Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Credyd wedi'i wrthod neu fenthyciad wedi'i wrthod - beth gallwch ei wneud

Os ydych wedi cael eich gwrthod am gerdyn credyd neu fenthyciad, mae camau y gallwch eu cymryd i ddeall pam. Mae’n bwysig peidio â gwneud unrhyw beth a allai niweidio’ch statws credyd. 

Pam y gwrthodwyd credyd i mi?

arrow icon

Mae llawer o resymau pam y gallai cwmni wrthod eich cais am gredyd. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • bod eich sgôr credyd yn rhy isel
 • gwybodaeth negyddol ar eich ffeil gredyd, fel cofnodion taliadau rydych wedi'u colli.
 • y benthyciwr yn penderfynu na fyddech yn gallu fforddio ad-dalu'r credyd y gwnaethoch gais amdano
 • gwybodaeth ar eich ffeil sy'n awgrymu gweithgaredd twyllodrus
 • amheuaeth am eich hunaniaeth neu'ch cyfeiriad
 • amod cyfreithiol neu bolisi cwmni (er enghraifft, mae benthyciwr yn gosod isafswm lefel incwm y mae rhaid i fenthyciwr fod yn ei ennill).

Mae'r camau gorau i chi eu hystyried nesaf ar ôl i gais credyd gael ei wrthod yn dibynnu ar y rheswm y gwrthodwyd eich cais.

arrow icon

Beth gellid ei ddweud wrthych os gwrthodwyd credyd neu fenthyciad i chi

Yn aml ni fydd benthyciwr yn dweud wrthych pam y gwrthodwyd credyd i chi, ac nid oes rhaid iddynt ddarparu rheswm hyd yn oed os gofynnwch.

Ond dylent roi gwybod i chi pa asiantaeth statws credyd y gwnaethant ei defnyddio.

Yna gallwch gysylltu â’r asiantaeth statws credyd i ofyn am gopi o’ch ffeil.

Os byddwch yn gweld camgymeriad yn eich ffeil credyd, ysgrifennwch at yr asiantaeth statws credyd a gofynnwch iddynt ei gywiro.

Gwnewch yn siwr eich bod yn esbonio pam ei fod yn anghywir, a chynnwys unrhyw dystiolaeth sydd gennych.

Mae gan yr asiantaeth 28 diwrnod i weithredu. Bydd y manylion perthnasol yn eich adroddiad credyd wedi ei farcio fel ‘cael ei herio’ wrthi iddynt archwilio’r mater.

arrow icon

Peidiwch â dal ati i wneud cais

Os ydych wedi cael gwrthod benthyciad neu gerdyn credyd, ystyriwch yn ofalus iawn cyn ymgeisio am ragor o gredyd.

Bydd unrhyw geisiadau am gredyd a wnewch – llwyddiannus neu beidio – yn dangos ar eich ffeil gredyd.

Gallai sawl cais mewn cyfnod byr wneud i ddarparwyr benthyciadau feddwl bod angen arian arnoch yn enbyd.

Gallai hyn niweidio’ch statws credyd ymhellach. Mae’ch statws credyd yn effeithio ar ba un ai gallwch gael credyd neu beidio a faint gewch ei fenthyca.

Gall effeithio ar y gyfradd llog y gallech orfod ei thalu hefyd.

Benthyg arian i dalu dyledion eraill

Os ydych yn ystyried benthyca i dalu arian arall sy'n ddyledus gennych eisoes neu i dalu biliau a threuliau byw bob dydd, gallai fod yn syniad da edrych ar ffyrdd o leihau faint rydych yn ei wario ar y pethau hyn. Er enghraifft, meddyliwch sut y gallech geisio lleihau maint eich gorddrafft neu gynyddu eich taliadau cerdyn credyd er mwyn osgoi cynyddu cymaint o log. Efallai y byddwch hefyd yn edrych ar newid cyflenwyr ynni i gwtogi ar gostau eich cartref.  

Os ydych eisoes yn colli taliadau hanfodol (rhent, morgais, Treth Gyngor, ynni, dŵr) neu ar gardiau credyd, benthyciadau neu gredyd arall, mae'n bwysig cysylltu â gwasanaeth cynghori ar ddyledion am ddim cyn gynted ag y gallwch.

Byddant yn gweithio â chi i lunio cynllun i weithio allan pa ddyledion y dylech eu had-dalu yn gyntaf, ac osgoi mynd i fwy o ddyled.

arrow icon

Cyn i chi edrych am gael benthyciad mewn man arall

Os ydych wedi cael eich gwrthod ar gyfer benthyciad neu gerdyn, gallai fod yn gyfle da i chi feddwl am eich sefyllfa ariannol bresennol.

arrow icon

Ailadeiladu eich statws credyd

Mae camau y gallwch eu cymryd i ailadeiladu eich statws credyd.

Opsiynau benthyca eraill os oes gennych statws credyd gwael

Os ydych angen benthyg arian ac y gallwch fforddio’r ad-daliadau, mae rhai opsiynau y tu hwnt i gardiau credyd a benthyciadau personol.

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.