Benthyciadau Trefnu a Thaliadau Cyllidebu Ymlaen Llaw

Os oes angen i chi fenthyg er mwyn talu am hanfodion ac rydych yn cael budd-daliadau penodol, mae Benthyciad Trefnu neu Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw o’r llywodraeth yn cynnig opsiwn di-log. Mae hwn yn ei wneud llawer yn rhatach nag opsiynau eraill, megis gorddrafft neu fenthyciadau diwrnod cyflog. Darganfyddwch fwy, gan gynnwys sut i wneud cais.

Beth yw Benthyciad Trefnu?

Mae Benthyciad Trefnu (a elwir yn Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw os ydych ar Gredyd Cynhwysol) yn cynnig ffordd ddi-log i fenthyg o £100 i £812.

Mae ad-daliadau fel arfer yn cael eu cymryd yn awtomatig o daliadau budd-dal rheolaidd y dyfodol. Mae wedi’i ddylunio i’ch helpu i dalu am dreuliau hanfodol neu annisgwyl, fel:

 • dodrefn a chyfarpar y cartref
 • dillad ac esgidiau
 • blaendal rhent a chostau symud
 • cyfarpar ac offer i’ch helpu i gael neu gadw swydd
 • gwella, cynnal neu ddiogelu eich cartref
 • cael babi
 • cynllunio angladd

Y benthyciad lleiaf gallwch ei gymryd yw £100, gyda’r uchafswm yn seiliedig ar eich sefyllfa byw:

 • £384 os ydych yn sengl
 • £464 os ydych yn rhan o gwpl
 • £812 os oes gennych blant.

Gallwch gael llai os oes gennych gynilion dros £1,000 neu’n ad-dalu Benthyciad Trefnu neu Argyfwng sydd gennych eisoes.

Ad-dalu Benthyciad Trefnu neu Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw 

Mae ad-daliadau’n cael eu cyfrifo pan rydych yn cymryd y benthyciad. Mae’r swm yna fel arfer yn cael ei gymryd o’ch taliadau budd-dal rheolaidd nes ei fod wedi’i ad-dalu.

Yn dibynnu ar faint rydych yn ei fenthyg, fel arfer mae’n rhaid i chi ei ad-dalu o fewn dwy flynedd am Fenthyciad Trefnu, neu flwyddyn am Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw.

Os ydych yn stopio cael budd-daliadau tra rydych dal yn gwneud ad-daliadau, bydd angen i chi gytuno ar ffordd arall i ad-dalu’r arian.

Os na allwch fforddio taliadau bellach, gofynnwch i gytuno ar gynllun ad-dalu arall. Mae’n bwysig nad ydych yn cwympo i ddyled tra rydych yn ad-dalu’r benthyciad.

Pwy sy’n gymwys am Fenthyciad Trefnu?

Gallwch wneud cais am Fenthyciad Trefnu os ydych wedi bod yn hawlio un o’r budd-daliadau hyn am o leiaf chwe mis:

 • Credyd Pensiwn
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm

Sut i wneud cais am Fenthyciad Trefnu

Os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, gallwch wneud cais ar-lein ar GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd Gallwch hefyd lawrlwytho, argraffu a chwblhau Ffurflen SF500 ar GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd neu gasglu un o’ch Canolfan Byd Gwaith lleol.

Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, bydd angen i chi gwblhau Ffurflen SF500 ar nidirectYn agor mewn ffenestr newydd neu ymweld â’ch swyddfa Jobs and Benefits lleol.

Pwy sy’n gymwys am Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw 

Gallwch wneud cais am Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw os:

 • ydych wedi bod yn cael Credyd Cynhwysol am o leiaf chwe mis – oni bai eich bod angen yr arian i’ch helpu i gael neu gadw swydd
 • wedi ennill llai na £2,600 (£3,600 os ydych mewn cwpl) yn y chwe mis diwethaf
 • nad ydych yn barod yn ad-dalu Taliad Cyllidebu Ymlaen Llaw arall

Sut i wneud cais am Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw

Bydd angen i chi siarad ag ymgynghorwr i wneud cais. Cysylltwch â llinell gymorth Credyd Cynhwysol trwy eich cyfrif ar-lein neu gofynnwch eich anogwr gwaith yn eich Canolfan Byd Gwaith lleol.

Mae gan Gyngor ar Bopeth mwy o wybodaeth ar Daliadau Cyllidebu Ymlaen LlawYn agor mewn ffenestr newydd

Help arall sydd ar gael

Mae ble i gael help a chefnogaeth mewn argyfwng yn dibynnu ar ble rydych yn byw:

Help os ydych yn cael babi

Os ydych yn feichiog gyda’ch plentyn cyntaf, neu mae gennych blant yn barod ac rydych nawr yn disgwyl gefeilliaid (neu enedigaethau lluosog), efallai gallwch hawlio grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn o £500. Ni fydd rhaid i chi ad-dalu hwn.

Darganfyddwch fwy am y grant hwn a help arall gall fod ar gael yn ein canllaw Pa fudd-daliadau gallaf eu hawlio pan fyddaf yn feichiog neu wedi cael babi?

Help gyda chostau angladd

Os ydych yn cael budd-daliadau penodol ac mae’n rhaid i chi dalu am gostau angladd perthynas neu ffrind agos, efallai gallwch wneud cais am Daliad Costau AngladdYn agor mewn ffenestr newydd

Os ydych yn cael trafferth cyn eich taliad budd-dal cyntaf

Os ydych yn aros am eich taliad cyntaf ac na allwch fforddio byw, gallwch ofyn am daliad ychwanegol yn gynnar. Gelwir hyn yn daliad ymlaen llaw budd-dal byrdymor.

Yna caiff eich budd-daliadau rheolaidd ei leihau gan ychydig pob tro nes ei fod wedi’i ad-dalu. Gallwch ofyn am daliad ymlaen llaw ar y budd-daliadau canlynol:

 • Credyd Cynhwysol
 • Lwfans Gofalwr
 • Credyd Pensiwn
 • Pensiwn y Wladwriaeth
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Lwfans Ceisio Gwaith

Gallwch wneud cais am daliad ymlaen llaw Credyd Cynhwysol trwy’ch cyfrif ar-lein. Ar gyfer y budd-daliadau eraill, fel arfer bydd angen i chi ffonio i wneud cais. Gweler GOV.UKYn agor mewn ffenestr newydd os ydych yn byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban, a nidirectYn agor mewn ffenestr newydd os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon ar gyfer y rhif ffôn a’r amserau agor.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.