Oes angen yswiriant deintyddol arnoch?

Mae’n gwneud synnwyr ariannol da i chi gael eich triniaeth ddeintyddol gyda chymorthdal neu’n rhad ac am ddim drwy’r GIG. Ond os ydych yn methu neu'n anfodlon defnyddio o ddeintyddion y GIG, neu fod angen llawer o waith ar eich dannedd, gall yswiriant deintyddol fod yn syniad da. Darganfyddwch am y prif fathau o yswiriant deintyddol, sut y mae’n gweithio a faint y mae’n ei gostio.  

Beth mae yswiriant deintyddol yn ei gynnig?

Mae triniaeth deintyddiaeth yn gymharol rad – neu’n rhad ac am ddim mewn rhai achosion. Mae’n cynnig triniaethau am eich holl anghenion deintyddol.

Ond, yn lle hynny, mae yna ddewis i dalu am eich triniaeth ddeintyddol. Mae yna dwy ffordd o wneud hyn:

 • Polisïau yswiriant deintyddol - ble rydych yn talu’r deintydd am y driniaeth rydych yn ei gael ac yna’n hawlio’r gost yn ôl gan yr yswiriwr.
 • Taliad deintyddol neu gynlluniau ‘capitation’ – ble rydych yn rhannu cost y driniaeth dros gyfnod amser penodol, yn talu swm misol rheolaidd fel arfer.            

Rydym yn cynnig mwy o wybodaeth am y ddau ddewis yma isod. 

Pryd bydd angen yswiriant deintyddol arnaf?

Os yw'ch dannedd mewn cyflwr da a'ch bod ond yn ymweld â'r deintydd i gael archwiliad blynyddol, mae'n debygol nad oes angen i chi dalu am yswiriant deintyddol.

Fodd bynnag, efallai hoffech wneud hynny o bosibl - efallai oherwydd bod yr opsiwn o ofal brys yn rhoi tawelwch meddwl i chi.

Ond os nad yw eich iechyd deintyddol yn wych a bod angen triniaeth reolaidd arnoch, gallai yswiriant fod yn ffordd gost-effeithiol i dalu amdano.

Yn yr un modd, os na allwch ddod o hyd i ddeintydd GIG, neu os ydych am ddefnyddio deintydd preifat yn unig, mae'n gwneud synnwyr ariannol da i gael yswiriant deintyddol.

Byddwch yn ymwybodol, er bod triniaeth y GIG wedi'i chapio ac yn nodweddiadol yn rhatach na mynd yn breifat, fel rheol mae'n rhaid i chi dalu amdani o hyd.

Efallai y bydd yn rhaid i chi aros yn hirach nag y byddech chi am driniaeth breifat.

Mae costau’r GIG yn amrywio ledled y DU:

Dod o hyd i ddeintydd y GIG:

Beth sydd angen i chi ei wybod am yswiriant deintyddol

 • Mae polisïau yswiriant deintyddol yn yswirio archwiliadau cyffredin, yn ogystal â chostau pob gwaith deintyddol. Mae hyn yn cynnwys damweiniau ac argyfyngau deintyddol.
 • Yn aml, gallwch gael y gwaith wedi’i wneud mewn clinig y GIG neu glinig preifat.
 • Os ydych yn defnyddio deintydd y GIG, rydych yn fwy tebygol o gael 100% o gost eich triniaeth yn ôl.
 • Os na allwch weld deintydd y GIG, dim ond canran o gostau eich triniaeth y byddwch yn cael yn ôl.  
 • Rydych yn talu’r deintydd yn gyntaf, yna’n hawlio eich arian yn ôl. Fel rheol dim ond rhwng un a thri mis wedi i chi brynu’r yswiriant y cewch ddechrau gwneud hawliad.
 • Fel arfer, mae yna derfynau blynyddol am faint y gallwch ei hawlio am driniaethau penodol.
 • Os nad ydych wedi bod at y deintydd yn y 12 mis diwethaf, efallai na fydd eich polisi’n talu am driniaeth a nodir yn eich archwiliad cyntaf.
 • Ar y cyfan, nid yw gwaith deintyddol cosmetig, fel gwynnu dannedd, yn cael ei gynnwys..
 • Mae gan y rhan fwyaf o bolisïau ystod oedran sy’n dechrau o 18 oed - er bod rhai’n dechrau yn 6 oed.
 • Mae rhai polisïau yn cynnig disgownt os na wnewch gais ar yr yswiriant. Felly bydd cost eich premiwm yn cynyddu os byddwch yn gwneud cais am unrhyw beth oni bai am archwiliad safonol.

Faint mae yswiriant deintyddol yn ei gostio?

Gall yswiriant deintyddol gostio rhwng £70 a £300 y flwyddyn, gyda’r swm yn amrywio rhwng yswirwyr a pholisïau gwahanol.

Mae llawer yn cynnig lefelau gwahanol o yswiriant - o ofal rheolaidd sylfaenol hyd at gynlluniau triniaeth helaeth. Felly gallwch ddewis faint rydych am ei wario a’r math o yswiriant sydd ei angen arnoch.

Er enghraifft, gallai polisi rhatach dalu allan 50% o’r driniaeth a gewch a/neu fod â therfyn buddion is i bob cyflwr y flwyddyn. Er enghraifft hyd at £500 am waith sianel y gwreiddyn mewn un flwyddyn

Hyd yn oed os oes gennych yswiriant bydd yn rhaid i chi dalu am ran o’r driniaeth, ac mae terfyn ar faint o arian y cewch ei hawlio’n ôl ar gyfer pob cynllun triniaeth. Er enghraifft, efallai y telir i chi ganran - o 50 i 70% - o’r ffi a godir gan eich deintydd am driniaeth ddeintyddol gywirol. Er bod rhai polisïau’n ad-dalu 100% o’r ffi am driniaeth y GIG.

Beth sydd angen i chi ei wybod am gynlluniau talu deintydd

Mae’r cynlluniau hyn yn lledaenu cost eich gofal deintyddol dros flwyddyn, gelwir nhw weithiau’n cynlluniau ‘capitation’.

Gallwch gofrestru am driniaeth ar wahanol lefelau. Er enghraifft:

 • Mae lefel un yn cynnwys gofal cyffredin fel archwiliadau, digennu a llathru, pelydrau X a llenwadau.
 • Bydd lefel dau hefyd yn cynnwys triniaeth adfer – fel coronau a llenwadau sianel y gwreiddyn.

Ceir hefyd gynlluniau hyblyg yn arbennig i blant a chynlluniau sy’n cynnwys yswiriant am anafiadau deintyddol ac argyfyngau deintyddol dros y byd i gyd.

Mae'r cyfartaledd cost misol yr un faint â'r polisïau yswiriant deintyddol drytach. Os yw'ch dannedd mewn cyflwr da, mae'n debyg eich bod yn well eich byd ar y GIG.

Gyda chynllun deintydd, rydych ynghlwm i ddeintydd penodol. Ni fydd cyfeirio at arbenigwr , fel orthodeintydd, yn cael ei gynnwys.

Os ydych yn newid deintydd – pan rydych yn symud i ardal newydd, er enghraifft – efallai byddwch angen dechrau’r broses eto. Mae hyn yn golygu efallai bydd y swm rydych yn ei dalu yn cynyddu. 

Faint mae cynllun talu deintydd yn ei gostio?

Mae hynny’n dibynnu ar y cynllun a ddewiswch ac ar iechyd eich ceg.

Mae’ch deintydd yn archwilio’ch dannedd ac yn gosod eich ffi fisol yn briodol.

Os byddwch yn dewis cynllun cynhwysfawr, bydd eich deintydd yn eich archwilio. Yn dibynnu ar yr amser, y gofal a’r driniaeth y bydd eu hangen arnoch dros y flwyddyn – bydd yn eich rhoi mewn band gyda ffi osodedig.

Gallech symud i fyny neu i lawr rhwng bandiau ffi os bydd iechyd eich ceg yn gwella neu’n gwaethygu. Efallai y byddwch hefyd yn gorfod talu ffi ymuno.

Am eich bod yn talu’r deintydd yn uniongyrchol, cofiwch y gallai prisiau amrywio’n helaeth rhwng y deintyddion.

Sut i gael yswiriant deintyddol

Mae cwmnïau'n aml yn cynnig cynlluniau deintyddol fel rhan o'u pecynnau buddion gweithwyr, fel trwy eu hyswiriant meddygol preifat.

Mae rhai cyflogwyr yn sefydlu'r polisi i chi ac yn talu'r holl bremiymau fel rhan o'u pecyn, gan gynnig lefelau amrywiol o yswiriant.

Mae eraill yn cynnig gostyngiadau i weithwyr sy'n defnyddio deintydd sy'n dod o dan eu cynllun.

Os nad oes gennych fynediad at yswiriant meddygol preifat trwy gyflogwr, gallwch ei brynu gan:

 • yswiriwr
 • brocer
 • cynghorydd ariannol
 • banc
 • cymdeithas adeiladu
 • manwerthwr, fel archfarchnad.

Gallwch hefyd chwilio am yswiriant gan ddefnyddio gwefannau cymharu - lle cyfeirir ato'n aml fel yswiriant iechyd.

Darganfyddwch fwy:

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.