Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Oes angen i chi fenthyg arian?

Mae angen i'r mwyafrif ohonom fenthyg arian ar ryw adeg yn ein bywydau, ac nid yw o reidrwydd yn beth drwg. Gall defnyddio’r math cywir o gredyd yn y ffordd orau helpu i ddelio â gwariant annisgwyl, fel a oes angen prynu oergell neu beiriant golchi newydd. Ond mae yna bethau y mae'n rhaid i chi feddwl amdanynt i sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad cywir .

Penderfynu a ddylech chi fod yn benthyca arian

arrow icon

Mae angen i chi ystyried rhai cwestiynau pwysig iawn cyn cael benthyg arian.

Dylech ofyn i chi’ch hun:

 • Oes angen i mi wario’r arian?
 • Oes unrhyw ffyrdd eraill o ddod o hyd i'r arian sydd ei angen arnaf?
 • Allaf fforddio ad-dalu'r arian rwy'n bwriadu ei fenthyg?

Oes wir angen i chi wario’r arian o gwbl?

Cyn i chi fenthyg arian, gwnewch yn siŵr bob amser bod angen i chi ei fenthyg. Ydych chi'n cael trafferthion ariannol? Yna mae'n bwysig sicrhau yn gyntaf eich bod yn hawlio'r holl fudd-daliadau lles y mae gennych hawl iddynt a chanfod a allech wneud cais am gymorth fel grantiau neu ad-daliadau.

arrow icon

Hefyd edrychwch i weld a oes ffyrdd eraill o dorri'n ôl ar eich costau - er enghraifft, trwy newid darparwr ynni, ffôn neu'r rhyngrwyd.

arrow icon
arrow icon

Os ydych yn tueddu prynu pethau’n fyrbwyll, ceisiwch roi cyfnod ailfeddwl o ddau ddiwrnod o leiaf i’ch hun. Pan fyddwch wedi cael cyfle i feddwl, efallai y byddwch yn gweld nad ydych mor awyddus i’w brynu’r eitem yr oeddech ei eisiau.

Ceisiwch ofyn i chi’ch hun:

 • Allwn aros nes y gallaf fforddio prynu'r eitem heb fenthyca?
 • Oes ffordd arall o'i gael - er enghraifft, newid i eitem ratach, ei brynu'n ail-law neu ei gael am ddim o wefan ailgylchu? 

Allwch chi gynilo neu ddefnyddio rhywfaint o gynilion yn hytrach na chael benthyg arian?

Os nad oes wir angen yr eitem arnoch heddiw, dylech ystyried a allwch arbed rhywfaint o arian bob mis yn hytrach na threfnu benthyciad.

arrow icon

Cynilo cyn i chi wario

Os gallwch aros a chynilo cyn prynu yn lle defnyddio credyd, bydd yn costio llawer llai i chi gan na fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw log.

Er enghraifft, os oeddech am brynu rhywbeth sy’n costio £600:

Os nad oes gennych unrhyw gynilion, ond y gallwch gynilo, er enghraifft, £50 y mis, byddai'n cymryd blwyddyn i chi cynilo'r £600 a byddech wedi ennill llog ar ben hyn.

Defnyddio’ch cynilion

Wrth gwrs, byddwch chi'n colli llog posib yn y dyfodol ar eich cynilion os byddwch yn eu defnyddio'n gyfan gwbl ar gyfer eich pryniant.

Ond bydd hyn yn dal i fod llawer llai na'r llog y bydd yn rhaid i chi ei dalu os byddwch yn benthyg yr arian ar gyfer y pryniant, e.e. ar gerdyn credyd. 

Os penderfynwch eich bod am fenthyg arian

Os ydych yn bendant am fenthyg arian a'ch bod yn siŵr y gallwch ei ad-dalu, mae yna rai ffactorau pwysig i'w hystyried.

Faint allwch chi fforddio ei ad-dalu?

Mae'n bwysig cyfrifo faint y gallwch fforddio ei ad-dalu bob mis, gan y bydd hyn yn effeithio ar ba opsiwn benthyca sydd orau i chi.

Sicrhewch eich bod yn realistig ynglŷn â faint y gallech ei dalu pe bai'ch morgais neu'ch rhent yn codi, er enghraifft, pe bai'n rhaid i chi wario mwy ar bethau fel biliau ynni, neu os ydych yn cael toriad yn eich cyflog.

arrow icon

Dewis y math cywir o gredyd

Hefyd gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y math cywir o gredyd neu fenthyciad ar gyfer eich sefyllfa.

Fel arall, fe allech gael eich hun yn talu mwy nag sydd angen.

arrow icon

Pan fyddwch wedi dod o hyd i’r math o gredyd sy'n gweddu i'ch sefyllfa, edrychwch o gwmpas a chymharwch fargeinion. Mae'n bwysig edrych ar:

 • y gyfradd llog a'r gyfradd ganrannol flynyddol (APR)
 • faint y byddwch chi'n ei ad-dalu i gyd (yn achos benthyciadau)
 • unrhyw gosbau am fethu taliadau neu daliadau hwyr
 • y gost yr wythnos neu'r mis, ac a allai hyn amrywio.
arrow icon

Os oes gennych statws credyd gwael, efallai y cewch eich temtio i ddefnyddio credyd cartref neu gwmni benthyciad diwrnod cyflog, yn enwedig os nad oes gennych lawer o opsiynau credyd.

arrow icon

Cyn cofrestru ar gyfer benthyciad diwrnod cyflog neu unrhyw fath arall o fenthyca cost uchel, gwnewch yn siŵr eich bod wedi archwilio'r holl ddewisiadau eraill sydd ar gael.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.