Beth i'w wneud os ydych yn cael eich gwrthod benthyciad neu gerdyn credyd

Os ydych wedi cael eich gwrthod am gredyd, fel gorddrafft, mae'n bwysig darganfod pam, oherwydd efallai y gallwch wneud rhai newidiadau. Darganfyddwch sut i wella'ch sefyllfa ariannol, o gynllunio cyllideb i wella'ch cyfle o fenthyca.

Darganfyddwch pam gwrthodwyd credyd i chi

Mae'n debyg na fydd benthycwyr yn dweud wrthych pam gwrthodwyd credyd i chi. Er nad oes rhaid iddynt roi rheswm i chi, dylent ddweud wrthych pa asiantaeth gwirio credyd a ddefnyddiwyd ganddynt i asesu eich cais. Yna gallwch ofyn iddynt am gopi o'ch adroddiad credyd am ddim.

Mae llawer o resymau pam y gallai eich cais fod wedi cael ei wrthod. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Hanes taliadau a fethwyd neu weithgaredd twyllodrus posibl ar eich ffeil
 • y benthyciwr yn penderfynu na fyddech yn gallu ad-dalu
 • peidio â bodloni telerau ac amodau penodol darparwr, fel isafswm lefel incwm, neu gamgymeriad ar eich adroddiad credyd – fel teipo yn eich cyfeiriad neu fanylion eraill.

Beth i'w wneud os gwrthodwyd credyd i chi

Mae'r camau nesaf yn dibynnu ar y rhesymau pam y cawsoch eich gwrthod.

Problemau gyda'ch ffeil credyd

Gallai gwella eich sgôr credyd gynyddu eich cyfle o allu benthyg yn y dyfodol. Gallwch hefyd ddatrys unrhyw gamgymeriadau a welwch ar eich adroddiad credyd. Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Sut i wella eich sgôr credyd.

Methu pasio gwiriadau fforddiadwyedd

Gallai cael eich gwrthod am gredyd fod yn gyfle da i chi feddwl am eich sefyllfa arian bresennol a ffyrdd o fyw ar gyllideb. Bydd hyn yn eich helpu i gael eich cyllid yn ôl ar y trywydd iawn ar gyfer pan fyddwch yn gwneud cais am gredyd nesaf. 

Os ydych yn ceisio benthyg i dalu biliau neu gostau byw eraill, gwiriwch a allwch leihau neu gwtogi ar y costau hyn. Er enghraifft, meddyliwch sut y gallech geisio lleihau maint eich gorddrafft neu gynyddu eich ad-daliadau cerdyn credyd er mwyn osgoi talu cymaint o log. Efallai y byddwch hefyd yn gallu newid i gytundeb gwell gyda darparwr arall.

Taliadau a fethwyd yn ddiweddar

Os ydych wedi methu taliadau ar wariant hanfodol (fel rhent, morgais, Treth Cyngor, biliau ynni neu ddŵr), cardiau credyd neu fenthyciadau, cysylltwch â gwasanaeth cyngor ar ddyledion am ddim cyn gynted ag y gallwch. Byddant yn eich helpu i gyfrifo pa ddyledion y dylech eu had-dalu yn gyntaf i'ch atal rhag mynd i drafferthion ariannol.

Mae gan Experian fwy o ganllawiau ar beth i'w wneud nesaf ar ôl cael eich gwrthod am gredydYn agor mewn ffenestr newydd

Os ydych wedi dioddef twyll credyd

Pan fyddwch chi'n gwirio'ch adroddiad credyd, edrychwch am Hysbysiad Dioddefwr Dynwarediad CifasYn agor mewn ffenestr newydd Mae nodyn Cifas yn rhybuddio benthycwyr eich bod wedi, neu yn agored i, ddioddef twyll. Bydd y nodyn yn aros ar eich ffeil am 13 mis. 

Nid yw hyn yn effeithio ar eich sgôr credyd ac ni ddylai eich atal rhag cymryd credyd, ond gallai achosi problemau neu oedi os ydych yn gwneud cais am gredyd sy'n cael ei brosesu'n awtomatig fel Prynu Nawr Talu Wedyn. Mae hyn oherwydd y byddai'n rhaid i fenthyciwr gynnal 'adolygiad â llaw' o'ch ffeil i ddeall pam mae'r nodyn wedi'i ychwanegu.

Os hoffech i fenthycwyr wneud gwiriadau ychwanegol bob tro y byddwch yn gwneud cais am gredyd, gallwch dalu am Gofrestriad Diogelu CifasYn agor mewn ffenestr newydd

Byddwch yn ofalus cyn gwneud cais eto

Beth bynnag yw eich rheswm dros fenthyca, mae'n bwysig meddwl yn ofalus cyn gwneud cais eto. Mae hyn oherwydd bod y rhan fwyaf o geisiadau credyd yn ymddangos ar eich adroddiad credyd.

Gallai nifer o geisiadau a wrthodwyd mewn cyfnod byr niweidio'ch sgôr credyd hyd yn oed yn fwy. Mae hyn yn debygol o'i gwneud hi'n anoddach benthyca ac effeithio ar y cyfraddau llog a godir arnoch os ydych yn cael credyd. Er mwyn osgoi gwneud gormod o geisiadau, defnyddiwch wirwyr cymhwysedd i weld pa mor debygol ydych chi o gael eich derbyn gyntaf. Mae'r rhain yn defnyddio 'gwiriadau meddal', nad ydynt yn effeithio ar eich sgôr credyd. Mae gan MoneySavingExpertYn agor mewn ffenestr newydd, Credit KarmaYn agor mewn ffenestr newydd a ClearScoreYn agor mewn ffenestr newydd wirwyr cymhwysedd y gallwch eu defnyddio.

Os oes angen yr arian arnoch nawr, efallai y bydd ffyrdd eraill o fenthyca, megis undebau credyd, cynlluniau ymlaen llaw cyflog cyflogwr neu Sefydliadau Cyllid Datblygiad Cymunedol. Ond mae'n bwysig osgoi cael eich temtio i gymryd credyd cost uchel y gallech ei gael, ond byddwch yn ei chael hi'n anodd ei fforddio, fel benthyciadau diwrnod cyflog.

Darganfyddwch fwy am ba fathau eraill o gredyd mwy fforddiadwy sydd ar gael a sut i osgoi opsiynau cost uchel yn ein canllaw Beth sydd angen ichi ei wybod am fenthyciadau tymor byr, neu ddiwrnod cyflog.

Sut i ddelio â phroblemau ariannol pan fydd gennych iechyd meddwl gwael

Gall iechyd meddwl gwael effeithio ar y ffordd rydych chi'n delio ag arian, a gall teimlo'n isel ei gwneud hi'n anoddach delio â phroblemau ariannol. Ond byddwch yn ymwybodol bod sawl ffordd o gael help - gyda'ch sefyllfa ariannol a'ch iechyd meddwl.

Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Problemau ariannol a lles meddyliol.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.