Osgoi ffioedd uchel a chostau benthyca cudd

Taliadau talu hwyr

Os gwnewch daliad ar gerdyn credyd neu fenthyciad ar ôl ei ddyddiad dyledus neu'n colli'r taliad yn gyfan gwbl, fel rheol bydd rhaid i chi dalu tâl talu'n hwyr.

Gall hyn hefyd effeithio ar eich sgôr credyd, sy'n golygu y gallai fod yn anos benthyg arian yn y dyfodol.

Cost: Ni ddylai hyn fod yn fwy na £12. Mae unrhyw tâl sy'n fwy na hyn yn debygol o gael ei ystyried yn annheg.

Os ydych yn poeni am anghofio taliadau, yna ystyriwch sefydlu Debyd Uniongyrchol i'ch benthyciwr neu'ch darparwr.

Os yw'ch incwm yn amrywio o fis i fis, gallai gwneud taliadau â llaw fod yn ffordd well o sicrhau bod gennych ddigon o arian yn eich cyfrif i wneud y taliad. 

Taliadau am fynd dros eich terfyn credyd

Os ewch dros eich terfyn credyd y cytunwyd arno ar eich cerdyn credyd, bydd rhaid i chi dalu tâl hefyd.

Bydd hefyd yn ymddangos yn eich hanes credyd a gallai arwain at ostwng eich terfyn credyd.

Cost: Ni ddylai hyn fod yn fwy na £12. Mae unrhyw arwystl sy'n fwy na hyn yn debygol o gael ei ystyried yn annheg.

Mae'n bwysig eich bod yn gwybod faint o gredyd sydd ar ôl ar eich cerdyn bob mis - gwiriwch eich balans ar-lein neu ar y ffôn.

Ffi taliad dychweledig

Os yw'ch cwmni cardiau credyd yn ceisio cymryd taliad trwy Debyd Uniongyrchol neu siec, ond nid oes gennych ddigon o arian i'w dalu, codir ffi taliad dychweledig arnoch.

Cost: hyd at £12

Mae'n bwysig sicrhau eich bod yn gwybod pryd mae'ch ad-daliad misol yn ddyledus a bod gennych ddigon o arian yn eich cyfrif i'w dalu. Os ydych yn poeni am beidio â chael digon o arian yn eich cyfrif, efallai mai gwneud taliadau â llaw fyddai'r opsiwn gorau

Ffioedd tynnu arian

Mae defnyddio'ch cerdyn credyd i dynnu arian o beiriant arian parod yn syniad drwg.

Yn aml, codir ffi ganrannol arnoch â lefel lleiafswm (fel arfer £2 – £3) ynghyd â llog o'r diwrnod tynnwch yr arian.

Tra bo gwariant ar gerdyn credyd fel arfer yn cael cyfnod di-log os ydych yn ad-dalu'n llawn ar ddiwedd pob mis.

Bydd y gyfradd llog y byddwch yn ei thalu am arian parod hefyd yn uwch na'r gyfradd wario.

Ceisiwch osgoi tynnu arian parod gan ddefnyddio'ch cerdyn credyd. Os ydych yn ei chael yn anodd talu'ch biliau, siaradwch â'r cwmnïau a dywedwch wrthynt eich sefyllfa.

Ffioedd cerdyn segur

 

Mae rhai cwmnïau cardiau credyd yn codi ffi arnoch am beidio â defnyddio'ch cerdyn am gyfnod o amser.

Gelwir hyn yn ffi cerdyn segur ac mae'n amrywio gan ddibynnu ar y cwmni cardiau.

Cost: £2 – £20, gan ddibynnu ar y cwmni cardiau.

Defnyddio cerdyn credyd dramor

Gall defnyddio'ch cerdyn credyd dramor hefyd fod yn ddrud iawn.

Pan fyddwch yn talu am rywbeth, mae tâl o'r enw ffi llwytho yn cael ei ychwanegu at y gyfradd gyfnewid gan eich banc.

Unwaith y bydd eich banc yn ychwanegu hyn, ni fydd eich cyfradd gyfnewid mor ffafriol.

Efallai na fydd y ffi llwytho yn ymddangos ar eich datganiad chwaith, felly nid ydych hyd yn oed yn gwybod eich bod yn ei dalu oni bai eich bod yn gwirio'ch telerau ac amodau.

Os ydych yn defnyddio'ch cerdyn credyd i dynnu arian parod dramor, yn ogystal â'r ffi llwytho, byddwch fel arfer yn talu ffi ATM a allai fod yn uwch nag yn y DU, ynghyd â llog ar y swm a dynnwyd yn ôl ar unwaith.

Ond gall costau defnyddio'ch cerdyn dramor amrywio, â rhai yn rhatach nag eraill. 

Dim mwy o ffioedd am dalu â’ch cerdyn credyd

Ers mis Ionawr 2018, ni ellir codi tâl ychwanegol arnoch am ddefnyddio cerdyn credyd wrth brynu.

Mae'n bwysig cwyno i'r masnachwr os ydynt yn codi mwy arnoch a gofyn am i'r tâl gael ei ad-dalu.

Taliadau cardiau credyd annheg

Os codwyd mwy na £12 arnoch am ffioedd talu'n hwyr neu fynd dros eich terfyn credyd gallwch edrych i hawlio'r gwahaniaeth rhwng yr hyn a godwyd arnoch a'r ffigur o £12 gan na all darparwyr cardiau credyd yn gyfreithiol godi mwy. Gallwch fynd yn ôl chwe blynedd ac adennill gan ddarparwyr cardiau credyd cyfredol a hen.

Torri cost eich benthyca

Mae ffyrdd eraill y gallwch dorri costau eich cerdyn a'ch benthyciad.

Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn.
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Defnyddiwch ein cyfeirlyfr yswiriant teithio i gael rhestr o ddarparwyr arbenigol y gallwch gysylltu â nhw'n uniongyrchol, gan na allwn roi dyfynbrisiau i chi.

Angen mwy o help? Os ydych wedi defnyddio'r cyfeiriadur neu os oes angen help pellach arnoch i ddod o hyd i yswiriwr, gall Cymdeithas Broceriaid Yswiriant Prydain eich rhoi chi mewn cysylltiad â brocer. Ffoniwch: 0370 950 1790

Os ydych wedi methu taliadau ac yn cael trafferth gyda dyled, ffoniwch ni a phwyswch 1 i siarad ag un o'n partneriaid cyngor ar ddyledion. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener: 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc: Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Mae ein harbenigwyr yma i'ch cefnogi dros y ffôn. Oriau
 • Dydd Llun- Dydd Gwener 9.00am - 5.00pm
 • Dydd Sadwrn-Dydd Sul a Gwyliau Banc Wedi cau

Mae galwadau o'r Deyrnas Unedig am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly efallai caiff galwadau eu cofnodi neu fonitro at ddibenion hyfforddi a'n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Dydd Sul a gwyliau’r banc:Ar gau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.