Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Sut i wella’ch sgôr credyd

Mae adeiladu sgôr credyd da yn bwysig oherwydd gall effeithio ar eich gallu i fenthyg arian neu gael mynediad at gynhyrchion fel cardiau credyd neu fenthyciadau. Gallwch wirio'ch sgôr am ddim ac os nad yw yn y siâp gorau, mae pethau y gallwch eu gwneud i'w wella.

Gwella eich sgôr credyd

Gwiriwch eichadroddiad credyd

Mae eich adroddiad credyd yn cynnwys yr holl wybodaeth sy’n ffurfio’ch sgôr credyd. Gallwch wirio eich adroddiad credyd am ddim gan ddefnyddio:

Mae’n werth gwirio pob un o’r rhain, gan fod y wybodaeth sydd ganddynt amdanoch yn wahanol gan eu bod yn seiliedig ar ddata o asiantaethau gwirio credyd gwahanol.

Bydd eich adroddiad credyd yn rhoi cyngor ar lefydd i wella.

Gwiriwch am gamgymeriadau

Pan rydych yn edrych ar eich adroddiad credyd, gwiriwch am wallau neu gamgymeriadau. Mae hyd yn oed rhywbeth fel typo yn eich cyfeiriad yn gallu effeithio ar eich sgôr credyd.

Dylech hefyd wirio manylion o unrhyw fenthyca yn eich enw a rhoi gwybod am unrhyw gamgymeriadau yn syth.

arrow icon

Sicrhewch bod eich cyfeiriad yn gyfoes

Mae cael eich cyfeiriad cyfredol ar eich adroddiad credyd yn bwysig iawn. Pan rydych yn symud cartref, sicrhewch eich bod yn cofrestru eich cyfeiriad newydd mor fuan â phosibl.

Mae cynghorau yn danfon data pleidleiswyr at asiantaethau gwirio credyd unwaith y mis, felly gall hwn wella eich sgôr o fewn 8 wythnos.

Talu biliau ar amser

Sicrhau bod eich biliau yn cael eu talu ar amser yw’r ffordd orau i ddangos i fenthycwyr bod y gallu gennych i reoli eich cyllid yn effeithiol.

Nid yw pob bil yn cyfri tua’ch sgôr credyd, felly mae’n werth gwirio pa rai sy’n gwneud gan  edrych ar eich adroddiad credyd.

Os ydych wedi methu taliad neu yn poeni gallech fethu taliad, dylech gysylltu â’ch darparwr mor fuan â phosibl.

arrow icon

Dod â chysylltiadau ariannol ag eraill i ben

Os oes gennych gyfrif banc ar y cyd, neu fenthyca ar y cyd  arall, gall statws credyd y person arall effeithio ar eich statws credyd chi.

Gall fod yn anodd dod â’r cysylltiadau ariannol gyda rhywun sydd â sgôr credyd gwael i ben ond gall hybu eich sgôr credyd chi o fewn mis.

Osgoi ceisiadau lluosog

Os ydych wedi cael eich gwrthod am gredyd, dylech osgoi gwneud cais pellach am gredyd neu fenthyg yn syth. Gall ceisiadau lluosog o fewn amser byr cael effaith negyddol ar eich sgôr credyd.

Gwella’ch sgôr credyd â gwybodaeth ychwanegol

arrow icon

Taliadau rhent

Mae ychwanegu tystiolaeth o gadw i fyny â thaliadau rhent yn helpu pobl i adeiladu hanes credyd heb orfod ymrwymo i gytundebau credyd newydd i gyfoethogi eu gwybodaeth am gofnodion credyd.

Yn flaenorol, nid oedd landlordiaid yn darparu gwybodaeth talu rhent i gofnodion credyd. Fodd bynnag, gall darparwyr tai cymdeithasol, cwmnïau rheoli eiddo mwy a landlordiaid preifat ychwanegu gwybodaeth yn dangos eich bod yn cadw i fyny â gwybodaeth talu rhent i adroddiadau credyd Experian trwy gynllun Cyfnewid Rhent.

Fodd bynnag, os byddwch yn colli taliadau, bydd hyn yn cael effaith negyddol ar eich cofnod credyd a'ch sgôr. 

Bancio Agored

Mae rhaid i'r naw banc mwyaf a reoleiddir yn y DU ganiatáu i chi rannu gwybodaeth am eich trafodion cyfrif cyfredol, gan gynnwys eich holl dreuliau a'ch incwm, â sefydliadau eraill, gan gynnwys benthycwyr eraill. Gelwir y wybodaeth hon yn ddata bancio agored. 

Yn aml, gall rhannu'r wybodaeth hon helpu benthycwyr i wneud penderfyniadau mwy cywir ynghylch yr hyn y gallwch fforddio ei fenthyg ac a ddylid rhoi benthyg arian i chi, a gallai hyn eich helpu i fenthyg arian am bris mwy fforddiadwy i chi. Mae asiantaethau cyfeirio credyd bellach yn cynnig cyfle i gwsmeriaid rannu'r wybodaeth hon trwy eu cofnodion credyd.

Gall eich banc rannu’r wybodaeth hon ddim ond â’ch caniatâd penodol.

Experian Boost

Mae adroddiadau credyd arbrofol yn defnyddio Bancio Agored i gynnwys gwybodaeth fel benthyciadau, cardiau credyd, morgeisi, contractau ffôn symudol, cyfrifon banc a hyd yn oed rhai biliau cartref rheolaidd fel ynni, dŵr a band eang – yn amodol ar eich caniatâd. Bydd yr ystod o wybodaeth y gallwch ei rhannu yn dibynnu ar ba rai o'ch credydwyr sy'n cymryd rhan yng nghynllun Experian Boost.

Mae menter Experian Boost hefyd yn caniatáu i chi ychwanegu eich cofnodion talu Treth Gyngor, taliadau tanysgrifiad ffrydio fideo / cerddoriaeth (fel Netflix, Spotify, ac Amazon Prime), a gwybodaeth arbedion i sgoriau credyd Experian.

Mae asiantaethau cyfeirio credyd eraill yn ymuno â'r farchnad, fel Credit Kudos, sydd hefyd yn ystyried Bancio Agored.

Ystyried cael cerdyn adeiladau credyd

Os oes gennych hanes credyd gwael, efallai yr hoffech feddwl am gael cerdyn credyd adeiladu credyd. Cardiau yw'r rhain sydd wedi'u cynllunio ar gyfer pobl sydd naill ai wedi gwneud ychydig o ddefnydd blaenorol o gredyd neu sydd â hanes credyd gwael. Ond mae'r terfynau credyd ar y cardiau hyn yn aml yn isel ac mae'r cyfraddau llog yn uchel. Mae hyn yn adlewyrchu lefel y sicrwydd y mae eich gwybodaeth cofnod credyd yn ei ddarparu i fenthycwyr.

Trwy ddefnyddio'r cardiau hyn a thalu'r biliau bob mis, gallwch helpu i brofi eich bod yn deilwng o gredyd, cynyddu eich sgôr credyd, a gwneud cais am gardiau a benthyciadau eraill pan fydd eich statws credyd yn gwella.

Ond byddwch yn ymwybodol bod y cyfraddau llog a godir yn llawer uwch na chardiau credyd safonol. Yn nodweddiadol, byddwch yn talu dros 30% mewn llog y flwyddyn, sy'n rheswm arall i geisio ad-dalu unrhyw falans yn llawn bob mis. Fel arall, efallai y byddwch mewn dyled rydych yn ei chael yn anodd dod allan ohoni, a allai niweidio'ch statws credyd ymhellach fyth.

Osgoi cwmnïau atgyweirio credyd drud

Efallai y byddwch yn gweld hysbysebion gan gwmnïau sy'n honni eu bod yn atgyweirio eich statws credyd. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn syml yn eich cynghori ar sut i gael gafael ar eich cofnod gredyd a gwella'ch statws credyd – ond nid oes angen i chi dalu am hynny, gallwch ei wneud eich hun.

Efallai y bydd rhai yn honni y gallant wneud pethau na allant yn gyfreithiol, neu hyd yn oed eich annog i ddweud celwydd wrth yr asiantaethau cyfeirio credyd.

Mae'n bwysig peidio â hyd yn oed ystyried defnyddio'r cwmnïau hyn.

arrow icon

Sut i adrodd a thrwsio unrhyw wallau ar eich cofnod

Os byddwch yn gweld unrhyw gamgymeriadau, heriwch hwy trwy eu hadrodd i'r asiantaeth cyfeirio credyd.

Mae ganddynt 28 diwrnod i gael gwared ar y wybodaeth neu ddweud wrthych pam nad ydynt yn cytuno â chi.

Yn ystod yr amser hwnnw, bydd y ‘camgymeriad’ yn cael ei farcio fel ‘dadleuol’ ac ni chaniateir i fenthycwyr ddibynnu arno wrth asesu eich statws credyd.

Y peth gorau hefyd yw siarad yn uniongyrchol â'r darparwr credyd rydych yn credu sy'n gyfrifol am y cofnod anghywir.

Mae asiantaethau cyfeirio credyd yn dibynnu ar wybodaeth a ddarperir gan fenthycwyr – ac yn aml mae'r benthyciwr yn y sefyllfa orau i ddatrys hyn.

Mae gwybodaeth negyddol yn eich enw fel arfer yn aros ar eich adroddiad credyd am chwe blynedd ac ni ellir ei symud yn gynt os yw'n gywir. Fodd bynnag, pe bai rhesymau da pam eich bod ar ei hôl â thaliadau nad ydynt yn berthnasol mwyach, fel methu â gweithio yn ystod cyfnod o salwch, gallwch ychwanegu nodyn at eich adroddiad credyd i egluro hyn. Gelwir y nodyn hwn yn Rhybudd Cywiriad a gall fod hyd at 200 gair o hyd

Beth i'w wneud os ydych wedi dioddef twyll credyd

Os ydych wedi dioddef dynwared hunaniaeth neu dwyll credyd, efallai y byddai eich sgôr credyd wedi taro deuddeg. Mae gwella'ch sgôr credyd yn y sefyllfa hon yn golygu cymryd llawer o'r camau ar y dudalen hon.

Pan edrychwch ar eich ffeil gredyd, cadwch lygad am rybudd ‘Dioddefwr dynwarediad’. Darperir y marciwr hwn gan Cifas, gwasanaeth atal twyll dielw.

Mae marcwyr Cifas yn cael eu rhoi ar ffeiliau credyd gan fenthycwyr mewn achosion lle maent yn credu y bu ymgais i dwyll gan bobl sy'n camddefnyddio hunaniaeth ymgeisydd benthyciad. Mae'n ofynnol yn gyfreithiol i fenthycwyr roi gwybod am bryderon o'r fath.

Mae cael marciwr Cifas ar eich ffeil yn rhybudd i fenthycwyr yn y dyfodol eich bod wedi dioddef, neu'n agored i ddod yn ddioddefwr, o dwyll.

Bydd y marciwr yn aros ar eich ffeil am 13 mis.

Y newyddion da yw nad yw cael marciwr Cifas yn effeithio ar eich sgôr credyd ac nad yw'n eich atal rhag cymryd credyd. Ond gallai greu problemau os ydych yn gwneud cais am gredyd sy'n cael ei brosesu'n awtomatig, fel cyllid siop. Mae hyn oherwydd y byddai rhaid i fenthyciwr gynnal ‘adolygiad â llaw’ o’ch ffeil (gan berson ac nid cyfrifiadur) i ddeall pam mae’r marciwr wedi’i ychwanegu.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.