Beth rydych angen ei wybod am gymryd benthyciad ar y cyd

Mae llawer o gyplau yn cymryd dyled neu fenthyciad ar y cyd. Fel cwpl, er enghraifft, efallai y byddwch yn gallu benthyg mwy o arian. Ond mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r risgiau cyn i chi fwrw ymlaen.

Benthyciadau a dyledion y gellir eu cymryd allan ar y cyd

Gellir cymryd sawl math o gredyd ar y cyd. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • cyfrifon banc ar y cyd sydd â chyfleuster gorddrafft

 • benthyciadau wedi'u gwarantu – fel morgais

 • benthyciadau heb eu gwarantu – fel benthyciad personol gan fanc neu fenthyciwr arall. 

  Os ydych yn ystyried benthyca arian ar y cyd, mae'n bwysig bod y ddau ohonoch yn gwneud cyllideb – er mwyn sicrhau y byddwch yn gallu fforddio'r ad-daliadau.

Pwy sy'n gyfrifol am ddyled ar y cyd

Trwy lofnodi cytundeb credyd (contract) ar gyfer benthyciad neu orddrafft gyda rhywun arall, mae’r ddau ohonoch yn cytuno i dalu'r swm cyfan os yw’r un arall yn methu neu’n gwrthod talu.

Nid oes ots pwy a wariodd yr arian, neu sydd bellach yn berchen ar yr eitem neu'r eitemau a brynoch gyda'r benthyciad ar y cyd neu'r gorddrafft.

Gelwir hyn yn 'atebolrwydd ar y cyd ac unigol'. Mae hyn yn golygu bod y ddau ohonoch yn gyfrifol ar y cyd am gydymffurfio a thalu'r hyn sy'n ddyledus.

Felly os nad yw'r person arall yn talu unrhyw beth sy'n ddyledus, gallech fod gorfod talu’r ddyled. Er enghraifft: 

Cardiau credyd

Yn y DU, does dim modd cymryd cardiau credyd allan ar y cyd - hyd yn oed os oes gennych chi a'ch partner gerdyn yr un.

Dim ond prif ddeiliad y cerdyn a lofnododd y cytundeb credyd sy'n gyfrifol am unrhyw beth sy'n cael ei fenthyg ar y cerdyn.

Efallai y bydd prif ddeiliad y cerdyn yn gadael i rywun arall gael cerdyn credyd ar yr un cyfrif.

Ond nid oes gan ddeiliad y cerdyn eilaidd gyfrifoldeb cyfreithiol i wneud unrhyw daliadau i'r cwmni cerdyn credyd. 

Gwneud cais i fenthyca ar y cyd

Os byddwch yn gwneud cais am fenthyciad gyda'ch gilydd, bydd y benthyciwr yn edrych ar eich cofnodion credyd wrth asesu fforddiadwyedd. Mae hyn yn golygu y gallech fod yn fwy tebygol o gael eich derbyn.

Ond bydd y benthyciad hefyd yn ymddangos ar eich adroddiadau credyd. Mae hyn yn golygu, os oes unrhyw broblemau yn ei ad-dalu, fel taliadau hwyr neu fethu taliadau, bydd eich sgoriau credyd yn cael eu heffeithio.

Gallai hyn effeithio ar eich gallu i fenthyg arian yn y dyfodol. Darganfyddwch fwy, gan gynnwys gwahanu eich hun yn ariannol oddi wrth rywun sydd â sgôr credyd gwael, yn ein hadran Sut i wella eich sgôr credyd.

Gweithredu fel gwarantwr

Os oes rhywun - rhiant fel arfer – yn fodlon gweithredu fel gwarantwr i chi, gall hyn eich helpu i gael benthyciad neu forgais.

Mae bod yn warantwr yn golygu mai chi sy'n gyfrifol am ad-dalu'r benthyciad, os nad yw'r person a gymerodd y benthyciad yn methu neu’n gwrthod.

Ond mae risgiau ariannol difrifol i’r person sy'n gwarantu'r benthyciad.

Mae gan Experian fwy o wybodaeth am fod yn warantwrYn agor mewn ffenestr newydd

Dyled fel cam-drin ariannol

Mae'n bwysig peidio byth â theimlo dan bwysau i gymryd benthyciad ar gyfer, neu gyda, rywun arall - yn enwedig os ydych yn gwybod na allwch ei fforddio.

Os yw'ch partner neu rywun arall yn croni dyledion yn eich enw chi, neu'n pwyso arnoch i fenthyg arian, cam-drin ariannol yw hwn.

Os ydych yn y sefyllfa hon, mae cymorth a chefnogaeth ar gael. Darganfyddwch fwy yn ein canllaw Cam-drin ariannol: adnabod yr arwyddion a gadael yn ddiogel.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.