Beth yw yswiriant salwch critigol?

Mae yswiriant salwch critigol yn eich cefnogi'n ariannol os ydych wedi cael diagnosis o un o'r cyflyrau sydd wedi'u cynnwys yn y polisi. Mae'r taliad unwaith ac am ddim di-dreth yn helpu i dalu am eich triniaeth, morgais, rhent neu newidiadau i'ch cartref, fel mynediad i gadeiriau olwyn, pe bai ei angen arnoch. Darganfyddwch sut mae'n gweithio, pryd mae ei angen arnoch chi a beth sydd angen i chi feddwl amdano wrth ei brynu.

Pa afiechydon y mae’n eu cynnwys?

Bydd yswiriant salwch critigol yn talu allan os ydych yn cael un o'r cyflyrau meddygol neu'r anafiadau penodol a restrir yn y polisi. Dim ond unwaith y bydd yn talu allan, ac ar ôl hynny daw'r polisi i ben.

Gall yr amodau a'r afiechydon a gwmpesir amrywio'n sylweddol rhwng gwahanol yswirwyr. Mae'r polisïau mwyaf cynhwysfawr yn ymdrin â 50 o wahanol amodau neu fwy, ond mae eraill yn llawer mwy cyfyngedig.

Mae enghreifftiau o afiechydon critigol a allai gael sylw yn cynnwys:

 • strôc
 • trawiad ar y galon
 • rhai mathau a chyfnodau o ganser
 • cyflyrau fel sglerosis ymledol
 • trawsblaniad organ mawr
 • Clefyd Parkinson
 • Clefyd Alzheimer
 • sglerosis ymledol
 • anaf trawmatig i'r pen.

Bydd y mwyafrif o bolisïau hefyd yn ystyried anableddau parhaol o ganlyniad i anaf neu salwch.

Bydd rhai polisïau yn gwneud taliad llai am amodau llai difrifol, neu os oes gan un o'ch plant un o'r amodau penodedig.

Ond nid yw'r holl gyflyrau’n cael eu cynnwys. Mae gwaharddiadau cyffredin yn cynnwys:

 • canserau anfewnwthiol
 • gorbwysedd - pwysedd gwaed anarferol o uchel
 • anafiadau fel esgyrn wedi torri.

Bydd y mwyafrif o bolisïau hefyd yn nodi pa mor ddifrifol y mae'n rhaid i'r cyflwr fod er mwyn fod yn gymwys i gael taliad.

Pryd ydych chi ei angen?

 

Os na allwch weithio oherwydd salwch difrifol, gallech chi dybio y bydd eich cyflogwr yn parhau i roi rhywfaint o incwm i chi, neu y byddwch yn gallu dibynnu ar daliadau budd-dal.

Mewn gwirionedd, fodd bynnag, mae gweithwyr fel arfer yn cael eu symud i Dâl Salwch Statudol o fewn chwe mis.

Efallai na fydd budd-daliadau’r wladwriaeth yn ddigon i ddisodli'ch incwm os nad ydych yn gallu gweithio mwyach.

Os ydych chi'n gymwys, mae'r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn amrywio o £74.35 yr wythnos i uchafswm o £113.55 yr wythnos (ffigyrau 2021/22).

Ystyriwch gael yswiriant salwch critigol os:

 • rydych chi a'ch teulu'n dibynnu'n fawr ar eich incwm
 • nid oes gennych ddigon o gynilion i'ch helpu’n ariannol os byddwch yn mynd yn ddifrifol wael neu'n anabl
 • nid oes gennych becyn buddion gweithwyr i gwmpasu amser hirach i ffwrdd o'r gwaith oherwydd salwch.

Efallai na fydd ei angen arnoch os:

 • oes gennych chi ddigon o gynilion i dalu treuliau parhaus fel biliau, rhent neu daliadau morgais.
 • nad oes gennych unrhyw ymrwymiadau ariannol, fel morgais, na dibynyddion
 • mae gennych bartner a all dalu costau byw ac unrhyw ymrwymiadau a rennir, fel morgais
 • mae gennych rywfaint o yswiriant eisoes fel rhan o gynllun buddion gweithwyr eich cyflogwr.

Beth sy’n effeithio ar gost yswiriant salwch critigol?

Gall taliadau misol (premiymau) amrywio'n fawr, yn dibynnu ar y polisi a'ch amgylchiadau.

Mae polisïau salwch critigol yn ymdrin ag ystod eang o afiechydon, cyflyrau a sefyllfaoedd. Felly mae'n bwysig cymharu'r hyn y gall gwahanol yswirwyr ei gynnig i chi.

Mae costau’n cael eu heffeithio gan:

 • oedran
 • os ydych yn ysmygu neu wedi ysmygu
 • iechyd - eich iechyd, pwysau a hanes meddygol teuluol cyfredol
 • swydd - mae rhai galwedigaethau â risg uwch nag eraill, gan wneud y premiymau yn uwch hefyd
 • lefel yr yswiriant.

Os cawsoch eich ystyried mewn perygl o gael cyflwr penodol - efallai oherwydd materion iechyd sy'n bodoli’n barod - gallai'r salwch hwnnw gael ei eithrio o'r polisi. Neu efallai y bydd yn rhaid i chi dalu premiwm uwch.

Bydd y gost hefyd yn dibynnu a ydych yn talu premiwm y gellir ei adolygu neu bremiwm gwarantedig.

Mae premiymau y gellir eu hadolygu fel arfer yn cael eu hadolygu ar ôl cyfnod penodol o amser, fel arfer bob pum mlynedd. Ymhob pwynt adolygu, maen nhw'n debygol o gynyddu.

Mae premiymau gwarantedig yn parhau i fod yn sefydlog cyhyd â bod gennych y polisi. Gall y rhain gostio ychydig yn fwy yn y byrdymor. Ond mae llawer o bobl yn hoffi'r sicrwydd o wybod beth y byddan nhw'n ei dalu yn y dyfodol.

Faint o yswiriant salwch critigol sydd ei angen arnaf?

Yn nodweddiadol, cymerir yswiriant salwch critigol allan ochr yn ochr â mathau eraill o yswiriant, fel yswiriant bywyd neu amddiffyn incwm. Yn aml mae'n cael ei gyfuno â pholisi yswiriant bywyd.

Bydd faint o yswiriant sydd ei angen arnoch yn dibynnu ar:

 • dyledion
 • dibynyddion
 • buddion gwaith
 • tâl mynd adref
 • taliadau morgais/rhent
 • cynhyrchion yswiriant eraill sydd gennych.

Gallwch chi addasu faint o yswiriant rydych yn ei gymryd yn ôl eich anghenion a'ch taliadau misol.

Sut mae prynu yswiriant salwch critigol?

Mae hwn yn gynnyrch a allai fod yn gymhleth, a gall fod llawer o straen a thorcalon pan na fydd hawliad yn cael ei dalu allan.

Y ffordd orau o gael yr hyn sydd ei angen arnoch yw cael cyngor gan gynghorydd ariannol annibynnol neu frocer arbenigol. Gallant eich tywys trwy fanylion yr amrywiol bolisïau sydd ar gael a sicrhau eich bod yn dewis yr un iawn.

Efallai y byddan nhw'n codi ffi am eu gwasanaethau, neu efallai bydd cwmnïau yswiriant yn eu talu mewn comisiwn.

Mae yna hefyd froceriaid ac yswirwyr arbenigol ar gyfer pobl sydd wedi cael ceisiadau yswiriant wedi'u gwrthod, efallai oherwydd cyflwr meddygol sy'n bodoli eisoes.

Pum peth i feddwl amdanynt wrth brynu yswiriant salwch critigol

1. Byddwch yn onest am eich hanes meddygol

Mae'n bwysig rhoi'r holl wybodaeth y maen nhw'n gofyn amdani i'ch yswiriwr. Pan fyddwch yn gwneud hawliad, bydd yr yswiriwr yn gwirio'ch hanes meddygol. Os na wnaethoch chi ateb yn wir neu'n gywir yn eich cais, neu os na wnaethoch chi ddatgelu rhywbeth, efallai y bydd eich cais yn cael ei wrthod.

2. Darllenwch y print mân

Cymerwch eich amser yn darllen a chwblhau'r cais. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod yn union beth sydd wedi'i orchuddio ac nad yw'n cael sylw. Byddwch yn ymwybodol y gall diffiniadau a gwaharddiadau (yr hyn nad yw'n cael ei gwmpasu) amrywio rhwng gwahanol yswirwyr. Os byddwch yn gweld rhywbeth nad ydych yn ei ddeall, gofynnwch i'r yswiriwr, brocer yswiriant neu gynghorydd ariannol.

3. Ystyriwch hepgoriad

Os ydych yn talu ychydig yn ychwanegol i ychwanegu ‘hepgor premiwm’ at eich polisi, bydd eich premiymau misol yn cael eu talu’n awtomatig os na allwch weithio mwyach oherwydd salwch neu anaf. Mae hyn er mwyn amddiffyn rhag i'ch polisi gael ei ganslo os byddwch chi'n methu taliad misol. Fodd bynnag, dim ond ar ôl i chi fod yn sâl am o leiaf chwe mis y bydd yn dechrau.

4. Gallwch chi newid eich meddwl

Mae gennych 30 diwrnod o brynu'r polisi i newid eich meddwl a chael ad-daliad llawn.

5. A allwch chi newid i fargen well?

Mae bob amser yn werth edrych o gwmpas am fargen well, yn enwedig tra'ch bod chi'n dal i fod mewn iechyd da.

Gallwch naill ai newid i ddarparwr arall neu aros gyda'r un polisi a newid polisi. Y naill ffordd neu'r llall, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n deall unrhyw newidiadau yn y manylion polisi newydd a'r amodau maen nhw'n eu cynnwys.

Hefyd, byddwch yn ymwybodol y gallech chi'ch hun dalu ychydig mwy, hyd yn oed gyda bargen well. Mae hyn oherwydd y byddwch chi'n hŷn nag yr oeddech chi pan wnaethoch chi brynu'r polisi cyntaf.

Sut i ganslo yswiriant salwch critigol

Gallwch ofyn i'ch yswiriwr ganslo eich polisi ar unrhyw adeg, ond mae rhai pethau i fod yn ymwybodol ohonynt:

 • gallai yswiriant newydd yn ei le fod yn ddrytach gan fod prisiau'n gyffredinol yn cynyddu gyda’ch oedran
 • os oes gennych gyflyrau meddygol sy'n bodoli eisoes, efallai na fyddant yn cael eu cynnwys o dan bolisi newydd
 • ni fyddwch yn gallu adfer y polisi unwaith y bydd wedi'i ganslo.

Fel arfer nid oes ffioedd canslo, felly byddwch ond yn rhoi'r gorau i dalu amdano - ni fyddwch yn derbyn ad-daliad o unrhyw premiymau rydych eisoes wedi'u talu.

Gofynnwch i'ch yswiriwr am help os ydych yn cael trafferth talu

Os ydych yn ystyried canslo oherwydd cost neu fforddiadwyedd, mae'n bwysig peidio â chanslo yswiriant rydych ei angen - neu i fethu taliad. Yn hytrach, cysylltwch â'ch yswiriwr a dywedwch wrthynt eich bod chi'n cael trafferth.

Mae'n rhaid i yswirwyr gefnogi cwsmeriaid sydd mewn trafferthion ariannol, felly byddant yn esbonio'ch opsiynau a'r ffyrdd y gallant helpu. Er enghraifft, gallent sefydlu cynllun ad-dalu amgen neu addasu eich yswiriant i gyd-fynd â'ch anghenion a gostwng y gost.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.