Sut i leihau benthyca ar gredyd

Gallai ad-dalu benthyciadau, dyled cerdyn credyd a cherdyn siop yn gyflymach arbed llawer o arian i chi. Fodd bynnag, mae angen i chi edrych ar eich sefyllfa ariannol gyfan cyn i chi benderfynu ar y dull gorau.

Os ydych eisiau lleihau eich benthyca

Os ydych am leihau eich benthyciadau neu falansau cardiau credyd ac yn poeni y gallech fethu gwneud ad-daliadau a syrthio i ddyled, gallai fod yn ddefnyddiol eu cyfuno. Dylech ond ystyried hyn os na chaiff unrhyw arbedion eu dileu gan ffioedd a thaliadau, gallwch fforddio cadw i fyny gyda thaliadau, a'ch bod yn ei ddefnyddio fel cyfle i dorri eich gwariant a mynd yn ôl ar y trywydd iawn.

Dylech dalu llai o log yn y pen draw nag yr oeddech yn ei dalu o'r blaen ac mae'r cyfanswm sy'n daladwy yn llai (gallai fod yn fwy os ydych yn ad-dalu dros gyfnod hirach).

Os ydych eisoes yn methu taliadau, gweler sut i flaenoriaethu eich dyled. Neu gofynnwch am gyngor ar ddyledion – defnyddiwch ein teclyn lleoli cyngor ar ddyledion i ddod o hyd i gyngor am ddim a chyfrinachol ar ddyledion ar-lein, dros y ffôn neu'n agos at ble rydych chi'n byw.

Os ydych yn wynebu costau byw uwch, darganfyddwch am ffynonellau ychwanegol o incwm a chymorth yn ein hadran Help gyda chostau byw 

Talu eich benthyciadau yn ôl

Os ydych yn talu mwy am eich benthyciadau nag rydych yn ei dderbyn ar eich cynilion, mae’n gwneud synnwyr i dalu eich benthyciadau – cyhyd ag y gallwch gael gafael ar arian mewn argyfwng ac na fyddwch yn gorfod talu cosbau ariannol uchel am ad-dalu.

Os oes gennych sawl benthyciad i’w glirio, anelwch at glirio’r rhai drutaf yn gyntaf. Dyma’r enghreifftiau mwyaf cyffredin:

 • y rhan fwyaf gardiau credyd

 • cardiau siopau 

 • gorddrafft heb ei awdurdodi

 • siopa o gatalogau

 • benthyciadau ddiwrnod cyflog neu gyfnod byr

 • benthyg stepen drws (credyd cartref). 

Os ydych wedi gorwario ond nad ydych mewn dyled

Os ydych wedi bod yn gwario mwy nag y dylech, ac yn jyglo dau neu fwy math o fenthyca – fel cardiau credyd, cardiau siop, benthyciadau personol neu orddrafftiau – mae'n syniad da cael pethau yn ôl dan reolaeth cyn mynd i ddyled.

Y cam cyntaf yw gwneud nodyn o'r llog rydych yn ei dalu ar eich credyd credyd neu siop neu fenthyciadau personol fel eich bod yn gwybod pa un yw'r drutaf.

Yna cymerwch reolaeth o'ch arian drwy gyfrifo'ch costau byw a gwneud cyllideb - fel eich bod yn gwybod beth sy'n dod i mewn, beth sy'n mynd allan, a phryd. Bydd hyn yn rhoi darlun clir i chi o ble mae'ch arian yn mynd ac yn dangos i chi ble y gallech gael cyfle i arbed arian.

Os ydych yn poeni am fethu taliadau, sefydlwch Debyd Uniongyrchol rheolaidd neu archeb sefydlog i sicrhau eich bod yn cadw ar y trywydd iawn. 

Mae'n bwysig deall pa daliadau biliau i'w blaenoriaethu. Defnyddiwch Flaenoriaethwr Biliau i helpu i reoli eich taliadau.

Talwch y benthyciad drutaf yn gyntaf

Os oes gennych gardiau siop, cardiau credyd neu fenthyciad personol, mae'n debyg mai'r cardiau siop fydd y rhai drutaf. Felly mae'n bwysig sicrhau eich bod yn talu'r rhain yn gyntaf.

Mae cardiau credyd hefyd yn codi cyfraddau llog amrywiol. Gallwch ddod o hyd i'r gyfradd ar ddatganiad eich cerdyn credyd.

O'ch holl fenthyca, talwch y mwyaf ar yr un sydd â'r gyfradd llog uchaf yn gyntaf. Bydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar ba fath o falansau sydd gennych ar y cerdyn – pryniannau, trosglwyddiadau balans neu godi arian parod.

Gwnewch yn siwr eich bod yn talu o leiaf yr isafswm taliad ar eich holl gardiau, fel arall byddwch yn wynebu ffioedd ac yn niweidio'ch statws credyd. 

Talu mwy na isafswm y taliad ar y cerdyn

Gall talu'r isafswm bob mis wneud iddo deimlo bod yr hyn sy'n ddyledus gennych ar eich benthyciad neu gerdyn credyd yn fforddiadwy. Ond hyd yn oed os ydych ar gyfradd 0% am gyfnod rhagarweiniol, bydd ond talu'r isafswm ond yn cael effaith fach ar eich dyled.

Pe baech ond yn talu isafswm y taliad ar falans sy'n weddill o £2,000 gyda chyfradd ganrannol flynyddol (APR) o 18%, byddai'n cymryd 34 mlynedd i chi ei dalu'n ôl. Byddwch yn talu £3,983 mewn llog.

Bydd hefyd yn ymddangos ar eich adroddiad credyd. Efallai y bydd cwmnïau eraill yn tybio eich bod yn ei chael hi'n anodd ac y byddant yn fwy amharod i fenthyca arian i chi. Gallai hyn hyd yn oed effeithio ar eich cyfle o gael morgais yn y dyfodol.

Os yw llog cerdyn credyd yn uwch na benthyciadau

Os na fyddwch yn ad-dalu'ch balans ar ddiwedd y mis, ac nad ydych mewn cyfnod rhagarweiniol o 0%, bydd yn rhaid i chi dalu llog ar eich balans sy'n weddill. Gall y gyfradd llog ar gardiau credyd a siop fod yn llawer uwch nag ar gyfer benthyciad personol.

Ceisiwch bob amser ad-dalu cymaint ag y gallwch. Hyd yn oed os mai dim ond swm bach y byddwch yn ei gynyddu bob mis, gall wneud gwahaniaeth enfawr.

Cael cerdyn trosglwyddo balans

Os oes gennych statws credyd da, efallai y gallwch symud balans eich cerdyn credyd cyfredol i gerdyn credyd arall sy'n cynnig bargen isel neu 0%.

Fel arfer mae ffi i’w dalu am hyn rhwng 2% a 4% o'r balans a drosglwyddir. Byddwch yn ymwybodol bod angen sgôr credyd da arnoch i fod yn gymwys ar gyfer y bargeinion gorau. Os oes gennych statws credyd gwael, darganfyddwch sut i'w wella yn ein canllaw Sut i wella eich sgôr credyd.

Gwneud taliadau fforddiadwy uwch

Rhaid i ddarparwyr cardiau credyd gysylltu â phobl sydd wedi gwneud taliadau isel iawn neu’r isafswm ar eu cardiau credyd am y 18 mis diwethaf i awgrymu ad-daliadau fforddiadwy uwch.

Mae hyn oherwydd y bydd pobl yn y sefyllfa hon wedi talu mwy mewn llog, ffioedd a thaliadau na'r hyn a dalwyd yn ôl ar y balans.

Os na fyddwch yn ymateb, neu'n anwybyddu'r mater, a bod y sefyllfa'n parhau am fwy na 36 mis, gellid atal eich cyfrif. Gallai eich benthyciwr hefyd gymryd camau gorfodi yn eich erbyn.

 

A ddylech chi gynilo neu dalu benthyciadau a chardiau credyd yn ôl?

Os oes gennych gynilion, efallai y byddai'n werth ad-dalu rhai o'ch benthyciadau neu gardiau credyd – ond dim ond os bydd gennych rywfaint o gynilion yn weddill wedi'u neilltuo ar gyfer argyfyngau ac nad yw'n costio mwy mewn ffioedd yn y pen draw.

Mae taliadau llog uchel ar y mathau drutaf o ddyled yn ei gwneud hi'n anoddach rhoi arian o'r neilltu, felly cliriwch y rhain yn gyntaf. Yn anaml y byddwch yn gallu ennill mwy ar eich cynilion nag y byddwch yn ei dalu ar eich benthyciadau. Felly cynlluniwch i dalu'ch dyledion cyn i chi ddechrau cynilo.

Gwnewch yn siwr eich bod yn deall pa log rydych yn ei dalu ar eich benthyciadau gwahanol, fel eich bod yn gwybod pa rai rydych yn talu mwy amdanynt.

Adeiladu cronfa argyfwng

Yn ddelfrydol, mae'n syniad da cael o leiaf tri mis o arian wrth gefn fel rhan o'ch cynilion argyfwng. Ond os oes gennych ddyledion defnyddiwch yr arian i glirio'r rhain yn gyntaf, ar yr amod bod gennych fynediad at arian brys fel cerdyn credyd. Os bydd argyfwng yn codi ac mae'n rhaid i chi fynd am yr opsiwn hwn, mae'n bwysig peidio â dechrau defnyddio'r cerdyn ar gyfer pryniannau eraill, gan y byddwch mewn perygl o fynd i fwy o ddyled.

Beth am dalu'ch morgais yn gynnar?

Os oes gennych arian i'w sbario, efallai y byddwch yn ystyried gostwng eich morgais. Fodd bynnag, yn dibynnu ar eich amgylchiadau, mae rhai cwestiynau eraill y mae angen i chi eu gofyn i'ch hun. Er enghraifft, oes gennych ddyledion eraill, drutach, - lle mae'r gyfradd llog yn llawer uwch na chost benthyca eich morgais?

Mae cardiau credyd a chyfrifon catalog, er enghraifft, yn codi cyfradd llog uchel dros flwyddyn, a byddech am dalu'r rhain yn gyntaf.

Am fwy o wybodaeth, gweler ein canllaw A ddylech chi glirio’ch morgais yn gynnar?

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.