Oes gennych chi bensiwn?
- Mae ein help yn ddiduedd ac am ddim i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni ar-lein neu dros y ffôn ar 0800 756 1012

Penderfynu ar y math gorau o gredyd i chi

Pan rydych chi’n cael benthyg arian, mae’n bwysig deall faint y mae’r gwahanol opsiynau yn ei gostio a sut maent yn gweithio. Mae angen ichi wybod hefyd sut mae’r costau hynny’n amrywio yn ôl y swm rydych yn ei fenthyg a hyd y benthyciad.

Beth sydd yn y canllaw hwn

Beth yw’r opsiwn credyd gorau i chi?

arrow icon
Rheswm dros gael benthyg arian
Ystyriwch
Awgrymiadau da

Rwyf am brynu rhywbeth ar gredyd a chael hyblygrwydd wrth ei dalu'n ôl.

Cerdyn credyd
Mae gan rai fargeinion 0% ar bryniannau dros gyfnod rhagarweiniol (rhwng 3 a 30 mis).

 • Dim ond os ydych chi'n siŵr y gallwch chi ad-dalu'r ddyled o fewn y cyfnod 0%. 
 • Mae cardiau credyd yn codi tua 22% o log neu fwy ar ôl i’r cynnig cychwynnol ddod i ben. 
 • Sefydlu Debyd Uniongyrchol i sicrhau nad ydych yn colli taliad.
 • Peidiwch â benthyca mwy nag sydd ei angen arnoch chi.
 • Os oes gennych gofnod credyd gwael efallai y cynigir cyfnod 0% byrrach i chi na'r un a hysbysebwyd, cyfradd llog uwch pan ddaw'r cyfnod 0% i ben, neu gael eich gwrthod yn gyfan gwbl.
 • Mae rhai cardiau'n codi ffi fisol neu flynyddol.

Mae gen i ddyled bresennol yr wyf am ei thalu mor rhad â phosibl 

Trosglwyddo balans neu gerdyn trosglwyddo balans arian
Mae rhai cardiau yn gadael ichi drosglwyddo eich dyledion a pheidio â thalu llog am hyd at 18 mis. Felly maent yn gallu bod yn opsiwn rhatach ar gyfer talu dyledion eraill yn ôl.

 • Bydd y mwyafrif o gardiau yn codi ffi o tua 2-4% ar y balans a drosglwyddir.
 • Gwybod sut y byddwch yn ad-dalu'r swm cyn i'r cyfnod 0% ddod i ben (sefydlu Debyd Uniongyrchol i ad-dalu symiau rheolaidd). 
 • Efallai y byddwch ond yn gymwys i gael cerdyn trosglwyddo balans os oes gennych incwm rheolaidd.
 • Mae cerdyn trosglwyddo arian yn caniatáu i chi dalu arian yn syth i'ch cyfrif banc am ffi. Gallwch ddefnyddio'r arian parod hwn i dalu dyledion eraill.

Darganfyddwch fwy:

Hoffwn gael benthyg rhywfaint o arian ond fy mod yn talu swm penodol yn ôl bob mis.

Benthyciad personol
Gallai hyn fod yn rhatach na cherdyn credyd dros gyfnod hwy am symiau mwy. Mae’n bosibl y bydd y llog a godir arnoch yn dibynnu ar eich statws credyd.

 • Yn aml mae isafswm benthyciad (ee £1,000) a hyd (ee blwyddyn).
 • Mae’n rhaid i chi wneud y taliadau misol.
 • Nid yw pob benthyciad personol yn codi cyfradd sefydlog, felly cofiwch holi am hyn.

Dim ond ychydig o arian dros gyfnod byr yr wyf am gael ei fenthyg.

Gorddrafft
Mae rhai cyfrifon cyfredol yn cynnig gorddrafftiau di-log hyd at £100-£250 at derfyn penodol 

 • Gall cyfraddau llog ar orddrafftiau fod tua 40% fel rheol, felly mae mathau eraill o fenthyca yn debygol o fod yn rhatach.
 • Os byddwch chi’n benthyg mwy o arian na’ch terfyn awdurdodedig, gallai hynny niweidio eich statws credyd.
 • Ddim ar gyfer benthyciad tymor hir gan fod hynny’n ddrud iawn a gall y banc ofyn i chi dalu’r arian yn ôl neu leihau terfyn y gorddrafft ar unrhyw adeg. 

Darganfyddwch fwy yn:

Hoffwn ddelio â’m dyledion yn y ffordd rataf a hawsaf bosibl.

Benthyciad cyfuno dyledion
Gallai fod ar gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Ond os ydych chi'n cael trafferthion ariannol, efallai y byddai'n well cael cyngor ar ddyledion am ddim cyn cymryd benthyciad o'r fath  

 • Efallai y byddwch chi’n talu llai bob mis ond mae benthyciadau’n gallu para’n llawer hirach, felly byddech yn talu mwy yn ôl rhwng popeth.
 • Os ydych yn cael trafferthion ariannol siaradwch ag un o’r asiantaethau sy’n rhoi cyngor cyfrinachol ac annibynnol ar ddyledion yn rhad ac am ddim i gael help i ddeall yr opsiynau gorau wrth reoli’ch dyled.

Darganfyddwch fwy yn:

Ble allaf droi os bydd fy manc yn gwrthod bethyg i mi? 

Undebau credyd
Os na fydd banciau’n gallu eich helpu, gallai undeb credyd fod yn opsiwn. Mae’r mudiadau dielw hyn yn gwasanaethu cymuned neu weithlu penodol fel arfer. 

 

Sefydliadau Cyllid Datblygu Cymunedol (CDFIs)

 • Maent yn cael eu rhedeg gan eu haelodau ar gyfer eu haelodau, ac yn cynnwys benthyciadau cost isel (dim mwy na 42.6% APR) a chynilion. 
 • Bydd benthycwyr cyfrifol (a elwir yn CDFIs) yn codi cyfraddau llog uwch ond efallai y gallant fenthyca i bobl sydd â hanes credyd gwael
 • Peidiwch â chael benthyg arian os na allwch chi fforddio’r ad-daliadau.
 • Mae'r sefydliadau hyn yn cynnig gwasanaeth wedi'i bersonoli ar gyfer ystod o bobl, gan gynnwys y rhai a allai ei chael hi'n anodd cael gafael ar gredyd prif ffrwd.

Darganfyddwch fwy yn: 

Rwy'n byw ar fudd-daliadau a/ neu'n ei chael hi'n anodd talu fy nyledion a chostau byw ond ni allaf gael mwy o gredyd

Benthyciad di-log rydych chi'n ei dalu'n ôl o'ch budd-daliadau neu help gan eich awdurdod lleol (neu lywodraethau'r Alban a Chymru)

 • Os ydych chi'n hawlio budd-daliadau, efallai y gallwch  wneud cais am Fenthyciad Cyllidebu di-log neu Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw.
 • Mynnwch help gan gynghorydd dyled am ddim. Gallant eich helpu i lunio cyllideb, delio â'ch credydwyr a gweld a oes gennych hawl i unrhyw fudd-daliadau ychwanegol.
 • Peidiwch â benthyca i ad-dalu dyledion - gallwch fod yn gaeth mewn cylch dyled. Mynnwch help gyda'ch cyllid.

Darganfyddwch fwy yn:

arrow icon
Oedd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth.
Rydym bob amser yn ceisio gwella ein gwefan a gwasanaethau, ac mae eich adborth yn ein helpu i ddeall sut rydym yn gwneud.
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
 • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
 • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
 • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
 • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.