Oes gennych chi bensiwn? Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Oes angen i chi fenthyg arian?

Mae angen i'r mwyafrif ohonom fenthyg arian ar ryw adeg yn ein bywydau, ac nid yw o reidrwydd yn beth drwg. Gall defnyddio’r math cywir o gredyd yn y ffordd orau helpu i ddelio â gwariant annisgwyl, fel a oes angen prynu oergell neu beiriant golchi newydd. Ond mae yna bethau y mae'n rhaid i chi feddwl amdanynt i sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad cywir .

Penderfynu a ddylech chi fod yn benthyca arian

arrow icon

Mae angen i chi ystyried rhai cwestiynau pwysig iawn cyn cael benthyg arian.

Dylech ofyn i chi’ch hun:

 • Oes angen i mi wario’r arian?
 • Oes unrhyw ffyrdd eraill o ddod o hyd i'r arian sydd ei angen arnaf?
 • Allaf fforddio ad-dalu'r arian rwy'n bwriadu ei fenthyg?

Oes wir angen i chi wario’r arian o gwbl?

Cyn i chi fenthyg arian, gwnewch yn siŵr bob amser bod angen i chi ei fenthyg. Ydych chi'n cael trafferthion ariannol? Yna mae'n bwysig sicrhau yn gyntaf eich bod yn hawlio'r holl fudd-daliadau lles y mae gennych hawl iddynt.

arrow icon

Hefyd edrychwch i weld a oes ffyrdd eraill o dorri'n ôl ar eich costau - er enghraifft, trwy newid darparwr ynni, ffôn neu'r rhyngrwyd.

arrow icon
arrow icon

Os ydych yn tueddu prynu pethau’n fyrbwyll, ceisiwch roi cyfnod ailfeddwl o ddau ddiwrnod o leiaf i’ch hun. Pan fyddwch wedi cael cyfle i feddwl, efallai y byddwch yn gweld nad ydych mor awyddus i’w brynu’r eitem yr oeddech ei eisiau.

Mae rhai pobl sy'n benthyg arian yn gwneud hynny oherwydd eu bod yn teimlo nad oes ganddynt unrhyw opsiwn arall, ond yn aml nid yw hyn yn wir.

Ceisiwch ofyn i chi’ch hun:

 • Allwn aros nes y gallaf fforddio prynu'r eitem heb fenthyca?
 • Oes ffordd arall o'i gael - er enghraifft, newid i eitem ratach, ei brynu'n ail-law neu ei gael am ddim o wefan ailgylchu? 

Allwch chi gynilo neu ddefnyddio rhywfaint o gynilion yn hytrach na chael benthyg arian?

Os nad oes wir angen yr eitem arnoch heddiw, dylech ystyried o ddifrif cynilo ychydig o arian bob mis yn hytrach na threfnu benthyciad

arrow icon

Cynilo cyn i chi wario

Os gallwch aros a chynilo cyn prynu yn lle defnyddio credyd, bydd yn costio llawer llai i chi gan na fydd yn rhaid i chi dalu unrhyw log.

Er enghraifft, os oeddech am brynu rhywbeth sy’n costio £600:

Os nad oes gennych unrhyw gynilion, ond y gallwch gynilo, er enghraifft, £50 y mis, byddai'n cymryd blwyddyn i chi cynilo'r £600 a byddech wedi ennill llog ar ben hyn.

Defnyddio’ch cynilion

Wrth gwrs, byddwch chi'n colli llog posib yn y dyfodol ar eich cynilion os byddwch yn eu defnyddio'n gyfan gwbl ar gyfer eich pryniant.

Ond bydd hyn yn dal i fod llawer llai na'r llog y bydd yn rhaid i chi ei dalu os byddwch yn benthyg yr arian ar gyfer y pryniant, e.e. ar gerdyn credyd. 

Os penderfynwch eich bod am fenthyg arian

Os ydych yn bendant am fenthyg arian a'ch bod yn siŵr y gallwch ei ad-dalu, mae yna rai ffactorau pwysig i'w hystyried.

Faint allwch chi fforddio ei ad-dalu?

Mae'n bwysig cyfrifo faint y gallwch fforddio ei ad-dalu bob mis, gan y bydd hyn yn effeithio ar ba opsiwn benthyca sydd orau i chi.

Sicrhewch eich bod yn realistig ynglŷn â faint y gallech ei dalu pe bai'ch morgais neu'ch rhent yn codi, er enghraifft, pe bai'n rhaid i chi wario mwy ar bethau fel biliau ynni, neu os ydych yn cael toriad yn eich cyflog.

arrow icon

Dewis y math cywir o gredyd

Hefyd gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y math cywir o gredyd neu fenthyciad ar gyfer eich sefyllfa.

Fel arall, fe allech gael eich hun yn talu mwy nag sydd angen.

arrow icon

Pan fyddwch wedi dod o hyd i’r math o gredyd sy'n gweddu i'ch sefyllfa, edrychwch o gwmpas a chymharwch fargeinion. Mae'n bwysig edrych ar:

 • y gyfradd llog a'r gyfradd ganrannol flynyddol (APR)
 • faint y byddwch chi'n ei ad-dalu i gyd (yn achos benthyciadau)
 • unrhyw gosbau am fethu taliadau neu daliadau hwyr
 • y gost yr wythnos neu'r mis, ac a allai hyn amrywio.
arrow icon

Os oes gennych statws credyd gwael, efallai y cewch eich temtio i ddefnyddio benthyciwr stepen drws neu gwmni benthyciad diwrnod cyflog, yn enwedig os nad oes gennych lawer o opsiynau credyd.

arrow icon

Cyn cofrestru ar gyfer benthyciad diwrnod cyflog neu unrhyw fath arall o fenthyca cost uchel, gwnewch yn siŵr eich bod wedi archwilio'r holl ddewisiadau eraill sydd ar gael.

Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…..
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio….
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

Mae galwadau o’r DU am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.