mwy i chi

Fel gwefannau cymharu, telir comisiwn iddynt gan y darparwr yswiriant am werthu eu cynnyrch. Mae hyn yn golygu nad ydych yn talu ffi iddynt am chwilio am y cynnig gorau i chi.

Yn wahanol i wefannau cymharu mae ganddynt arbenigwyr a gallant roi arweiniad i chi am y cynnyrch mwyaf addas ar eich cyfer.

Adnabod eich dewisiadau

Nid yw yswirwyr bob amser yn cynnig pob math o yswiriant i chi pan ewch yn uniongyrchol atynt, ac weithiau gall gwefannau cymharu fod yn gyfyngedig yn yr ystod o bolisïau a restrir.

Gall broceriaid siarad â chi trwy'r mathau o orchudd sydd ar gael ar gyfer yr yswirwyr maent yn eu cynnwys a'ch helpu i weithio allan yr hyn sydd ei angen arnoch.

Canfod y cynnyrch iawn i chi

Bydd brocer yn gofyn i chi am eich amgylchiadau personol er mwyn dod o hyd i’r polisi cywir i chi. Gallant hefyd ddweud wrthych a ydych eisoes wedi eich yswirio gan eich polisïau presennol, ac yn aml byddant yn cael y cynnig gorau i chi drwy gymharu prisiau a nodweddion cynnyrch. Gallant hefyd fod yn fwy hyblyg ar bris na’r safleoedd cymharu.

Canfod darparwr arbenigol

Ar safleoedd cymharu mae’n bosibl y gwelwch na fydd yswiriant ar gyfer rhai pethau sydd angen eu teilwra i gwrdd â’ch anghenion.

Ymhellach ni fydd yswiriant arbennig neu benodol bersonol yno. Felly os ydych eisiau yswirio rhywbeth unigryw fel hynafolyn neu gasgliad gwerthfawr neu ddod o hyd i yswiriant teithio a fydd yn eich diogelu rhag cyflwr sy'n bodoli eisoes, bydd brocer yn gwybod ble i fynd.

Delir â’ch hawliadau

Os bydd angen i chi wneud cais, gallai’ch brocer siarad ag aseswyr colledion ac adrannau hawliadau. Byddant yn gwneud cymaint â phosib drosoch fel eich bod yn rhydd o unrhyw drafferthion neu bryderon. Byddant hefyd yn lleihau'r siawns o'ch cais gael ei wrthod.

Ble i ddod o hyd i frocer yswiriant

Mae defnyddio brocer rheoledig yn golygu y gallwch fynd i Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol os oes gennych gŵyn, a'ch bod wedi'ch amddiffyn gan y Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.